Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ursilon Retard 450 Mg Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Safra Kesesi ve Karaciğer » Safra Kesesi Tedavisi » Safra Asidi Preparatları » Ursodeoksikolik Asit

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

1. BEŞERİ TIBBI URUNUN ADI

URSILON RETARD 450 mg Kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir kapsül 450 mg ursodeoksikolik asit içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kontrollü salım kapsül
Fildişi beyaz pelletler içeren, üst kısmı (kapak) pembe, alt kısmı (gövde) beyaz 0 no.lu kapsül

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

URSILON RETARD,
• Safra taşı bulunmasına rağmen safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda,çapı 15 mm'den küçük ve X-ışım görüntülerinde gölgeli olmayan kolesterol safrataşlarının eritilmesi,
• Dekompanse karaciğer sirozunun bulunmadığı durumlarda primer biliyer sirozun(PBS) semptomatik tedavisi
• Safra reflüsüne bağlı gastrit (alkalen reflü gastriti) tedavisindeendikedir

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

Farklı endikasyonlar için önerilen günlük dozlar şunlardır:

Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde ve primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:


Günlük doz 450 mg (1 kapsül)'dır.
Obez hastalarda veya başka önemli litojenik faktörlerin varlığında günlük doz 675 mg (1 adet 450 mg kapsül ve 1 adet 225 mg kapsül)'a kadar çıkarılabilir.
Kolesterol safra kesesi taşlarının erimesi için genelllikle 6-24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben safra taşı büyüklüğünde bir azalma olmamış ise,tedaviye devam edilmemelidir.
6 aylık aralarla, ultrason incelemeleri veya X-ışmı ile tedavinin başarısı kontrol edilmelidir. Kontrollerde, taşlarda kalsifıkasyon olup olmadığına bakılmalı, eğerkalsifıkasyon varsa tedavi sonlandırılmalıdır.

Safra reflüsürıe bağlı gastrit (alkalen reflü gastriti) tedavisinde:


Günlük doz 225 mg'dır.

Uygulama şekli:

Ursodeoksikolik asidin kontrollü salım kapsülleri tek doz olarak tercihen yatmadan hemen önce akşam saatlerinde bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına ilişkin herhangi bir öneri bilinmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

URSILON RETARD'm çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

URSILON RETARD'm kullanımında yaş sınırlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

URSILON RETARD aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
• Safra kesesi ve/veya safra kanallarının akut inflamatuvar hastalıklarında,
• Safra kanalları tıkanıklığında,
• Sık biliyer kolik atakları,
• Kalsifiye safra kesesi taşı,
• Safra kesesi kontraktilite bozukluğu,
• Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSILON RETARD'm yardımcımaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

URSILON RETARD doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
Tedavinin ilk üç ayında, karaciğer fonksiyon testleri [AST, ALT ve GGT] 4 haftalık aralıklarla, daha sonra 3 ayda bir kez olmak üzere hekim tarafından kontrol edilmelidir.Bu izlem, primer biliyer siroz için tedavi edilen hastaların tedaviye yanıt veripvermeyeceğini hızlı bir şekilde göstermekle beraber özellikle ileri aşamalardakihastalarda herhangi bir karaciğer fonksiyon bozukluğunun erken teşhisini sağlayacaktır.
İleri evre biliyer sirozun tedavisinde kullanıldığında; Çok seyrek vakalarda hepatik sirozun dekompansasyonu görülebilir. Tedavi kesildiğinde kısmen geri döner.

Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:


Tedavinin ilerlemesini değerlendirmek ve taşlardaki kalsifıkasyonu zamanında belirlemek için safra taşının boyutuna bağlı olarak, tedavinin başlamasından 6-10 aysonra oral kolesistografı ile safra kesesi görülmeli; ayakta ve yatarak ultrasonografıkinceleme ile tıkanıklık açısından izlenmelidir.
URSILON RETARD, safra kesesi X-ışmı görüntülerinde görülemeyen veya kalsifıye safra kesesi taşı olan, safra kesesi kontraktilitesi bozuk ya da sık biliyer kolik geçirenhastalarda kullanılmamalıdır.
Hastada ishal ortaya çıkarsa ve devam ederse tedavi sonlandırılmalıdır.
URSILON RETARD'm sık biliyer kolik (safra yolları) geçirenlerde, safra enfeksiyonu olanlarda, pankreas yetmezliği olanlarda, safra asitlerinin enterohepatik dolaşımınıdeğiştirebilecek ciddi pankreatik değişiklikler ya da bağırsak rahatsızlıkları olanlarda(ileum rezeksiyonu ve ileostomi, bölgesel ileit gibi) kullanılmaması önerilmektedir.

Çölyak hastalığı bulunan hastalar için bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

URSILON RETARD, kolestiramin ve kolestipol veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antasidler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Çünkü buürünler barsakta ursodeoksikolik asidi bağlar ve bu nedenle emilimini ve etkisiniengeller. Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, URSILON RETARD'tan enaz 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
URSILON RETARD, siklosporinin barsaktan emilimini arttırabilir. Bu yüzden siklosporin tedavisi gören hastaların, siklosporin kan seviyeleri doktorları tarafındankontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu yeniden ayarlanmalıdır.
URSILON RETARD, nadir vakalarda da olsa siprofloksasinin emilimini azaltabilir.
Ursodeoksikolik asit, kalsiyum antagonisti nitrendipinin pik plazma konsantrasyonlarını (Cmaks) ve eğrinin altında kalan alanını (EAA) azalttığı görülmüştür. Dapsonun terapötiketkisinin de azaldığı bildirilmiştir. Bu gözlemler ile birlikte in vitro bulgular,ursodeoksikolik asidin sitokrom P450 3A enzimlerini indüklediğini gösterse de; klinikçalışmalar, ursodeoksikolik asidin, sitokrom P450 3A enzimlerinin indüklemesi ile ilgilietkilerinin olmadığını göstermiştir. Yinede, bu nedenle bu enzim ile metabolize olanilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlaması gerekebilir.
Östrojen ve klofıbrat gibi kolesterol düşürücü ilaçlar safra taşlarını oluşumunu kolaylaştırabilir ve bu nedenle safra taşının eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkisiniyok edebilir.
Karaciğer hasarına yol açabilecek diğer ilaçlar ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Cinsel yönden aktif olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar.
Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşının eritilmesi için URSILON RETARD alan hastalar,hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu kolaylaştırabildiğinden, hormonalolmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

Açıkça gerekli olmadıkça gebelik döneminde ursodeoksikolik asit kullanılmamalıdır.
Tedaviye başlamadan önce gebelik söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.
Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularından gelen veriler, URSILON RETARD'm gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileriolduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri eldeedilememiştir.
Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ursodeoksikolik asidin gebeliğin ilk üç ayında kullanılmasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Laktasyon dönemi

Ursodeoksikolik asidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ursodeoksikolik asidin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulupdurdurulmayacağına ya da URSILON RETARD tedavisinin durdurulupdurdurulmayacağma/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,emzirmenin çocuk açısından zararı ve URSILON RETARD tedavisinin anne açısındanfaydası dikkate alınmalıdır.
Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Eğer tedavi gerekliyse, bebek sütten kesilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir

(bkz. Kısım 5.3).4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

URSILON RETARD'ın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Ursodeoksikolik asit tedavisi sırasında dışkıda yumuşama ve ishal.
Çok seyrek: Primer biliyer siroz tedavisi sırasında, şiddetli sağ üst karın ağrısı.

Hepato-bilier hastalıklar:

Çok seyrek: Safra taşlarının kalsifıkasyonu ve dekompanse hepatik siroz (ileriki evredeki primer biliyer sirozun tedavisi kesildikten sonra kısmi gerileme görülmüştür).

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok seyrek :Ürtiker.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımında ishal meydana gelebilir. Ursodeoksikolik asidin emilimi doz arttıkça azaldığı için, alınan miktarın çoğu dışkı ile atılır, bu nedenle diğer doz aşımısemptomları genellikle olası değildir.
Özel önlemler gerekli değildir. İshal, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasıyla semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:ATCkodu:

A05AA02
Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.
Ağızdan alınan ursodeoksikolik asit; barsaktan kolesterol emilimini engelleyerek ve safraya kolesterol atılımım azaltarak, safranın kolesterolle doymasını azaltır. Kolesterolsafra taşları, kolesterolün dağılımına ve likit kristal oluşumuna bağlı olarak, zamaniçerisinde kademeli olarak çözünür.
Bugünkü bilgiler doğrultusunda, ursodeoksikolik asidin hepatik ve kolestatik hastalıklardaki etkisinin lipofılik, deterjan benzeri ve toksik özellikteki safra asitlerininyerini hidrofılik, sitoprotektif, non-toksik ursodeoksikolik asidin alması, hepatositlerinsalgılama kapasitelerinin artması ve immünolojik düzenleyici süreçler sayesinde olduğudüşünülmektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Oral alınan ursodeoksikolik asit jejunumdan ve ileumun üst kısmından pasif transport ile terminal ileumdan ise aktif transport ile hızla emilir. Emilim, genellikle uygulanandozun % 60-80'i oranındadır. Karaciğerden ilk geçiş klerensi % 60'a yaklaşır.
URSILON RETARD ursedeoksikolik asidin kontrollü salım formülasyonudur.
Formülasyonun içerdiği biyoadhezive polimer matriksler sayesinde aktif bileşeni gastrointestinal kanalda uzun süre tutmak suretiyle barsaktan geçiş süresini belirginolarak artırır. Farmakokinetik çalışmalar URSILON RETARD uygulanmasından sonramaksimum ursodeoksikolik asit serum konsantrasyon değerlerine 8 saatte ulaşır vesonrasında kademeli olarak düşerek 24 saat civarında kaybolur. İlk 12 saatteki yüksekbiyoyararlanım, nokturnal safra stazınm ve litojenitenin daha etkin önlenmesini ve 24saatlik periyotta daha yüksek biyoyararlanım elde edilmesini sağlamaktadır.

Dağılım:


Emilimden sonra hemen hemen hepsi glisin ve taurin amino asidi ile karaciğerde konjuge edilir ve safra ile atılır.
Günlük doza ve karaciğerin durumuna veya bozukluğuna bağlı olarak, safrada daha fazla hidrofılik ursodeoksikolik asit birikir. Aynı zamanda, diğer birçok lipofılik safraasitlerinde de relatif bir düşüş gözlenmiştir.

Biyotransformasyon:


Ursodeoksikolik asidin bir kısmı ince barsaklarda bakteriyel yıkım ile 7-ketolitokolik asit ve litokolik aside dönüşür. Litokolik asit hepatotoksiktir ve bazı hayvanlardakaraciğer parenkim hasarına neden olur. İnsanda litokolik asidin sadece çok az bir kısmıemilir ve litokolik asit önce karaciğerde sülfatlanarak detoksifıye edilir ve daha sonrasafraya atılarak dışkıyla uzaklaştırılır.

Eliminasyon:


Ursodeoksikolik asit safra yolu ile elimine olur.
Ursodeoksikolik asidin biyolojik yarı ömrü 3.5 ila 5.8 gün arasındadır.

5.3Klinik öncesi güvenlilik verileri

a) Akut toksisite


Hayvanlardaki akut toksisite çalışmaları herhangi bir toksik hasar göstermemiştir.

b) Kronik toksisite


Maymunlardaki subkronik toksisite çalışmaları; yüksek doz verilen gruplarda, fonksiyonel değişiklikleri (karaciğer enzim değişikliklerini içeren) ve safra kanalıproliferasyonu, inflamatuvar odak ve hepatoselüler nekroz gibi morfolojik değişiklikleriiçeren hepatotoksik etki oluştuğunu göstermiştir. Bu toksik etkilerin pek çoğu,insanlardakinden farklı olarak maymunlarda detoksifıye olmayan ursodeoksikolik asitmetaboliti olan litokolik aside bağlanabilir. Klinik tecrübeler, tanımlanan hepatotoksiketkilerin, insanlarda önem taşımadığını göstermiştir.

c) Karsinojenisite ve mutajenik potansiyel


Fare ve sıçanlarda yapılan uzun dönemli çalışmalar, ursodeoksikolik asidin karsinojenik potansiyeli ile ilgili bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.
Ursodeoksikolik asit ile yapılan in-vitro ve in-vivo genetik toksikoloji testleri negatiftir.
Ursodeoksikolik asit ile yapılan testler, genotoksik etki ile ilgili bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

d) Üreme toksisitesi


Sıçan çalışmalarında, sadece vücut ağırlığına göre kg başına 2.000 mg ursodeoksikolik asit uygulamasından sonra kuyruk malformasyonu oluşmuştur. Tavşanlarda,embriyotoksik etkiler (vücut ağırlığının kg başına 100 mg'lık dozundan) olmasınarağmen, herhangi bir teratojenik etki bulunmamıştır. Ursodeoksikolik asitin; sıçanlarınfertilitesi üzerine etkisi yoktur ve ursodeoksikolik asit doğum öncesi veya sonrasındakidölün gelişimini etkilememiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Ksantam gum Baryum sülfatMikrokristalin selülozPolivinil prolidonHidroksimetil selülozKarbomerTriasetinEudragit L100TalkJelatin
Titanyum dioksit Kırmızı demir oksitSiyah demir oksitEritrosin

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda PVC/Alu folyo blister ambalajda 30 kontrollü salimli kapsül

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarakimha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. İtalya lisansı ile
Platin Kimya Mümesillik ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Nöbethane Cad. Demirci İşhanı No.42 Kat 4 No: 24 34420
Sirkeci_İstanbul
Tel: 0212 346 0777
Faks: 0212 346 0778

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/52

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 22.11.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

-8-

8

-8-

İlaç Bilgileri

Ursilon Retard 450 Mg Kapsül

Etken Maddesi: Ursodeoksikolik Asit

Atc Kodu: A05AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.