Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Samsca 30 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » Tolvaptan

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SAMSCA 30 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Tolvaptan 30 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 73.826 mg
Yardımcı maddeler için 6. T e bakımz.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet
Bir tarafında “OTSUKA” ve “30” baskılı, mavi, yuvarlak tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Kalp yetmezliği, siroz ve Uygunsuz Antidiüretik Hormonu Sendrom (SIADH) bulunan hastalar da dahil olmak üzere, klinik açıdan anlamlı hipervolemik ve övolemik hiponatremi (serum sodyumunun <125 mEq/L seviyesinde olması ya da sıvı kısıtlaması yöntemiyle rahatsızlığın giderilmesine karşı direnç göstermiş ve semptomatik olan daha az belirgin hiponatreminin bulunması hali) tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

Hiponatreminin fazla hızlı düzeltilmesi, dizartri, mutizm, disfaji, letarji, afektif değişimler, spastik kuadriparezi, nöbetler, koma ve ölüme neden olan ozmotik demiyelinizasyona yol açabilecek olmasından dolayı, ayrıca terapötik cevabı ölçmek ve değerlendirmek amacıyla, hastalarda ilk defa tedaviye başlanırken ve tedaviye tekrar başlanması durumlarında tedaviye bir hastanede bağlanmalıdır.
SAMSCA olağan başlangıç dozu, alınan öğünler dikkate alınmaksızın günde bir defa uygulanan 15 mg'dır. En az 24 saatlik aralarla, dozu günde bir defa 30 mg'a ve eğer ihtiyaç duyulursa istenen serum sodyumu seviyesine erişebilmek için maksimum doz olan günde bir defa 60 mg doza artınlır. Tedavi başlangıcı ve titrasyonu esnasında, serum elektrolitleri ve hacimdeki değişimleri sık sık izlenmeli, tedavinin ilk 24 saati sırasında sıvı kısıtlaması yapmaktan kaçınılmalıdır. SAMSCA alan hastalar, susuzluğa cevaben sıvı alımma devam edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavinin ne kadar devam edeceğine hekim karar vermelidir.

Uygulama şekli:

SAMSCA günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına ahnabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Yaş, cinsiyet, ırk, kardiyak veya hepatik fonksiyon açısından dozda bir ayarlama yapılmasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlarına göre doz ayarlanmasına gerek yoktur. Kreatinin klirensi <10mL/dakika olan hastalarla ilgili klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Tolvaptan serum Na düzeyi üzerine etki gösterdiği için böbrek fonksiyonlannm çok düşük olduğu hastalarda muhtemelen etki göstermeyecektir. Anürik olan hastalarda yarar sağlaması beklenemez.

Karaciğer yetmezliği:

Orta ve şiddetli hepatik yetmezlik, tolvaptan maruziyetini klinik açıdan anlamlı bir boyutta etkilemez. Tolvaptan dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Tolvaptan'm pediyatrik hastalardaki emniyet ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Konjestif Kalp Yetmezliği:

Konjestif kalp yetmezliği, tolvaptan maruziyetini klinik açıdan anlamlı bir boyutta artırmaz. Tolvaptan dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik çalışmalarda tolvaptan ile tedavi edilen hiponatremi deneklerin toplamının %42'si 65 ve üstü yaşlarda, %19'u ise 75 ve üstü yaşlardadır. Bu denekler ve daha genç denekler arasında emniyet veya etkinlik açısından genel bir farklılığa rastlanmamıştır ve rapor edilen diğer klinik deneyimlerde, yaşlı ve genç hastalar arasında tedaviye cevap açısından fark belirlenmemiştir, ancak yine de, bazı yaşlı hastalarda görülen daha yüksek sensitivite göz ardı edilemez. Yaş artışının tolvaptan plazma konsantrasyonlan üzerinde bir etkisi yoktur.

İlacm Kesilmesi

Tolvaptanm kesilmesinin ardından hastalara sıvı kısıtlamasına devam etmeleri tavsiye edilmeli ve serum sodyum düzeyleri ve hacim açısından takip edilmeliler.

4.3 Kontrendikasyonlar

SAMSCA, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
• Serum sodyumunu akut arttırmaya yönelik acil ihtiyacın bulunduğu durumlarda Bu durumdaki hastalarda SAMSCA ile çalışma yapılmamıştır.
• Susama hissi yeterli olmayan veya susuzluğa uygun yanıt veremeyenlerde
Sıvı dengesini sağlayamayan hastalar serum sodyum düzeyinin hızlı düzelmesi, hipematremi ve hipovolemi açısından yüksek risk taşırlar.
• Hipovolemik Hiponatremi
Hipotansiyon, böbrek yetmezliğinin dahil olduğu kötüleşen hipovolemiye bağlı riskler olası yararlardan daha fazla olabilmektedir.
• Güçlü CYP 3A inhibitörleri ile birlikte kullanımı
Ketokanazol 200 mg tolvaptan ile birlikte kullanıldığında tolvaptan maruziyetini 5 katına çıkarmaktadır. Daha yüksek dozların daha fazla tolvaptan maruziyetine yol açabileceği beklenir. Tolvaptanm doz ayarlaması yapılarak klaritromisin, ketakonazol, itrakonazol, ritonavir, indonavir, nelfinavir, saqinavir, nefazodon ve telitromisin gibi güçlü CYP 3A inhibitörleri ile birlikte güvenle kullanılabileceğine ilişkin yeterli deneyim bulunmamaktadır.
• Anürik hastalarda
Anürik hastalarda klinik fayda beklenmemektedir.

4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri

Serum sodyumunun çok hızlı düzeltilmesi ciddi nörolojik sekellere neden olabilir.
Ozmotik demiyelinasyon sendromu, hiponatreminin aşırı hızlı düzelmesiyle bağlantılı bir risktir (örneğin, >12mEq/L/24 saat). Ozmotik demiyelinasyon, dizartriye, mutizme, disfajiye, letaıjiye, afektif değişimlere, spastik kuadripareziye, nöbetlere, komaya ve ölüme neden olur. Şiddetli beslenme bozukluğu, alkolizm veya ileri evre karaciğer hastalığı bulunan hasta gruplarının da dahil olduğu duyarlı hasta gruplarında, daha yavaş hızlarda düzeltme yapılması daha makuldür. Günde bir defa 15 mg'dan başlayan dozlarda titre edilen tolvaptan, kontrollü klinik çalışmalarda, serum sodyum değeri <130mEq/L olan ve tolvaptanla tedavi edilen deneklerin %7'sinde yaklaşık 8, saatte 8mEq/L'den daha yüksek bir seviyede serum sodyumunda bir artış ve %2'sinde, 24. saatte 12mEq/L'den daha yüksek bir seviyede serum sodyumunda bir artış gözlemlendi. Serum sodyum seviyesi <130mEq/L olan ve plasebo verilen deneklerin yaklaşık %1'inde 8. saatte 8mEq/LMen daha yüksek bir seviyeye tekabül eden bir artış görüldü ve hiçbir denekte 12mEq/L/24 saat değerinden daha yüksek bir değere tekabül eden bir artış görülmedi. Bu çalışmalarda yer alan hastalann hiçbirinde, ozmotik demiyelinasyon sendromu veya ilgili nörolojik sekellere ilişkin bir bulguya rastlanmadı, ancak bu gibi komplikasyonlar, serum sodyumunun aşın hızlı düzeltilmesinden sonra rapor edildi. Serum sodyum konsantrasyonlannı ve nörolojik durumu, özellikle başlangıç esnasında ve titrasyondan sonra tolvaptan ile tedavi edilen hastalar da izlenmelidirler. SLADH'si (Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu) veya çok düşük başlangıç serum sodyum konsantrasyonlan bulunan denekler, serum sodyumunun aşırı hızlı düzelmesine yönelik daha yüksek bir risk altında olabilirler. Serum sodyumunda çok hızlı bir artış görülen ve tolvaptan verilen hastalarda, tolvaptan ile tedavi yanda bırakılmalı veya kesilmelidir ve hipotonik sıvı uygulaması düşünülmelidir. Tolvaptan ile tedavinin ilk 24 saati esnasındaki sıvı kısıtlaması, serum sodyumunun aşırı hızlı düzelme olasılığını arttırabilir; dolayısıyla, bu gibi bir uygulamadan genellikle kaçınılmalıdır.
Sirozlu hastalarda gastrointestinal kanama
Hiponatremi çalışmalannda tolvaptanla tedavi edilen sirozlu hastalarda, tolvaptanla tedavi edilen 63 hastanın 6 tanesinde (%10) ve plasebo verilen 57 hastanın 1 tanesinde (%2) gastrointestinal kanama rapor edildi. Tedaviye yönelik ihtiyaç, bu risk karşısında ağır basmadığı müddetçe, sirotik hastalarda SAMSCA kullanılmamalıdır.
Dehidratasyon ve Hipovolemi
Tolvaptan tedavisi, bol akuarez (elektrolit kaybı olmaksızın su kaybı) indükler ve bu, genelde, sıvı alımı neticesinde kısmen dengelenir. Özellikle, diüretikleri alan veya sıvı alımları kısıtlanmış olan potansiyel olarak hacim deplesyonlu hastalarda dehidratasyon ve hipovolemi ortaya çıkabilir. Tolvaptanla tedavi edilen 607 hiponatremik hastanın yer aldığı çoklu-doz, plasebo-kontrollü çalışmalarda dehidrasyon insidansı, tolvaptanla tedavi edilen hastalar için %3,3 ve plasebo verilen hastalar için %1,5 idi. Tıbbi açıdan anlamlı hipovolemi belirti veya semptomlan gösteren ve SAMSCA verilen hastalarda, tedavi yanda bırakılmalı veya kesilmelidir ve yaşamsal göstergeler, sıvı dengesi ve elektrolitler dikkatle kontrol altında tutularak destekleyici tedavi sağlanmalıdır. SAMSCA ile tedavi esnasında yapılan sıvı kısıtlaması, dehidratasyon ve hipovolemi riskini arttırabilir. SAMSCA alan hastalar, susuzluğa cevaben sıvı alımına devam etmelidirler.
Hipertonik şalinle birlikte uygulama
Tolvaptanm hipertonik şalinle eşzamanlı uygulanması ile elde edilmiş bir deneyim yoktur. Hipertonik şalinle eşzamanlı uygulama yapılması tavsiye edilmemektedir.
Laktoz ve galaktoz intoleransı
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Hiperkalemi ve serum potasyum düzeyini artıran ilaçlar
Tolvaptan tedavisiyle ekstraselüler sıvı hacmindeki akut azalmanın sonucu olarak serum potasyum düzeyinde bir artış gözlenebilir. Serum potasyum düzeyi >5 mEq/L olan ya da serum potasyum düzeyini artıran ilaç kullanan hastalarda tolvaptan tedavisi başlandıktan sonra serum potasyum düzeyleri takip edilmelidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Ketokonazol ve Diğer Kuvvetli CYP 3A İnhibitörleri
Tolvaptan, esas olarak CYP 3A aracılığıyla metabolize olur. Ketokonazol, kuvvetli bir CYP 3A inhibitörü ve ayrıca, bir P-gp inhibitörüdür. Tolvaptan ve günde 200 mg ketokonazolün birlikte uygulanması, tolvaptana maruziyette 5-katlık bir artışa yol açar. Tolvaptan ve günde 400 mg ketokonazol veya etikette belirtilen en yüksek dozda diğer kuvvetli CYP 3A inhibitörlerinin (örneğin, klaritromisin, itrakonazol, telitromisin, sakuınavir, nelfmavir, ritonavir ve nefazodon) birlikte uygulanmasımn tolvaptan maruziyetinde daha yüksek artışlara dahi neden olabileceği beklenmektedir. Dolayısıyla, SAMSCA ve kuvvetli CYP 3A inhibitörleri birlikte uygulanmamalıdırlar.
Orta Kuvvette CYP 3A İnhibitörleri
Orta kuvvette CYP 3A inhibitörlerinin (örneğin, eritromisin, flukonazol, aprepitant, diltiazem ve verapamil) birlikte uygulanan tolvaptana maruziyet üzerindeki tesiri değerlendirilmemiştir. SAMSCA, orta kuvvette CYP 3A inhibitörleriyle birlikte uygulandığında, tolvaptan maruziyetinde büyük bir artış olması beklenmektedir. Dolayısıyla, SAMSCA'nm orta kuvvette CYP 3A inhibitörleriyle birlikte uygulanmasından genellikle kaçınılmalıdır.
Greyfurt Suyu
SAMSCA ve greyfurt suyunun birlikte uygulanması, tolvaptan maruziyetinde 1,8-katlık bir artışa neden olur.
P-gp inhibitörleri
Siklosporin gibi P-gp inhibitörleriyle eşzamanlı SAMSCA tedavisi gören hastalarda, klinik cevaba bağlı olarak dozun azaltılması gerekebilir.
Rifampin ve Diğer CYP 3 A İndükleyicileri
Rifampin, bir CYP 3A ve P-gp indükleyicisidir. Rifampin ve SAMSCA ilacımn birlikte uygulanması, tolvaptan maruziyetini %85 oranında düşürür. Dolayısıyla, rifampin ve diğer indükleyicilerin (örneğin, rifabutin, rifapentin, barbituratlar, fenitoin, karbamazepin ve St. John's vvort) varolduğu durumda tolvaptanm beklenen klinik etkileri, olağan tolvaptan dozları ile gözlemlenmeyebilir. Tolvaptan dozunun arttınlması gerekebilir.
Lovastatin, Digoksin, Furosemid ve Hidroklorotiazid
Lovastatin, digoksin, furosemid ve hidroklorotiazidin tolvaptan ile birlikte uygulanmasının tolvaptan maruziyeti üzerinde klinik açıdan anlamlı bir tesiri yoktur.
Tolvaptan, zayıf bir CYP 3 A inhibitörüdür. Lovastatin ve SAMSCA'nın birlikte uygulanması, lovastatin ve aktif metaboliti lovastatin-fi hidroksiasit maruziyetini sırasıyla 1,4-kat ve 1,3-kat arttırır. Bu artış, klinik açıdan anlamlı bir değişime tekabül etmemektedir.
Digoksin
Digoksin, bir P-gp substratıdır ve tolvaptan bir P-gp inhibitörüdür. SAMSCA ve digoksinin birlikte uygulanması, digoksin maruziyetinde 1,3 katlık bir artışa neden olur.
Varfarin, Amiodaron, Furosemid ve Hidroklorotiazid
Tolvaptan'la eşzamanlı uygulamanın varfarin, furosemid, hidroklorotiazid veya amiodaronun (veya aktif metaboliti desetilamidaronun) farmakokinetiğini klinik açıdan anlamlı düzeyde değiştirmediği görülmektedir.
Farmakodinamik Etkileşimler
Tolvaptan, furosemidden veya hidroklorotiazidden daha yüksek bir “24-saatlİk idrar hacmi atılımı hızı” üretir. Tolvaptan'ın furosemid veya hidroklorotiazidle eşzamanlı uygulaması, tek başına tolvaptan uygulamasından sonra görülen 24-saatlik idrar hacmi atılımı hızına benzer bir hız görülmesine yol açar.
Spesifik etkileşim çalışmalan gerçekleştirilmemiş olsa da, tolvaptan, klinik çalışmalarda, beta-blokerler, anjiyotensın reseptörü blokerleri, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve potasyum koruyucu diüretiklerle eşzamanlı uygulandı. Hiperkalemi advers reaksiyonları, tolvaptanla anjiotensin blokerleri, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve potasyum koruyucu diüretikler birlikte uygulandığında, bu ilaçlar plaseboyla birlikte uygulandığı duruma göre yaklaşık %l-2 daha yüksekti. Eşzamanlı ilaç tedavisi esnasında serum potasyum seviyeleri izlenmelidir.

4.6 Gebelik ve Laktasyon Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermektedir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
SAMSCA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarda SAMSCA kullanımına ilişkin yapılan uygun ve iyi-kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan çalışmalannda, yank damak, brakimeli, mikroftalmi, iskelet malformasyonları, fetus ağırlığında azalma, fetus osifıkasyonunda gecikme ve embriyo-fetal ölüm görülmüştür. SAMSCA, hamilelik sırasında, sadece sağlayacağı potansiyel yarar, fetusa yönelik taşıdığı potansiyel riski haklı çıkaracak düzeydeyse kullanılmalıdır.
Embriyo-fetal gelişim çalışmalarında, gebe sıçanlar ve tavşanlara organogenez esnasında oral tolvaptan verildi. Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun (vücut yüzeyi alanı bazında) 2-162 katı sıçanlara uygulandı. Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 162 katı uygulandığında, fetal ağırlıklarda azalma ve fetal osifıkasyonda gecikme görüldü. Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 16 ve 162 katında, matemal toksisite belirtileri (vücut ağırlığı artışında ve gıda tüketiminde azalma) gözlemlendi. Gebe tavşanlara maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 32 ilâ 324 katına karşılık gelen seviyelerde oral tolvaptan verildiğinde (vücut yüzeyi alanı bazında), tüm dozlarda matemal vücut ağırlığı artışında ve gıda tüketiminde azalma görüldü ve orta ve yüksek düzeydeki dozlarda (maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun yaklaşık 97 ve 324 katı) düşük vakalannda artış gerçekleşti. Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 324 katında, embriyo-fetal ölüm, fetal mikroftalmi, göz kapağının kapanmaması (open eyelids), yarık damak, brakimeli ve iskelet malformasyon oranlarında artış gözlemlendi

Laktasyon dönemi

Tolvaptan'm insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tolvaptan, emziren sıçanlann sütüne geçmektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiği ve emzirilen infantlarda Tolvaptan'dan dolayı ciddi advers reaksiyonlar görülme potansiyeli olduğu için, SAMSCA'nın arme açısından önemini dikkate alınarak, emzirmeyi veya SAMSCA uygulamasını kesme yönünde bir karar verilmelidir.

4.6 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanılırken zaman zaman baş dönmesi, asteni veya senkop meydana gelebileceği gön önünde bulundurulmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Tolvaptan'ın istenmeyen etki profili tolvaptan ile tedavi edilen 3294 hastalık klinik çalışma verilerine dayanmaktadır ve etkin maddenin farmakolojisiyle uyumludur.
İstenmeyen etkilerin sıklığı çok yaygm (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <l/IO); yaygm olmayan (> 1/1000 ila <1/100) şeklindedir. Sıklık belirtilen her grupta istenmeyen etkiler en ciddi olanı ile başlayıp azalarak devam etmektedir.
Hiponatremik hastalarda raporlanan istenmeyen etkiler;
Farmakodinamik olarak öngörülebilen ve en sık raporlanan istenmeyen etkiler susama, ağız kuruluğu, pollaküri sırasıyla %18, %9 ve %6 oranlannda gözlenmiştir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygm: Polidipsi, dehidratasyon, hiperkalemi, hiperglisemi, iştahsızlık

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Tat alma bozukluğu

Vasküler hastalıkları

Yaygm: Ortostatik hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı Yaygın: Kabızlık, ağız kuruluğu

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Yaygm: Ekimoz, kaşıntı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: Pollaküri, poliüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Susama Yaygın: Asteni, ateş

Araştırmalar

Yaygm: Kreatinin düzeyinde artış

Cerrahi ve medikal uygulamalar

Yaygm: Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi bazen nörolojik semptomlara neden olabilmektedir
Diğer endikasyonları araştıran klinik çalışmalarda şu istenmeyen etkiler gözlenmiştir;
Yaygm: Hipematremi, hipoglisemi, hiperürisemi, senkop, sersemlik, baş ağnsı, keyifsizlik, diare, kan üre artışı.
Yaygın olmayan: Kaşıntılı döküntü

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Sağlıklı deneklerde yapılan çalışmalarda, 5 gün boyunca günde bir defa 300 mg'a kadar olan çoklu-dozİar ve 480 mg'a kadar olan tek oral dozlar iyi toİere edildi. Tolvaptan entoksikasyonuna yönelik spesifik bir antidot yoktur. Bir akut dozaşımının belirti ve semptomlan, aşın farmakolojik etkinin belirti ve semptomlannm bir göstergesi olabilir: serum sodyum konsantrasyonunda bir artış, poliüri, susuzluk ve dehidratasyon / hipovolemi.
Sıçanlarda ve köpeklerde tolvaptanın oral LD50 değeri >2000 mg/kg'dır. 2000 mg/kg tek oral dozlanndan (maksimum uygun doz) sonra sıçanlarda ve köpeklerde hiçbir mortalite gözlemlenmedi. 2000 mg/kg tek oral doz farelerde letaldi ve etkilenmiş farelerdeki toksisite semptomlan arasında, lokomotor aktivitesi, sendeleyerek yürüme, tremor ve hipotermi bulunmaktaydı.
Dozaşımının gerçekleştiği durumlarda, zehirlenme şiddetinin kestirimi, tedavide önemli bir başlangıç basamağıdır. Dozaşımının tam bir geçmişi ve aynntılan elde edilmelidir ve bir fizikse! inceleme gerçekleştirilmeİidir. Birden çok ilacın dozaşımı vakasmda yer almış olma olasılığı değerlendirilmelidir.
Tedavi, semptomatik olmalı ve destekleyici uygulamalan içermelidir: gerektiğinde ve gerektiğince, solunum, EKG ve kan basıncı izleme ve su / elektrolit destekleyici maddeleri, bol ve uzun-süreli akuaıez uygulanmalıdır; bu uygulama oral sıvı alımıyla eşleşmezse, intravenöz hipotonik sıvılarla değiştirilmelidir ve aynı zamanda elektrolitler ve sıvı dengesi yakından izlenmelidir.
EKG takibi hemen başlatılmalı ve EKG parametreleri normal aralıklara gelene kadar devam ettirilmelidir. İnsan plazma proteinine yönelik yüksek bağlanma afinitesinden (> %99) dolayı, diyaliz, tolvaptanı vücuttan atma konusunda etkin olmayabilir. Hasta iyileşene kadar, yakın tıbbi denetim ve izlemeye devam edilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Selektif vazopresin V2-reseptör antagonisti ATC Kodu: C03XA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Tolvaptan, bir selektif vazopresin V2-reseptör antagonistidir ve V2-reseptörü için doğal arginin vazopresinden (AVP) 1.8-kat daha fazla afinite gösterir. V2-reseptörüne yönelik tolvaptan afınitesi, Via-reseptörüne yönelik afinitesinden 29-kat daha yüksektir. Oral yolla alındığında, 15 ilâ 60 mg tolvaptan dozlan, vazopresin etkisini antagonize eder ve ürin su atılımmda bir artışa yol açarak, serbest su klirensinde bir artış (akuarez), ürin ozmolalitesinde bir azalma ve senmı sodyum konsantrasyonlannda bir artış olmasını sağlar. Üriner sodyum ve potasyum atılımı ve plazma potasyum konsantrasyonlarını istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde değiştirmez. Tolvaptana kıyasla, tolvaptan metabolitlerinin insan V2-reseptörlerine yönelik antagonist etkinliği ya yoktur ya da çok zayıftır. Tolvaptan uygulamasıyla, doğal AVP'nin plazma konsantrasyonları artabilir (ortalama 2-9 pg/mL).
60 mg tek doz tolvaptan verilen sağlıklı deneklerde, akuaretik ve sodyum arttıncı etkilerin başlangıcı, dozlama sonrası 2 ilâ 4 saatte gerçekleşir. Dozlama sonrası 4 ilâ 8 saatte, serum sodyumunda yaklaşık 6 mEq artış ve üre atılım hızında yaklaşık 9 mL/dakika artışa tekabül eden bir pik etkisi gözlemlenir; dolayısıyla, farmakolojik etkinlik, plazma tolvaptan konsantrasyonlarının arkasında kalır. Serum sodyumu üzerindeki yaklaşık %60'a tekabül eden pik etkisi, dozlama sonrası 24. saatte de devam eder, ancak üriner atılım hızı, bu zaman noktasından sonra daha fazla artış göstermez. 60 mg tolvaptandan yüksek dozlar, akuarezi veya serum sodyumunu daha fazla arttırmaz. Önerilen doz aralığı olarak, günde bir defa 15 ilâ 60 mg seviyesinde verilen tolvaptanm etkilerinin akuarezle ve sodyum konsantrasyonunda elde edilen artışla sınırlı olduğu görülmüştür.
Çift-kör (tolvaptan ve plasebo), paralel kollu, plasebo ve pozitif kontrollü çalışmada, 172 sağlıklı denek, tolvaptan 30mg, tolvaptan 300 mg, plasebo veya moksifloksasin 400 mg almak üzere randomize edildiler. Tolvaptan 30 mg ve 300mg ile birinci ve beşinci günlerde QTc üzerine belirgin etki saptanmadı. 300mg tolvaptan ile tolvaptan doruk plazma konsantrasyonu 30 mg'a göre 4 kat fazlaydı. Moksifloksasin uygulandığında, QT mesafesini birinci günde, 2 saat sonra 12 ms, beşinci günde 1 saat sonra 17 ms uzattı. Bu durum çalışma metodunun yeterli olduğunu göstermektedir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Emilim:

Sağlıklı deneklerde, 480 mg'a kadar olan tek dozlar ve günde bir defa 300 mg'a kadar olan multipl-dozlarla uygulamadan sonra tolvaptanm farmakokinetiği incelenmiştir. Eğri altındaki alan (AUC), doza orantılı olarak artar. Ancak >60 mg dozlann uygulanmasından sonra, Cmax, doz orantısallığmdan daha düşük bir düzeyde artış gösterir. Tolvaptan'm farmakokinetik özellikleri stereospesifiktir ve S-(-) ve R-(+) enantiyomerleri arasındaki sabit-durum oranı yaklaşık 3'tür. Tolvaptan'm mutlak biyoyararlanımı bilinmemektedir. Dozun en az %40'ı tolvaptan veya metabolitleri olarak emilir. Tolvaptanm pik konsantrasyonlan, dozlama sonrası 2 ve 4 saat arasında gözlemlenir. Gıda aliminin tolvaptan biyoyararlanımı üzerinde bir tesiri yoktur.

Dağılım:

in vitro ortamda elde edilen veriler, tolvaptanm bir P-gp substratı ve inhibitörü olduğunu göstermektedir. Tolvaptan, plazma proteinine yüksek düzeyde bağlanır (%99) ve yaklaşık 3 L/kg'a tekabül eden bir görünür dağılım hacmiyle dağılır.

Biyotransformasvon ve eliminasvon:

Oral dozlamadan sonra, klerens yaklaşık 4
mL/dakika/kg'dır ve terminal faz yan-ömrü yaklaşık 12 saattir. Günde tek doz uygulamalı kullanımda tolvaptanm birikme faktörü 1.3 ve vadi konsantrasyonu doruk konsantrasyonunun %16'smdan azdır ki baskın yarılanma ömrünün bir bakıma 12 saatten kısa olduğunu gösterir. Doruk ve ortalama tolvaptana maruz kalma aynı kişide belirgin değişkenlik gösterebilmektedir ki bu %30-%60 arasında değişebilmektedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

.-Herhangi bir nedene dayanan hiponatremisi bulunan hastalarda, tolvaptanm klirensi yaklaşık 2 mL/dakika/kg düşer. Orta şiddette veya şiddetli hepatik yetmezlik veya konjestif kalp yetmezliği, klirensi düşürür ve tolvaptanm dağılım hacmini arttınr, ancak ilgili değişimler, klinik açıdan anlamlı değildir. Kreatinin klirensi 79 ve 10 mL/dakika arasında değişen deneklerde ve normal renal fonksiyonlan bulunan hastalarda tolvaptana maruziyet ve cevap farklı değildir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tolvaptan'm erkek ve dişi sıçanlara oral 1000 mg/kg/gün'e kadar olan dozlarda (vücut yüzeyi alanı bazında, maksimum önerilen insan dozunun 162 katı ve erkek farelere 60 mg/kg/gün'e (Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 5 katı) kadar olan dozlarda ve diş farelere 100 mg/kg/gün'e (Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 8 katı) kadar olan dozlarda en fazla iki yıl boyunca uygulanması, tümör insidansını arttırmadı.
Tolvaptan, in vitro (Çin hamsteri akciğer fibroblast hücrelerinde bakteriyel ters mutasyon testi ve kromozomal anormallik testi) ve in vivo (sıçan mikronükleus testi) test sistemlerinde genotoksisite açısından negatif sonuçlar verdi.
Tolvaptan'm oral 100, 300 veya 1000 mg/kg/gün dozlannda erkek ve dişi sıçanlara uygulandığı bir fertilite çalışmasında, uygulanan en yüksek doz seviyesi, kontrole kıyasla, istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha az korpora lutea ve implantla ilişkilendirildi.

Üreme yeteneği / Fertilite

Gebe sıçanlarda, oral 10, 100 ve 1000 mg/kg/gün tolvaptan dozlarının organogenez sırasında uygulanması, 100 ve 1000 mg/kg/gün dozlannda matemal vücut ağırlığı artışında ve gıda tüketiminde bir azalmayla ve 1000 mg/kg/gün dozunda (vücut yüzeyi alanı bazında. Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 162 katı) fetal ağırlıkta azalma ve fetusların osifıkasyonunda gecikmeyle ilişkilendirildi. 100, 300 ve 1000 mg/kg/gün oral tolvaptan dozlarının gebe tavşanlara organogenez sırasında uygulanması, tüm dozlarda, matemal vücut ağırlığı artışında ve gıda tüketiminde azalmalarla ve orta- ve yüksek-seviye dozlarda düşüklerle bağlantılandırıldı. 1000 mg/kg/gün dozunda (Maksimum önerilen tolvaptan insan dozunun 324 katı), embriyo-fetal ölüm, fetal mikroftalmi, göz kapaklannın kapanmaması, damak yanğı, brakimeli ve skeletal malformasyon insidanslarında artış gözlemlendi. Hamile kadınlarda tolvaptan kullanımına ilişkin yapılan uygun ve iyi-kontrollü bir çalışma yoktur. Tolvaptan, hamilelik sırasında, sadece sağlayacağı potansiyel yarar, fetusa yönelik taşıdığı potansiyel riski haklı çıkaracak düzeydeyse kullanılmalıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Hidroksipropilselüloz
Laktoz monohidrat
Mısır nişastası
Mikrokristalin selüloz
Magnezyum stearat
İndigo karmin (E 132) alüminyum lak

6.2 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3 Raf ömrü

48 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 altındaki oda sıcaklığında ışık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız Çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

10 ve 30 tabletlik PVC/Al folyo blister ambalajlarda.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklanmn Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Otsuka Pharmaceutical Co.Ltd/ Japonya lisansıyla Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu-İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

247/19

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 24.12.2012 Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Samsca 30 mg Tablet

Etken Maddesi: Tolvaptan

Atc Kodu: C03XA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.