Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

LANSODEX 15MG MİKROPELLET KAPSÜL Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LANSODEX 15 mg mikropellet kapsül

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Lansoprazol İS.OOmg

Yardımcı madde(ler);

Şeker 25.05 mg
Yardımcı maddeler için bkz. 6.1

3.FARMASÖTİK FORM

Mikropellet kapsül
Gövde ve kapak beyaz opak renktedir, kapsüller beyaz veya hemen hemen beyaz yuvarlak pelletler içerir.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

- Aktif duodenal ülser,

- HeiicobacterpyIori

enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser,
- Aktif benin gastrik ülser,
- NSAİ ilaçlarla ilişkili gastrik ülser,
- Gastroözofageal reflü hastalığı ve eroziv özafajit,
- Zollinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumlan,

4.2.Pozoloji ve Kullanım Şekli Pozoloji:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozlan aşağıdadır:

Duodenal ülser:

Önerilen oral doz 2 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg'dır. Yeterli tedavi olmaması durumunda bu dozda 2 hafta daha kuİlamlır. idame tedavisi ise günde 1 kez 15 mg'dır.

Duodenal ülser rekürrensi riskini azaltmak içinH.PyIorieradikasyonu:

Üçlü tedavi rejiminde; 7 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg lansoprazol, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulamr. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg lansoprazol ile 1 g amoksisilin birlikte uygulamr.

Gastrik ülser:

Önerilen oral doz 4 haftaya kadar günde 1 kez 30 mg'dır. Bu süre içinde tedavi olmazsa aym dozda 4 hafta daha kullamlabilir.
NSAİ

ilaçlarla ilişkili gastrik ülser:

Önerilen oral doz 4 hafta günde 1 kez 30mg'dır. Yeterli tedavi olmaması durumunda 4 hafta daha kullamlır. Risk altındaki hastalarda veya iyileşmeyen ülserlerde daha uzun süre kullanılabilir.

Gastroözofageal reflû hastalığı ve eroziv özofajitin kısa süreli tedavileri:

Önerilen oral doz günde 1 kez 15 mg ya da 30 mg'dır.Lansoprazol etkisini kısa sürede gösterir. Önerilen günde 1 kez 30 mg oral uygulama 4 hafta içinde etkisini göstermez ise başka tetkikler önerilir.
Erozif özofajitte önerilen oral doz 8 haftaya kadar, günde 1 kez 30 mg'dır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen hastalarda (%5-10) 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. İdame tedavisi ise günde 1 kez 15 mg'dır.

Zoliinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları:

Önerilen oral başlangıç dozu gtinde 1 kez 60 mg'dır. Doz ve tedavi süresi hastamn ihtiyacma göre belirlenmelidir. Günde 2 kez 90 mg'a kadar uygulama yapılan hastalar vardu*. 120 mg'dan daha yüksek olan günlük dozlar bölünerek uygulanmalıdır. Aralık vermeden dört yıl süre ile lansoprazol kullanan hastalar bildirilmiştir.

Uygulama Şekli:

Lansoprazol yemeklerden önce oral olarak alınmalıdır. Kahvaltıdan önce alınması idealdir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmeli veya doz aralığı açılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda klerensin azalması nedeniyle doz ayarlaması gerekebilir. Klinik zorunluluk yoksa günlük 30 mg dozun aşılmaması gerekir.

4.3 Kontrendikasyonlan

Lansazol Mikropeliet Kapsül, içeriğindeki etkin maddeye (lansoprazol) veya diğer bileşenlerinden herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

4.4 Özel Uyanlar ve Özel Kullanım Tedbirleri

Lansoprazol tedavisi gastrik malignite belirtileri maskeleyebilir. Bu nedenle hastalar tedaviye başlamadan önce gastrik malignite olasılığı açısından değerlendirilmelidir.
Lansoprazole bağlı azalan gastrik asitliğin gastrointestinal sistemde normalde yer alan bakterilerin gastrik miktarım arttırması beklenir.
Lansoprazol tedavisi,

SaimoneiiacampyIobacter

gibi gastrointestinal enfeksiyonlann riskinin kısmen artmasına neden olabilir.
Uzun dönem omeprazol tedavisi ile atrofik gastrit görülmüştür. Bu lansoprazol ile de görülebilir.
Peptik ülser tedavisinde, mütemadiyen NSAID tedavisi alma ihtiyacı olan yüksek riskli hastalarda kontrollü davramimalıdır.
Geriyatrik hastalar: Ülser iyileşme hızı, yan etki insidansı ve laboratuar testi anormallikleri bakımından yaşlı ve genç hastalar benzer özellikler sergilemektedirler. Bu nedenle yaşlı hastalarda doz ayarlaması ve uygulamada değişiklik yapmak gerekmez.
Pediyatrik hastalar: Lansoprazolün pediyatrik hastalarda kullamiması önerilmez.
Karaciğer yetmezliği: Orta ve ciddi karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda ortalama plazma yanlanma ömrü uzar ve eğri altında kalan alan (EAA) değeri artar. Bu nedenle ağır hepatik yetmezliği olan hastalarda 30 mg'lık günlük doz aşılmamalıdır.
Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalan gerekir.

4.5 Diğer ilaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Türleri

Lansoprazol esas olarak sitokrom P450 CYP3A4 ve CYP2C19 enzim sistemi ile metabolize olur. Klinik çalışmalarda antiprin, indometazin, ibuprofen, fenitoin, propranolol, prednizolon, diazem, klaritromisin ve terfenadin gibi sitokrom P450 enzimiyle metabolize olan diğer ilaçlann sağlıklı gönüllülere uygulanması ile klinik olarak anlamh ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir. Bu bileşikler CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP206 ve CYP3A gibi farklı sitokrom izozimleri ile metabolize edilmektedir.
Lansoprazol ile teofilin (CYPIA, CYP3A) eşzamanlı alındığında, teofilin klerensinde küçük bir artış (%10) gözlenmektedir. Teofilin klerensindeki bu ufak değişimin klinik anlamı bilinmemektedir. Klinik olarak etkin teofilin kan düzeylerini elde etmek için, lansoprazol tedavisine başlarken veya keserken, bazı hastalann teofilin dozunda ayarlama gerekebilir. Lansoprazolün amoksisilin ile klinik anlamı olan bir etkileşimi bildirilmemiştir.
Takrolimusun plazma konsantrasyonlannda artışa yol açtığından dolayı birlikte kullammlannda dikkatli olunmalıdır.
Tek doz 30 mg lansoprazol ile 20 mg omeprazolün tek başlarına ve 1 g sukralfat ile uygulandıklan çapraz tasanmiı bir çalışmada; proton pompası inhibitörlerinin emilimi azalmış ve biyoyararlanımlan sırasıyla % 17 ve % 16 oranlannda azalmıştır. Bu nedenle, lansoprazol sukralfattan en az 30 dakika önce almmalıdır. Lansoprazolün antiasitlerle eş zamanlı uygulanması bu tür bir etkiye yol açmaktadır.
Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu uzun süreyle ve güçlü bir biçimde engeller. Bu nedenle teorik olarak, biyoyararlanımında mide pH'ınm etkili olduğu bilinen ilaçlann (ketokonazol, itrakonazol, ampisilin esterleri, demir tuzlan ve digoksin) emilimini etkileyebileceğinden, lansoprazol ile bu ilaçlann eş zamanlı uygulanmasında dikkatli olmak gerekir.
Gastrik mukozal iritasyona sebep olabileceğinden etanol ile alınmamalıdır.
Flovoksamin, lansoprazolün plazma konsantrasyonlannı yükselteceğinden birlikte kullanım durumlannda doz azaltma durumu söz konusu olabilir.
Lansoprazol ve diğer proton pompası inhibitörleri, emilimi gastrik asit varlığına bağımlı olan HFV proteaz inhibitörü atazanavirin sistemik konsantrasyonlannı büyük ölçüde azaltır ve atazanavirin terapötik etkisinin kaybına ve HIV direnci gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle, lansoprazol ve diğer proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte uygulanmamalıdır.
Sağlıklı kişilerde yapılan bir çalışmada, varfarin ve tek veya çoklu doz şeklinde 60 mg lansoprazolün birlikte uygulanması, varfarin farmakokinetiği ve protrombin zamanmda herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Ancak proton pompası inhibitörü ve varfarini birlikte kullanan bazı hastalarda, INR ve protrombin zamamndaki artışlar anormal kanamalara hatta ölüme yol açabilir. Proton pompası inhibitörü ve varfarinin beraber kullanıldığı hastaların, INR ve protrombin zamamnda olabilecek artışlar yönünden izlenmesi gerekebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi:B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Lansoprazol için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyonal/fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda etkin doğum kontrolü uygulanmasına gerek yoktur.

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Lansoprazolün hayvan çalışmalarında fetusa teratojenik etkisi gösterilmemiştir. Hayvan üreme çahşmalan her zaman insandaki cevabı yansıtmayacağından, lansoprazol gebelikte ancak açıkça gerekirse uygulanmalıdır.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Lansoprazol ve metabolitlerinin deney hayvanlannda anne sütüne geçtiği saptanmıştır ancak insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütüne geçtiği bilindiğinden, anne sütü alan bebeklerde ciddi yan etkiye yol açma potansiyeli ve hayvan çalışmalarında karsinojenite potansiyeline sahip olduğu saptandığından, ilacın anne için önemi de düşünülerek; emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa tedavinin mi kesileceğine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Lansoprazolün, 150 mg/kg/gün oral dozlarda (vücut yüzey alanına göre önerilen insan dozunun 40 katı) uygulandığı dişi ve erkek sıçanlarda fertilite ve üreme performansı üzerine bir etkisi görülmemiştir.
Hamile sıçanlara maksimum 150 mg/kg/gün (vücut yüzey alamna göre önerilen insan dozunun 40 katı) ve hamile tavşanlarda 30mg/kg/gün (vücut yüzey alanına göre önerilen insan dozunun 16 katı) oral dozlarda uygulandığı teratojenite çalışmalannda fertilitenin bozulması veya fetus hasarlanm gösteren herhangi bir veri saptanmamıştır.

4.3.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Lansoprazolün araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemlere bilinen bir etkisi yoktur.

4.4.istenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda LANSAZOL ile ilgili en sık bildirilen yan etkiler ve ilaçla ilişkisi daha belirgin olan istenmeyen reaksiyonlar aşağıda vücüt sistemlerine göre sıklık derecesine göre listelenmiştir. [Her bir sistem organ smıfı içinde advers etkiler, aşağıdaki tanımlamalara uygım olarak sımflandınlmıştır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygm olmayan: Trombositopeni, eozinofili, lökopeni Seyrek: Anemi,
Çok seyrek: Agranülositoz, pansitopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aleıjik reaksiyon, anafilaktoid reaksiyon

Endokrin hastalıkları

Yaygm olmayan:Glukokortikoid artışı, hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm olmayan: Depresyon
Seyrek: İnsomniya, halüsinasyon, sersemlik

Sinir sistemi hastahklan

Yaygın: Baş ağnsı, baş dönmesi
Seyrek: Uykusuzluk, vertigo, parestezi, şuur bulanıklığı, tremor

Göz bozuklukları

Seyrek: Görme bozukluklan

Kulak ve iç kulak hastahklan

Yaygm olmayan: Kulak çınlaması

Kardiyak hastahklar

Yaygm olmayan: Anjina, aritmi, göğüs ağnsı

Gastrointestinal hastahklar

Yaygm: Bulantı, diyare, kann ağnsı, kabızlık, kusma, şişkinlik, ağız ve boğaz kuruluğu Seyrek:Glosit, yemek borusu kandidiyazı, pankreas iritasyonu, tat alma bozukluğu Çok seyrek: Kolit, stomatit

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Karaciğer enzimlerinde artış Seyrek: Hepatotoksisite, sanlık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Üritiker, kaşıntı, döküntü
Seyrek: Peteşi, purpura, fotosensitivite, eritrema multiforme Çok Seyrek: Stevens- Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz

Kas ve iskelet sistemi hastahklan

Yaygın olmayan: Eklem romatizması, miyalji

Üriner sistem hastalıkları

Seyrek: İnterstisyel ferfit
Tüm dünyada yapılan Faz 2 ve 3 çalışmalarda 6100'den fazla hastaya farklı doz ve sürelerde lansoprazol uygulanmıştır. Hem kısa dönemli, hem de uzun dönemli çalışmalarda tedavi genellikle iyi tolere edilmiştir.
Bu çalışmalarda olasılıkla lansoprazol kullanımı ile ilişkili, %1'den daha sık ve plasebo grubundan fazla gözlenen yan etkiler; kann ağnsı (%1.8), bulantı (%1.4) ve diyare (%3.6)dir.
Baş ağnsı %1'den yüksek oranda görülmekle birlikte, plasebo grubunda daha sıktır. Plasebo grubunda ve lansoprazolün 15 ve 30 mg uygulandığı hastalarda diyare sıklığı benzer olmakla birlikte, lansoprazalün 60 mg uygulandığı grupta daha sıktır (sırasıyla %2.9, %1.4, %4.2 ve %7.4) İdame tedavisinde olasılıkla tedaviyle ilişkili olarak en sık gözlenen yan etki diyaredir.
Yerel ve çok uluslu çalışmalarda hasta veya deneklerde (>1/1,000 ila <1/100) aralığında gözlenen diğer yan etkiler aşağıda belirtilmektedir.

Genel:

Anafilaktoid benzeri reaksiyon, asteni, kandidiyazis, göğüs ağnsı (hiçbir şekilde açıklanamayan), malez, kannda şişlik, aleijik reaksiyonlar, sırt ağnsı, karsinom, titreme, ödem, ateş, grip benzeri semptomlar, halitozis, enfeksiyon (hiçbir şekilde açıklanamayan), boyun ağnsı, boyunda sertlik, ağn, pelvik ağn.

Kardiyovasküler sistem:

Anjina, serebrovasküler olaylar/serebral enfarktüs, aritmi, bradikardi, hipertansiyon/hipotansiyon, miyokard enfarktüsü, palpitasyon, şok (dolaşım bozukluğu), senkop, taşikardi, vazodilatasyon, migren.

Sindirim sistemi:

Anormal dışkılama, melena, anoreksi, bezoar, konstipasyon, ağız kuruluğu, susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofagus stenozu, özofagus ülseri, özofajit, feçeste renk değişiklikleri, flatulans, gastrik nodüller/fundus salgı bezlerinde polipler, kardiyospazm, kolelitiyazis, enterit, gastrit, gastroenterit, kolit, gastrointestinal anomali, gastrointestinal bozukluk, gastrointestinal kanama, hematemez, iştah artışı, barsak kanaması, rektal bozukluk, rektal kanama, tenesmus, stomatit, ülseratif kolit, kusma ve bulantı ve ishal, bulantı ve kusma, ülseratif stomatit, dilde değişiklikler, ağız ülserasyonu, artmış salivasyon, glossit, dişeti kanaması, oral moniliazis

Endokrin sistem:

Diabetes mellitus, hiperglisemi/hipoglisemi, guatr, hipotiroid

Hematolojik ve lenfatik sistem:

Agranülositoz, anemi, aplastik anemi, hemoliz, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura, lenfadenopati.

Metabolitik bozuluklar ve beslenme:

Gut, kilo alma/kilo kaybı, dehidratasyon, periferal ödem, hiperglisemi/hipoglisemi

Kas-iskelet sistemi:

Artrit, artralji, muskuloskeletal ağrı, miyalji, kemİk bozukluğu, eklem bozukluğu, bacak kramplan, miyasteni, sinovit

Sinir sistemi:

Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfiizyon, depresyon, sersemlik, bayılma, halusinasyon, hemipleji, saldırganlıkta artma, libido azalması/artması, sinirlilik, parestezi, düşünce bozukluklan, uyku bozukluğu, uykusuzluk, anormal rüyalar, somnolans, konvülziyon, depresonalizasyon, diplopi, emosyonel labilite, nevroz, tremor, vertigo, hiperkinezi, hipertoni, hipestezi

Solunum sistemi:

Astım, bronşit, öksürükte artma, dispne, epistaksis, hemoptizi, hıçkırık, pnömoni, üst solunum yolu enflamasyonu/enfeksiyonu, larenkste neoplazi, farenjit, plevral bozukluk, solunum bozukluğu, rinit, sinüzit, stridor

Deri ve ekleri:

Akne, alopesi, prutirus, döküntü, ürtiker, kontakt dermatit, kuru cilt, saç bozukluğu, deri bozukluğu, tırnak bozukluğu, makülopapüler döküntü, fiks erüpsiyon, terleme, deri kanseri

Özel duyurular:

Bulamk görme, anormal görme, konjoktivit, kuru göz, fotofobi, retinal dejenerasyon, sağırlık, göz ağnsı, görme alam kusuru, duymada bozukluk, otitis media, konuşmada bozukluk, tat alma duyusunda bozukluk, tat duygusu kaybı, kulak çınlaması, parosmi

Ürogenital sistem:

Adet düzensizlikleri, anormal adet, dismenore, menoraji, lökore, albüminüri, memede büyüme/jinekomasti, meme ağnsı, memede hassasiyet, glukozüri, hematüri, impotans, böbrek taşı, üriner sistem taşlan, böbrek ağrısı, dizüri, poliüri, üretal ağn, üriner sistem enfeksiyonu, sık idrara çıkma, sıkışma, işeme sorunu, peniste sorun, testislerde bozukluk, vajinit

Pazarlama Sonrası İstenmeyen Etkiler

Lansoprazolün pazarlanmasmdan sonra ek bazı istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bunlann büyük bir kısmı yabancı kaynaklıdır ve lansoprazol ile ilişkileri kurulmamıştır. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü bilinmeyen bir grup tarafından gönüllü olarak bildirildiğinden, sıklık derecesi tahmini yapılamamıştır. Bu istenmeyen etkiler aşağıda sıralanmıştır.
Genel: Anafılaktik/anafilaktoid reaksiyonlar Sindirim sistemi: Hepatotoksisite, pankreatit, kusma
Hematolojik ve lenfatik sistem: angranülositoz, aplastik anemi, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura Kas-iskelet sistemi: Miyozit
Deri ve ekleri: Eritema multiform, Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz (bazen
hayatı tehdit edici) gibi ciddi dermatolojik reaksiyonlar
Özel duyurular: Konuşmada bozukluk
Ürogenital sistem: İntertisyel nefrit, idrar retansiyonu

Laboratuar testlerindeki değişmeler:

Karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluk, SGOT (AST) artışı, SGPT (ALT) artışı, kreatinin artışı, alkalen fosfataz artışı, globulinlerde artış, GGPT artışı, lökosit değerlerinde artma/azalma/değişiklik, eritrositlerde anormallik, bilirubinemi, eozinofıli, hiperlipidemi, elektrolitlerde artma/azalma, trombositlerde artma/azalma/değişiklik ve gastrin değerlerinde artma, albumin globulin oramnda değişiklik, kan potasyum seviyesinde artış, kan üre düzeyinde artış, hemoglobinde düşüş, kolestrolde artma/azalma, glukokoidlerde artma, LDH artışı, gaitada gizli kan pozitifliği, idrarda kristal varlığı görülebilir. Ek bazı izole laboratuar değişiklikleri bildirilmiştir.
SGOT ve SGPT değerlerinin takip edildiği plasebo kontrollü çalışmalarda, son kontroldeki enzim artışlanmn plasebo grubunda %0.4 (4/978) ve lansoprazol grubunda %0.4 (11/2677) oramnda normalin üst sımrlanmn üç katma çıktığı saptanmıştır. Çalışmalar boyunca, lansoprazol grubundaki hiçbir hastada sanlık bildirilmemiştir.
Lansoprazolün amoksisilin veya amoksisilin/klaritromisin ile kombine kullanıldığı araştırmalarda; bu kombinasyonlar ile ilişkili laboratuar bulgusu anormallikleri gözlenmemiştir.

LANSODEK15 mg mikropeilet kapsül

7/13 4.9.DOZ aşımı ve tedavisi
Lansoprazolün fare (vücut yüzey alanına göre insanlara önerilen maksimum dozun 1300 katı) ve sıçanlara (vücut yüzey alamna göre insanlara önerilen maksimum dozun 675.7 katı) 5000 mg/kg'a kadar uygulanması ile ölüm veya herhangi bir klinik bulguya rastlanmamıştır.
Lansoprazol, hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştınlamamaktadır. 600 mg lansoprazol kullandığı bildirilen bir vakada semptomatik ve destekleyicidir.

5.FARMAKOLO JIK ÖZELLİKLER

S.l.Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Proton pompası inhibitörleri ATC kodu: A02B C 03
Lansoprazol, bir antisekretuar bileşik grubu olan benzimidazoller arasında yer alır. Antikolineıjik ve histamin H-2 reseptörleri üzerinde antagonistik etkisi yoktur, gastrik pariyetal hücrelerin sekretuar yüzeyindeki (H+,K+) ATPaz enzim sistemini spesifik olarak inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu engeller. Pariyetal hücre içerisindeki bu enzim sistemi asit (proton) pompası olarak adlandınidığmdan, asit üretiminin son basamağım bloke eden lansoprazol gastrik asit pompası inhibitörü olarak sımflandınlır. Doza bağımlı olan bu etkisi ile lansoprazol, bazal ve uyanimış asit salgısım uyarandan bağımsız olarak engeller.
Antsekretuar aktivite:
Lansoprazolün oral uygulanmasımn ardından bazal asit çıkışını anlamlı olarak düşürdüğü ve ortalama gastrik pH ile gastrik pH'ın 3 ve4'ün üzerinde olduğu süreyi de anlamlı olarak artturdığı gösterilmiştir. Aynca hem besinle uyanimış gastrik asit çıkışım ve sekresyon volümünü, hem de pentagastrinle uyanimış asit salgısım anlamlı olarak düşürmüştür.
Lansoprazol, asit hipersekresyonu olan hastalarda basal ve pentagastrinle uyanimış asit sekresyonunu anlamlı olarak azaltmıştır. Sekresyon volümü, asidite ve asit çıkışmda insüİine bağlı oluşan normal artışlan da düşürmüş.


Lansoprazol

Omeprazol

15 mg

30 mg

20 mg

Parametre

Bazal

Değer

l.gün

S.gün

l.gün

S.gün

l.gün

S.gün

Ortalama 24 saatlik pH

2.1.
2.7+
4.0+
3.6*
4.9*
2.5
4.2+

Ortalama gece pH'ı

1.9.
2.4
3.0+
2.6*^
3.8*
2.2
3.0+

Gastrik pH^ın >3 olduğu süre

(%)
18.
33+
59+
51*
72*
30+
61+

Gastrik pH^ın >4 olduğu süre

(%)
12.
22+
49+
41*
66*
19.
51+

Not: intragastrik pH'in >4 olması gastrik asidin %99 azaldığını gösterir. *(p<0.05) bazal, lansoprazol 15 ve Omeprazol

Bu çalışmada ilk dozun ardından gastrik pH'daki artış 30 mg lansoprazol ile 1-2 saatte, 15mg lansoprazol ile 2-3 saatte, 20 mg Omeprazol ile 3-4 saatte gerçekleştirilmiştir. Tekrarlayan günlük dozlann ardından gastrik pH'daki artış 30 mg lansoprazol ile dozdan sonraki 1 saat içerisinde, 15 mg lansoprazol ve 20 mg omeprazol ile ise 1-2 saat içerisinde gözlenmiştir.
Asit salgısımn engellenmesi antimikrobiyallerin

Heiicobacter pyiori

eradikasyon etkilerini de arttınr. Lansoprazolün günde tek doz, günde iki ve üç kez uygulandığı bir çapraz tasanmiı çalışmamn sonuçlan aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

30 mg bid30 mg tid15 mg bid30 mg qdParametre


47


59+


77*


43


Gastrik pH'ın >5 olduğu süre

m

_

28


45*


20

23


Gastrik pH'ın >6 olduğu süre

m

_

*(p<0.05) lansoprazol 30 mg qd'ye göre

+(p<0.05) lansoprazol 30 mg qd. 15 mg bid.30 mg bid.

İntragastrik pH ölçümleri ile değerlendirilen gastrik asit sekresyonu inhibisyonu, tekrarlayan dozlardan 2-4 gün sonra yavaşça normal değerlere dönmektedir. Lansoprazol kullanımı ile rebound asidite görülebilmektedir.

Enterokromafln-benzeri hücreler üzerindeki etki:

Sıçanlar yaşam boyu 150mg/kg/gün dozlarda lansoprazol uygulanması ile, özellikle dişi sıçanlarda, belirgin hipergastrineminin ardından enterokromofm benzeri hücre poliferasyonu ve karsinoid tümör oluşumu gözlenmiştir.
En az bir yıl süreyle aralıksız lansoprazol tedavisi alan yaklaşık 150 hastamn mide korpusundan alman biyopsi örnekleri ile sıçan çalışmalanna benzer sonuçlar göstermemiştir. Uzun süreli lansoprazol tedavisi uygulanan hastalarda gastrik tümör gelişme riskinde artış olup olmadığını değerlendirebilmek için uzun dönem verilerine gereksinim duyulmaktadır.

İnsanlardaki diğer gastrik etkiler:

Lansoprazol mide fundusundaki mukoza/kan akımını anlamlı olarak etkilememiştir. Gastrik asit inhibisyonuna bağlı normal fizyolojik etkilerden dolayı, antrum, pilor ve duodenal bulbus kanlanmasında %17'ye varan azalma gözlenmiştir. Lansoprazol sindirilebilen katı maddelerin mideden boşalmasım geciktirmektedir. Basal durumdaki ve besin veya insülin ile uyarılmış pepsinojen salgısım arttırmakta, pepsin aktivitesini ise azaltmaktadır, intragastrik pH'ı arttıran diğer ilaçlarda olduğu gibi, gastrik pH artışlan, mide ülseri olan hastalarda mide sıvılanndaki nitrat-indirgeyen bakteri sayısı ve nitrit konsantrasyonundaki artışla ilişkili bulunmuştur. Nitrosamin konsantrasyonlannda anlamlı bir artış gözlenmemiştir.
Serum Gastrin Düzeylerine Etkisi 2100'den fazla hastaya oral yoldan 15-60 mg doz aralığında lansoprazol uygulanmasının ardından ortalama açlık serum gastrin düzeyleri bazal değerlere göre %50-5100 oramnda artmış, ancak tedavi sonrasında normal seviyelere dönmüştür. Bu artışlar tedavinin ilk iki ayında plato değerlere ulaşmış, ilacın kesilmesinden sonraki dört hafta içerisinde tedavi öncesi düzeylere düşmüştür.

Endokrin Etkileri

Bir yıla kadar süren çalışmalarda endokrin sistem üzerinde anlamlı bir etki gözlenmemiştir. Bu araştırmalarda testosteron, luteinizing hormon (LH), foliküluyancı hormon (FSH), seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), dihidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S), prolaktin, kortizol, östradiol, insülin, aldosteron, parathormon, glukagon, troid uyancı hormon (TSH), triiyodotironin (t 3), troksin (T 4), somatotropik hormon üzerinde çalışılmıştır. Lansoprazolün 15-60 mg doz aralığında bir yıla kadar varan sürelerle uygulanması seksüel fonksiyon üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmamıştır. Aynca, iki-sekiz hafta boyunca oral yoldan uygulanması ile tiroid fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etki saptanmıştır.

Diğer etkiler:

Lansoprazolün merkezi sinir sistemi, lenfoid, hematopoietik, renal, hepatik, kardiyovasküler veya solunum sistemi üzerinde sistemik bir etkisinin oluşmadığı saptanmıştır. Tedavi öncesi geniş çaplı bazal göz muayenelerinin yapıldığı 56 hastaya maksimum 180 mg/gün dozda lansoprazol uygulanmış ve bu hastalar 58 aya kadar varan sürelerle izlenmiştir. Hiçbir hastada vizükel toksisite gözlenmemiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


Lansoprazol, aside dayamksız bir kimyasal yapıya sahip olması nedeniyle midede kimyasal değişime uğramasımn önlenmesi ve sistemik biyoyararlanımmın artmlması amacıyla barsaktan emilimini sağlayan enterik kaplı formülasyon şeklinde uygulamr.
Enterik-kaph formülasyon şeklinde oral yoldan uygulanan lansoprazolün absorpsiyonu hızlıdır ve maksimum serum konsantrasyonuna yaklaşık 1.7 saatte ulaşılır. 15-60 mg aralığında oral yoldan tek doz uygulanması ile elde edilen maksimum serum konsantrasyonları (Cmaks) ve eğri altında kalan (EAA) değerleri doz ile doğru orantılıdır. Lansoprazol tekrarlayan dozlarda uygulandığında vücutta birikmez ve farmakokinetik özellikleri değişmez. Lansoprazol hızlıca emilir, oral uygulamadan 1.7 saat sonra Cmaks değerlerine ulaşılır ve biyoyararlammı %80'dir. Midede besin maddelerinin bulunması halinde lansoprazolün absorpsiyonu azalır, İlacın aç kanuna değil de yemekten sonraki 30 dakika içinde verilmesi Cmaks ve EAA değerlerinde yaklaşık %50 oramnda azalmaya yol açmıştır. Sağlıklı kişilerde ortalama plazma yarı ömrü 1,5 (±1.0) saattir.

Dağılım:


Lansoprazol %97 oramnda proteine bağlanır. 0.05-5;0 mcg/ml konsantrasyon aralığında plazma proteinlerine bağlanma oram değişmez.

Bi votransformasvon:


Lansoprazol yüksek oranda karaciğerde metabolize olur; plazmada ölçülebilir miktarlarda iki metaboliti (hidroksillenmiş sülfinil ve sulfon) saptanmıştır. Bu metabolitlerin hiç veya çok düşük antisekretuar aktiviteleri vardır. Lansoprazolün pariyetal hücre kanalcıklarında (H+,K+) ATPaz yolu ile asit üretimim engelleyen iki aktif metabolite dönüştüğü düşünülmekle birlikte, bu metabolitler kanda gösterilememiştir.

Eliminasvon:


Lansoprazolün eliminasyon yan-ömrii onun gastrik asit sekresyonunu ne kadar süre inhibe ettiğini yansıtmamaktadır. Plazma eliminasyon yan- ömrü 2 saatten kısa iken, asit iniıibitör etkisi 24 saatten uzun sürer. Yaşlılarda eliminasyon yan ömrü 2-3 saattir.
Lansoprazolün oral yoldan tek doz uygulanmasımn ardından, idrarda değişmemiş ilaç saptanmamıştır. Bir çalışmada; C^^^'ün oral yoldan tek doz uygulanmasımn ardından, uygulanan radyasyonun yaklaşık 1/3'ü idrarda, 2/3'ü feçeste saptanmıştır. Bu durum lansoprazolün metabolitlerinin anlamlı olarak safra ile atıldığım göstermektedir.

Dogrusallık/Do^rusal olmayan durum:


Bu konu hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet


12 erkek ve 6 kadın sağlıklı deneği içeren bir çalışmada; farmakokinetik özellikler ve intragastrik pH sonuçlan bakımından cinsiyetler arasında bir farklılık saptanmamıştır.
Irk
A.B.D.'de yapılan 12 araştırmadan (n=513) elde edilen ortalama farmakokinetik verilerle Asya'da yapılan iki çalışmadan (n=20) elde edilen veriler karşılaştırıldığında Asya'lı deneklerdeki ortalama EAA değerlerinin Amerika'daki deneklerdeki değerlerin iki katı olduğu saptanmıştır. Ancak bireysel farklılıkların yaygın olduğu gözlenmiştir.Cmaks değerleri ise karşılaştınlabilir özelliktedir.

Böbrek yetmezliği


Şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda, 60 mg lansoprazolün uygulanmasımn ardından plazma proteinlerine bağlanma oram %1-1.5 oramnda azalmaktadır. Böbrek yetmezliği olanlarda eliminasyon yan ömrü kısalmış, toplam EAA (serbest ve proteinlere bağlı) değeri azalmıştır. Ancak plazmadaki serbest lansoprazolün EAA değeri böbrek yetmezliği derecesi ile ilişkili değildir. Cmaks ve Tmaks değerleri sağlıklı insanlardakine benzerdir.

Karaciğer yetmezliği


Değişik derecelerde karaciğer yetmezliği olan hastalarda ortalama plazma yanlanma ömrü 1.5 saatten 3.2-7.2 saate kadar uzamıştır. Karaciğer yetmezliği olan hastalann kararlı durumdaki ortalama EAA değerleri %500'e kadar yükselmiştir. Ağır hepatik yetmezliği olan hastalarda lansoprazolün dozu azaltılmalıdır.

Geriyetrik popülasvon


Yaşlı hastalarda lansoprazolün klerensi azalır ve eliminasyon yan ömrü %50-100 oramnda artar. Yaşlı hastalarda ortalama yan ömrü 1.9-2.9 saat olduğundan, tekrarlayan dozlarda günde 1 kez uygulanması ile akümüle olmadığı saptanmıştır. Yaşlılarda doruk plazma düzeyleri değişmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

24 ay süreli iki karsinogenez çalışmasmda; Sprague-Dawley sıçanlarına oral yoldan 5-150 mg/gün aralığında [önerilen insan dozu olan 30 mg/gün (22.2 mg/m^) değeri baz almarak, orta boylu 50 kg ağırlığında bir kişinin vücut yüzeyine göre (1.46 m^) maruz kalınan ilaç miktanmn 1-40 katı] lansoprazol uygulanmıştır. İlaç her iki cinsiyette de doza bağlı enterokromafin-benzeri hücre hiperplazisi ve karsinoide yol açmıştır. Aynca her iki cinsiyette de gastrik epitelin intestinal metaplazisi insidansmda artma gözlenmiştir. Erkek sıçanlarda testiküler interstisyel hücre adenomu insidansında doza bağlı artışlar olduğu saptanmıştır. 15-150 mg/kg/gün aralığında (vücut yüzey alanına göre önerilen insan dozunun 4-40 katı) ilaç uygulanan sıçanlardaki adenom insidansı bu sıçan türü için normal insidansm (%1.4-10 aralığı) üzerindedir. Bir yıl süren bir toksisite çalışmasında 50 mg/kg/gün dozda (vücut yüzey alanına göre önerilen insan dozunun 13 katı) ilaç uygulanan 30 sıçanın Tinde testiste interstiye hücre adenomu gözlenmiştir.
24 ay süreli bir karsinojenite çalışmasında lansoprazol CD-I farelerine 15-600 mg/kg/gün doz aralığında (vücut yüzey alanma göre önerilen insan dozunım 2-80 katı) oral yoldan uygulanmıştır. Lansoprazol gatrik enterokromafin benzeri hücre hiperplazisinde doza bağlı bir artışa yol açmıştır. Aynca hepatoselüler adenom ve karsinom insidansmda da bir artış gözlenmiştir. 300-600 mg/kg/gün dozda (vücut yüzey alanma göre önerilen insan dozunun 40-80 katı) ilaç uygulanan erkek fareler ile 150-600 mg/kg/gün dozda (vücut yüzey alanma göre önerilen insan dozunun 1080 katı) lansoprazol uygulanan dişi farelerde tümör insidansı, bu sıçan türü için normal insidansın üzerindedir.
Lansoprazol, Ames testi, sıçan hepatositlerde yapılan

ex vivoin vivo

mikronukleus testi ve sıçan kemik iliği hücresinde yapılan kromozom aberasyon testinde genotoksik bulunmamıştır.
Lansoprazolün Sprague Dawley sıçaniarma 150/mg/kg/gün dozlarda uygulandığı 24 aylık karsijenite çalışmalannda testisin Leydig hücrelerinde selim neoplazmalar da dahil olmak üzere çeşith proliferatif değişikliklerde kontrol grubuna göre artış olduğu gözlenmiştir.
Lansoprazolün yaşam boyu uygulandığı sıçanlarda görülen diğer bulgular; fokal pankreas atrofisi, timusta difüs lenfoid hiperplazi ve spontan retina atrofisidir.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi:

Nötral pellet
Ağır magnezyum karbonat Şeker
Düşük sübstitüeli hidroksipropilselüloz (LH-31)
Hidroksipropilselüloz Deiyonize su
Hidroksipropilmetilselüloz (E5)
Metakrilik asit - etil akrilat kopolimeri (1:1) %30' luk dispersiyonu Polietilen glikol 6000 Polisorbat 80 Mikronize Talk

6.2. Geçimsizlikler

Dosyanın BÖLÜM 11, F.l ve F.2 bölümünde verilen stabilite verilerine dayalı olarak etkin madde-yardımcı maddeler-primer ambalaj üçgeninde, izlenen süre İçinde herhangi bir geçimsizlik gözlenmemiştir.
İlacın oral kullammı sonrası meydana gelebilecek tıbbi geçimsizlikler KÜB'ün "Diğer İlaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Türleri" bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır.

6.3.Raf ömrü

24 aydır.

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

Özel bir muhafaza şartı gerektirmemektedir.
25^C'nin altmda oda sıcaklığmda, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklamnalıdır.

6.5.Ambalaj niteliği ve içeriği

Kutuda, kullanma talimatı ve 15 mg lansoprazol içeren 28 kapsüllük Al/Al blister ambalajlarda.

6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur. Gerekli olduğu taktirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarmın Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.RUHSAT SAHİBİ

Biocodex İlaç San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi, Öncü Sokak, Güzle İş Merkezi,
No:3, Paf., 22 Par., Kat:5 Çekmeköy / İstanbul Tel.; 0216 640 41 41 Faks: 0216 640 41 30

8.RUHSAT NUMARASI

247/94

9.İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 01.02.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

LANSODEX 15MG MİKROPELLET KAPSÜL

Etken Maddesi: Lansoprazol

Atc Kodu: A02BC03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.