Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KISA ÜRÜN «İLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEOFLEKS °o20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

2. KALİTATİF VE KANTİTATİE BİLEŞİMEtkin madde :

Her 100 mİ çözelti 20 gram dekstroz anhidıal içerir.
Ozmolarite: 1110 mOsm/L

Yardımcı maddeler :

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İntıavenöz i illüzyon için çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER4.1. Tcrapötik cndikasvonlar

Yüksek konsantrasyondaki dekstroz çözeltilerinin intravenöz yoldan uygulanmasıyla vücuda su ve kalori sağlanır. Bu çözeltiler hastanın klinik durumuna göre diiirezi uyarabilir.NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda endikedir:Dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırı sıvı kaybına bağlı gelişenaşırı katabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, diyare. kusma ya da tuz diürezine bağlıaşırı sıvı kaybı durumları.
Parenteral beslenme rejimlerinde kalori sağlamak amacıyla. Aşağıdaki parenteral beslenme «Tereken durumlarda, azot kaybını önlemek ya da negatif azot dengesini düzeltmek içinuygun bir protein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılır:
• Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp vemide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığıdurumlar.
• Proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliıuinin bozulduğu durumlar.
• Proteinlere metabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vb gibi durumlar,insıiline bağlı veya bağlı olmayan hipoglisemi durumlarında (Yeni doğan bebek ve siilçocuklarının akut semptomatik hipoglisemilerinde kan glukoz düzeylerinin normaleyükseltilmesi dahil).

4.2. Pozoloji vc uyguhımıı şekliPozoloji/uygıılanıa sıklığı ve süresi :

Uygulanacak doz ve infiizyon hızı hastanın yaşına, ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna, laboraluvar değerlerine ve birlikle uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.Başka bir ilacın infiizyonu için çöziicii olarak kullanıldığında, seçilecek hacim çözülerekuygulanacak ilacın önerilen kullanımına göre kararlaştırılır.
Uygulama sıklığı hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.
Hiperglisemi gelişimini önlemek için, inluzyon hızı hastanın glııkoz oksidasyon kapasitesini aşmamalıdır. Bu nedenle maksimum glııkoz uygulama hızı 500-800 mg/kg.saat olmalıdır.

Uygulama şekli :

Uygulama steril apirojen sellerle intravenöz yoldan yapılır.
Uygulamayla ilgili ayrıntılar için asrıca bölüm 6.6'ya bakınız.

Özel popülasyoulara ilişkin ek bilgiler:

BöbrekiKaraciğer yetmezliği:

Bu popiilasyona Özel gerçekleştirilen bir çalışma bulunmadığından, bu hasta grubu için özel bir dozaj önerisi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasvon:

Uygulanacak doz ve inluzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Gcriyatrik popiilasyon:

Uygulanacak doz ve in fiizyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikle uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

4.3. Kontrcndikasyonlar

Hipertonik dekstroz çözeltileri aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
• Kafa içi veya intraspinal kanamalar.
• Şiddetli dehidralasyon durumları.

• Aniiri durumları.

• Hepatik koma.
• Mısır ve mısır ürünlerine alerjisi olduğu bilinen hastalar.

4.4.Özel kullanım uyarıları vc önlemleri

Parenteral tedavinin uzaması ya da hastanın durumunun gerektirdiği zaman sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesindeki değişiklikleri izlemek için klinikdeğerlendirme ve periyodik laboratuvar testlerinin yapılması gereklidir.
NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUTııın bir litresi 680 kcal kalori sağlar. Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte 1 ark edilemeyecekdüzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Sodyum eksikliği olan hastalarda, sodyumsuz dekstroz çözeltilerinin intraveııöz inlüzyonla uygulanması peri ferik kollaps ve olİgüriye yol açabilir.
Bu çözeltilerin uzun sürelerle intravenöz inlüzyonla kullanılması uygulama yerinden başlayarak yayılan bir tromboflebit durumuna yol açabilir.
NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONl 'nun ozmolaritesi 1110 mOsm/litredir.
Hipertonik dekstroz çözeltileri, uygun bir şekilde seyreltilmeden peri ferik bir ven yoluyla uymılandıklarında venleıde iritasyon. hasar ve tromboza yol açabilir. Bu yüzden, aşınhipertonik çözeltilerin büyük bir merkezi vene. olanak varsa vena cava superiora yerleştirilmişintravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere, dolaşımınaşırı
yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda giukoz toleransı bozulabilir.
Hastalara çok fazla miktarda hipertonik dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hİpokalenıivle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ekpotasyum uygulanmalıdır.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere dolaşımın aşırı yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Hipertonik dekstroz çözeltilerinin uygulanması, serumelektrolit konsantrasyonunda dilüsyon. aşırı hidrasyon. kon jest i t durumlar veya pulmonerödem oluşturacak şekilde sıvı ve veya sol üt yüklenmesine yol açabilir. Dilüsyon riskielektrolit konsantrasyonuyla ters orantılıdır. Peril'erik ve pulmoner ödeme yol açabilenkon jesti f durumların gelişme riski ise çözeltideki elektrolit konsantrasyonuyla doğru orantıl ıdıt.Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebeklerde dekstroz enjeksiyonlarının aşırı ya da hızlıuygulanması serum ozmolalitcsinde ve olası beyin içi heınorajide artışa neden olabilir.

4.S.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyoıı ya da lıeınoliz olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infiizyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.Kortikosleroid veya kortikolropin almakta olan hastalarda hipertonik dekstroz çözeltilerininuygulanması sırasında dikkat gerekir. Çözeltinin hiperglisemik etkisi diyabetlilerde İnsülingereksinimlerini değiştirebilir.

4.6.Gcbclik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli buluna kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hipertonik dekstroz çözeltilerinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal fetal gelişim / ve-veya / doğum

f

ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
NEOELEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU yaşamsal önemi olan durumlar için gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik ve-\cya embriyonal / fetal gelişim ' ve-veya doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz.Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
NEOELEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, elde edilebilecek yararın fettise olası risklerin üzerinde olduğu durumlar dışında gebelerde kullanılmamalıdır.
Literatürde travay ve doğum eyleminde dekstroz ve sodyum klorür içeren çözeltilerin kullanıldığı bildirilmiştir. Anne ve fetusıın sıvı dengesi, glııkoz ve elektrolit konsantrasyonları ile asit-bazdengesi düzenli olarak veya hasta ya da fetusun durumu gerektirdiği zaman değerlendirilmelidir.
Laktasyon dönemi
Dekstroz çözeltilerinin intravenöz inliizy onunun emzirme döneminde uygulanmasının bebekler üzerine bilinen bir advers etkisi yoktur. Herhangi bir şüphe durumunda hasla emzirmemelidir.Üreme yeteneği / fcrtİlİte
Dekstroz çözeltilerinin intravenöz infüzyonıınun üreme yeteneği üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İn füzyon yoluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir. Kullanıldıktan sonra araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisiyoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU hiperglisemiye, sıvı dengesinde bozukluklara (hipervolemi) ve elektrolit düzeylerinde değişikliklere (hipokalemi.hipomagnezemi ve hipofosfatemi) neden olabilir.
Uygulama tekniğine bağlı görülebilen advers etkiler arasında febril reaksiyonlar, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinde başlayarak yayılan venöz tromboz ya daflebit, ekstravazasyon ve hipervolemi bulunur.
Hipertonik çözeltilerin çok hızlı infiizyoıuı lokal ağrı ve venöz iritasyona yol açabilir. Uygulama hızı hasta toleransına göre ayarlanmalıdır. Uygulama için mümkün olan en genişperi ferik ven ve olabildiğince ince bir iğnenin seçilmesi önerilir. Bu liir etkilerin erkendenlarkedilerek uygun tedavilerin uygulanabilmesi için uygulama sırasında hastaların devamlıolarak izlenmesi gerekir.
Seyreltilerek torbadaki sıvıyla uygulanan ek ilaçların da advers etkilere yol açabileceği konusunda uyanık olunmalıdır. Böyle bir durumda, uygulanan ek İlacın ürün bilgisinebakılmalıdır.
İslenmeyen etkilerin görülme durumunda inlüzyon kesilmeli, hasla değerlendirilmeli, uygun terapötik önlemler alınmalı ve gerekli görüldüğünde torbada kalan çözelti inceleme içinsaklanmalıdır.
NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUYıa bağlı bildirilen yan etkiler için şu sıklık sıralaması kullanılmıştır: Çok yaygın (1 10). yaygın (I 100 ila <l/10). yaygınolmayan (1/1.000 ila <1/100). seyrek (110.000 ila - I 1.000): çok seyrek (<1/10.000).bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyon; Hipersensitivite

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Elektrolit bozuklukları ve hiperglisemi.
Yaygın olmayan: 1 lemodilüsyon ve hipervolemi.

Deri vc deri altı doku bozuklukları

Yaygın: Terleme

Genel bozukluklar ve uy gulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ateş, titreme, febril reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinin enfeksiyonu
Seyrek: Troınboflebit

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Glukoziiri.

4.9.Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşıntının tipik başlangıç işaretleri ekstraseUiler sıvıda artış. bİpergliseıni. hemoglobin ve hematokritle azalma, serum elektrolit konsantrasyonlarında düşme, potasyumunhücrelerden ekstraselüler aralığa geçişi ve plazma ozmolaritesinde artıştır.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı - uygulanan çözeltinin hiperozmolaritesine bağlı olarak- az

ya

da bol bir ozmotik ditireze yol açaı: bunaelektrolitlerin, özellikle de potasyumun kaybı eşlik eder.
İn füze edilen hipertonik karbonhidrat çözeltilerinin su bağlama kapasitelerinin lazla olması nedeniyle, doz aşımı durumunda ozmotik ditirez sırasında az ya da çok dehidratasyonoluşur.
Dehidratasyon ilk başla artan plazma ozmolaritesinin azalmasıyla kareklerizediı. Bu nedenle doz aşımından hemen sonra düşen hemoglobin vc lıemalokrit düzeyleri, diiiıcz sııasındaaşağı yukarı normal denilebilecek değerlere geri döner.
Diürez vavaş gelişirse, glııkoz aşırı dozuyla birlikle metabolik bozukluklar oluşabilir: bu durum Özellikle laktik asit yapıntı ve pH azalmasıyla kaıaklerizedir. Dİürez oluşmazsa, budurumda dolaşım aşırı yüklenmesiyle ilişkili semptomlar -özellikle Ödem (pulmoner ödemdahil)- ve iııtraselüler potasyumda ağır bir azalma görülebilir.

Do/, aşımının tedavisi, doz aşımında alınacak diğer önlemlerUvmın düzeyde diürez varsa:


Oznıodiürezle kaybedilen sıvı ve spesifik elektrolitleri (özellikle potasyumu) yerine koymak amacıyla, serum elektrolit düzeylerini, sıvı dengesini ve asil-baz durumunu sürekliizleyerek hafifçe lıipotonik bir elektrolit çözeltisinin uygulanması önerilir.
Kaybedilen sıvı ve majör elektrolitleri yerine koymak için önerilebilecek bir çözeltinin formülasyoııu şu şekildedir: iler 1000 nıl çözeltide yaklaşık 120 mınol sodyum. j>0 mntolpotasyum. 150

1111110

! klorür. Kay bedilen diğer elektrolitler de yerine konmalıdır.
D i firezle kaybedilen net sıvı ve elektrolitleri yerine koymak yanında, bir asit-baz dengesizliği varsa, bıı durum da laboratuvar değerleri sürekli izlenerek düzeltilmelidir.

Oliuüri/anüri durumunda doz asımının tedavisi:


Son çare olarak karbonhidratsız çözeltiler kullanılarak periton diyalizi ya da ekstrakoıporal hemodiyaliz yapılabilir.

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

NEOFLEKS °o 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun. ozmolaritesi 1110 ınOsın/litredir. Bir litresi 680 kcal kalori sağlar.

5.1 Farmakodinanıik özellikler

Farmakoterapötik grup: Parenleral beslenme çözeltileri. Karbonhidratlar
A'I'C kodu: B05BA03
NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun ozmolaritesi 1110 mOsm/litredir. Bir litresi 680 kcal kalori sağlar. Ilipeıtonik dekstroz çözeltileri vücuttakaloriyi ve hidrasyon için gerekli suyu sağlarlar. Bu çözeltiler hastanın klinik durumunabağlı olarak diürezi uyarabilirler.
Glııkoz tamamen metabolize olarak vücut protein ve azot kayıplarını azaltır, glikojen depolanmasını arttırır. Yeterli dozlarda verildiğinde ketozisi azaltır veya engeller. Bu nedenleyüksek konsantrasyondaki glııkoz çözeltileri esas olarak parenteral beslenme rejimlerindekalori sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Parenteral beslenmenin endike okluğu ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin vesu aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emilimininbozulduğu durumlarda ve proteinlere ınelabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vbgibi durumlarda azot kaybını önlemek ya da negatif'azot dengesini düzeltmek için uygun birprotein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılırlar.
Bunun dışında hipoglisemi durumlarında da (Yeni doğan bebek ve süt çocuklarının akut semplomatik hipoglisemilerinde kan glııkoz düzeylerinin normale yükseltilmesi dahil)kullanılan hipertonik dekstroz çözeltileri sağladıkları kalori yanında hidrasyon için gereklisuyu da sağladıklarından dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırısıvı kaybına bağlı gelişen aşırı katabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, divare. kusma ya datuz ditirezine bağlı aşırı sıvı kaybı durumlarında da kullanılmaktadır.

5.2.Farmakokinetik özellikler

Glukoz vücutta kolaylıkla piriivik asit veya laktik asil yolu ile metabolize olarak enerji sağlar ve biiyük oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Emilim:


İntravenöz yoldan uygulanan ilaçlar içindeki etkin maddeler uygulamadan hemen sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Dağılım:


Glukoz saatte 0.5 g/kg'a kadar olan dozlarda glukoziiriye yol açmaksızın uygulanabilir. En yüksek infüzyon hızı olan saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan glııkozun yaklaşık %95'ivücutta kalır.

Bivotransformasvon:


Glukoz vücutta kolaylıkla pirüvik asil \eya laktik asit yolu ile tamamen metabolize olarak enerji sağlar ve biiyiik oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Eliıninasvon:


Glııkozun biyotransformasyonıı sonucu oluşan karbondioksit akciğerlerle, su ise esas olarak böbrekler yoluyla az miktarda ise ter. leçes ve soluk havasıyla atılır.

Doğrusallık / doğrusal olma\an durum:


NEOELEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun bileşimindeki glukoz vücutta eksikliklerini tamamlayacak oranda yani terapötik dozlarda verildiklerinde doğrusal birfarmakokinetik davranış gösterir.

5.5. Klinik öncesi giivcnlilik verileri

Glukoz. insan ve hayvan plazmasında normal bir bileşen olarak bulunduğundan, hayvanlarda güveni ilik ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır.
Çözelti içine katılan ilaçların emniyeti ayrı olarak dikkate alınmalıdır.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonlıık su

6.2. Gcçimsizliklcr

Çözeltiye eklenecek ilacın geçimliliği önceden değerlendirilmelidir. Geçimlilik verilerinin bulunamaması durumlarında çözelti herhangi bir ilaç ile karıştırılmamalıdır.
Çözeltiye ilaç eklemeden önce NEOFLEKS % 20 DEKS1 RO/ SUDAKİ SOLÜSYONU nıında çözünebilir ve stabil olduğu doğrulanmalıdır.

6.3.Raf ömrü

36 aydır.

6.4.Saklamaya yönelik özel önlemler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklanmalıdır.

6.3.Ambalajın niteliği ve içeriği

100 mİ. 150 mİ. 250 mİ. 500 mİ ve 1000 ml'lik polipropilen torbalardadır. Ürünün setli ve setsiz olmak üzere iki formu bulunmaktadır.

6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler va da atık materyaller "'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve "'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik“lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen sellerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikiilsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki rezidiiel havaya bağlı olarak mey'dana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infiizyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır.
Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infiizyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son üriiniin izotonisilesi parenteral uygulama yapılmadan öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmaküzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infıizyonahemen son verilmelidir.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbaları yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlamayınız.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığım ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasargördiiyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz.
Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
• Uygulama setinin spaykmı. uygulama ucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm paıenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
• Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum klorür uibi voüıın ilaçlardatorbanın uvüulama çıkışına, vııkarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


• Setin kleınpi kapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hatifçe vurularak
çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
• Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı

: TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Adresi

: Biiğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28
06750 AKYURT, ANKARA Tel: 0 312 8441508

İAıks8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

210-39

9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 29.12.2006 Ruhsat yenileme tarihi :

JO.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.