Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pranow 0.25mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PRANOW 0.25 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir tablet 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.25 mg pramipeksol dihi|roklorür monohidrat içerir.
Pramipeksol dozları, literatürde yayınlanan şekilde, tuz formuna ilişkindir.
Bu nedenle, dozlar hem pramipeksol baz, hem de parantez içinde pramipeksol tiz formu olarak verilmektedir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 3.30 mg
Sodyum stearil fumarat 0.60 mg
Mannitol (E421) 70.65 mg
Yardımcı maddeler için 6,Te bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet
Beyaz renkli, bir tarafı düz diğer tarafı çentikli oblong şekilli tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasy onlar

PRANOW erişkinlerde idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Tek başına (birlikte levodopa olmaksızın) kullanılabilir ya da hastal ğm seyriiçinde, geç evrelere doğru, levodopanın etkisi azalarak geçmeye başladığında veya değişkenhale geldiği için terapötik etkide dalgalanmalar ortaya çıktığında (doz sonu ya da gelgit(on/off) dalgalanmalar), levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.
PRANOW erişkinlerde orta derecede ile şiddetli idiyopatik huzursuz bacak sentlromunun (HBS) semptomatik tedavisinde, 0.54 mg'a (baz) kadar dozlarda (0.75 mg tuz) kollanılmaküzere endikedir (bkz. Bölüm 4.2).

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliParkinson hastalığı

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.
Başlangıç tedavisi:
Dozaj, günde 0.264 mg*lık (baz) bir başlangıç dozundan (0.375 mg tuz) itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır.
Hastalarda tolere edilemeyecek istenmeyen etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir.

PRANOW Doz Artırma Şeması

Hafta
Doz (mg, baz)
Toplam günlük doz (mg, baz)
Doz (mg, tuz)
Toplam gür (mg, tı
lük doz
ız)
1
3x0.088
0.264
3x0.125
0.37:
i
2
3x0.18
0.54
3x0.25
0.75

3
3x0.35
1.1
3x0.5
1.5C

. Böylece 1 >ölünerek

PRANOW 0.25 mg tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir yukarıdaki şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.25 mgTık bir tablet ortadan ikiyealınabilir.
Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.5 4 mg baz (0.75 mg tuz) artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 3.3 mg baz (4.5 mg tuz)'dur.
Ancak günlük 1.5 mg'ın (tuz) üzerindeki dozlarda somnolans insidansının arttığına dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).
İdame tedavisi:
3 mg baz artırımı. Dahaıbılmalıdır.ile tedavi

tuz).

Günlük bireysel pramipeksol dozları, 0.264 mg baz (0.375 mg tuz) ile maksimum 3 (4.5 mg tuz) aralığında olmalıdır. Yürütülen temel klinik araştırmalardaki doksırasında, etkinlik günde 1.1 mg baz dozuna başlandığında gözlenmiştir (1.5 mgileri doz ayarlamaları, klinik yanıt ve advers reaksiyon oluşumu temelinde yaKlinik araştırmalarda hastaların yaklaşık %5'i 1.1 mg bazın altındaki dozlaredilmiştir (1.5 mg tuz). Parkinson hastalığının ileri dönemlerinde, levadopa tedavisinin
azaltılması amaçlanan hastalar için, günde 1.1 mg bazın (1.5 mg tuz) üzerindeki pr; dozları yarar sağlayabilir. PRANOW ile gerek doz artırımı gerekse idame tedavisihasta bireyin reaksiyonları doğrultusunda, levodopa dozunun azaltılması önerilir (bk|
ipeksol Çırasında,. Bölüm

aın

4.5).
Tedavinin sonlandırıİması:
Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesi nöroleptik malign sendrom gelişimine yol açabilir. Pramipeksol, günlük doz 0.54 mg baza (0.75 mg tuz) düşünceye kadar günde 0.54 mg baz(0.75 mg tuz), daha sonrasında ise günde 0.264 mg baz (0.375 mg tuz) azaltılarak, basamaktarzında sonlandırılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tek karma alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz şeması önerilir:
Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz Uygulama sıklığının azaltılması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük PÜRANOW tablet dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.088 mg baz (0.125 mgtuz) ile başlanmalıdır (0.176 mg/gün baz / 0.25 mg/gün tuz). Günlük maksimum 1.57 mgpramipeksol baz dozu aşılmamalıdır (2.25 mg tuz).
Kreatinin klerensi 20 mL/dk'mn altındaki hastalarda günlük PRANOW tablet dozu, bünde tek doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.088 mg baz (0.125 mg tuz) ile başlanmalıdıf". Günlükmaksimum 1.1 mg pramipeksol baz dozu aşılmamalıdır (1.5 mg tuz).
idame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, günlük PRANOW taflet dozu, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin kleıknsi %30azalır ise, günlük P RAN O W dozu da %30 oranında azaltılır. Günlük dozlar, eğeıj kreatininklerensi 20-50 mL/dk arasında ise günde iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi20 mL/dk'nın altında ise, günde tek doz olarak verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı muhtemelen gerekli olmayacaktır; çünkü emilen etkin maddenin yaklaşık %90,ı böbrek yoluyla atılmaktadır. Ancak, karaciğeryetmezliğinin PRANOW farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmemişt r.

Pediyatrik popülasyon:

m n


emiştir, m alanı

PRANOW'un 18 yaşından küçük çocuklardaki etkinliği ve güvenliliği belirle PRANOW'un Parkinson hastalığında pediyatrik popülasyona ilişkin bir kullambulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

PRANOW'un eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Huzursuz bacak sendromu

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen PRANOW tablet başlangıç dozu, günde bir kez, gece yatmadan 2-3 saat ör ce alınan 0.088 mg bazdır (0.125 mg tuz). Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulanhastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.54 mg baza (0.75 mg tuz)kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).

P RAN O W Doz Şeması

Titrasyon
aşaması
Günde bir kez akşam dozu (mg,baz)
Günde bir kez, akşam dozu (mg, tuz)
1
0.088
0.125
2*
0.18
0.25
3*
0.35
0.50
4*
0.54
0.75
* Gerek duyulursa
PRANOW 0.25 mg, PRANOW 0.50 mg PRANOW 1 mg ve PRANOW 1.5 mg tabbt çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.
Üç aylık tedaviden sonra hastanın yanıtı değerlendirilmeli ve tedaviye devamın gerekli olup olmadığı yeniden irdelenmelidir. Eğer tedaviye birkaç günden daha uzun sı reyle araverildiyse, tedavi yeniden başlatılırken, yukarıda verilen doz titrasyonu uygulanmalıdır.
Tedavinin sonl andın İması:
HBS'nun tedavisindeki günlük doz 0.54 mg bazı (0.75 mg tuz) geçmeyeceği için, Pl|ANOW, basamak tarzında doz azaltımı yapılmaksızın sonlandırılabilir. Yirmi altı haftalık plasebokontrollü bir klinik araştırmada, pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastaların °/triO,unda(135 hastadan 14'ü) HBS semptomlarının yeniden belirdiği (rebound; başlangıç (flönemınekıyasla semptom şiddetinin ağırlaşması) gözlenmiştir. Bu etkinin tüm doz düzeyleri] arasındabenzer olduğu bulunmuştur.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tdk karma alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Kreatinin kl^rensi 20 mL/dk'nm üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.
Hemodiyaliz hastalarında ya da şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda F|RANOW kullanımı üzerinde çalışma yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen etkin maddenin yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer Yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkinlik üzerinde veri bulunmadığı için, çocuklarda ve 18 yaşının küçük ergenlerde PRANOW kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

PRANOW'un eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Tourette hastalığıPediyatrik popülasyon:

Bu popülasyonda güvenlilik ve etkinlik belirlenmemiş olduğu için, çocuklarda ve lf yaşından küçük ergenlerde PRANOW kullanımı önerilmemektedir. Bu hastalıktaki negatif yarar-riskdengesi nedeniyle, PRANOW, Tourette hastalığı olan çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır(bkz. Bölüm 5.1).

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan bir hastaya PRANOW reçete edilirken, Bölüm 4.2'de Şıklanan doğrultuda bir doz azaltımı Önerilir.

Halusinasvonlar


Halusinasyonların dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bir yan etkis olduğu bilinmektedir. Hastalar, halusinasyonların (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusundabilgilendirilmelidir.

Diskinezi


İlerlemiş Parkinson hastalığında levodopa ile kombinasyon tedavisinde, PRAMOW'un başlangıçtaki titrasyonu sırasında diskinezi ortaya çıkabilir. Eğer diskinezi ortayt çıkarsa,levodopa dozu azaltılmalıdır.

Ani uyku çökmeleri ve somnolans

Pramipeksol, özellikle Parkinson hastalarında, somnolans ve ani uyku çökmesi epilodlarıylailişkilendirilmiştir. Seyrek olarak, günlük yaşam aktiviteleri esnasında ani uyku çökmesibildirilmiştir; bu durum, bazı olgularda farkında olmaksızın ya da uyarıcı belirtilerbulunmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalar bu konu hakkında bilgilendirilmeli ve PpA.NOWtedavisi sırasında araba kullanırken ya da makine çalıştırırken dikkatli olmaları söylenmelidir.Somnolans ve/veya ani uyku çökmesi episodu geçiren hastalar araba kullanma ya c a makineçalıştırma gibi işlerden uzak durmalıdır. Bundan başka, dozun azaltılması ya da tedavininsonlandırıİması gündeme getirilebilir. Olası aditif etkiler nedeniyle, hastalar pramibeksol ilebirlikte başka sedatif ilaçlar ya da alkol alıyorlar ise dikkatli olmaları yönünde uyarılmalıdır(bkz. Bölüm 4.5, 4.7 ve 4.8).

İmpuls kontrol bozuklukları ve kompulsif davranışlar

Parkinson hastalığı için, pramipeksol dahil dopamin agonistleriyle tedavi edilen Hastalarda,patolojik kumar oynama, libido artışı ve hiperseksüalite bildirilmiştir. Ayrıca, hıstalar vehastaların bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler, impuls kontrol bozuklukları ve compulsifdavranışlara ilişkin, çok aşın yemek yeme ve kompulsif alışveriş gibi başka davranışsalsemptomların oluşabileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar. Dozun azaltılması ya dabasamaklı şekilde azaltılarak sonlandırı İması gündeme getirilmelidir.

Psikotik bozukluktan olan hastalar

Psikotik bozuklukları olan hastalar dopamin agonistleriyle yalnızca, potansiyel ^ararlarınrisklere karşı ağır bastığı durumlarda tedavi edilmelidir. Antipsikotik ilaçların pramipeksol ilebirlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4,5).

Oftalmoloiik izleme


Düzenli aralıklarla ya da görme anormalliklerinin ortaya çıkması durumunda oft|lmolojik izleme yapılması önerilmektedir.

Ağır kardivovasküler hastalık


ile genel nda kan

Ağır kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavi başlangıçbasıncının izlenmesi önerilir.

Nöroleptik malign sendrom


şündüren

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, nöroleptik malign sendromu di} semptomlar bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.2).

Huzursuz bacak sendromunda artış


Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla fedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine İşaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle,semptomların akşamları daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra).
yayılması

semptomlarda artış ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde
belirtilmektedir. Hastalıkta artış olayı, kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boy anca özel
= 152)

olarak incelenmiştir. Hastalıkta artış, pramipeksol grubundaki hastaların (N
%11.8'inde, plasebo grubundaki hastaların (N = 149) ise %9.4'ünde ortaya çıkmıştır. Artışa
kadar geçen sürenin Kaplan-Meier analizinde, pramipeksol ile plasebo gruplan anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.
Her bir PRANOW tablet 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozdc bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Her bir PRANOW tablet 70,65 mg mannitol (E421) içermektedir. Dozu nedeniyle bir-uyarı gerektirmemektedir.

arasında

sodyuma

herhangi

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Plazma proteinlerine bağlanma
etkileşim
elimine
etkileşim

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve ihsanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine İfağlanmaya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ileolasılığı yok gibidir. Antikolinerjik ilaçlar esas olarak biyotransformasyon yoluylaedildiğinden, etkileşim potansiyeli kısıtlıdır; ancak antikolineıjiklerleincelenmemiştir. Selegilin ve levodopa ile farmakokinetik etkileşim bulunmamaktadır
Aktif renal eliminasyon yolağı inhibitörleri/yanşmacıları
katyonik nedenle,bu aktif

Simetidin premipeksolün renal klerensini, muhtemelen böbrek tübüllerindeki sekretuar transport sistemini inhibe ederek, yaklaşık %34 oranında azaltmıştır. Busimetidin, amantadin, meksiletin, zidovudin, sisplatin, kinin ve prokainamid gibi
renal eliminasyon yolağını inhibe eden, ya da bu yol ile elimine olan ilaçlar pramipeksol ile etkileşebilir ve pramipeksol klirensinde azalmaya yol açabilirler. Bu ilaçlar PRANOW ilebirlikte uygulandığında, pramipeksol dozunun azaltılması düşünülmelidir.
Levodopa ile kombinasyon
PRANOW levodopa ile kombinasyon şeklinde verilirken, levodopa dozunun azaltjlması, ve PRANOW dozu artırılırken, diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulmasıönerilmektedir.
Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastaların pramipeksol ile birlikte başka sedasyon yap ıcı ilaçlar ya da alkol almaları durumunda dikkatli olmaları tavsiye edilmelidir (bkz. Bölüm 4.4, 4.7 ve4.8).
Antipsikotik ilaçlar
Eğer antagonistik etkiler bekleniyorsa, antipsikotik ilaçların pramipeksol il£ birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik

İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.
Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenık etki göstermemiş, ama sjçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).
PRANOW gebelik sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır; yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

İnsanlarda pramipeksol tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, ] aktasyon inhibisyonu beklenmektedir. Pramipeksolün kadınlarda süte geçip geçmediği üzerindeçalışılmamıştır. Sıçanlarda etkin maddeye ait radyoaktivitenin sütteki konsan rasy onu,plazmadakinden daha yüksektir.
İnsanlar üzerinde veri bulunmaması nedeniyle, emzirme sırasında PRANOW kullanılmamalıdır. Ancak kullanımından kaçınılamıyor ise, emzirmeye son verilmelifir.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Pramipeksol hayvan çalışmalarında, bir dopamin agonistinden beklendiği şekilde, östrus döngülerini etkilemiş ve dişi ftrtilitesiniazaltmıştır. Ancak bu çalışmalarda erkek fertilitesine yönelik, doğrudan ya da dolaylı zararlıetkiler gösterilmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PRANOW araç kullanma ve makine işletme becerilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Halusinasyonlar ya da somnolans oluşabilir.
PRANOW ile tedavi edilmekte olan ve somnolans ve/veya ani uyku episodlaılı geçiren hastalara, bu türlü tekrarlayıcı episodlar ve somnolans hali iyileşinceye kad^r, arabakullanmaktan veya dikkat eksikliği nedeniyle kendilerini ya da başkalannı ağır yaralanma yada ölüm riskine atabilecek aktivitelerden (örn. makine çalıştırma) uzak durmaları gerektiğisöylenmelidir (bkz. Bölüm 4.4, 4.5 ve 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Beklenen advers reaksiyonlar
PRANOW kullanımı esnasında aşağıdaki advers reaksiyonlar beklenmektedir; anormal rüyalar, amnezi; çok aşırı yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve batolojikkumar oynama gibi impuls kontrol bozuklukları ve kompul siy onlara ilişkin davranışsalsemptomlar; kalp yetmezliği, konfuzyon, konstipasyon, delüzyon, baş dönmesi, c iskinezidispne, bitkinlik, halusinasyonlar, baş ağnsı, hıçkırık, hiperkinezi, hiperfaji, hipotansiyon,uykusuzluk, libido bozuklukları, bulantı, paranoya, peri ferik ödem; pnömoni; kaşıntı döküntüve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları; huzursuzluk, somnolans, ani uyku çökmesi] senkop;diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları; kusma;iştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı.
Pramipeksol verilen toplam 1,923 ve plasebo verilen toplam 1,345 hasta üzerinde yürütülen plasebo kontrollü araştırmaların toplu analizi temelinde, advers ilaç reaksiyonları her ikigrupta da sık olarak bildirilmiştir. Pramipeksol alan hastaların %63'ü ve plasibo alanhastaların %52'si en az bir advers ilaç reaksiyonu bildirmiştir.
Liste 1 ve Liste

T

de, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda yürütüleli plasebo kontrollü klinik araştırmalardaki advers ilaç reaksiyonlarının sıklıkları verilmektedir. Bulistelerde bildirilen advers ilaç reaksiyonları, pramipeksol ile tedavi edilen hastalarır %0.1 yada daha fazlasında ortaya çıkan ve pramipeksol alan hastalarda plasebo alanlara gör s anlamlıolarak daha sık bildirilmiş olan, ya da klinik önem taşıdığı kabul edilen olaylardır. A İvers ilaçreaksiyonlarının büyük çoğunluğu hafif ile orta dereceli olmuş, genellikle tedavinin erkendönemlerinde başlamış, ve çoğu tedaviye devam edilmesine karşın kaybolma eğilimigöstermiştir.
Advers reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak, sistem-organ sınıflan içerisinde sıklık derecesi (reaksiyon geçirmesi beklenen hasta sayısı) başlımı altındalistelenmiştir:

> ı/ıo

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek

> 1/100 ilâ < 1/10
> 1/1,000 ilâ < 1/100
> 1/10,000 ilâ < 1/1,000< 1/10,000
Parkinson hastalığında en yaygın advers reaksiyonlar Parkinson hastalarında en yaygın (>%5) olarak bildirilen ve pramipeksol tedavisinde plaseboile olduğundan daha sık görülen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, tjiskiııezi,hipotansiyon, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk, konstipasyon, halusinasyon, baş ağrısı vebitkinlik. Somnolans insidansı, günde 1.5 mg pramipeksol tuzun üstündeki dozlardaartmaktadır (bkz. Bölüm 4.2). Levodopa ile kombinasyonda daha sık görülen bir advers ilaçreaksiyonu, diskinezi olmuştur. Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol çok hızlı titreedildiğinde, hipotansiyon ortaya çıkabilir.

Liste 1: Parkinson hastalığıEnfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Pnömoni

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın; Anormal rüyalar, impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin d4vranışsal semptomlar, konfuzyon, halusinasyonlar, uykusuzluk
Yaygın olmayan: Çok aşırı yemek yeme1, kompulsif alışveriş, delüzyon, liperfaji1, hiperseksüalite, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, diskinezi, somnolans Yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın: Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Kalp yetmezliği1

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Bulantı Yaygın: Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın: İştahta azalma dahil kilo kaybı Yaygın olmayan: Kilo artışı

Liste 2: Huzursuz bacak sendromu:Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan; Pnömoni1

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın; Anormal rüyalar, uykusuzluk Yaygın olmayan: Çok aşırı yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojikkumar oynama gibi impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin davranışsalsemptomlar1; konfiizyon, delüzyon1, hal usinasy onlar, hiperfaji1, libido bozuklukları,paranoya1, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans
Yaygın olmayan: Amnezi1, diskinezi, hiperkinezi1, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

1 görme

Yaygın olmayan: Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dah bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Kalp yetmezliği1

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Bulantı Yaygın: Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik
Yaygın olmayan: Periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın olmayan: İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
1 Bu yan etki pazarlama sonrası deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol iletedavi edilen 1,395 huzursuz bacak sendromu hastasından oluşan klinik Şaştırmaveritabanında bulunmadığı için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.
Somnolans
Pramipeksol somnolans ile yaygın ölçüde ilişkili, gündüzleri aşırı somnolans ve pni uyku çökmesi episodlanyla seyrek ölçüde ilişkili bulunmuştur (bkz. Bölüm 4.4).
Libido bozuklukları
PRANOW libido bozuklukları (artma ya da azalma) ile, seyrek ölçüde ilişkili olabilir İmpuls kontrol bozuklukları ve kompülsif davranışlar
Parkinson hastalığı için, pramipeksol dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen pastaların, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, patolojik kumar oynama, libido j^rtışı vehiperseksüalite bulgulan sergiledikleri ve bu tablolann genellikle dozun azaltılması ya datedavinin sonlandınlmasıyla geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).
3,090 Parkinson hastasını kapsayan, kesitsel, retrospektif bir tarama ve oİ£ u-kontrol
lastal arın

çalışmasında, dopaminerjik ya da non-dopamineıjik tedavi görmekte olan tüm
%13.6'sında, son altı ay içerisinde bir impuls kontrol bozukluğuna ilişkin semptomlar ortaya çıkmıştır. Gözlenen belirtiler arasında, patolojik kumar oynama, kompülsif alışveriş çok aşırıyemek yeme ve kompülsif cinsel davranış (hiperseksüalite) bulunmaktaydı. impu s kontrolbozukluklarına yönelik olası bağımsız risk faktörleri arasında dopaminerjik ilaçlar ve yüksekdozlarda dopaminerjik tedavi, daha genç yaş (<65), evli olmama ve hastanın bil diri Jnine göreailede kumar davranışları öyküsü bulunmaktaydı.
Kalp yetmezliği
Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimde, hastalarda pramipeksol fle kalp yetmezliği bildirilmiştir. Bir farmakoepidemiyoloji çalışmasında pramipeksol kulla ıımı, builacın kullanılmamasına kıyasla, kalp yetmezliği riskinde artış ile ilişkiliydi (gözlejnen riskoranı 1.86; %95 GA, 1.21-2.85).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halusinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde olm< k üzere,bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.
Bir dopamin agonisti doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır. Eğdr santral sinir sistemi stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Ddz aşımıtedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif tıbbi kömür uygulanası veelektrokardiyografik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir,

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri
ATC kodu: N04BC05
üjjcsek bir ir afınite

ti:


Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ailesi reseptörlerine yü selektivite ve spesifite ile bağlanır; bunlar arasında D3 reseptörlerine karşı seçicigösterir ve tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir.
Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkipısondaki motor defisitleri hafifletir. Hayvan çalışmalarında pramipeksol ün, dopamin sentezi,serbestlenmesi ve çevrim hızını (tumover) inhibe ettiği gösterilmiştir.
Pramipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması bilinmejnektedir. Nörofarmakolojik veriler, primer olarak dopaminerjik sistemle etkileşimi düşündürmektedir.
Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma göz enmiştir. Pramipeksol uzatılmış salimli tablet formülasyonunun, günde 3.15 mg pramipeksol bazakadar (4.5 mg tuz), önerilenden daha hızlı titre edildiği (her 3 günde bir), sağlıklı gönüllülerüzerinde yürütülen bir klinik araştırmada, kan basıncı ve kalp hızında artış göz|enmıştır.Böyle bir etki, hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlenmemiştir.
Parkinson hastalığındaki klinik araştırmalar:
Pramipeksol hastalarda idiyopatik Parkinson hastalığının bulgu ve semptomlarını hafifletir Plasebo kontrollü klinik araştırmalarda yaklaşık 1.800 Hoehn ve Yahr evre IW hastapramipeksol ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların yaklaşık 1,000 kadarı daha ileri evre|erdeydi,eşzamanlı levodopa tedavisi almaktaydı ve motor komplikasyonlar gelişmişti.
ifnalarda, sürenr.

z un

Parkinson hastalığının erken ve ileri dönemlerinde yürütülen kontrollü klinik araşt pramipeksolün etkinliği yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha u.açık tasarımlı idame çalışmalarında, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktaki
tedavisi,
anlamlı

İki yıl süreli, kontrollü, çift-kör bir klinik araştırmada pramipeksol ile başlangıç levodopa ile başlangıç tedavisine kıyasla, motor komplikasyonların ortaya çıkışın
olarak geciktirmiş ve oluşumlarını azaltmıştır. Pramipeksol ile motor komplikasyonlardaki bu gecikme, levodopa ile motor fonksiyonlarda görülen daha büyük düzelme (UPDRSskorundaki ortalama değişim ile ölçüldüğü üzere) ile karşılıklı değerlendirilmelidir.Halusinasyonlar ve somnolansın bütünsel insidansı, pramipeksol grubunda doz artını a fazındagenel olarak daha yüksekti; ancak idame döneminde anlamlı bir farklılık bulunmamaktaydı.Parkinson hastalannda pramipeksol tedavisi başlatılırken bu noktalar dikkate alınmaljdır.
Avrupa İlaç Ajansı, Parkinson hastalığı için pediyatrik popülasyonun tüm alt-griıplannda pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu k4dırmıştır(pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. Bölüm 4.2).
Huzursuz bacak sendromunda klinik araştırmalar:
i ile çok

Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta derece
şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1,000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir
Düzelme

Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme Skalası (IRLS) ve Global Klinik
İzlenimi (CGI-I)'da başlangıca göre ortalama değişim, birincil etkinlik sonlanım ölçi imleriydi. Her iki birincil sonlanım noktasında da, 0.25 mg, 0.5 mg ve 0.75 mg pramipeksol tuzdozlarından oluşan pramipeksol doz gruplarında, plaseboya kıyasla istatistiksel olan k anlamlı
skoru, ten 9.4'e1 puan, p

farklılıklar gözlendi. On iki haftalık tedaviden sonra, başlangıç dönemindeki IR plasebo ile 23.5'ten 14.1 puana, pramipeksol ile (dozlar kombine edilmiş) 23.4düzelme gösterdi. Uyarlanmış ortalama farklılık -4.3 puan oldu (%95 GA: -6.4 - -2
değeri < 0.0001). CGI-I yanıt verici hasta oranlan (düzelme fazla, düzelme çok fazk), plasebo
%31.8,p

ve pramipeksol için, sırasıyla %51.2 ve %72.0 oldu (%20 farklılık, %95 GA: %8.1 ¦
< 0.0005). Etkinlik, tedavinin ilk haftasından sonra, günde 0.088 mg baz (0.125 mg tuz) ile gözlendi.
yatakta tır.
irmi altı sırasıyla(izeyinde0.008).afnipeksolğerler 6- 13.4).

di£<


Üç hafta süreli, plasebo kontrollü bir polisomnografı çalışmasında pramipeksol geçirilen süre içindeki periyodik bacak hareketlerinin sayısını anlamlı şekilde azaltmıj^Uzun dönemli etkinlik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir,haftalık tedaviden sonra IRLS total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplarında,13.7 ve 11.1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu değerler, -2.6 d|istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama tedavi farklılığına karşılık gelmektedir (pCGI-I yanıt verici hasta oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pr;grupları için, sırasıyla %50.3 (80/159) ve %68.5 (111/162) oldu (p = 0.001). Buhastalık bir tedavi edilmesi gereken sayıya (NNT) karşılık gelmektedir (%95 GA: 3.5
Avrupa İlaç Ajansı, huzursuz bacak sendromu için pediyatrik popülasyonun bir ya da daha fazla alt-grubunda pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorun luluğunuertelemiştir (pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. Bölüm 4.2).
Tourette hastalığı klinik araştırması:
gözl

etkinliği lozlu birole, 20ııin Totalkıyasla,biri içinDüzelmeenmedi.tedaviağnsı

%.),

¦ ırto statik (%7.0,plaseboan diğertablonun

ile

baş

Tourette hastalığı olan 6-17 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda pramipeksolün (0.0625-0.5 mg/gün), 6 hafta süreli, çift-kör, randomize, plasebo kontrollü, esnekçalışmada değerlendirilmiştir. Toplam 63 hasta randomize edildi (43 pramipelfsplaseboya). Birincil sonlanım noktası, Yale Global Tik Şiddeti Skalası (YGTSS)'Tik Skoru (TTS)'de başlangıç dönemine göre değişim idi. Pramipeksol ile plaseboyine birincil sonlanım noktası için ne de ikincil etkinlik sonlanım noktalarının herhang(YGTSS total skoru, Hastanın Global Düzelme İzlenimi (PGI-I), Global Klinikİzlenimi (CGI-I) ve Global Klinik Hastalık Şiddeti İzlenimi (CGI-S)) farklılıkPramipeksol grubundaki hastaların en az %5'inde ortaya çıkan ve pramipeksol iedilen hastalarda plasebo alanlara göre daha sık gözlenen advers olaylar şunlardı;(%27.9, plasebo %25.0), somnolans (%7.0, plasebo %5.0), bulantı (%18.6, plasebckusma (%11.6, plasebo %0.0), üst abdominal ağrı (%7.0, plasebo %5.0),hipotansiyon (%9.3, plasebo %5.0), miyalji (%9.3, plasebo %5.0), uyku bozukluğuplasebo %0.0), dispne (%7.0, plasebo %0.0) ve üst solunum yolu enfeksiyonu (%7.C%5.0). Pramipeksol almakta olan hastalarda çalışma ilacının kesilmesiyle sonuçlanönemli advers olaylar, konfuzyonal durum, konuşma bozukluğu ve klinikağırlaşması olmuştu (bkz. Bölüm 4.2).

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoy ırarlanım %90'dan büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 ile 3 saat arasında ulaşılır.Besinlerle birlikte uygulama emilim miktarını azaltmaz, ancak emilim hızım azaltır.Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerinde hastalar arası varyasyon (Jüşüktür

Dağılım

:
İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (< %20) ve dağılım hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir(plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Bivotransformasvon:


Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasvon:


udur. HC

Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yo ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulunur.Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 400 mL/dkcivanndadır. Eliminasyon yarı ömrü (t 14), gençlerdeki 8 saatten, yaşlılarda 12 s^ate kadardeğişmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:
Pediyatrik popülasyon: Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşma kadar ergenlerdeki erkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.
Geriyatrik popülasyon: Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yaı|ı ömrüne sahiptir.
Böbrek yetmezliği:
Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin kürelisiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klirensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan Parkinson hastalarında ve kreatinin klirensi 20 rjhL/dk'nmüzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalarında günlük dozun azaltılması gereklideğildir (ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 4.2).
Karaciğer yetmezliği:
Emilen ilacın yaklaşık %90T böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmediği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün esas olarak MSS'de ve dişi üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı farmakodinamik etkisinden kaymaklanan,fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.
Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaybedilmiş; maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkarılmıştır.
tavşanlar İldi, amaraştırılanerindeki

üs

Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve üzerinde araştırılmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değsıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Seçilen hayvan türleri veparametrelerin kısıtlı olması nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve erkek fertilitesi üadvers etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.
vajinanın

Sıçanlarda cinsel gelişmede gecikme gözlenmiştir (prepusyumun separasyonu ve açılması). Bu durumun insanlarla olan ilintisi bilinmemektedir.
Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leydig hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ileaçıklanmıştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu dalışmadaaynı zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino şçanlardaretina dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne bıgmentesıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştırman diğertürlerde gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (E421)
Mısır Nişastası Prejelatinize NişastaPovidon K-30Aerosil 200
Sodyum Stearil Fumarat Sodyum Nişasta GlikolatMagnezyum Stearat

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

30 ve 100 tablet içeren Alüminyum / Alüminyum Blister ambalajda kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İ ST ANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Fax: 0212 482 24 78
e-mail: info@vitalisilac.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/64

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.12.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

kategorisi

21

1
Bu yan etki pazarlama sonrası deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık
yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki prami ?eksol ile tedavi edilen 2,762 Parkinson hastasından oluşan klinik araştırma veritabamnda bu|unmadığıiçin kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.
Huzursuz bacak sendromunda en yaygın advers reaksiyonlar
Pramipeksol ile tedavi edilen huzursuz bacak sendromu hastalarında en yaygın (>%5) olarak bildirilen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi ve bitkinlik.Bulantı ve bitkinlik, pramipeksol ile tedavi edilen kadın hastalarda, erkek hastalaf-a kıyasladaha sık bildirilmiştir (sırasıyla %20.8 ve %10.5'e karşı %6.7 ve %7.3).

İlaç Bilgileri

Pranow 0.25mg Tablet

Etken Maddesi: Pramipeksol Dihidroklorür Monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Pranow 0.25mg Tablet-KUB
 • Pranow 0.25mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Pranow 0,25 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.