Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardenor 4mg/4ml Iv İnfüzyon İçin Konsantre Çözel... Kısa Ürün Bilgisi

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kardiyak Stimülanlar » Adrenerjik ve Dopaminerjikler » Norepinefrin (Noradrenalin)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CARDENOR 4mg/4ml İV İnfıizyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Bir ampul (4ml) 8 mg norepinefrin tartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür..................................34.52 mg
Sodyum metabisülfıt.........................4 mg
Yardımcı maddeler için 6. Te bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyon için konsantre çözelti.
Steril, berrak, renksiz-sarımtırak, görünen partikülü olmayan sulu çözeltidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1. Terapötik endikasyonlar

Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülme s inde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji /Uygulama sıklığı ve süresi:

CARDENOR sadece uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından uygulanmalıdır.
CARDENOR, 8mg/4 mİ norepinefrin tartarat içermektedir. Doz epinefrin baz izerinden hesaplanır. Norepinefrin tartaratın 2 mg'ı 1 mg norepinefrin baza eşdeğerdir. Dolayısıyla herampulde 4mg norepinefrin baz bulunmaktadır.
Parenteral ilaç ürünleri uygulanmadan önce partiküllü madde olup olmadığı ve renginin bozulup bozulmadığı gözle kontrol edilmelidir. Parenteral norepinefrin IV infıizyon ileuygulanır.

Yetişkinlerde

Kan basıncının düzeltilmesi


Akut hipotansif durumlarda: Kan hacmi deplesyonu, herhangi bir vazopressör kullanılmadan önce mümkün olduğunca tam olarak düzeltilmelidir. Norepinefrin, kan hacmi r^plasmanısırasında veya Öncesinde uygulanabilir.
Olağan doz:
0,17 (Hg basıncıHastanınülasyonusistolik)arda, kanfazlasına

İnfüzyon genellikle başlangıçta 2-3 ml/dakika (dakikada 8-12 pg) veya 0,11-/kg/dakika)olarak verilir ve kan basıncındaki duruma göre miktar ayarlanır. Kalı değeri başlangıçta her iki dakikada bir kaydedilir ve infüzyon hızı sürekli gözlenirbaşlangıç dozuna cevabı gözlemledikten sonra, akış hızı, hayati organlarda sirkdevam ettirmek için yeterli normal kan basıncım (genellikle 80-100 mm Hgoluşturmak ve devam ettirmek için ayarlanır. Daha önceden hipertansif olan hastabasıncının daha önceden var olan sistolik basıncın 400 mm Hg'den dahayükseltilmemesi önerilmektedir.
: jenellikle

Seyreltilen çözeltinin 0,5-1 ml/dakika ortalama akışı (veya 0,03-0,06 pg/kg/dakika) tatmin edici kan basınç değerlerini elde etmek için yeterlidir.
dan

arlarının farklılıklar

Yukarıda anlatılan pozoloji kesin değildir. Doz hastanın kalbinin ve kan durumuna bağlı olarak belirlenir. Ürüne hassasiyet kişiden kişiye önemligösterebilir.
ın (0,67 gizli kanöz basınç

Eğer hasta hipotansif kalıyorsa 24 saatte 4 mlTik 17 ampüle kadar miktarla!1 mikrogram/kg/dakikaya denk gelen miktar) uygulanması gerekebilir, ama her zamanhacim deplesyonundan şüphelenilmeli ve eğer gerekliyse düzeltilmelidir. Santral ventakibi bu durumun tespitinde ve tedavisinde genellikle yardımcı olur.
Tedavi süresi:
Tedavi süresi her bir klinik vaka için farklıdır ve 1-2 saatten 6 güne kadar değişebilir İnfiizyon, yeterli doku infüzyonu ve yeterli kan basıncına kadar devam ettirilmelidir.
Kan basıncının ciddi bir şekilde düşmesini önlemek için infüzyon yavaş yavaş alçaltılarak durdurulmalıdır.

Uygulama şekli:

• Dilüsyon:
CARDENOR, 1 litre %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz karışımında (50/50) seyreltilerek iv infüzyon şeklinde uygulanır. Tuzsuz diyet uygulanan hastala/da yalnız%5 lik glukoz çözeltisi içinde seyreltilir. Glukoz çözeltisi norepinefrinin, L-no 1epinefrinoksidasyonunu önlemek amacıyla kullanılır.
Norepinefrinin istenen konsantrasyonlarım elde etmek için ampul içeriklerinin dilü:[yonlarını hesaplamada, aşağıdaki tablo referans olarak kullanılabilir:
Elde edilmek istenen Norepinefrin baz içeriği
Kullanılacak ampul sayısı
Kullanılacak dilüsyo hacmi
rı çözelti
4 mikrogram/ml
1
1 litre

8 mikrogram/ml
2
1 litre

12 mikrogram/ml
3
1 litre

16 mikrogram/ml
4
1 litre

20 mikrogram/ml
5
1 litre

(Örneğin
CARDENOR plazma veya tam kanla karıştırılmaz, uygulama ayrı ayrı yapılmalıdır aynı anda verilecekse, Y-tüp veya ayrı ayrı kapların kullanılması gerekir).
•Sıvı alımı:
Dilüsyonun derecesi klinik hacim gereksinimlerine bağlıdır.
Eğer, birim zamanda aşırı dozda presör ajan içeren bir akış hızı için sıvının (dekstroz) yüksek hacimleri gerekliyse, 4 mikrogram/ml'den daha seyrek bir çözelti kullanılmalıdır. Öt; yandan,sıvının yüksek hacimleri istenmediği zaman, 4 mikrogram/ml'den daha yıfcsek birkonsantrasyon gerekli olabilir.
•Kan basıncı kontrolü:
İnfıizyonun başlangıcından istenen kan basıncı elde edilene kadar her iki dakikada bir kan basıncı kontrol edilmelidir. Eğer uygulama devam edecekse, istenen kan basıncına plaştıktansonra her beş dakikada bir kontrol edilmelidir.
İnfuzyon akış hızı sık sık kontrol edilmelidir ve hasta infuzyon sırasında a^la yalnız bırakılmamalıdır.
•Ekstravazasyon riski:
İnfuzyon akış serbestliği sık sık kontrol edilmelidir.
Artan permeabilite ile ven duvarının vazokonstriksiyodan dolayı, venin etrafındaki dokularda ilaç sızıntısı meydana gelebilir. Bu durum kesin ekstravazasyondan dolayı değildir vedokuların solmasına neden olur. Bundan dolayı, eğer soluklaşma meydana gelinse, lokalvazokonstriksiyonun etkilerini azaltmak için infuzyon bölgesi değiştirilmelidir.
•Ekstravazasyondan dolayı olan iskeminin tedavisi:
İlacın damar dışına sızıntısı sırasında veya damar dışına enjeksiyonda, kan dan|ı ilacın vazokonstrüktif etkisinden kaynaklanan bir doku harabiyeti meydanaEnjeksiyon alanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, 5-10 mg fentolamin mezifizyolojik tuz çözeltisiyle yıkanmalıdır.
Bu amaçla, ince enjektör iğneli bir şırınga kullanılmalı ve lokal olarak enjekte edilmâl Ampuller kullanılmadan evvel görsel olarak kontrol edilmeli ve eğer partikül varlığıdeğişikliği görülürse kullanılmamalıdır.

arlarında gelebilir,içeren

i tat

lidir. ve renk

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Noraepinefrinin farmakokinetiği renal veya hepatik hastalıklarla önemli derecede etkilenmez. Karaciğer ve böbrek gibi organlarda kan akımı düşebileceği için, karaciğer \|s böbrekhastalarında sempatomimetikler kullanılırken dikkat edilmelidir.

Pediyatrik Popülasyon:

Yeni doğanlarda norepinefrin etkilerine ait çalışmalar yeterli değildir. Çocuklara nojfepinefrin verirken yetişkinierdekine benzer şekilde dikkat edilmelidir. Başlangıç dozu ol; ırak, kanbasıncı kontrolüyle norepinefrin genellikle 0,05 pg/kg/dakika norepinefrin

bzGeriyatrik Popülasyon:

Yaşlılarda, özellikle de sempatomimetik ajanlara ve norepinefrin'e duyarlı olanlarda, dikkatli kullanılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

CARDENOR aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
- Norepinefrine veya ilacın içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık:CARDENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içerir. Bu nadiren ciddi aşırıduyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.
Hipertansiyon: Hipertansif hastalar CARDENOR'un presör etkilerine dah)^ duyarlı olabilirler.
Hipertroidizm: Böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşül| dozlarda toksisite meydana gelebilir.
- Prinzmetal Anjini: Bu hastalarda, koroner kan akımı miyokardiyal enfarktifse nedenolabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
- Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon.
Hiperkapni, hipoksi ve tıkayıcı vasküler hastalık.
- Norepinefrin kardiyak kasların eksitabilitesini artırabilir ve kalp odacığınır hızlı vedüzensiz kontraksiyonlarına neden olabileceğinden CARDENOR, kloroform, sifdopropanve halotan anestezisi sırasında kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kardiy o vasküler sistem:
Alfa-agonist özelliklerinden dolayı, hipertansiyondan sakınmak için, norepinefrin infüze edileceği zaman, kan basıncı ve akış hızı uygulama zamanından istenen kan biıncı eldeedilinceye kadar sık sık kontrol edilmelidir. Kan hacim düşüşünden sakın|nak için,norepinefrin sadece uygun kan hacim replaşınanlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bunlartedavinin sonunda hipotansiyonu indükleyebilir ve vazokonstiriksiyon veya vaskülerobstrüksiyona neden olabilir.
Kan:
Oksijen eksikliği veya kan karbonik gazlarının aşırı konsantrasyonlarında, CARDENOR kullanımı kardiyak ritim bozukluklarına (nabzın hızlanması veya kalbin koordine olmayan veefektif olmayan kontaksiyonları) neden olabileceğinden CARDENOR doktor karar olmadankullanılmamalıdır.
Ekstravazasyon:
Norepinefrin ciddi bir doku tahriş edicisidir ve sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer mümkünse geniş bir venin içine merkezi olarak infüze edilmelidir veekstravazasyondan kaçınmak için dikkat edilmelidir.
Hipertroidizm, diyabet, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisinde dikkatli kullanılmalıdır.
Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu ve Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
duyarlılık

CARDENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içerir, bu ciddi aşırı reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.
CARDENOR her ampulde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yan esasında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

birlikte
ıdrenerjik

Norepinefrin, kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında kullanılmamalıdır (Bkz. 4.3. Kontraendikasyonlar). Aritmiler propranol gibi (3-bloklayıcı ilaç uygulanması ile tedavi edilmelidir.
CARDENOR aşağıdaki ilaçlan alan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır:
- Atropin sülfat, norepinefrin'in neden olduğu refleks bradikardiyi blokladığı için.
- Trisiklik antidepresanlar (örn. İmipramin),
azopresor
r.
meydana

- Antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin),Ergonamin türevi bazı alkaloidler, guanethidin veya metildopa, norepinefrinin vetkileri potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirle
- MAO (monoamin oksidaz) inhibitörleri ile ciddi ve uzamış hipertansiyon
gelebilir.
- Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin, aritmilere neden olabilirler.
- Furosemid ve diğer diüretikler, norepinefrine arteriyel cevabı azaltabilir.
Damarlardaki a adrenerjik etkiden kaynaklanan vazopresör etki fentolamin mezi bloklayıcı ajanın eş zamanlı uygulanması ile azaltılabilir. Bir p bloklay|(propranolol) uygulanması kalp üzerindeki ilacın uyarıcı etkisinin (pı adrenerjgelen) azalmasına neden olurken, arteriolar dilatasyonun azalmasını (p

2

adrenerjgelen) takip eden hipertansör etki de artar.
at gibi a-cı ajanın etkidenetkiden

ik

j k

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyı >n)

Norepinefrin'in doğum kontrol yöntemleri üzerine etkisi olup olmadığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişiıfı ve/veya doğum, doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.
Gebelerde kullanım için güvenliği kanıtlanmamıştır. Norepinefrin ile hayvân üreme çalışmaları yapılmamıştır ve etkisi bilinmemektedir. Hamilelikte, çok gerekli isekullanılmalıdır. Norepinefrin plasentadaki kan sirkülasyonunu azaltacağından fötusun kalpritminde yavaşlamaya neden olabilir. Ayrıca, uterus kasılma oranım artırabilir ve gebeliğinson döneminde fötusun boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, CARDENOR'un sağlayacağıklinik avantajların fötüsta doğuracağı muhtemel risklerden daha fazla olduğu acil durumlardakullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Norepinefrin'in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Norepinefrin'in süt İle atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayaca^ına ya daCARDENOR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağınailişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CARDENOR tedavisinin emzirenanne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Norepinefrin ile hayvan reprodüksiyon çalışmaları yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CARDENOR'un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Bunlar; çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ve seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldekihareketle tahmin edilemiyor, olarak sınıflandırılır.

ila <1/100) merilerden

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan; Anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, sefalji, baş ağrısı, psikot güçsüzlük, tremor, hipervijilans, anoreksi, bulantı ve kusma

k durum,

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Akut glokom: iridokom açısının kapanmasına anatomik olarak ön olanlarda çok sıktır.

yatkınlığı

Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Taşikardi, bradikardi, aritmiler, palpitasyon, kalpteki adrenerjk kaynaklanan kardiyak kasın kontraktilitesinde artış, akut kardiyak yetmezlik.

etkiden

Vasküler hastalıkları

Çok yaygın: Arteriyel hipertansiyon ve doku hipoksisi: Potent vazokonstriktür etkipen dolayı iskemik hasar.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Solunum yetmezliği ve güçlüğü, dispne.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde irritasyon ve nekroz, uzuvlar ve yüzde soğukluk ve solgunlukla neden olabilecek kan damarlarının büzülmesi.

Kan hacim replasmanı yapılmazsa, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepiıiefrin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:
Ciddi peri fer ve viseral vazokonstriksiyon - Renal kan çıkışında azalmaİdrar üretiminde azalmaDokularda yetersiz oksijen düzeyiKanda laktik asit seviyesinde artış.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Doz aşımı baş ağrısı, ciddi hipertansiyon, solgunluk, anormal derecede yavaş nabı^, periferal dirençte artış ve düşük kalp debisine neden olur.
Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkile * daha sık gözükebilir: Hipertansiyon, fotofobi, retrostemal ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma.Norepinefrin'in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisindenkaynaklanmaktadır. Pulmoner ödem ve serebral hemoraj ile akut hipertansiyon] meydanagelebilir.
İntravenöz infüzyon sırasında norepinefrin ekstravazasyonu infüzyon alanının devresinde uyuşukluğa ve nekroza neden olabilir. Uzamış infüzyonları ekstremitelerin kangreni takipedebilir. İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (ekstravazasyonfu veyaekstravazasyonsuz), sıcak sargı ve 5mg/ml serum fizyolojik içindeki fentolamin çözeltisinininfiltrasyonu ile hafifletilebilir.
Herhangi bir potent vazopressörün uzamış uygulaması plazma hacim deplesyonlına neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit replasman tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazmd hacimleridüzelmezse, norepinefrin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kanbasıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstriksiyon riskfyle devamedebilir.

Tedavi


Hastanın durumu tekrar stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.
Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir a-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanılası. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Farmakodinamik özelliklerFarmakoterapÖtik Grup:ATC kodu:

C01CA03
Norepinefrin, adrenal medullada sentezlenen endojen bir katekolamindir ve dbinefrinin biyokimyasal öncülüdür. Norepinefrin a-adrenerjik reseptörler üzerinde ağırlıklı olarakdoğrudan etki gösterir. Norepinefrin ayrıca kalp p- adrenerjik reseptörlerini de doğrudanstimüle eder (pl-adrenerjik reseptörleri) fakat bronşlarda veya periferal kan dariarlarındabulunmayanları (p2-adrenerjik reseptörleri) etkilemez. Bununla birlikte, norepinefrin plreseptörleri üzerinde epinefrin ve izoproterenokden daha az etkilidir. Beta adrener ik etkiler,adenil siklaz aktivitesi stimülasyonundan oluşurken; a-adreneıjik etkilerin, adenil siklazenzimi inhibisyonuyla siklik adenozin-3 y 5 ' -monofosfat (AMP) üretimi inhibi; yonundanoluşur.
Norepinefrinin terapötik dozlarının ana etkileri vazokontriksiyon ve kardiyak stimül asyondur.
Kardiyovasküler etkiler: Norepinefrin, a-adrenerjik reseptörler üzerinde ki etkileriyle kan damarlarının hem direncini hem de kapasitansını daraltır. Toplam periferal direncin artışı,sistolik ve diyastolik kan basıncının yükselmesiyle sonuçlanır.
adrenerjik ik bir etkiış vagal

aıtm

Norepinefrin, miyokard üzerinde pozitif inotropik etki yaratarak kalpte pl reseptörleri üzerinde etkili olur. Ayrıca sinoatriyal düğüm yoluyla pozitif kronotro$igöstermesine rağmen bu etki, artan arteriyal kan basıncına bir tepki olarak oluşanaktivite ile giderilir ve genellikle bradikardi ile sonuçlanır. Bradikardi atropin ile engellenir
Hipotansif hastalarda, norepinefrinin pozitif inotropik etkisiyle kalp debisi artabili r ve ilacın
calp debisi

presör etkilerine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, refleks bradikardi nedeniyle
değişebilir veya azalabilir. Eğer kalbe venöz dönüşü, artan periferal vasküler direncin bir sonucu olarak azalırsa, ilacın uzatılmış kullanımını veya yüksek dozlarda uygulanmasınıtakiben kalp debisinde bir düşüş oluşabilir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


İlaç kısa durur.

İntravenöz uygulamadan sonra hızlı bir biçimde presör bir yanıt meydana gelir, süreli bir etkiye sahiptir ve presör etkisi infuzyon kesildikten sonra 1-2 dakika içinde

Dağılım:


Norepinefrin esas olarak sempatik sinir dokularına lokalize olur. İlaç plasentaya geçer fakat kan-beyin bariyerini geçemez. Yaklaşık %50 oranında plazma proteinlerine bağlam \ Dağılımhacmi 0.09-0.4 L/kg'dır.

Bivotransformasvon:


İlumu ve MT) veaciğer ve|frin ve 3-£ .bolitler 3-

(COr.


Norepinefrinin farmakolojik etkileri öncelikle sempatik sinir uçlarında tut metabolize olmasıyla sona erer. Norepinefrin, katekol-Ö-metiltransferazmonoamin oksidaz (MAO) enzimlerini içeren reaksiyonlar kombinasyonu ilediğer dokularda metabolize olur. Majör metabolitler ikisi de inaktif olan normetanmetoksi-4-hidroksi mandelik asittir (vanililmandelik asit, VMA). Diğer inaktif met:metoksi-4-hidroksifenilglikol, 3,4-dihidroksifenilglikol içerir.

Eliminasyon:


Norepinefrin metabol itleri öncelikle sülfat konjugatları olarak ve daha az oranda ğlukuronid konjugatları olarak idrarla atılırlar. Sadece çok küçük bir miktar norepinefrin değişmedenatılır.

5.3. Klinik Öncesi güvenlilik verileri

Herhangi bir veri bulunmamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Bir ampul:
Sodyum klorür
Sodyum metabisülfıt
%10 Tartarik asit (pH ayarlamak için)
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Norepinefrin; alkali çözeltiler veya oksidatif maddeler, barbitüratlar, klor:'eniramin, klorotiyazit, nitrofurantoin, novobiosin, fenitoin, sodyum bikarbonat, sodyum iyodür,streptomisin, insülin (bir geçimsizlik bildirilmiştir) ile geçimsizdir.
Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, (3-hidroksibutirat ve glukoz'un dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norep neftin iledüşey.
CARDENOR plazma veya tam kan ile karıştırılmamalıdır, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay
Ampul açıldıktan sonra hemen seyreltilmelidir. CARDENOR'un infüzyon için s4yreltilmiş çözeltileri ile (Bkz. 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”), 25 °C'nin altındaki oda sıcakjığında 24saat stabildir.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarilfine kadar ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Seyreltilen ürünün saklama koşulları için kısım 6.3'e bakınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda 10 adet 4ml çözelti içeren tip I renksiz cam ampul.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemimi

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetfneliğr ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ:
DEF ARMA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. ATB iş merkezi, I blok, No.: 213Ostim/Yenimahalle /ANKARATel: (0312)397 24 67

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

254/49

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 22.11.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

13
1
Enjeksiyon bölgesi:
Norepinefrin sadece intravenöz infüzyon olarak kullanılır. Norepinefrin infüzyonları geniş bir ven içine yapılmalıdır. Özellikle antekubital venler tercih edilir, çünkü bu durumc a uzamışvazokonstiriksiyondan dolayı üzerini örten dokunun nekroz riski zayıf gözükmektedir. Altekstremite bölgesindeki venlere enjeksiyondan kaçınılmalıdır.

İlaç Bilgileri

Cardenor 4mg/4ml Iv İnfüzyon İçin Konsantre Çözel...

Etken Maddesi: Norepinefrin Tartarat

Atc Kodu: C01CA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.