Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ursactive 250 Mg Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Safra Kesesi ve Karaciğer » Safra Kesesi Tedavisi » Safra Asidi Preparatları » Ursodeoksikolik Asit

1.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

2.


URSACTİVE® 250 mg kapsül

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

içerir.

Her bir URSACTİVE® kapsül, etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit

Yardımcı madde(ler) :

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kapsül
Beyaz toz içeren, opak beyaz kapsüldür.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Safra taşı bulunmasına rağmen, safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm'den küçük ve X-ışını görüntülerinde gölgeli olmayan kolesterol safrataşlarının eritilmesi.
Safra reflüsüne bağlı gastrit (alkalen reflü gastrit) tedavisi.
Dekompanse karaciğer sirozunun bulunmadığı (PBS) semptomatik tedavisi.

durumlarda primer

biliyer

sirozun

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji:

Farklı endikasyonlar için önerilen günlük dozlar şunlardır: Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

olarak:Her kg vücut ağırlığı için günde yaklaşık 10 mg ursodeoksikolik aside eşdeğer

60 kg'a kadar2 kapsül
61-80 kg arası 3 kapsül 81 -100 kg arası 4 kapsül100 kg'dan fazla 5 kapsül
Safra reflü gastriti tedavisinde:
Günde 1 kapsül bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:
ına göre

Günlük dozaj, (14±2 mg ursodeoksikolik asit/kg [vücut ağırlığı]), vücut ağırlığ 3 ve 7 kapsül arasında değişmektedir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:
Her gece yatmadan önce kapsüller bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
süreye
azalma

Kolesterol safra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 6 - 24 ay arasında ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben safra taşı büyüklüğünde birolmamış ise, tedaviye devam edilmemelidir.
6 aylık aralarla, ultrason veya X-ışım ile tedavinin başarısı kontrol edilrhelidir. Kontrollerde, taşlarda kalsifıkasyon olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifijkasyonvarsa tedavi sonlandırılmalıdır.
Safra reflü gastritinin tedavisinde:
Her gece yatmadan önce 1 kapsül bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
astanın

Önerilen tedavi süresi 10-14 gün olmakla birlikte, tedavinin süresine, kliniğine göre hekimin karar vermesi uygundur.

Primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:


Vücut Ağırlığı (kg)

URSACTİVE®

İlk 3 ay

Takiben

Sabah

Öğle

Akşam

Akşam

(lxgünlük)

47-62

1

1

1

3
63-78

1

1

2
4
79-93

1

2
2
5
94-109
2
2
2
6
110 üzeri
2
2
3
7
İlk 3 aylık tedavide, URSACTİVE® gün içinde bölünmüş olarak alınmalıdır. Karaciğer değerlerinde iyileşme olduğunda, günlük doz akşamleyin günde bi^ defadaalınabilir.
Primer biliyer sirozda URSACTİVE®'in kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.
Primer biliyer sirozlu hastalarda, seyrek vakalarda, tedavi başlangıcında hastalığın semptomlarında (kaşıntı vb. gibi) kötüleşme görülebilir. Böyle bir durum meydanagelir ise URSACTİVE® tedavisine günde 1 kapsül ile devam edilir ve her haftagünlük doz 1 kapsül arttırılarak yukarıdaki tabloda önerilen doza kadar çıkılır.

Uygulama Şekli:

Kapsüller düzenli olarak alınmalıdır.
Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde ve safra reflü gastriti tedavisinde: Kapsüller, gece yatmadan önce bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:
Kapsüller, bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Karaciğer yetmezliği:

(PBS)

'Pozoloji ve uygulama şekli' bölümünde yer alan “Primer biliyer sirozun semptomatik tedavisinde” başlıklı dozaj önerilerine bakınız.

Böbrek yetmezliği:

öneri

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına ilişkin herhangi bir bilinmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

URSACTİVE®'in kullanımında yaş sınırlaması yoktur. URSACTİVE® kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır.

Geriyatrik popülasyon:

URSACTİVE®'in kullanımında yaş sınırlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

URSACTİVE® aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
¦ Safra kesesi ve/veya kanallarının akut inflamatuvar hastalıklarında,
¦ Safra kanalları tıkanıklığında,
¦ Sık biliyer kolik atakları,
¦ Kalsifıye safra kesesi taşı,
¦ Safra kesesi kontraktilite bozukluğu,
¦ Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSACTİVE 'in yardımcımaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda.

4.4. Özel kullanım uyardan ve önlemleri

URSACTİVE® doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
(SG

Tedavinin ilk üç ayında, karaciğer fonksiyon testleri [AST (SGOT), ALT y-GT] 4 haftalık aralıklarla, daha sonra 3 ayda bir kez olmak üzere hekimkontrol edilmelidir. Bu izlem, primer biliyer siroz için tedavi edilen hastalarınyanıt verip vermeyeceğini hızlı bir şekilde göstermekle beraber özelliaşamalardaki hastalarda herhangi bir karaciğer fonksiyon bozukluğunuıjıteşhisini sağlayacaktır.

PT) ve afındanedaviyekle ilerierken

tar;

hepatik

İleri evre biliyer sirozun tedavisinde kullanıldığında; Çok seyrek vakalarda sirozun dekompansasyonu görülebilir. Tedavi kesildiğinde kısmen geri döner.
Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:
Tedavinin ilerlemesini değerlendirmek ve taşlardaki kalsifrkasyonu zananında belirlemek için safra taşının boyutuna bağlı olarak, tedavinin başlamasından 6-10 aysonra oral kolesistografı ile safra kesesi görülmeli; ayakta ve yatarak ultrasonografıkinceleme ile tıkanıklık açısından izlenmelidir.
URSACTİVE®, safra kesesi X-ışını görüntülemesinde görülemeyen veya k safra kesesi taşı olan, safra kesesi kontraktilitesi bozuk ya da sık biliyer kolikgeçiren hastalarda kullanılmamalıdır.

(lsifıye takları


tedavi

Hastada ishal ortaya çıkarsa, doz azaltılmalı, ishal devam ederse sonlandırılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

URSACTİVE®, kolestiramin ve kolestipol veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antasidler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Çünkü buürünler barsakta ursodeoksikolik asidi bağlar ve bu nedenle emilimini ve btkisiniengeller. Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, URSACTİVE 'deh en az2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
URSACTİVE®, siklosporinin barsaktan emilimini arttırabilir. Bu yüzden siklosporın tedavisi gören hastaların, siklosporin kan seviyeleri doktorları tarafından kontroledilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.
URSACTİVE® nadir vakalarda da olsa siprofloksasinin emilimini azaltabilir.
Ursodeoksikolik asit, kalsiyum antagonisti nitrendipinin pik plazma konsantrasyonlarını

(Cmaks)

ve eğrinin altında kalan alanı (EAA) azalttığı görülmüştür.Dapsonun terapötik etkisinin de azaldığı bildirilmiştir. Bu gözlemler ile birlikte in-vitro bulgular, ursodeoksikolik asidin sitokrom P450 3A enzimlerini indüküediğinigösterse de; klinik çalışmalar, ursodeoksikolik asidin, P450 3A enzimlerininindüklenmesi ile ilgili etkilerinin olmadığını göstermiştir.
Östrojen ve klofıbrat gibi kolestrol düşürücü ilaçlar safra taşlarının oluşumunu kolaylaştırabilir ve bu nedenle safra taşının eritilmesinde ursodeoksikolik! asidinetkisini yok edebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

k<


ontrolüÇocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /doğum (Kontrasepsiyon):

Cinsel yönden aktif olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar.
Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içerert doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşının eritilmesi için URSACTİVE® alan nastalar,hormonal doğum kontrol ilaçlan safra taşı oluşumunu kolaylaştırabildiğinden,hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

Açıkça gerekli olmadıkça gebelik döneminde ursodeoksikolik asit kullanılmamalıdır
Tedaviye başlamadan önce gebelik söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.
Sınırlı sayıda ursdeoksikolik asite gebelikte maruz kalma olgularından gelen veriler, ursodeoksikolik asidin gebelik üzerinde ya da fetusun/ yeni doğan çocuğun sağlığıüzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemlibir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar,üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir, (bkz. Kısım 5.3.). İnsanlara yönelikpotansiyel risk bilinmemektedir.
ilk üç

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ursodeoksikolik asidin gebeliğin ayında kullanılmasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Laktasyon dönemi

ktedir.

rmenın

Ursodeoksikolik asidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemi: Ursodeoksikolik asidin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmıştır. Emzidurdurulup durdurulmayacağına ya da URSACTİVE® tedavisinin durdurulupdurduramayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,emzirmenin çocuk açısından zararı ve URSACTİVE® tedavisinin anne açısındanfaydası dikkate alınmalıdır.
Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Eğer tedavi gerekliyse, bebek sütten kesilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Ursodeoksikolik asidin sıçanlarda fertilite üzerinde etkisi olmamış ve nesillerinin peri/post natal gelişimini etkilememiştir. İnsanlarda ise üreme yeteneği/fertilite jüzerineetkisi bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır: çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100),seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmeyen (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Ursodeoksikolik asit tedavisi esnasında dışkıda yumuşama ve ishal. Çok seyrek: Primer biliyer siroz tedavisi sırasında, şiddetli sağ üst karın ağrısı.
Çok seyrek: Safra taşlarının kalsifıkasyonu ve dekompanse hepatik siro

LDeri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok seyrek :Urtiker.

4.9.


5.

5.1.Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımında ishal meydana gelebilir. Ursodeoksikolik asidin emilimi doz ırttıkça azaldığı için, alman miktarın çoğu dışkı ile atılır, bu nedenle doz aşımımfi diğerbelirtileri beklenmemektedir.
Spesifik bir tedavisi yoktur. İshal, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasıyla semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERFarmakodinamik özellikler

: Safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar : A05 AA 02

Farmakoterapötik grup ATC kodu
Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.
rek ve azaltır,olarak,

Ağızdan alman ursodeoksikolik asit; barsaktan kolesterol emilimini engel leye safraya kolesterol atılımım azaltarak, safranın kolesterolle doymasınıKolesterol safra taşları, kolesterolün dağılımına ve likit kristal oluşumuna bağlızaman içerisinde kademeli olarak çözünür.
Güncel bilgilere göre, ursodeoksikolik asidin hepatik ve kolestatik hastalıklardaki etkisinin lipofilik, deterjan benzeri ve toksik özellikteki safra asitlerinin yerinihidrofilik, sitoprotektif, non-toksik ursodeoksikolik asidin alması, hepatositlerinsalgılama kapasitelerinin artması ve immünolojik düzenleyici süreçler sayesindeolduğu düşünülmektedir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Oral alınan ursodeoksikolik asit jejunumdan ve ileumun üst kısmından pasif transport ile terminal ileumdan ise aktif transport ile hızla emilir. Emilim, genellikle uygulanandozun % 60-80'i oranındadır. Karaciğerden ilk geçiş klerensi % 60'a yaklaşır.

Dağılım:


Emilimden sonra safra asidinin hemen hemen hepsi glisin ve taurin amino ahdi ile karaciğerde konjuge edilir ve safra ile atılır.
Günlük doza ve altta yatan karaciğer bozukluğuna veya karaciğerin durumuna bağlı olarak, safrada daha hidrofilik olan ursodeoksikolik asit birikir. Aynı zamanda, diğerdaha lipofilik olan safra asitlerinde de relatif bir düşüş gözlenmiştir.

Biyotransformasyon:


Ursodeoksikolik asit, barsak bakterilerinin etkisi ile kısmi yıkıma uğrayarak ve 7-ketolitokolik asit ve litokolik aside dönüşür. Litokolik asit karaciğer için toksik] bir asit olup, bazı hayvan türlerinde karaciğer parenkim hasarına neden olur. İnsanda litokolikasidin sadece çok az bir kısmı emilir ve karaciğerde sülfatlanarak detoksifıye edilir.

Eliminasyon:


Safra ile ve sonuç olarak dışkıyla atılır.
Ursodeoksikolik asidin biyolojik yarı ömrü 3.5 ila 5.8 gün arasındadır.

5.3.Klinik öncesi güvenilirlik verileri

a) Akut toksisite
Hayvanlardaki akut toksisite çalışmaları herhangi bir toksik hasar göstermemişt ir.
b) Kronik toksisite
Maymunlar üzerinde yapılan subkronik toksisite çalışmaları; yüksek doz verilen gruplarda, fonksiyonel değişiklikler (karaciğer enzim değişiklikleri) ve safra kanalıproliferasyonu, portal inflamatuvar odak ve hepatoselüler nekroz gibi morfolojikdeğişiklikleri içeren hepatotoksik etki oluştuğunu göstermiştir. Bu toksik etkilerin pekçoğu, ursodeoksikolik asit metaboliti olan litokolik aside bağlanabilir. Litokomaymunlarda, insanlardan farklı olarak detoksifıye edilemez. Klinik tecrübeler,tanımlanan hepatotoksik etkilerin, insanlarda önem taşımadığını göstermiştir.
e) Karsinojenisite ve mutajenik potansiyel
Fare ve sıçanlar üzerinde yapılan uzun dönemli çalışmalar, ursodeoksikolik asidin karsinojenik potansiyeli ile ilgili bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.
Ursodeoksikolik asit ile yapılan

in-vitroin-vivo

genetik toksikoloji testleri negatiftir.
d) Üreme toksisitesi
Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kg vücut ağırlığı başına 2.000 mg ursodeoksikolik asit dozundan sonra kuyruk aplazisi meydana gelmiştir. Tavşahlarda,embriyotoksik etkiler (kg vücut ağırlığı başına 100 mg'lık dozundan) olmasınarağmen, herhangi bir teratojenik etki bulunmamıştır. Ursodeoksikolik asidin,sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamış ve ursodeoksikolik asit doğum önceşi veyasonrasındaki dölün gelişimini etkilememiştir.

6...6.2.


6

.

2

.


6.3.


6.4.


FARMASÖTİK ÖZELLİKLER Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası Kolloidal silikon dioksitMagnezyum stearatJelatin
Titanyum dioksit (E 171)

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

Raf ömrü

24 ay

Saklamaya yönelik özel tedbirler


6.5.6.6.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/A1 folyo blister 100 kapsüllük ambalajlar.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler


7.8.


Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kçntrolü Yönetmeliği” ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygunolarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHİBİ

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul Tel : (0 212) 444 72 92Faks : (0 212) 445 27 60

RUHSAT NUMARASI

253/68

9.


10

.


İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.09.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ


8/8

İlaç Bilgileri

Ursactive 250 Mg Kapsül

Etken Maddesi: Ursodeoksikolik Asit

Atc Kodu: A05AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ursactive 250 Mg Kapsül-KUB
 • Ursactive 250 Mg Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ursactive 250 Mg 100 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.