Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KISA IJRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADİ

NEOFLEKS °o30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde :

iler 100 mi çözelti 30 gram dekstroz anhidral içerir.
Ozmolarite: 1665 mOsın/L

Yardımcı maddeler :

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İnlravenöz ini'iizyon için çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yüksek konsantrasyondaki dekstroz çözeltilerinin intravenöz yoldan uygulanmasıyla vücuda su ve kalori sağlanır. Bu çözeltiler hastanın klinik durumuna göre diürezi uyarabilir.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda endikedir:Dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırı sıvı kaybına bağlı gelişenaşırı kalabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, diyare. kusma ya da tıız diiirezine bağlıaşırı sıvı kaybı durumları.
Parenteral beslenme rejimlerinde kalori sağlamak amacıyla. Aşağıdaki parenteıal beslenme gereken durumlarda, azot kaybını önlemek ya da negatif azot dengesini düzeltmek içinuygun bir protein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılır:
• Ameliyat Öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp vemide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığıdurumlar.
• Proteinlerin mide-bağırsak sisteminden cmiliminin bozulduğu durumlar.
• Proteinlere metabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vb gibi durumlar.
İnsiiline bağlı veya bağlı olmayan hipoglisemi durumlarında (Yeni doğan bebek ve süt çocuklarının akut semptomatik hipoglisemilerinde kan glukoz düzeylerinin normaleyükseltilmesi dahil).

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :

Uygulanacak doz ve in füzyon hızı haşlanın yaşına, ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna, laboratııvar değerlerine ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim taralından ayarlanır.Başka bir ilacın infıizyonu için çözücü olarak kullanıldığında, seçilecek hacim çözülerekuygulanacak ilacın önerilen kullanımına göre kararlaştırılır.
Uyuulama sıklığı hastanın klinik durumuna göre hekim taralından ayarlanır. Hiperglisemi uelişimini önlemek için, infüzyon hızı hastanın glııkoz oksidasyon kapasitesini aşmamalıdır.Bu nedenle maksimum glııkoz uygulama hızı 500-800 mg kg saat olmalıdır.

Uygulama şekli :

Uygulama steril apirojen setlerle intravcnöz yoldan yapılır.
Uygulamayla ilgili ayrıntılar için ayrıca bölüm 6.6'ya bakınız.

Özel popiilasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bu popiilasyona özel gerçekleştirilen bir çalışma bulunmadığından, bu hasta grubu için Özel bir dozaj önerisi bulunmamaktadır.

Pcdiyatrik popiilasyon:

Uygulanacak doz ve inlıizyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Gcriyatrik popiilasyon:

Uygulanacak doz ve infiizyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

4.3. Kontrcndikasyonlar

11ipertonik dekstroz çözeltileri aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
• Kafa içi vey a intraspinal kanamalar.
• Şiddetli dehidratasyon durumları.
• Anüri durumları.
• He patik koma.
• Mısır ve mısır ürünlerine alerjisi olduğu bilinen hastalar.

4.4.0/.Cİ kullanım uyarıları ve önlemleri

Parenteral tedavinin uzaması ya da hastanın durumunun gerektirdiği zaman sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesindeki değişiklikleri izlemek için klinikdeğerlendirme ve periyodik laboratuvar testlerinin yapılması gereklidir.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun bir litresi 1020 kcal kalori sağlar. Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte laik edilemeyecekdüzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Sodyum eksikliği olan hastalarda, sodyumsuz dekstroz çözeltilerinin intravenöz in füzyonla uygulanması peri ferik kollaps ve oligiiriye yol açabilir.
Bu çözeltilerin uzun sürelerle intravenöz infiizyonla kullanılması uygulama yerinden başlayarak yayılan bir tromboflebit durumuna yol açabilir.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun ozmolarilesi 1665 mOsm/litredir. Hipertonik dekstroz çözeltileri, uygun bir şekilde seyreltilmeden peri ferik birven yoluyla uygulandıklarında venlerde iıitasyon. hasar ve i rom boza yol açabilir. Buyüzden, aşırı hipertonik çözeltilerin büyük bir merkezi vene. olanak varsa vena cava superiorayerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere, dolaşımınaşırı
yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda glukoz toleransı bozulabilir.
Hastalara çok fazla miktarda hipertonik dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokaleıniyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ekpotasyum uygulanmalıdır.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere dolaşımın aşırı yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Hipertonik dekstroz çözeltilerinin uygulanması, serumelektrolit konsantrasyonunda dilüsyon. aşırı hidrasyon. konjeslif durumlar veya pulmonerödem oluşturacak şekilde sıvı ve/veya soiül yüklenmesine yol açabilir. Dilüsyon riskielektrolit konsantrasyonuyla ters orantılıdır. Perilerik ve pulmoner ödeme yol açabileııkonjeslif durumların gelişme riski ise çözeltideki elektrolit konsantrasyonuyla doğru orantılıdır.Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebeklerde dekstroz enjeksiyonlarının aşırı ya da hızlıuygulanması serum ozınolalilesinde ve olası beyin içi hetnorajide artışa neden olabilir.

4.S.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasvon ya da hemoliz olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infiizyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.Kortikosteroid veya kortikotropin almakta olan hastalarda hipeıtonik dekstroz çözeltilerininuygulanması sırasında dikkat gerekir. Çözeltinin hipeıglisemik etkisi diyabetlilerde insülingereksin imleri ni değiştirebi I i r.

4.6.Gebelik ve laktıısyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C

Çocuk doğurma potansiyeli buluna kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrascpsiyon)

Hipertonik dekstroz çözeltilerinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya / embriyonal l'etal gelişim ve-veya doğum ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU yaşamsal önemi olan durumlar için gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

I layvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal iclal gelişim / ve-veya . doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz.Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, elde edilebilecek yararın fetüse olası risklerin üzerinde olduğu durumlar dışında gebelerde kullanılmamalıdır.
Literatürde travay ve doğum eyleminde dekstroz ve sodyum klortir içeren çözeltilerin kullanıldığı bildirilmiştir. Anne ve fetusuıı sıvı dengesi, glukoz ve elektrolit konsantrasyonları ile asit-bazdengesi düzenli olarak veya hasta ya da fetusun durumu gerektirdiği zaman değerlendirilmelidir,

Laktasyon dönemi

Dekstroz çözeltilerinin intravenöz infıizyonıınun emzirme döneminde uygulanmasının bebekler üzerine bilinen bir ad\ers etkisi yoktur, I lerhangi bir şüphe durumunda hasta emzirmemelidir.

Üreme yeteneği / fertilite

Dekstroz çözeltilerinin intravenöz inluzyonımun üreme yeteneği üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İn füzyon yoluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir. Kullanıldıktan sonra araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisiyoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU hipergliscmive. sıvı dengesinde bozukluklara (hipervolemi)ve elektrolit düzeylerinde değişikliklere(hipokalemi.
hipomagnezeınİ ve hipofosfatemi) neden olabilir.
Uvgulama tekniğine bağlı görülebilen advers etkiler arasında febril reaksiyonlar,
enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinde başlayarak yayılan venöz tromboz ya da flebit, ekstravazasyon ve hipervolemi bulunur.
Hipertonik çözeltilerin çok hızlı infüzyonu lokal ağrı ve venöz iritasyona yol açabilir. Uygulama hızı hasta toleransına göre ayarlanmalıdır. Uygulama için mümkün olan en genişperi ferik ven ve olabildiğince ince bir iğnenin seçilmesi önerilir. Bu tür etkilerin erkendenfarkedilerek uygun tedavilerin uygulanabilmesi için uygulama sırasında hastaların devamlıolarak izlenmesi gerekir.
Seyreltilerek torbadaki sıvıyla uygulanan ek ilaçların da advers etkilere yol açabileceği konusunda uyanık olunmalıdır. Böyle bir durumda, uygulanan ek ilacın ürün bilgisinebakılmalıdır.
İstenmeyen etkilerin görülme durumunda infüzvon kesilmeli, hasta değerlendirilmeli, uygun terapötik önlemler alınmalı ve gerekli görüldüğünde torbada kalan çözelti inceleme içinsaklanmalıdır.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUYıa bağlı bildirilen yan etkiler için şu sıklık sıralaması kullanılmıştır: Çok yaygın (1/10). yaygın (1/100 ila <1/10). yaygınolmayan (1/1.000 ila <1/100). seyrek (1/10.000 ila <1/1.000): çok seyrek (<1/10.000).bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
Bilinmiyor: Anala laktik reaksiyon: Hiperscnsitivite

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Elektrolit bozuklukları ve hiperglisemi.
Yaygın olmayan: I lemodiliisyon ve hipervolemi.

Dcrİ ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın: Terleme

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ateş, litreme, f'ebril reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinin enfeksiyonu
Seyrek: Tromboflebit

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Gkıkoziiri.

4.9.Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri ekstraseltiler sıvıda artış, hiperglisemi. hemoglobin ve hematokrilte azalma, serum elektrolit konsantrasyonlarında düşme, potasyumunhücrelerden ekstraseltiler aralığa geçişi ve plazma ozmolaritesinde artıştır.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı - uygulanan çözeltinin
hiperozmolaritesine bağlı olarak- az ya da bol bir ozmolik diiireze yol açar: buna elektrolitlerin, özellikle de potasyumun kaybı eşlik eder.
İn füze edilen hipertonik karbonhidrat çözeltilerinin sıı bağlama kapasitelerinin tazla olması nedeniyle, doz aşımı durumunda ozmolik diürez sırasında az ya da çok dehidratasyonoluşur.
Dehidratasyon ilk başta artan plazma ozmolarilesinin azalmasıyla karekterizedir. Bu nedenle doz aşımından hemen sonra düşen hemoglobin ve heınalokrit düzeyleri, diürez sırasındaaşağı yukarı normal denilebilecek değerlere geri döner.
Diürez yavaş gelişirse, glııkoz aşırı dozuyla birlikte metabolik bozukluklar oluşabilir; bu durum özellikle laktik asit yapımı ve pil azalmasıyla karakterizedir. Diürez oluşmazsa, budurumda dolaşım aşırı yüklenmesiyle ilişkili semptomlar özellikle ödem (pulmoner Ödemdahil)- ve intraselüler potasyumda ağır bir azalma görülebilir.

Doz aşımının tedavisi, doz aşımında alınacak diğer önlemlerUygun düzevde diürez varsa:


Ozmodiürczle kaybedilen sıvı ve spesifik elektrolitleri (özellikle potasyumu) yerine koymak amacıyla, serum elektrolit düzeylerini, sıvı dengesini ve asit-baz durumunu sürekliizleyerek hafifçe hipolonik bir elektrolit çözeltisinin uygulanması önerilir.
Kaybedilen sıvı ve majör elektrolitleri yerine koymak için önerilebilecek bir çözeltinin formülasyoıuı şu şekildedir: Her 1000 mİ çözeltide yaklaşık 120 ınırıol sodyum. 30 mmolpotasyum. 150 ınınol kloriir. Kaybedilen diğer elektrolitler de yerine konmalıdır.
Diürezle kaybedilen net sıvı ve elektrolitleri yerine koymak yanında, bir asit-baz dengesizliği varsa, bu durum da laboratuvar değerleri sürekli izlenerek düzeltilmelidir.Oligüri/anüri durumu

nda doz asımının

tedavisi:
Son çare olarak karbonhidratsız çözeltiler kullanılarak periton diyalizi >a da ekstrakorporal hemodiyaliz yapılabilir.
5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
NEOFLEKS % 30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun. ozmolaritesi 1665
mOsm/litredir. Bir litresi 1020 kcal kalori sağlar.

5.1 Fıırmakodinamik özellikler

Farınakoterapötik grup: Parenteıal beslenme çözeltileri. Karbonhidratlar
ATC kodu: B05BA03
NEOFLEKS °i»30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU mun ozmolaritesi 1665 mOsm/litredir. Bir litresi 1020 kcal kalori sağlar. Hipertonik dekstroz çözeltileri vücuttakaloriyi ve hidrasyon için gerekli suyu sağlarlar. Bu çözeltiler hastanın klinik durumunabağlı olarak diiirezi uyarabilirler.
Glukoz tamamen metabolize olarak vücut protein ve azot kayıplarını azaltır, glikojen depolanmasını arttırır. Yeterli dozlarda verildiğinde ketozisi azaltır veya engeller. Bıı nedenleyüksek konsantrasyondaki glııkoz çözeltileri esas olarak paıenteral beslenme rejimlerindekalori sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Paıenteral beslenmenin cndike olduğu ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin vesu aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emilitnininbozulduğu durumlarda ve proteinlere melabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vbgibi durumlarda azot kaybım önlemek ya da negatif azot dengesini düzeltmek için uygun birprotein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılırlar.
Bunun dışında hipoglisemi durumlarında da (Yeni doğan bebek ve süt çocuklarının akut semptomatik hipoglisemilerinde kan glııkoz düzeylerinin normale yükseltilmesi dahil)kullanılan hipertonik dekstroz çözeltileri sağladıkları kalori yanında hidrasyon için gereklisuyu da sağladıklarından dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırısıvı kaybına bağlı gelişen aşırı katabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, diyare. kusma ya datıızdiürezine bağlı aşırı sıvı kaybı durumlarında da kullanılmaktadır.

5.2. Farmakokinctik özellikler

Glukoz vücutta kolaylıkla pirüvik asit veya laktik asit yolıı ile metabolize olarak enerji sağlar ve büyük oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Emilim:


İntravenöz yoldan uygulanan ilaçlar içindeki etkin maddeler uygulamadan hemen soma maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Dağılım:


Glukoz saatte 0.5 g.'kg'a kadar olan dozlarda glukoziiriye yol açmaksızın uygulanabilir. En yüksek inlıizyon hızı olan saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan glukozun yaklaşık %95'ıvücutta kalır.

Bi\'otransformasvon:


Glukoz vücutta kolaylıkla pirüvik asit veya laktik asit yolu ile tamamen metabolize olarak enerji sağlar ve büyük oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Eliminasvon:


Glukozun biyotransformasyonu sonucu oluşan karbondioksit akciğerlerle, su ise esas olarak böbrekler yoluyla az miktarda İse ter. feçes ve soluk havasıyla atılır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:


NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun bileşimindeki glukoz vücutta eksikliklerini tamamlayacak oranda yani terapötik dozlarda verildiklerinde doğrusal birfarınakokinelik davranış gösterir.

5.3. Klinik öncesi giivenlilik verileri

Glukoz. insan ve hayvan plazmasında normal bir bileşen olarak bulunduğundan, hayvanlarda giivenlilik ile ilgili bir araştırına yapılmamıştır.
Çözelti içine katılan ilaçların emniyeti ayrı olarak dikkate alınmalıdır.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardıma maddelerin listesi

Enjeksiyonlıık su

6.2. Geçi insizi ikler

Çözeltive eklenecek ilacın geçimliliği önceden değerlendirilmelidir. Geçimlilik verilerinin bulunamaması durumlarında çözelti herhangi bir ilaç ile karıştırılmamalıdır.
Çözeltiye ilaç eklemeden önce NEOFLEKS % 30 DEKSI ROZ SUDAKİ SOLÜSYONU' nunda çözünebilir ve slabil olduğu doğrulanmalıdır.

6.3.Raf ömrü

36 ay

6.4.Saklamaya yönelik özel önlemler

25 LC'nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız.

6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği

100 mİ. 150 mİ, 250 mİ. 500 mİ ve 1000 ml'lik polipropilen torbalardadır. Ürünün setli ve selsiz olmak üzere iki formu bulunmakladır.

6.6.Bcşcri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer Özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ''Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' ve “'Ambalaj Alıklarının Kontrolü Yönctınelik"lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apiıojen setlerle iniravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka in füzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seli aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infiizyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmaküzere sak lan m anı alıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyonahemen son verilmelidir.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbaları yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlamayınız.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasargö rd iiy se k ıı 11 a n m ay ı m z.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torbaiçindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
• Uygulama setinin spaykmı. uygulama ucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimlİ olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gaııge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
• Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum kloriır uibi voüun ilaçlardatorbanın uveulama çıkışınaen hatifçe vurularakası sağlanır.


Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında Haç ekleme


• Setin klempi kapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gaııge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hatifçe vurularak
çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
Torbayı eski konumuna getirerek klenıp açılır ve uygulamaya devam edilir.
7.

RUIISAT SAHİBİ

Adı

Adresi

Tel

Faks


: TURKT1PSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. : Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:2806750 AKYURT'1 ANKARA: 0 312 8441508: 0 312 8441527

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

208/79

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 04.09.2006 Ruhsat yenileme tarihi :

lO.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.