Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vonaxi 250mcg/5ml I.v. Enjeksiyonluk Çözelti Içer... Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VONAXİ 250 (ig / 5 mİ İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

1 mİ çözelti 50 mikrogram palonosetrona eşdeğer 56.2 mikrogram palonosetron hidroklorür içerir.
Her bir VONAXİ 5 ml'lik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetrona eşcj^ğer 280 mikrogram palonosetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

5 mElik çözeltide:
Disodyum edetat..................................2.5 mg
Sodyum sitrat.......................................18.5 mg
Sodyum hidroksit...........................k.m (pH ayarlayıcı olarak)
Mannitol.....................................207.5 mg
Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti
Berrak, renksiz partikül içermeyen çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

VONAXİ;
kusmanın

kusmanın

• İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı veönlenmesinde
• Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı veönlemesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

ika önce
kusmayı
yoluyla

VONAXİ tek bir ıntravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dal uygulanır.
VONAXFnin ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesiarttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Uygulama şekli:

Intravenöz kullanım içindir. VONAXİ 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veıf yoktur.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki Hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

ilanlarda

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 6.1.)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren fekal etkili ikikonstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için sağlıklıgönüllülerde bir çalışma yürütülmüştür (Bkz. Bölüm 5.1.)
Ayrıca, diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, palonosetronun QT aralığım artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımında veya QT aralığı uzaması olan veya OT aralığıuzaması oluşumu eğilimi görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 207.5 mg mannitol içerse de dozu ve uygulama yolu jıedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir.

İn vitro

çalışmaları baz alındığında, klinikte kullanılankonsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhib; etmez.

Kemoterapötik ajanlar

: Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, sitarabin,doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid

: Klinik bir çalışmada, palonosetron'un intravenöz tek bir dozu ve, bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda cfnemli birfarmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6 indükleyiciler ve inhibitörler

: Farmakokinetik analiz yapılan popiŞasyonda, CYP2D6 indükley i çileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, s4lekoksib,klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fiuoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin,ritonavir, sertralin ya da terbinafin) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerens| üzerindehiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler

: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulans bilir.

Diğer ilaçlar

: Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolineıjik ilaçlar ile güvenli olarak uygulanabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

on)


Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiy

etkileyip

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

alıdır.

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece VONAXİ gebe kadınlarda kullanılman: Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
ır.
gjblişim ile Plasentalir (Bkz.

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değilfl Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrasıilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir,transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece limitli veriler elde edilmi|tBölüm 5.3.). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Palonosetron'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple VOlRAXİ ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

¦ık 1894 yeteneği

Palonosetronun 60mg/kg/gün'e kadar olan dozlarında (yüzey alanı esasında yaklaş önerilen insan damar içi dozu), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilite ve üremeüzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

onu alan

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef pdpülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı kcherhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastaİE|r araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

rastlanan
nmiştir.
5 hastada ıl) tespit
ısı olarak

isemi,

lensoryal

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık advers etkiler, 60 hastada baş ağrısı (%9), 29 hastada konstipasyon (%5) olarak gözleBununla birlikte 8 hastada diyare (%1), 8 hastada sersemlik, baş dönmesi (%1), !yorgunluk (<%1), 1 hastada karın ağrısı (<%1) ve 1 hastada uykusuzluk (<0/edilmiştir.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler VONAXİ ile ilgili muhtemel ya da ol; gözlenmiştir.
Sıklık kategorileri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (>1/10)
Yaygın (> 1/100 ila < 1/10)
Yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100)
Seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000)
Çok seyrek (<1/10.000)
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperkalemi, metabolik bozukluklar, hipokalsemi, anoreksi, hiperg iştah azalması

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi
Yaygın olmayan: Uyku hali, uykusuzluk, parestezi, aşırı uyku hali, periferal nöropati

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde irritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi, ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs t^şikardisi, sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda öHem

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Konstipasyon, diyare
Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, kamın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu, flitulans

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hastalık Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT uzaması * Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu, diğer doz grubu ile karşılaştın İdi ğında advers reaksiyonları benzer bir insidansta göstermiştir ve hiçbirdoz cevabı etkisi gözlenmemiştir. VONAXİ ile muhtemel olmayan aşırı doz yakasındadestekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmaları gerçekleştirilmemiştir, anjbak, genişhacimli bir dağılım sebebiyle, diyaliz VONAXİ doz aşımında etkili bir tedavi olmasımuhtemel değildir.

5.


FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI5.1. Farmakodinamik özellikler

(5HT3)

Farmakoterapötik grup: Antiemetikler ve bulantıyı önleyiciler, Serotonin
antogonistleri ATC kodu: A04AA05
Palonosetron,

53

reseptörünün seçici yüksek afıniteli reseptör antagonistidir.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çoğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır.

53

reseptörleri, area postremada kemoreseptör trigerbölgede (CTZ), santral ve periferik sinir sisteminin vagal sinir uçlarında bulur maktadır.Kemoterapötik ajanların, ince barsak enterokromafın hücrelerinden serotonin salgıl «imasıylabulantı ve kusma oluşturdukları ve salgılanan serotoninin vagus sinir afferentlerine eki 5HT3reseptörlerini, kusma refleksini başlatmak için uyardıkları düşünülmektedir.
75

mg/m

2
iki
ve 750

Sisplatin <50mg/m , karboplatin, siklofosfamid <1500 mg/m ve doksorubisin > içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçeklerandomize, çift kör çalışmada, 1. gün, intravenöz uygulanan 250 mikrogrammikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yarı ömrü 4 saat) ya da 100 mg iolasetron(yan- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.

ş1 irilen

•y9

derecede jmada, 1.32 mgen önce

Sisplatin <60mg/m , siklofosfamid >1500 mg/m ve dakarbazin içeren ileri emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalıgün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetronondansetron ile karşılaştınlmıştır. Deksametazon, hastaların %67'sine kemoterapiflprofılaktik olarak uygulanmıştır.
Ön çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı ve kusmada değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve Ö-120 saatsüresince gözlenmiştir. Orta derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma sonuçlan veileri derecede emetojenik kemoterapi için çalışma sonuçları, palonosetronun, eme; isin akutfazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı olmadığını göstermiştir.
Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştırmalı etkisi kontrollü klinik çal: şmalarda gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına kayıt olan 875 hasta açık uçlu güvenlikçalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusuna kadar 750 nşkrogrampalonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tabio 1: Ondansetron a karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt ve|*en grup ve fazdaki hastaların yüzdesi*


Palonosetron 250 mikrogram(n=189)

Ondansetron 32 miligram(n=185)

Delta
%
%
%


Tam cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) %97.5 C1


0-24 saat
81.0
68.6
12.4
(% 1.8,

Vo

22.8)
24-120 saat
74.1
55.1
19.0
(% 7.5,
% 30.3)
0-120 saat
69.3
50.3
19.0
(% 7.4,
% 30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değ<

ric

0-24 saat
76.2
65.4
10.8
NS

24-120 saat
66.7
50.3
16.4
0.001

0-120 saat
63.0
44.9
18.1
0.001Bulantı yok (Likert skalası) p-değeric


0-24 saat
60.3
56.8
3.5
NS

24-120 saat
51.9
39.5
12.4
NS

0-120 saat
45.0
36.2
8.8
NS

a Tedavi etme amaçlı grup
Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palono; karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15'den büyüktür.c Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a = 0.05.

Tablo 2: Dolasetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt vereı fazdaki hastaların yüzdesi3

etron ve t

grup ve


Palonosetron 250 mikrogram(n=185)

Dolasetron 100 miligram(n=191)

Delta
%
%
%


Tam cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) %97.5 C1


0-24 saat
63.0
52.9
10.1
(% -1.7
, % 21.9)
24-120 saat
54.0
38.7
15.3
(% 3.4,
% 27.1)
0-120 saat
46.0
34.0
12.0
(% 0.3,
% 23.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değı

;ric

0-24 saat
57.1
47.6
9.5
NS

24-120 saat
48.1
36.1
12.0
0.018

0-120 saat
48.1
30.9
10.9
0.027

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeric


0-24 saat
48.7
41.4
7.3
NS

24-120 saat
41.8
26.2
15.6
0.001

0-120 saat
33.9
22.5
11.4
0.014

a Tedavi etme amaçlı grup
b Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonos karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı - % 15'den büyüktür.c Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a = 0.05.
9
etron ve

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve fazdaki hastaların yüzdesi3


Palonosetron 250 mikrogram(n=223)

Ondansetron 32 miligram(n=221)

Delta
%
%
%


Tam cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) %97.5

C1

0-24 saat
59.2
57.0
2.2
(% -8.8
% 13.1)
24-120 saat
45.3
38.9
6.4
(% -4.6
% 17.3)
0-120 saat
40.8
33.0
7.8
(% -2.9
% 18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hatif bulantıdan daha fazlası değil) p-değı

;ric

0-24 saat
56.5
51.6
4.9
NS

24-120 saat
40.8
35.3
5.5
NS

0-120 saat
37.7
29.0
8.7
NS

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeric


0-24 saat
53.8
49.3
4.5
NS

24-120 saat
35.4
32.1
3.3
NS

0-120 saat
33.6
32.1
1.5
NS

a Tedavi etme amaçlı grup

L

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı - %15'den büyüktür.c Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a = 0.05.
Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc'yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi ondansetron ve dolasetron etkileri ile karşılaştırılabilirdir. Klinik dışı çalşmalardapalonosetronun ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallaşnı blokeetme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.
ajpdomize, rilmiştir.V olarakar diğer

ka i

Palonosetronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çiit-kör, r paralel, plasebo ve pozitif (moksifloksasin) kontrollü çalışma ile değerlendiÇalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mgTık tek dozlardauygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mgTık dozlara
EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır* Kalp atışında, atrioventriküler (AV) iletimde ve kardiyak repolarizasyonunda hiçbir önemlideğişiklik gözlenmemiştir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

VONAXİ (palonosetron hidroklorür) antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Palonosetron güçlü bir

53

reseptör antagonistidir, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
propilen i, steril,geri 4.5-

dti

de

Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. VONAXİ enjeksiyonluk çöztberrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH5.5'dır.

Emilim:


İntravenÖz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır.Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu

(Cmaks)- 00)

genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ye kanserhastalarında 0.3-90 pg/kg doz aralığındadır.

Dağılım:


aşık 6.9-

Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yak 7.9 1/kg.dır. Palonosetron'un yaklaşık %62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Bi votransformasyon:


Palonosetron, yaklaşık %40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50'si palonosetron'un 5HT; reseptör antagonist aktivitesinin %1'den daha azına sahip olan iki primer metabolite şekillenerekmetabolize olduğu ikili bir yol ile elimine edilir.

İn vitro

metabolizma çâlışmalanCYP2D6'nın ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile palonosetronmetabolize edildiği gösterilmiştir. Ancak, klinik farmakokinetik parametreler, İCYP2D6substuratlarının yavaş ve hızlı metabolize edicileri arasında anlamlı derecede farklılıkgöstermemektedir. Palonosetron klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda sitokrcjm P450izoenzimlerini inhibe ya da indüke etmez.

Eliminasvon:


yaklaşık verilennasından53 ± 29plazmadaten daha

c a

10 mikrogram/kg [14C]-palonosteron,un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun %80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Budozun %40'ına eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöz bir bolus uygulasonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerensml/dk'dır. Toplam vücut klirensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması,yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile sonuçlanır. Hastaların %10'u 100 saa|fazla bir ortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

Yaş, palonosetronun farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalıda doz
ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet:

Cinsiyet palonosetronun farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alırfarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pedivatrik Hastalar

: 18 yaş altındaki hastalarda farmakokinetik veri mevcut değildir.
okinetik düşürür,iği olanetik veri

e iliği

Böbrek yetmezliği

: Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron farmafc parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensiancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmhastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokirmevcut değildir.
ldığında ¦ eliği olanbu doz

Karaciğer yetmezliği

: Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştığı
£ık

palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetme kişilerde, palonosetronun yanlanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancayarlamasını gerektirmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

in-vitro

çalışmalarda, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki palonosetronun ventrikülünde ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarinı blokeedebileceğini göstermiştir.
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye
nusunda.

dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi kc hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (Bkz. Bölüm 4.6.).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlfik olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrinneoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülmemiştir.Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyleve VONAXİ,nin insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullanımile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol D i sodyum edetatSodyum sitratSitrik asit monohidratEnjeksiyonluk su
Sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarı için) Hidroklorik asit çözeltisi (pH ayarı için)

6.2. Geçimsizlikler

VONAXİ enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik Özel uyarılar

Bu tıbbi ürün, 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden kforunarak saklanmalıdır.
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı atılmalıdır (Bkz. Bölüm 6.6.).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Klorobütil silikonize kauçuk tıpa ve alüminyum kapağı olan mavi renkli flip -off kapak, Tip I cam flakon, ambalajında 5 mİ çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde piyasaya sunulrr aktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemle *

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ:

VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt sok. No. 3/2 Çankaya/AN KARA Tel; (0312) 427 435 57-58Fax: (0312) 427 43 59e-mail:

info@vemilac.com


8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

254/74

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 06.12.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Vonaxi 250mcg/5ml I.v. Enjeksiyonluk Çözelti Içer...

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.