Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde :

I-Ier 100 mİ çözelti 10 gram dekstroz anhidrat içerir.
Ozmolarite: 555 mOsın.'L

Yardımcı maddeler :

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İntravenöz infiizyon için çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik cndikasyonlar

Yiiksek konsantrasyondaki dekstroz çözeltilerinin intravenöz yoldan uygulanmasıyla vücuda su ve kalori sağlanır. Bu çözeltiler hastanın klinik durumuna göre diiirezi uyarabilir.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda endikedir:
Dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırı sıvı kaybına bağlı gelişen aşırt katabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, diyare. kusma ya da tuz diürezine bağlıaşırı sıvı kaybı durumları.
Parenteral beslenme rejimlerinde kalori sağlamak amacıyla. Aşağıdaki parenteral beslenme gereken durumlarda, azot kaybını önlemek ya da negatif azot dengesini düzeltmek içinuygun bir protein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılır:
• Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp vemide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığıdurumlar.
• Proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlar.
• Proteinlere melabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vb gibi durumlar.
!
İnsüliııe bağlı veya bağlı olmayan hipoglisemi durumlarında (Yeni doğan bebek ve süt çocuklarının akut semptomalik hipoglisemilerinde kan glukoz düzeylerinin normaleyükseltilmesi dahil).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :

Uygulanacak doz ve infıizyon hızı hastanın yaşına, ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna, laboratuvar değerlerine ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.Başka bir ilacın infiizyonu için çözücü olarak kullanıldığında, seçilecek hacim çözülerekuygulanacak ilacın önerilen kullanımına göre kararlaştırılır.
Uygulama sıklığı hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından ayarlanır. Hİperglisemi gelişimini önlemek için, in füzyon hızı hastanın glukoz oksidasyon kapasitesini aşmamalıdır.Bu nedenle maksimum glukoz uygulama hızı 500-800 mg. kg. saat olmalıdır.

Uygulama şekli :

Uygulama steril apirojen setlerle inlravenöz yoldan yapılır.
Uygulamayla ilgili ayrıntılar için ayrıca böliim 6.6'ya bakını/..

Özel popülasyonhıra ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bu popiilasyona özel gerçekleştirilen bir çalışma bulunmadığından, bu hasta grubu İçin özel bir dozaj Önerisi bulunmamaktadır.

Pcdiyatrik popülasyon:

Uygulanacak doz ve in füzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Geriyatrik popülasyon:

Uygulanacak doz ve in füzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikle uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Hipertonik dekstroz çözeltileri aşağıdaki durumlarda kontıendikedir.
• Kafa içi veya intraspinal kanamalar.
• Şiddetli dehidıalasyon durumları.
• Amiri durumları.
• Hepatik koma.
• Mısır ve mısır ürünlerine alerjisi olduğu bilinen hastalar.

ı4.4.Özel kullanım uyanları vc önlemleri

Parenteral tedavinin uzaması ya da hastanın durumunun gerektirdiği zaman sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesindeki değişiklikleri izlemek için klinikdeğerlendirme ve periyodik laboratuvar testlerinin yapılması gereklidir.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'ıuın bir litresi 340 kcal kalori sağlar. Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte fark edilemeyecek düzeyde diyabetbulunduğu bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Sodyum eksikliği olan hastalarda, sodyutnsuz dekstroz çözeltilerinin intravenöz intüzyonla uygulanması peri ferik kollaps ve oligürive yol açabilir.
Bu çözeltilerin uzun sürelerle intravenöz infüzyonla kullanılması uygulama yerinden başlayarak yayılan bir trombofiebit durumuna yol açabilir.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'ıuın ozmolaritesi 555 mOsmlitredir. Hipertonik dekstrozçözeltileri, uygun bir şekilde seyreltilmeden perilerik bir ven yoluyla
uygulandıklarında ven [erde iıitasyon. hasar ve t rom boza yol açabilir. Bu yüzden, aşırı hipertonik çözeltilerin biiyük bir merkezi vene. olanak varsa vena cava sııperiora yerleştirilmişintravenöz bir kaleter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere, dolaşımınaşırı
yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda glukoz toleransı bozulabilir.
Hastalara çok fazla miktarda hipertonik dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ekpotasyum ııygulanmal ıdi r.
Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda olmak üzere dolaşımın aşın yüklenmesinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Hipertonik dekstroz çözeltilerinin uygulanması, serumelektrolit konsantrasyonunda dilüsyoıı. aşırı hidrasyon. konjeslif durumlar veya pulmonerödem oluşturacak şekilde sıvı ve veya solüt yüklenmesine yol açabilir. Dilüsyoıı riskielektrolit konsantrasyonuyla ters orantılıdır. Peri ferik ve pulmoner ödeme yol uçabilenkon jesti f durumların gelişme riski ise çözeltideki

elektrolit4.5. Diğcı* tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyon ya da hemoliz olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infiizyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.
Kortikosleroid veya kortikotropin almakta olan hastalarda hipertonik dekstroz çözeltilerinin uygulanması sırasında dikkat gerekir. Çözeltinin hiperglisemik etkisi diyabetlilerde insülingereksinimlerini değiştirebilir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli buluna kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hipertonik dekstroz çözeltilerinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya embriyona! / fetal gelişim ¦ ve-
veya doğum

f

ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU yaşamsal önemi olan durumlar için gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik ve-veya embriyonal fetal gelişim / ve-veya doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz.Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, elde edilebilecek yararın fetiise olası risklerin üzerinde olduğu durumlar dışında gebelerde kullanılmamalıdır.
Literatürde travay ve doğum eyleminde dekstroz ve sodyum kloriir içeren çözeltilerin kullanıldığı bildirilmiştir. Anne ve fetusıın sıvı dengesi, glııkoz ve elektrolit konsantrasyonları ile asit-bazdengesi düzenli olarak veya hasta ya da fetusıın durumu gerektirdiği zaman değerlendirilmelidir.

Laktıısyon dönemi

Dekstroz çözeltilerinin inlravenöz infıizyonunun emzirme döneminde uygulanmasının bebekler üzerine bilinen bir ad\ers etkisi yoktur. Herhangi bir şüphe durumunda hasta emzirmemelidir.

Üreme yeteneği / fertilite

Dekstroz çözeltilerinin intravenöz infıizyonunun üreme yeteneği üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

4.7. Arııç vc makine kullanımı üzerindeki etkiler

İn füzyon yoluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir. Kullanıldıktan sonra araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisiyoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU hiperglisemiye. sıvı dengesinde bozukluklara (hipervolemi) ve elektrolit düzeylerinde değişikliklere (lıipokalemi. hipomagnezemi vehipofosfatemi) neden olabilir.
Uyuulama tekniğine bağlı görülebilen advers etkiler arasında lebril reaksiyonlar, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinde başlayarak yayılan venöz tromboz ya daflebit, ekstravazasyon ve hipervolemi bulunur.
Hiperlonik çözeltilerin çok hızlı infıizyoıuı lokal ağrı ve venöz iritasyona yol açabilir. Uyuulama hızı hasta toleransına göre ayarlanmalıdır. Uygulama için mümkün olan en genişperiferik ven ve olabildiğince ince bir iğnenin seçilmesi önerilir. Bu Uir etkilerin erkendenfarkedilerek uygun tedavilerin uygulanabilmesi için uygulama sırasında hastaların devamlıolarak izlenmesi gerekir.
Seyreltilerek torbadaki sıvıyla uygulanan ek ilaçların da advers etkilere yol açabileceği konusunda uyanık olunmalıdır. Böyle bir durumda, uygulanan ek ilacın ürün bilgisinebakılmalıdır.
İstenmeyen etkilerin görülme durumunda inluzyon kesilmeli, hasla değerlendirilmeli, uygun terapötik önlemler alınmalı ve gerekli görüldüğünde torbada kalan çözelti inceleme içinsaklanmalıdır.
%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLUSYONU'na bağlı bildirilen yan etkiler için şu sıklık sıralaması kullanılmıştır:Çok yaygın (1/10). yaygın (1 100 ila <1/10). yaygın olmayan
(1,1.000 ila <1/100). seyrek (1/10.000 ila <1 1.000); çok seyrek (<l 10.000). bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
Bilinmiyor: Anafılaktik reaksiyon; Hipersensitivite

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Elektrolit bozuklukları ve hipeıglisemi.
Yaygın olmayan: 1 lemodilüsyon ve hipervolemi.

Deri vc deri altı doku bozuklukları

Yaygın: Terleme

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Aleş. litreme. CebriI reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinin enfeksiyonu
Se\ rek: T romboflebil

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Glukoziiri.

4.9.Doz aşımı vc tedavisi

Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri ekstraseliiler sıvıda artış, hiperglisemi. hemoglobin ve lıematokritte azalma, serum elektrolit konsantrasyonlarında düşme, potasyumunhücrelerden ekstraseliiler aralığa geçişi ve plazma ozmolaritesinde artıştır.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı - uygulanan çözeltinin
hiperozmolaritesine bağlı olarak- az ya da bol bir ozmolik ditireze yol açar: buna elektrolitlerin. Özellikle de potasyumun kaybı eşlik eder.
İn Rize edilen hipertonik karbonhidrat çözeltilerinin su bağlama kapasitelerinin fazla olması nedeniyle, doz aşımı durumunda ozmotik diiirez sırasında az ya da çok dehidratasyonoluşur.
Dehidratasyon ilk başla artan plazma ozmolaritesinin azalmasıyla karekterizedir. Bu nedenle doz aşımından hemen sonra düşen hemoglobin ve hematokrit düzeyleri, diürez sırasındaaşağı yukarı normal denilebilecek değerlere geri döner.
Diürez yavaş gelişirse, glukoz aşırı dozuyla birlikte metabolik bozukluklar oluşabilir; bu durum Özellikle laktik asit yapımı ve pH azalmasıyla karakterizedir. Diürez oluşmazsa, budurumda dolaşım aşırı yüklenmesiyle ilişkili semptomlar özellikle Ödem (pıılmoner ödemdahil)- ve intraseliiler potasyumda ağır bir azalma görülebilir.

Doz aşımının tedavisi, doz aşımında alınacak diğer Önlemler

Uvüiın düzeyde diürez varsa:


Ozınodiitrezle kaybedilen sıvı ve spesifik elektrolitleri (özellikle potasyumu) yerine koymak amacıyla, serum elektrolit düzeylerini, sıvı dengesini ve asit-baz durumunu sürekliizleyerek hafifçe hipolonİk bir elektrolit çözeltisinin uygulanması önerilir.
Kaybedilen sıvı ve majör elektrolitleri yerine koymak için önerilebilecek bir çözeltinin formülasyonu şu şekildedir: Her 1000 mİ çözeltide yaklaşık 120 mmol sodyum. 30 mmolpotasyum. 150 ııımol klortir. Kaybedilen diğer elektrolitler de yerine konmalıdır.
Diiirezle kaybedilen net sıvı ve elektrolitleri yerine koymak yanında, bir asit-baz dengesizliği varsa, bu durum da laboratııvar değerleri sürekli izlenerek düzeltilmelidir.

Oliüüri/anüri durumunda doz asımının tedavisi:


Son çare olarak karbonhidratsız çözeltiler kullanılarak periton diyalizi ya da ekstrakoıporal hemodiyaliz yapılabilir.

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

% 10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nıın. ozmolaritesi 555 mOsnVlitredir. Bir litresi 340 keal kalori sağlar.

5.1 Farmakodinamik özellikler

Parmakoterapötik grup: Parenteral beslenme çözeltileri. Karbonhidratlar
ATC kodu: B05BA03
°ol0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun ozmolaritesi 555 mOsm/iilredir. Bir litresi 340 kcal kalori sağlar. Hipcıtonik dekstroz çözeltileri vücutta kaloriyi ve hidrasyon içingerekli suyu sağlarlar. Bu çözeltiler hastanın klinik durumuna bağlı olarak diüreziuyarabilirler.
Glukoz tamamen metabolize olarak vücut protein ve azot kayıplarını azaltır, glikojen depolanmasını arttırır. Yeterli dozlarda verildiğinde ketozisi azaltır veya engeller. Bu nedenleyüksek konsantrasyondaki glukoz çözeltileri esas olarak parenteral beslenme rejimlerindekalori sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Parenteral beslenmenin endike olduğu ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin vesu aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emilimininbozulduğu durumlarda ve proteinlere metabolik gereksinimin ileri derecede arttığı yanıklar vbgibi durumlarda azot kaybını önlemek ya da negatif azot dengesini düzeltmek için uygun birprotein (azot) kaynağıyla birlikte kullanılırlar.
Bunun dışında hipoglisemi durumlarında da (Yeni doğan bebek ve süt çocuklarının akut semptomatik hipoglisemilerinde kan glukoz düzeylerinin normale yükseltilmesi dahil)kullanılan hipertonik dekstroz çözeltileri sağladıkları kalori yanında hidrasyon için gereklisuyu da sağladıklarından dehidratasyon. karaciğerdeki depo glikojen eksikliğine bağlı aşırısn ı kaybına bağlı gelişen aşırı kalabolik durumlar, kısıtlı besin ve su alımı, diyaıe. kusma ya datuz d i drezine bağlı aşırı sıvı kaybı durumlarında da kııllanılmakladıı.

5.2.Farmakokinetik özellikler

Glııkoz vücutta kolaylıkla pirüvik asit veya laktik asit yolu ile metabolize olarak enerji sağlar ve biiyiik oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Emdim:


İntravenöz yoldan uygulanan ilaçlar içindeki etkin maddeler uygulamadan hemen sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Damlım:


Glııkoz saatte 0.5 g/kg'a En yüksek ınfüzyon hızı

kadar olan dozlarda glııkozüriye yol açmaksızın uygulanabilir, olan saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan glukozun yaklaşık %95'i
vücutta kalır.

Bivotransformasvon:


Glııkoz vücutta kolaylıkla pirüvik asit veya laktik asit yolu ile tamamen metabolize olarak enerji sağlar ve büyük oranda karbondioksit ile suya dönüşür.

Eliminasvon:


Glukozun biyotransformasyonu sonucu oluşan karbondioksit akciğerlerle, su ise esas olaıak böbrekler yoluyla az miktarda ise ter. feçes ve soluk havasıyla atılır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:


%10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun bileşimindeki glııkoz vücutta eksikliklerini tamamlayacak oranda yani terapötik dozlarda verildiklerinde doğrusal bir iarmakokınetikdavranış gösterir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Glııkoz. insan ve hayvan plazmasında normal bir bileşen olarak bulunduğundan, havvanlaıda güvenlilik ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır.
Çözelti içine katılan ilaçların emniyeti ayrı olarak dikkate alınmalıdır.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Çözeltiye eklenecek ilacın geçimliliği önceden değerlendirilmelidir. Geçimlilik verilerinin bulunamaması durumlarında çözelti herhangi bir ilaç ile karıştırılmamalıdır.
Çözeltiye ilaç eklemeden önce °o 10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU' ıuında çözünebilir ve stabil olduğu doğrulanmalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4.Saklaınaya yönelik özel önlemler

25 “Cnin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız.

6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği

100 mİ. 150 mİ. 250 mİ. 500 mİ ve 1000 mflik polipropilen torbalardadır. Ürünün setli ve setsiz olmak üzere iki formu bulunmaktadır.

6.6.Beşcri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer Özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ' 1 ıbbi Alıkların Kontrolü Yönetmeliği ve “'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik"lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikiilsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki rezidiiel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka inlüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile inlüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün İzotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır: daha sonra kullanılmaküzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infiizyonahemen son verilmelidir.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalan yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlamayınız.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasargö rd iiyse kullan may iniz.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olııp olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torbaiçindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
• Uygulama setinin spaykım. uygulama ucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: T

um parenleral çözeltilerde olduğu gibi, iirtine eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


•

İlaç uygulama ııcıı dezenlekie edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gaııge kalınlığındaki bir İğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.
• Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum klorüruibi yoğun ilaçlardatorbanın uvmılama çıkışına. vukarı pozisyondayken hafifçe \ tınılarak karışması saülaıur.


Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında Haç ekleme


• Setin klempi kapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gaııge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularakçözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
• Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

7. RUH SAT SAHİBİ

Adı

: TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Adresi

: Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28
06750 AKYURT. ANKARA

Tel

: 0 312 8441508

Faks

: 0312 8441527

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

210/40

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 29.12.2006 Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

11

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.