Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Daplong 30mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DAPLONG 30 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat DC 42,42 mg
Kroskarmelloz sodyum 5,00 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.
Mavi renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

DAPLONG, 18 ile 64 yaş arası erkeklerdeki prematür ejakülasyonun (PE) tedavisinde endikedir. DAPLONG sadece aşağıdaki kriterleri tümünü sağlayan hastalara reçetelerlmelidir:• İntravajinal ejekülasyon gecikme süresi iki dakikadan az olan; ve
Minimal cinsel uyan ile penetrasyon öncesinde, penetrasyon anında ya da penetrasyondan kısa bir süre sonra olan ve hastanın arzuladığı süreden önce gerçekleşenpersistan veya rekürren ejakülasyon; ve
PE'nin bir sonucu olarak belirgin kişisel sıkıntı (stres) ya da kişiler arası ilişkilerde zorluk; ve
Ejakülasyonun kontrolünün zayıf olması; ve
Son

6

aydaki cinsel birleşme girişimlerinin çoğunda prematür ejakülasyon hikayesi
DAPLONG yalnızca, öngörülen cinsel birleşme öncesinde isteğe bağlı tedavi olarak uygulanabilir. DAPLONG, PE tanısı olmayan erkeklerde ejekülasyonu geciktinfıek içinreçetelenmemelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkin erkekler 08-64 yas)


Tüm hastalar için önerilen başlangıç dozu gerektiğinde ilişkiden yaklaşık 1 öncesinde alınan 30 mg'dır. DAPLONG ile tedaviye 60 mg ile başlanmamalıdır.DAPLONG günlük olarak sürekli alınan bir tedavi için değildir. DAPLONG yalnız^aktivite planlandığı zaman alınmalıdır. DAPLONG 24 saatte bir defadan fazla alınma:30 mg ile alman bireysel yanıt yetersizse ve hastada orta şiddetli veya şiddetlireaksiyonlar ya da prodromal senkop belirtileri görülmemişse doz, gerektiğindeyaklaşık 1 ila 3 saat öncesinde alınan maksimum önerilen doz olan 60 mg'a yükseltil|mg doz ile advers olayların görülme sıklığı ve şiddeti daha fazladır.
Başlangıç dozunda hastada ortostatik reaksiyonlar görülürse, doz 60 mg'a yükseltiln|e (Bkz. Bölüm 4.4.).
Prematür ejakülasyon tedavisi için DAPLONG'u seçen hekim, hastadaki risk-yarar ve tedavinin daha sonraki seyrini belirlemek amacıyla tedavinin ilk dört haftasında vejsonrasında hasta tarafından bildirilen yararlan ve riskleri değerlendirmelidir.Dapoksetinin 24 haftadan uzun süreli kullanımındaki etkililik ve güvenliliğiyle ilgisınırlıdır. Tedaviye devam etme yönünde klinik gereksinim ve DAPLONG tedavisifıyarar dengesi en azından altı ayda bir yeniden değerlendirilmelidir.

ik. 3 saat

a cinsel inalıdır.
advers (lişkidenbilir. 60

:melidir

de


ngesını fya

6

doz
i veriler in risk-

Uygulama şekli:

Oral yoldan kullanım içindir. Acı tadından kaçınmak için tabletler bütün olarak yutu imalıdır. Tabletlerin, tam dolu, en az bir bardak suyla alınması önerilir. DAPLONG yemekleri^ birlikteya da aç kamına alınabilir (Bkz. Bölüm 5.2.).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması önerifİr. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda DAPLONG kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4 \|e 5.2.).

Karaciğer yetmezliği:

Orta ve ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B ve C) olan hastalarda DAPLONG kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3. ve 5.2.).

Pediyatrik popülasyon:

DAPLONG 18 yaş altı bireylerde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

DAPLONG'un 65 yaş ve üzerindeki hastalardaki etkililik ve güvenliliği gösteriljnemiştir (Bkz. Bölüm 5.2.).

CYP2D6 enzimini zayıf metabolize ettiği bilinen ya da potent CYP2D6 inhibiterleriyle tedavi gören hastalar:

CYP2D6 enzimini zayıf metabolize ettiği bilinen ya da Potent CYP2D6 inhibitörleri) le tedavi gören hastalarda DAPLONG dozunun 60 mg'a çıkarılması sırasında dikkatli olunması tavsiyeedilir (Bkz, Bölüm 4.4., 4.5. ve 5.2.).

Orta dereceli veya potent CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla tedavi gören hastalar:

DAPLONG'un potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanımda dozlar 30 mg ilesınırlanmalıdır ve dikkatli olunması tavsiye edilir (Bkz. Bölüm 4.3., 4.4. ve 4.5.).

ıı ' r (ii4.3. Kontrendikasyonlar

DAPLONG, dapoksetin hidroklorüre ya da ilacın bileşimindeki yardımcı ma herhangi birine aşın duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
DAPLONG'un, aşağıdaki ciddi kardiyak patolojilerde kullanımı kontrendikedir:
• Kalp yetmezliği (NYHA evre II-IV)
• AV blok ya da hasta sinüs sendromu gibi ileti bozukluktan
• Ciddi iskemik kalp hastalığı
• Ciddi kapak hastalığı
• Senkop hikayesi
Hastanın hikayesinde mani ya da ağır depresyon bulunması
Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte ya da MAO inhibitörü bir ilaçla kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, Duygulanmasından sonraki 7 gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (Bkj^4.5.).
Tioridazin ile birlikte ya da tioridazin ile tedavinin kesilmesinden sonraki 14 kullanımı kontrendikedir. Aym şekilde, DAPLONG uygulanmasından sonraki 7 gtioridazin uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5.).
Serotonin gerialım inhibitörleri [selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRTlar), norepinefrin gerialım inhibitörleri (SNRI'lar), trisiklik antidepresanlar (TCA'serotoneıjik etkili diğer tıbbi/bitkişel ürünlerle [örn., L-triptofan, t^pt^ar,.

c delerden

;edavinin

APLONG

Bölüm

gu:

n içinde ün içinde

serotonin-)] veya r^madol,

laf

linezolid, lityum, san kantaron (St. John's Wort-Hypericum perforatum)] birlikte kullanımı ya da bu tıbbi/bitkise 1 ürünlerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmasıkontrendikedir. Aynı şekilde, DAPLONG uygulanmasından sonraki 7 gün iç|nde but ıbbi/bitki sel ürünler uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5.).
Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir, telitromisin, nefazadon, nelfınavir, atazanavır, vb. potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm

4.1

.).
Orta ve ağır karaciğer yetmezliği.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel öneriler


DAPLONG yalnızca bölüm 4.1 ve 5.1/deki kriterlerin hepsinin bulunduğu orematür ejakülasyonu olan erkeklerde endikedir. DAPLONG prematür ejakülasyon tanısı almamışerkeklerde reçete edilmemelidir. Prematür ejakülasyonu olmayan erkeklerde girvenliliğigösterilmemiştir ve prematür ejakülasyonu olmayan erkeklerde ejakülasyonu geciktiricietkileri hakkında veri bulunmamaktadır.

Cinsel fonksiyon bozukluklarının diğer formları:


Tedavi Öncesi hastalar erektil disfonksiyon dahil diğer cinsel bozukluklar açısından hekimler tarafından dikkatli bir biçimde incelenmelidirler, DAPLONG, PDE5 inhibitörü kul anmaktaolan erektil disfonksiyonu olan erkeklerde kullanılmamalıdır.

Ortostatik hipotansiyon:


Tedaviye başlamadan önce, hekim tarafından ortostatik olaylarla ilgili anamnezin di alındığı dikkatli bir tıbbi inceleme gerçekleştirilmelidir. Tedaviye başlamadan önce ortostatİc bir test(yatar durumdayken ve ayaktayken ölçülen kan basıncı ve nabız sayısı) uygula imalıdır.Hastada kanıtlanmış bir ortostatik reaksiyona işaret eden bulgular varsa ya da ortostatik birreaksiyondan kuşkulanılıyorsa DAPLONG kullanımından kaçınılmalıdır.
hekim,

Klinik çalışmalarda ortostatik hipotansiyon raporlanmıştır. İlacı reçeteleyen
hastalarında, ayağa kalktıktan hemen sonra sersemlik hissi gibi olası prodromal semptomları tecrübe ederlerse, hemen yere uzanarak başlarını vücudunun diğer bölgelerinder aşağıdatutmalarını ya da başlarını dizlerinin arasında tutacak şekilde oturarak, semptomlar düzelenekadar bu durumda beklemelerini öğütlemelidir. Hekim hastasını, uzun süre yatar ya (la otururpozisyonda kaldıysa, aniden ayağa kalkmaması konusunda da bilgilendirmelidir.

İntihar/intihar düşünceleri:


Majör depresif bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluktan olan çocuk ve adolesanlarda yapılan kısa süreli;^alışugıalard^ SSRITar dahil antidepresanlar plaseboyla karşılaştırı ldığında,intiharla ilgili düşünce ve intihar riskini arttırdığı bildirilmiştir. Yirmi dört yaşındanbüyüklerde gerçekleştirilen kısa süreli çalışmalarda ise, antidepresanlar pl ıseboylakarşılaştınldığında intiharla ilgili düşünce ve intihar riskinde bir artışa neden olmamıştır.Prematür ejakülasyonun tedavisi için dapoksetin kullanılan klinik çalışmalarda İntiharDeğerlendirmesinde Kolombiya Sınıflaması [Columbia Classification Algorhythm ofSuicideAssessment (C-CASA)], Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Skalası(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) ya da Beck Depresyon Envanteri-fi (BeckDepression Inventory-II) ile değerlendirmelerde tedaviye bağlı bir intihar girişimi ıe işareteden kesin bir belirti görülmemiştir.

Senkop:


Tedavi sırasında senkop ya da baş dönmesi, sersemlik hali, göz kararması gibi s snkopun prodromal belirtileri görülebileceğinden hastalar, aralarında araç kullanımı ve kullanımıtehlikeli makinelerin de bulunduğu yaralanmaya neden olabilecek işleri yamaktankaçınmaları konusunda uyarılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8.).
Bulantı, baş dönmesi/sersemlik hali ve terleme gibi senkopun olası prodromal seır|ptomlan dapoksetin ile tedavi edilenlerde plaseboya oranla daha sık olarak bildirilmiştir.
s arrestı ızovagaldozdanve kan, asteni,nmasınıPLONGfodromalr. İlacık ciddiMdrasyonnusundaen yerebaşınıı lurumdaİkilerinina gibi

c a

Klinik çalışmalarda Holter monitorizasyonu yapılan hastalarda bradikardi veya sini l ile birlikte görülen bilinç kaybıyla karakterize senkop vakaları etyolojik olarak volarak değerlendirilmiş ve büyük çoğunluğu dozun alınmasını izleyen ilk 3 saatte, isonra veya çalışmayla ilişkili işlemler sırasında (kan alınması, ortostatik manevrala|*basıncı ölçümleri gibi) görülmüştür. Bulantı, baş dönmesi, sersemlik hissi, çarpıntıkonfuzyon ve aşın terleme gibi olası prodromal semptomlar genel olarak dozunizleyen ilk 3 saatte ve sıklıkla senkoptan önce görülmektedir. Hastalar, D4tedavisinin herhangi bir aşamasında prodromal semptomlarla birlikte veya psemptomlar görülmeksizin senkop atağı geçirebilecekleri konusunda uyanlmalıdıreçeteleyen hekimler, hastalannda bilinç kaybına bağlı düşmeler nedeniyle gelişebilenehasar olasılığını azaltmak amacıyla, hastalanna tedavi sırasında uygunsağlanmasının önemi ve prodromal bulgu ve semptomlan nasıl tanıyabilecekleri kcdanışmanlık vermelidir. Hasta olası prodromal semptomlan tecrübe ederse, henyatınlarak başının vücudunun diğer bölgelerinden aşağıda kalması sağlanmalı yadizlerinin arasında tutacak şekilde oturtularak semptomlar düzelene kadar bubekletilmelidir. İlacı kullananlar senkop ya da diğer merkezi sinir sistemi egörülmesi durumunda, aralannda araç kullanma veya tehlikeli makine kullanm
yaralanmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmaları konusunda uyan İmaller (Bkz. Bölüm 4.7.).

Kardivovasküler risk faktörü bulunan hastalar


çnkoptan ledenlerekalbinpozu veğı olanveriler

alığ


Faz 3 çalışmalara kardiyovasküler hastalığı olanlar dahil edilmemiştir. S kaynaklanan kardiyovasküler advers sonuçlann riski (kardiyak senkop ve diğer

r\

bağlı senkop), altta yatan yapısal kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda (örnçıkışında dokümante edilmiş bir obstrüksiyon, kalp kapak hastalığı, karotis ste:koroner arter hastalığı) artmıştır. Bu artmış riskin altta yatan kardiyovasküler hasthastalarda vazovagal senkopa neden olup olmayacağını belirlemek için mevcu|;yetersizdir.

Keyif verici ilaçlarla birlikte kullanım


Hastalara DAPLONG'u, keyif verici (uyuşturucu/uyarıcı) ilaçlarla birlikte kullanmamaları öğütlenmelidir. Seratoneıjik etkisi olan ketamin, etilendioksimetamfetamin (MDMA) velizeıjik asit dietilamid (LSD) gibi keyif verici ilaçlar, DAPLONG ile birlikte alınd|klanndaciddi advers olaylara yol açabilirler. Bu reaksiyonlar arasında aritmi, hipertermi ve serotonmsendromu bulunmaktadır ve reaksiyonlar bunlarla sınırlı kalmayabilir. DAPLpNG'unnarkotikler ve benzodiazepinler gibi sedatif özellikleri olan keyif verici ilaçlarlc| birliktekullammı somnolans ve baş dönmesi/sersemlik hali gibi belirtileri arttırabilir.

Etanol


Hastalara DAPLONG'u alkolle birlikte kullanmamalan tavsiye edilmelidir.
Alkolün dapoksetinle kombine edilmesi alkolle ilişkili nörokognitif etkileri arttırabilir. Birlikte kullanımda senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylarda da artış görülerek kazaenyaralanma riski artar; bu nedenle hastalara DAPLONG kullanıyorken, alkol almaktankaçınmaları tavsiye edilmelidir (Bkz Bölüm 4.5. ve 4.7.).

Vazodilatasyon özelliği olan tıbbi ürünler

DAPLONG, ortostatik toleransta olası bir azalmaya yol açabileceğinden, vazodilhtasyonaneden olan tıbbi ürünleri (alfa adrenerjik reseptör antagonistleri ve nitratlar gibi) kullananhastalara dikkatle reçete edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.5.).

Orta dereceli CYP3A4 inhibisvonu yapan ilaçlar:


Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanımda 30 mg'lık dozlar aşılmadan dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2. ve 4.5.).

Potent CYP2D6 inhibitörleri:


Potent CYP2D6 inhibitörleriyle tedavi gören ya da CYP2D6 enzimini zayıf metabol ze ettiği Iftlinen "hastalarda dozun 60 mg'a arttırılması, dozla ilişkili advers olayların görülme sıklığınf
ve şiddetini arttırabilecek şekilde ilaca maruziyet düzeylerini arttırabileceğinden dikkatli olunması tavsiye edilir (Bkz. Bölüm 4.2., 4.5. ve 5.2.).

Mani:


DAPLONG mani/hipomani ya da bipolar bozukluk hikayesi olan hastalarda kullanjlmamalı ve bu bozukluklara ait semptomların geliştiği hastalarda kullanılıyorsa kesilmelidir.

Konvülziyon:


SSRTların konvülsiyon eşiğini düşürme potansiyeli nedeniyle, DAPLONG kullanımı sırasında konvülziyon görülen herhangi bir hastada ilacın kullanımı kesilmeli ve unstabilepilepsisi olan hastalarda DAPLONG kullanımından kaçınılmalıdır. Epilepsisi kontrolaltındaki hastalar yakından izlenmelidir.

18 yas altı çocuk ve adolesanlarda kullanım:


DAPLONG 18 yaş altı bireylerde kullanılmamalıdır.

Depresyon ve/veva psikiyatrik bozukluklar:


tedaviye Çıkarmakbirliktetedaviderilmez,nu olana yataneyeceğidilerinitedavima son

ke n

Vi


Depresyonun altta yatan bulgu ve semptomları bulunan hastalar, DAPLONG ile başlamadan önce tanımlanmamış bir depresif bozukluğun olup olmadığını ortayaiçin değerlendirilmelidir. DAPLONG'un SSRTlar ve SNRI'lar dahil antidepresanlarlakullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3.). DAPLONG ile prematür ejakülasyonuetmek için devam etmekte olan bir depresyon ya da anksiyete tedavisinin kesilmesi öDAPLONG şizofreni gibi psikiyatrik bir hastalığı olan ya da komorbid depresyoerkeklerde, depresyon ile ilişkili semptomlarda kötüleşme halinde, bu durumunpsikiyatrik hastalığın mı, uygulanan ilaç tedavisinin mi bir sonucu olduğu ayırt ediler|ıiçin kullanılmamalıdır. Hekimler hastalarım, herhangi bir zaman gelişebilecek vesıkıntıya sokan düşünce ya da hislerini bildirmeleri konusunda teşvik etmelisırasında depresyon ile ilişkili bulgu ve semptomlar görülürse DAPLONG uygulamışvermelidir.

Hemoraii:


SSRTlann kullanımı ile kanama anormallikleri bildirilmiştir. Kanama ya da pıhtılaşma bozukluğu hikayesi olan hastalarda ve özellikle trombosit fonksiyonlarını etkileyen ilaçlarla(örn., atipik antipsikotikler ve fenotiyazinler, asetil salisilik asit, nonsteroidal antiinfldmatuvarilaçlar [NSAİ ilaçlar], anti-trombosit ajanlar) veya antikoagülanlar ile (örn. varfarin)DAPLONG'un birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir (Bkz Bölüm 4.5

.1

Böbrek yetmezliği:


Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda DAPLONG kullanımı önerilmez; hafif ya da orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda ise dikkatli kullanılmalıdır (Bkz Bölürr 4.2. ve
5.2.).

Yoksunluk etkileri:


Kronik depresyonun tedavisi için uzun süreli SSRI kullanımının ani olarak kesilmesinin şu semptomlara neden olduğu bildirilmiştir: disforik mizaç, irritabilite, ajitasyon, baş dönmesi,duyusal bozukluklar (örn., elektrik çarpması hissi tarzında paresteziler), anksiyete, kopfuzyon,baş ağrısı, letarji, emosyonel labilite, insomnia ve hipomani.
Prematür ejakulasyonu olanlarda 62 gün süreyle 60 mg dapoksetinin günlü! ya da gerektiğinde kullanımı şeklinde tasarlanmış bir çift kör klinik çalışmada gürlük dozuygulanan gruptan plasebo uygulanan gruba geçen hastalarda geri çekilme sendrorru ya hiçgörülmemiş ya da hafif-orta dereceli uykusuzluk ve baş dönmesi gibi hafif çekilme belirtileribildirilmiştir (Bkz. Bölüm 5.1.).
Laktoz uyan sı
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Nadir kalıtımsal laktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgfdan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriFarmakodinamik etkileşimler

Monoamin oksidaz inhibitörleriyle etkileşim potansiyeli:


mental ilmiştir.lanmayasendromaaradaranışsalnedenleasından

eıl

bir

dav

SSRI ilaçları, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte kullanan hastalarda aralannda hipertermi, rijidite, myoklonus, vital bulgularda olası hızlı oynamalar ile şeyredenotonom instabilite ile deliryum ve komaya ilerleyebilen ileri ajitasyonu da içereı|durum değişikliklerinin de bulunduğu ciddi, bazen fatal olabilen reaksiyonlar raporBu reaksiyonlann, SSRI bir ilacı bıraktıktan kısa bir süre sonra MAO inhibitörleri kubaşlayan hastalarda da görülebildiği bildirilmiştir. Bazı vakalar nöroleptik malignbenzeyen özelliklerle kendisini göstermiştir. SSRI ilaçlarla MAO inhibitörlerininkullanımını inceleyen hayvan verileri, bu ilaçların kan basıncının yükseltilmesi veeksitasyonunun uyarılması açısından sineıjik etkili olabileceğini öngörmektedir. BuDAPLONG, MAO inhibitörleriyle birlikte ya da bir MAO inhibitörü ilacın bırakılrfı
sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, DAPLONG uygulanmasında! 7 gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3.).
sonraki

Tioridazin ile etkileşim potansiyeli:


Tioridazin monoterapisi, ciddi ventriküler aritmilerle ilişkili QTc intervalinde uzamaca neden olur. DAPLONG gibi CYP2D6 izoenzimini inhibe eden tıbbi ürünler, tioridazininmetabolizmasını inhibe ederek tioridazinin plazma düzeylerinin yükselmesine nedenoluyormuş gibi durmaktadır. Bu nedenle, QTc intervalinde uzama etkisini art tırmalanbeklenir. DAPLONG, tioridazin ile birlikte ya da tioridazinin bırakılmasından sonraki 14 güniçinde kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, DAPLONG uygulanmasından sonraki 7 gün içindetioridazin uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3.).

Serotoneriik etkili tıbbi /bitkisel ürünler:


Diğer SSRI ilaçlar gibi DAPLONG da, serotoneıjik etkileri olan tıbbi/bitkisel |irünlerle [MAO inhibitörleri, L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, SSRI ilaçlar, SNR[ ilaçlar,lityum ve sarı kantaron (St. John's Wort, Hypericum perforatum)] ile birlikte kullan ldığındaserotoninle ilişkili etkilere neden olabilir. DAPLONG, diğer SSRI ilaçlar, MAO inhibitörleriya da diğer serotoneıjik etkileri olan tıbbi/bitkisel ürünlerle birlikte veya bu tıbbi/bitkiselürünlerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Aynı şekilde DAPLONGuygulanmasından sonraki 7 gün içinde bu tıbbi/bitkisel ürünler uygulanmamalıca: (Bkz.Bölüm 4.3.).

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili tıbbi ürünler:


DAPLONG'un prematür ejakülasyonu olan hastalarda merkezi sinir sistemi üzerirjlde etkili tıbbi ürünlerle (örn., antiepileptikler, antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitikle]sedatifhipnotikler) birlikte kullanımı sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle,DAPLONG'un bu tür bir tıbbi ürünle kullanımı gerektiğinde dikkatli olunması önerilfr.

Farmakokinetik etkileşimler


Birlikte uygulanan tıbbi ürünlerin dapoksetinin farmakokinetigine etkileri:


İnsanlarda karaciğer, böbrekler ve barsak mikrozomlannda yapılan

in vitro

çalışmalar dapoksetinin primer olarak CYP2D6, CYP3A4 ve flavin mono-oksijenaz 1 (FMOl) enzimleritarafından metabolize edildiğini göstermektedir. Bu nedenle, bu enzimlerin inhibitörleridapoksetinin klirensini azaltabilir.

CYP3A4 inhibitörleri:


Potent CYP3A4 inhibitörleri:
Ketokonazol (7 gün süreyle günde iki defa 200 mg) kullanımı dapoksetinin (tek doz 60 mg) Cmax değerini %35 ve AUCjnf değerini %99 arttırmıştır. Bağlanmamış dapoksetinin vedesmetildapoksetinin de katkısı dikkate alındığında, potent CYP3A4 inhibitörleri ile birliktekullanıldığında aktif fraksiyonun Cmax düzeyi yaklaşık %25 artabilir ve AUC değerleri ikiyekatlanabilir. Aktif fraksiyonun Cmax düzeyi ve AUC değerlerindeki yükselmeler, özelliklefonksiyonel CYP2D6 enziminin bulunmadığı popülasyonda, yani CYP2D6 yavaş metabolizeedicilerde ya da CYP2D6 enziminin potent inhibitörleriyle kombine kullanımda daha dabelirgin olabilir. Bu nedenle DAPLONG'un ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir,telitromisin, nefazadon, nelfinavir ve atazanavir gibi potent CYP3A4 inhibitörleri ili birliktekullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3.).
Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlar:
Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla (örn., eritromisin, klari|romisin, flukonazol, amprenavir, fosamprenavir, aprepitant, verapamil, diltiazem) birlikte kullanım,özellikle CYP2D6 enzimini yavaş metabolize edenlerde olmak üzere, dapok|etin vedesmetildapoksetin maruziyetinde önemli artışlara neden olabilir. Bu ilaçlardan [ıerhangibiriyle birlikte kullanımda, maksimum dapoksetin dozları 30 mg olmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2..4.4. ve aşağısı).
Bu önlemler, genotipleme ya da fenotipleme yöntemiyle hastanın "CYP2D6 enzimim yoğun metabolize eden” olarak doğrulanmadığı durumlarda her hasta için geçerlidir. CYP2D6enzimini yoğun metabolize eden olduğu doğrulanan hastalarda dapoksetinin potent CYP3A4inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında maksimum doz olarak 30 mg'lık dozların kullanılmasıve orta dereceli CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte 60 mg'lık Bozlardakullanıldığında dikkatli olunması önerilir.
Potent CYP2D6 inhibitörleri:
Fluoksetinin (7 gün süreyle 60 mg/gün) kullanımı dapoksetinin (tek doz 60 mg) Cmax değerini %50 ve AUCjnf değerini

%88

arttırmıştır. Bağlanmamış dapoksetinin ve desmetildapoksetininde katkısı dikkate alındığında, potent CYP2D6 inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında aktiffraksiyonun Cmax düzeyi yaklaşık %50 artabilir ve AUC değerleri ikiye katlanabilir. Aktiffraksiyonun Cmax düzeyi ve AUC değerlerindeki yükselmeler, CYP2D6 enzimişı yavaşmetabolize edenlerde beklenen yükselmelerle benzerdir ve dozla ilişkili advers |>laylarmgörülme insidansı ve şiddetinde bir artışla sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4.4.).

PDE5 inhibitörleri:


40 mg) tek doznetiğinianlamlı(AUCjnfdriostatikreçete
açabilir ıfksiyonuililik ve

DAPLONG, ortostatik toleransta olası bir azalmaya yol açabileceğinden, PDE5 irlhibitörü kullanan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.4.). Dapoksetinin (farmakokinetiği, tadalafıl

(20(100

mg) ile kombine kullanıldığıçapraz bir çalışmada değerlendirilmiştir. Tadalafıl, dapoksetinin farmakoketkilememiştir. Sildenafıl ise dapoksetinin farmakokinetiğinde, klinik açıdanetkileşimlere neden olması beklenmeyecek ölçüde hafif değişikliklere yol açmıştırdeğerlerinde %22 ve Cmax değerlerinde %4 artış). Buna rağmen DAPLONGtoleransta olası bir azalma nedeniyle, PDE5 inhibitörü kullanan hastalara dikkati)^edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.4.).
etki

DAPLONG ile PDE5 inhibitörlerinin bir arada kullanımı ortostatik hipotansiyona yo (Bkz. Bölüm 4.4.). DAPLONG'un, hem prematür ejakülasyonu, hem de erektil disfoolan erkeklerde DAPLONG ile PDE5 inhibitörlerinin bir arada kullanımındakigüvenliliği gösterilmemiştir.

Dapoksetinin birlikte uygulanan tıbbi ürünlerin farmakokinetigine etkileri Tamsulosin:


Günlük dozlarda tamsulosin alanlarda, tek ya da multipl dozlarda 30 mg veya 60 mg dapoksetin alınması, tamsulosinin farmakokinetiğinde değişikliğe neden olmaz. Dapoksetinintamsulosin alan hastaların tedavisine eklenmesi ortostatik profilde bir değişikliğe yol açmamışve tamsulosinin tek başına kullanılmasıyla, 30 ya da 60 mg dozunda dapoksetin ile kombinekullanımı arasında ortostatik etkiler açısından bir fark görülmemiştir; ancak drtostatiktoleransta olası bir azalma nedeniyle alfa adreneıjik reseptör antagonisti almakta olanhastalara DAPLONG dikkatli reçetelenmelidir (Bkz. Bölüm 4.4.).

CYP2D6 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:


Dapoksetinin multipl dozları

(6%11

veAUCjnf değerini %19 oranında arttırmıştır. Dapoksetin CYP2D6 tarafından metaboliie edilenilaçların plazma konsantrasyonlarında benzer bir artışa yol açabilir. Bu durumun klinikleilişkisi düşük olasılıktadır.

CYP3A4 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:


Dapoksetinin multipl dozları

(68

mg ı AUCjnf değerini yaklaşık %20 oranında (-%60 ile +%18 arasında) azaltmıştır. Bu durumun klinikleilişkisi olasılıkla çoğu hastada düşüktür. CYP3A etkinliğindeki artışın, dar bir ferapötik
penceresi olan ve esas olarak CYP3A tarafından metabolize edilen tıbbi ürünlerle kullanan bazı bireylerde klinikle ilişkisi olabilir.
birlikte

CYP2C19 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:


40 mg n diğer

Dapoksetinin multipl dozları

(6

gün süreyle 60 mg/gün) sonrasında tek dozda omeprazol kullanımı, omeprazolün farmakokinetiğini etkilememiştir. DapoksetiışCYP2C19 substratlanmn farmakokinetiğini etkilemesi olası değildir.
CYP2C9 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:
rrn

gliburid
emiştir.
r.
ler:

Dapoksetinin multipl dozları

(6Varfarin ve koagülasvon ve/veva trombosit fonksivonlanm etkilediği bilinen tıbbi ürt


Varfarinin kronik kullanımı ile dapoksetinin birlikte kullanımım değerlendi|e bulunmamaktadır; bu nedenle kronik varfarin kullanan hastalarda DAPLONG kulldikkat edilmesi gerekir (Bkz. Bölüm 4.4.). Yapılan bir farmakokinetik çalışmada

(6

gün süreyle 60 mg/gün) tek dozda 25 mg kullanılan varfarinin farmakokinefifarmakodinamiğini (PT veya INR) etkilememiştir.
SSRTleri ile kanama anormallikleri olduğuna dair bildirimler vardır (Bkz. Bölüm 4.4 Etanol:

n ven dnımındaoksetinğini ve

dapTek doz olarak 0.5 g/kg (yaklaşık iki içecek) etanol kullanımı, dapoksetinin (tek doi 60 mg) farmakokinetiğini etkilememiştir; ancak etanolle birlikte alınan dapoksetin somnolansıarttırmış ve hastaların kendilerinin değerlendirdiği uyanıklık durumunu önemli derecelerdeazaltmıştır. Dapoksetin etanolle birlikte uygulandığında, kognitif bozukluğu değerlendirenfarmakodinamik ölçümlerde de (Parmak Uyanıklık Hızı, Sayı Sembol Yer Değiştirme Testi)aditif bir etki görülmüştür. Alkol ile DAPLONG bir arada alındıklarında baş dönmesi,sersemlik hali, reflekslerde yavaşlama ya da karar vermeyle ilgili değişiklikler gibi adversetkilerin görülme olasılığı ya da şiddetleri artar. Alkolün dapoksetinle kombine ledilmesialkolle ilişkili etkileri arttırabilir ve senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylalda artışgörülerek kazaen yaralanma riski artar; bu nedenle hastalara DAPLONG kullanıyork ;n, alkolalmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir (Bkz Bölüm 4.4. ve 4.7.).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Dapoksetin ile yalnızca erişkin popülasyonda etkileşim çalışması yapılmıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Dapoksetin ile pediyatrik popülasyonda etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

DAPLONG'un kadınlarda kullanım endikasyonu bulunmamaktadır. Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyoıı)

Bu konuya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Dapoksetin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğur|ı sonrasıgelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir(Bkz. Bölüm 5.3.).

Laktasyon dönemi

Dapoksetin ya da metabol iti erinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadıkları bilinmenf ektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme yeteneği, fertilite ya da üreme organları üzdlrinde bir etki görülmemiş ve embriyotoksisite ya da fetotoksisiteye işaret eden herhangi bjr adversişarete rastlanmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dapoksetinin araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri çok az ya da orta de'ecelidir. Klinik çalışmalarda dapoksetin kullananlarda sersemlik hali, dikkatte bozulma, senkop,görmede bulanıklık ve somnolans bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar, aralarında araç vekullanımı tehlikeli makinelerin de bulunduğu senkop ya da diğer merkezi sinir sistemiyleilgili etkiler oluştuğunda hasar oluşturabilecek durumlardan kaçınmaları konusundauyarılmalıdır.
Alkolün dapoksetinle kombine edilmesi alkolle ilişkili nörokognitif etkileri arttırabilir. Birlikte kullanımda senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylarda da artış görülerek kazaenyaralanma riski artar; bu nedenle hastalara DAPLONG kullanıyorken, alkol almam alantavsiye edilmelidir (Bkz Bölüm 4.4. ve 4.5.).

4.8. İstenmeyen etkiler

Dapoksetinin güvenilirliği, çift kör, plasebo kontrollü beş çalışmada prematür ejakıilasyonu olan 4224 hastada araştırılmıştır. Çalışmalara katılan 4224 deneğin 1616'sına 30 mg dozundadapoksetin gerektikçe ve 2608'ine 60 mg dozunda dapoksetin gerektikçe veya günd<| tek dozolarak uygulanmıştır.
ve dozla .

22.1

ırdan endönmesi
liyonlan

Faz 3 klinik çalışmalar sırasında en sık rapor edilen advers ilaç reaksiyonları şunlardı ilişkiliydi: Bulantı (30 mg ve 60 mg dapoksetin gruplarında sırasıyla %11.0 ve %2ttdönmesi (%5.8 ve %10.9), baş ağrısı (%5.6 ve %

88%22%12

'sinde) idi.
Klinik çalışmalarda dapoksetin tedavisi uygulananlarda bildirilen advers ilaç reak| aşağıda listelenmiştir.
; yaygın 11

/);


Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ile <1/10 olmayan (>

1/100011001/1000011000Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın: İnsomnia, anksiyete, ajitasyon, huzursuzluk, libido azalması, depresyon, anormal rüyalar
Yaygın olmayan: Depresyon, depresif ruh hali, sinirlilik, kabus görme, uyku bozuk uğu, diş gıcırdatma, öforik mizaç, kayıtsızlık hissi, apati, mizaç değişikliği, uyku başlangıcındakiinsomnia, uyku ortası insomnia, anorgazmi, konfüzyonel durum, hipervijilans, anormaldüşünce, dezoryantasyon, libido kaybı

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı Yaygın: Uykuya meyil, dikkat bozukluğu, tremor, parestezi
Yaygın olmayan: Tat bozukluğu, hipersomnia, letaıji, sedasyon, bilinç bask^anması, vazovagal senkop, postural baş dönmesi, akatiziSeyrek: Egzersize bağlı baş dönmesi, ani uyku bastırması

Göz hastalıkları

Yaygın: Görmede bulanıklık
Yaygın olmayan: Midriyazis, görsel bozukluklar

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Çınlama Yaygın olmayan: Vertigo

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Sinüs arresti, sinüs bradikardisi, taşikardi

Vasküler hastalıkları

Yaygın: Yüzde kızarma
Yaygın olmayan : Yüzde sıcaklıkla birlikte kızarma, hipotansiyon, sistolik hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Sinüs konjesyonu, esneme

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı
Yaygın : Diyare, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı, üst karında ağrı, dispepsi,

i

latulans,
midede rahatsızlık hissi, karında distansiyon, konstipasyon
Yaygın olmayan : Karında rahatsızlık hissi, epigastrik rahatsızlık hissi
Seyrek : Acil defekasyon ihtiyacı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Hiperhidrozis
Yaygın olmayan : Kaşıntı, soğuk terleme

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın : Erektil disfonksiyon
Yaygın olmayan: Ejakülasyonun gerçekleşmemesi, erkek genital organ parestezh i, erkek orgazm bozukluğu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın : Halsizlik, irritabilite
Yaygın olmayan : Asteni, sıcak hissetme, gergin hissetme, anormal hissetme, içkili hissetme

Araştırmalar

Yaygın : Kan basıncında yükselme
Yaygın olmayan : Kalp hızında artış, diyastolik kan basıncında yükselme, ortostatik kan basıncında yükselme
Klinik çalışmalarda Holter monitorizasyonu yapılan hastalarda bradikardi veya sini s arresti ile birlikte görülen bilinç kaybıyla karakterize senkop vakaları ilaçla ilişkil olarakdeğerlendirilmiştir. Vakaların büyük çoğunluğu dozun alınmasını izleyen ilk 3 s|atte, ilkdozdan sonra veya çalışmayla ilişkili işlemler sırasında (kan alınması, ortostatik mve kan basıncı ölçümleri gibi) görülmüştür. Senkoptan önce sıklıkla prodromal segörülmüştür (Bkz. Bölüm 4.4.).

i

nevralar n ıptomlar
daha sık ar dozla

Faz 3 çalışmalarda önerilen dozlardan yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda olmasıyla gösterildiği üzere senkop ve olası senkopla ilişkili prodromal semptomilişkilidir.
oksetinin değişenplasebopişirken,% 0.64

değ

Klinik çalışmalarda ortostatik hipotansiyon bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.4.). Dap klinik geliştirme programlarında, çalışmalara katılan popülasyona bağlı olaraksıklıkta bilinç kaybı ile karakterize senkop bildirilmiştir; senkop sıklığı, Faz 3kontrollü klinik çalışmalarda % 0.06 (30 mg) ile % 0.23 (60 mg) arasındaprematür ejakülasyonu olmayan sağlıklı gönüllülerde yapılan Faz 1 çalışmalardaolarak bildirilmiştir.
çift-kör

Uzun süreli (9 ay) açık etiketli çalışmalarda raporlanan advers ilaç reaksiyonları dc çalışmalarda bildirilenlerle paraleldir ve ek bir advers ilaç reaksiyonu bildirilmemiştirYoksunluk etkileri
Kronik depresyonun tedavisi için uzun süreli SSRI kullanımının ani olarak kesilme semptomlara neden olduğu bildirilmiştir: disforik mizaç, irritabilite, ajitasyon, başduyusal bozukluklar (örn, elektrik çarpması hissi tarzında paresteziler), anksiyete, kobaş ağrısı, letarji, emosyonel labilite, insomnia ve hipomani.
Dapoksetinin günlük ya da gerektiğinde kullanımı şeklinde tasarlanmış bir çalışmasında, 62 gün kullanım sonrası plasebo uygulanan gruba geçen deneklerdekidereceli insomnia ve baş dönmesi gibi çekilme belirtileri baştan beri plasebo uygugöre hafifçe daha yüksek olmuştur.

sının şu ı lönmesi,ıfüzyon,

gfivenlilik if-ortaananlara

hıfıJ

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda doz aşımı vakası bildirilmemiştir.
kai

ar olan rs olayabulantı-esi gibi

Dapoksetin ile gerçekleştirilen bir klinik farmakoloji çalışmasında 240 mg'a günlük dozlarda (3 saat arayla verilen iki 120 mg'lık doz) beklenmeyen bir adverastlanmamıştır. Genel olarak, SSRI ilaçlarla olan doz aşımı belirtileri somnolans,kusma gibi gastrointestinal bozukluklar, taşikardi, tremor, ajitasyon ve baş dönnfıserotonin tarafından oluşturulan advers reaksiyonlardan ibarettir.
Doz aşımı durumunda, gerektiği ölçüde standart destekleyici önlemler alı uygulanmalıdır. Dapoksetin hidroklorürün proteinlere yüksek oranda bağlanma özbüyük bir dağılım hacmi olması nedeniyle, doz aşımı durumunda zorlu diürezhemoperfiizyon ve kan değişimi gibi yöntemlerin faydalı olması olası değildir. DAPLbilinen spesifik bir antidotu bulunmamaktadır.
ah ve ikiliği vediyaliz,ÖNG'un

nm

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup; Diğer Ürolojikler ATCkodu: G04BX14

Etki mekanizması


nM) ve ;^z güçlü
ülasyon
htriküler
ezinden
aliminin
etkisinin

Dapoksetin,

IC501.12(IC50(IC502.05

o= 282 nM) seratonin gerialım inhibisyonu yapar.
İnsanlarda ejakülasyon esas olarak sempatik sinir sistemince yönetilmektedir. Eja| yolağı, başlangıç olarak beyindeki bir dizi nükleusun (medial preoptik ve paravenükleuslar) etkisi altındaki beyin sapı tarafından yönetilen ve bir spinal refleks merl|;orijin alır.
Dapoksetinin prematür ejakülasyondaki etkisinin nöronlardaki serotonin geri inhibisyonu ardından nörotransmitterin presinaptik ve postsinaptik reseptörlerdepotensiyalize olması yoluyla olduğuna inanılmaktadır.
i lateral leri, vasgliyoniksyonun

Sıçanlarda dapoksetin ejakülatuar dışan fırlatma refleksini, supraspinal seviyedeki paragigantoselüler nükleus (LPGi) üzerinde etki ederek inhibe eder. Seminal veziküdeferensi, prostatı, bulboüretral kasları ve mesane boynunu innerve eden postgansempatik lifler, bu yapıların koordineli bir şekilde kasılmasını sağlayarak ejakü^oluşmasını sağlar. Dapoksetin sıçanlarda bu ejakülatuar refleksi modüle eder.

Klinik çalışmalar


domize a dahiliel ilişkiPrematürsi (dört

a

1


Dapoksetinin prematür ejakülasyonun tedavisindeki etkinliği toplam 6081 deneğin r; edildiği çift kör, plasebo kontrollü beş klinik çalışmayla gösterilmiştir. Çalışma^,edilenler 18 yaş ve üzerindeydi, çalışmaya alınmadan önceki

6

aylık dönemdeki cindeneyimlerinin çoğunda bir prematür ejakülasyon hikayesi bulunuyordu,ejakülasyon DSM-IV tam kriterlerine göre belirlenmişti: kısa ejakülasyon sürd
çalışmada saat durdurma yöntemiyle ölçülen intravajinal ejakülasyon gecikme (latens) süresinin [IELT; vajinal penetrasyondan intravajinal ejakülasyona kadar geçen süre]

\2

dakikaveya daha kısa olması şeklinde belirlenmiştir), ejakülasyon üzerindeki kontrolün zayii" olması,duruma bağlı belirgin sıkıntı ya da ilişki kurma zorluğu olması.
?rematür dahil

1212

'inci

Erektil disfonksiyon dahil diğer cinsel bozuklukların olduğu bireyler ya da ejakülasyon nedeniyle diğer farmakoterapi formlarını kullananlar çalışmalafaedilmemiştir.
ve

e 1

Tüm randomize çalışmaların sonuçlan birbiriyle tutarlı bulunmuştur. Etkinlik tedaviden sonra görülmüştür. Çalışmalardan birinde çalışmaya hem Avrupa Bir(AB), hem de AB dışından hastalar dahil edilmiş ve tedavi süresi 24 hafta olarak tutBu çalışmaya, 385'i plasebo, 388'i gerektiğinde 30 mg dapoksetin alacak şekildegerektiğinde 60 mg dapoksetin alacak şekilde toplam 1162 denek randomizeAşağıdaki tablolann ilkinde tüm tedavi gruplannda çalışma sonundaki ortalama veIELT'ler, İkincisinde ise çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spdüzey sağlanan deneklerin kümülatif dağılımı gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda vhaftanın havuzlanmış analizinde tutarlı sonuçlar görülmüştür.
medyan

Tablo 1:

Çalışma sonunda bulunan en küçük kareler yöntemine göre ortalama ve () IELT süreleri*

Ortalama IELT

Plasebo

Dapoksetin 30 mg

Dapokü 60 m

etin

g

Ortanca
1.05 dk.
1.72 dk.
1.91 c
ik.
Plasebodan farklılık [%95 Güven Aralığı]

0.6

dk.** [0.37, 0.72]
0.9 dk [

066,1

**
.06]
En küçük kareler yöntemine göre ortalama
1.7 dk.
2.9 dk.
3.3 d

Plasebodan farklılık [%95 Güven Aralığı]

1.2

dk.** [0.59, 1.72]

1.6102,2

**
.16]
* Başlangıçtan sonra değeri olmayan hastalar için başlangıç değerleri ileri doğru taşınmıştır. **Farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeydeydi (P-değeri < 0.001).

Tablo

2: Çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spesifik bir düzey sağlanan
denekler*

IELT

(dk.)

Plasebo

%

Dapoksetin 30 mg

%

Dapoksetin 6

%

Omg

>

1.0

51.6

68.8

77.6

>

2.0

23.2
44.4
47.9

>3.0
14.3
26.0
37.4

>4.0
10.4
18.4
27.6

>5.0
7.6
14.3
19.6

>

6.0

5.0
11.7
14.4

>7.0
3.9
9.1
9.8

>

8.0

2.9
6.5
8.3

* Başlangıçtan sonra değeri olmayan hastalar için başlangıç değerleri ileri doğru taşınmıştır.
IELT'deki uzamanın boyutu başlangıçtaki IELT ile ilişkilidir ve denekler arasında farklılıklar göstermektedir. Dapoksetin tedavisinin klinikle ilişkisi daha sonra gerçekleştirileli birçokhasta bildirimleri ve yanıt verenlerin analiziyle de gösterilmiştir.
en az bir inmiştir,nekleringermiştir..1- % 95ara göre
^rematür sion ofeşme”yeilişkisig grubu)%14'te

do

Ejakülasyonun kontrolünde en az iki kategori artış ve ejakülasyonla ilişkili sıkıntıda kategorilik bir azalma görülen hastalar "tedaviye yanıt veren" birey olarak tanımlÇalışmanın 12 ya da 24'üncü haftasında her iki dapoksetin grubunda yer alanplaseboya oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlası tedaviye yanıtOnikinci haftada yanıt verenlerin oranı (havuzlanmış analiz) dapoksetin 30 mg (% 11GA [7.24; 14.87]) ve 60 mg (% 16.4-

%

95GA [13.01; 19.75]) alanlarda plasebo alarjfdaha yüksek orandaydı.
Tedavi gruplarındaki deneklerden çalışmanın başlangıcından itibaren ejakülasyonlannı "Değişikliğin Klinik Global İzlenimi” [Clinical Global ImprefeChange; (CGIC)] sonuç ölçümlerine göre “daha fazla iyileşme”den “daha fazla kötü]değişen aralıkta karşılaştırmaları istenerek dapoksetinin tedavi etkisinin klinikl<|belirlenmiştir. Çalışma sonunda deneklerin %28.4 (30 mg grubu) ve % 35.5'i (60 mdurumlarını "daha iyi" veya "çok daha iyi" olarak belirtirken bu oran plasebo alanlardakalmıştır. Durumlarını "biraz daha iyi" olarak belirtenlerin oranı dapoksetin 30 mg ilanlarda%53.4, 60 mg alanlarda %65.6 iken, bu oran plasebo alanlarda %28.8'de kalmıştır.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Dapoksetin oral uygulama sonrası hızla emilir, hemen tümüyle plazma proteinlerine bağlı olarak hızlı bir dağılıma uğrar, karaciğer ve böbreklerdeki multipl enzim sistemleri tarafındanmetabolize edildikten sonra idrarla konjuge metabolitler şeklinde elimine edilir. Elİmjfnasyonuhızlıdır ve oral yoldan uygulama sonrası terminal yanlanma ömrü 19.3 saattir.

Emilim:


Dapoksetin oral uygulama sonrası, tabletin alınmasından sonra yaklaşık 1 -2 saatte mı ksimum plazma konsantrasyonuna (Cmax) ulaşılacak şekilde hızla emilir. Mutlak biyoyaıarlammı%42'dir (%15 ila %76 aralığında) ve 30 mg ile 60 mg dozlar arasında maruziyette (AUC veCmax) dozla orantılı artışlar görülmüştür. Birden fazla doz alımı durumunda hem dapojcsetinin,hem de aktif metaboliti desmetildapoksetinin (DED) AUC değerleri, tek dozda al|nmasınagöre yaklaşık %50 daha yüksek olmaktadır.
Yağ oranı yüksek yemekle birlikte alınması dapoksetinin Cmax değerini hafifçe (%10) azaltmış ve pik plazma konsantrasyonuna (AUC) ulaşma zamanını hafifçe (%12) uzatm.ştır. Budeğişiklikler klinik olarak anlamlı değildir. DAPLONG yemeklerle birlikte ya da yemekharicinde alınabilir.

Dağılım:


in vitro

koşullarda dapoksetinin %99'dan fazlası insan serum proteinlerine bağlıdır. Aktif metabolit olan desmetildapoksetinin (DED) %98.5'i proteinlere bağlıdır. Dapoksetininortalama kararlı düzey dağılım hacmi 162 litredir.

Bivotransformasyon:


Yapılan

in vitro14

C-dapoksetin oral yoldan uygulama sonrasinda, N-oksidasyon, N-demetilasyon, naftil hidroksilasyon, glukuronidasyon ve sülfatlarıma şeklindemetabolize olur. Oral uygulama sonrası presistemik ilk geçiş etkisine işaret eden kanıtlarbulunmaktadır.
İntakt dapoksetin ve dapoksetin-N-oksit plazmada dolaşan majör maddeleı olarak bulunmuştur. Yapılan bir seri

in vitroİn vitro

bağlanma çalışmalarında desmetildapoksetinin(DED) dapoksetinle eşit potense sahip olduğu ve desmetildapoksetinin dapok metinininpotensinin %50'sine sahip olduğu gösterilmiştir (Bkz. Bölüm 5.1.). Bağlanmamış DEmaruziyet oranını gösteren AUC ve Cmax değerleri serbest dapoksetin maruziyetininyaklaşık %50 ve %23'ü kadardır.
D'e olan sırasıyla

Eliminasvon:


İdrarda setinin,an ömrüarı ömrü

Dapoksetin esas olarak idrarla konjuge metabolitler şeklinde elimine edilir, değişmeden atılan aktif madde tespit edilememiştir. Oral uygulamadan sonra dapokuygulama sonrası 24 saatte pik plazma konsantrasyonları %5'ten düşük ve terminal yyaklaşık 19 saat olacak şekilde yaklaşık 1.5 saatlik bir başlangıç (dispozisyon) yvardır. Oral uygulanma sonrası DED'in terminal yanlanma ömrü yaklaşık 19 saattir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:


Konu ile ilgili bir bilgi mevcut değildir.

Özel popülasvonlardaki farmakokinetik özellikler:


DNG'un fraksiyone olanıese der.

DED metaboliti, özellikle DED'e olan maruziyetin arttığı durumlarda DAPL farmakolojik etkinliğine katkıda bulunur. Aşağıda bazı popülasyonlarda aktifparametresindeki artış sunulmaktadır. Bunlar bağlanmamış dapoksetin ve DEIf)maruziyetin toplamıdır. DED, dapoksetinle eşit potense sahiptir. Kesin olarak bilihesaplamalarda DED'in de MSS'ye dapoksetinle aynı şekilde dağıldığı varsayılmaktatjıIrk
analizde amlı birElliklerinan olanile %

20

k düşük

Tek doz 60 mg dapoksetin kullanılarak gerçekleştirilen bir klinik farmakolojik beyaz, siyah, İspanyol asıllı ve Asya kökenli ırklar arasında İstatistiksel açıdan anfark tespit edilmemiştir. Japon ırkından ve beyaz ırktan hastalarda farmakokinetik Özkarşılaştırıldığı bir klinik çalışmada dapoksetinin plazma düzeyleri, Japon ırkın<|[hastalarda, bu ırktaki hastaların vücut ağırlığının daha az olmasına bağlı olarak %

10Yaslılar (65 yas ve üzeri!


m analizi ametrelerililik ve

60 mg dapoksetin kullanılarak gerçekleştirilen tek doz klinik farmakoloji çalışmasın sağlıklı yaşlı erkeklerle sağlıklı genç erişkin erkekler arasında farmakokinetik par;(Cmax, AUCjnf, Tmax) açısından bir farklılık göstermemiştir. Bu popülasyonda etk(|igüvenlilik belirlenmemiştir (Bkz. Bölüm 4,2,).

Böbrek yetmezliği


£ kika) ve işlevleribir tek

'1

"

Hafif (kreatinin klirensi 50 ile 80 ml/dakika), orta (kreatinin klirensi 30 ile <50 ml/d şiddetli (kreatinin klirensi <30 ml/dakika) böbrek yetmezliği olan hastalar ile böbreknormal hastalarda (kreatinin klirensi > 80 ml/dakika) 60 mg dapoksetin kullanılarak
doz klinik farmakoloji çalışması gerçekleştirilmiştir. Azalan renal fonksiyonlarla dapoksetinin AUC'sinde artıl yönünde bir eğilim görülmemiştir. Veriler kısıtlı olmasına rağmen AUCdeğerleri ağır böbrek yetmezliği durumunda böbrek işlevleri normal oianlarmkin; oranlayaklaşık 2 kat yüksektir. Dapoksetinin renal diyalize gerek duyan hastalardakifarmakokinetiği değerlendirilmemiştir (Bkz. Bölüm 4.2. ve 4.4.).

Karaciğer yetmezliği


Dapoksetin ve DED'in farmakokinetiği hafif derecede karaciğer yetmezliği olan değişmez. Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf B) olanbağlanmamış dapoksetinin doruk plazma konsantrasyonları (Cmax) %55 ve AUC%120 kadar artar. Aktif fraksiyonun Cmax değerleri ise değişmeden kalırken AUCikiye katlanmaktadır.
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda bağlanmamış dapoksetinin Cmax değişmeden kalırken AUC değerleri üç kattan fazla artmaktadır. Aktif fraksiyon))değerleri ise birkaç kat artmaktadır (Bkz. Bölüm 4.2. ve 4.3.).

CYP2D6 Polvmorfizmi


60 mg dapoksetin kullanılan bir tek doz klinik farmakoloji çalışmasında CYP2D6 açısından yavaş metabolize edicilerdeki plazma düzeyleri hızlı metabolize edicilere!daha yüksek olarak bulunmuştur (dapoksetin için Cmax düzeyleri yaklaşık %31düzeyleri yaklaşık %36 daha yüksek ve desmetildapoksetin için Cmax düzeyleri yaklaşAUC düzeyleri ise yaklaşık %161 daha yüksek). Dapoksetinin aktif fraksiyonuı)düzeyleri yaklaşık %46, AUC düzeyleri ise yaklaşık %90 kadar yükselebilir. Budozla ilişkili advers olayların görülme sıklığı ve şiddetindeki artışın nedeni olabilir4.2.). DAPLONG'un, CYP2D6'yı yavaş metabolize edenlerdeki güvenliliği, özelliklepotent CYP3A4 inhibitörleri gibi dapoksetin metabolizmasını inhibe edebilecekürünlerini kullanan hastalarla ilişkilidir (Bkz. Bölüm 4.2. ve 4.3.).

h;

t

stalarda
stalarda
değerleri
değerleri
peğerleri n AUC

h:i;

enzimi ekindenAUCık %98,
UO Cmax >Jükselme(Bölümorta veer tıbbi

di;


5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Preklinik türlerde (fare, sıçan, tavşan, köpek ve maymunlar) yapılan ve maksimujn tolere edilebilen dozlar uygulanarak güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksikolojisij genetiktoksikoloji, karsinojenite, bağımlılık/geri çekilme olasılıkları, fototoksİsite ve gelişimselüreme toksikolojisini değerlendiren preklinik çalışmalarla dapoksetinin tam bir güvenlilikdeğerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmalarda, preklinik türlerde biyo-dönüşümün insanlhra göredaha hızlı olmasına bağlı olarak maksimum tolere edilen dozlarda bazı farmaklokinetikmaruziyetle ilgili göstergeler (Cma^ ve AUC

0-24

st), insanlarda gözlenenlere yaklaşmıştır.

Ancak vücut ağırlığına göre düzeltilmiş dozlar 100 kattan fazlaydı. Bu çalışmaların fıerhangi birinde klinikle ilişkili güvenlilik tehlikesi bulunmamıştır.
n Dose; iki katık iki yılin aynıriyle 200namıştır.ı rumdaki

Dapoksetin, Maksimum Önerilen İnsan Dozunun (Maximum Recommended Hum| MRHD) 60 mg olduğu göz önünde tutularak erkeklere verilen mutat dozun yaklaşıkmaruziyet (AUC) sağlayan 225 mg/kg/gün dozlarına kadar olan dozlarda ve yaklaş:süreyle sıçanlarda kullanıldığında karsinojen bir etki oluşturmamıştır. Dapoksetzamanda uygulanabilecek en yüksek doz olan 6 ay süreyle 100 mg/kg ve 4 ay sümg/kg dozunda uygulandığında Tg.rasH2 farelerinde tümör oluşumuna neden olFarelerde oral yoldan 6 ay süreyle günde 100 mg/kg uygulanmada sabit ddapoksetin maruziyeti, klinikte tek dozda 60 mg'lık tek dozla sağlanandan düşüktür.
üzerinde e işaretarasındaendiren

Erkek ve dişi sıçanlarda fertilite, üreme performansı ya da üreme organ morfolojisi bir etki görülmemiş ve sıçan veya tavşanlarda embriyotoksisite ya da fetotoksisite^eden herhangi advers bir bulguya rastlanmamıştır. Üreme toksikolojisi çalışmalarıperinatal ve postnatal dönemde maruziyete bağlı advers etki görülme riskini değeflçalışmalar yer almamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin üstesi

Mikrokristalin selüloz Laktoz monohidrat DCKroskarmelloz sodyumAerosil 200Magnezyum stearatOpadry II Blue 85F30535
- FD&C Blue #2 Alüminyum Lak (E 132)
- Polietilen glikol
- Polivinil alkol
- Talk
- Titanyum dioksit (E 171)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

250C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

3, 6 ve 18 film kaplı tablet PVC - PVDC / OPAK ALÜMİNYUM FOLYO ambalfıj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edrmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Fax: 0212 482 24 78
e-mail : info@celtisilac.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

254/66

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.12.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

24

İlaç Bilgileri

Daplong 30mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Dapoksetin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Daplong 30mg Film Kaplı Tablet-KUB
 • Daplong 30mg Film Kaplı Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.