Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Somatuline Autogel 60mg Uzaltılmış Salımlı Enjeksi... Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları

%KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADİ

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg,
Uzatılmış Salimli Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Lanreotid (lanreotid asetat olarak bulunur)............................60 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.
Her bir kullanıma hazır dolu enjektör, 60 mg'Iık lanreotid enjeksiyon dozunu sağlayacak şekilde çözeltinin her miligramında 0,246 mg lanreotide karşılık gelen süper doyurulmuşlanreotid asetat çözeltisi içerir.

3. FARMASÖTİK FORM

Uzatılmış Salimli Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şınnga Beyaz-soluk san, yan katı formülasyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

SOMATULINE AUTOGEL, ameliyat ve/ veya radyoterapi sonrası, büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) kan düzeyleri normal olmayan akromegalihastalannın uzun dönem tedavisinde endikedir. Akromegali ile karakterize kliniksemptomların tedavisinde ve aynca karsinoid tümörlerin klinik semptomlarının tedavisindeendikedir. Akromegali ile karakterize klinik semptomların tedavisinde ve ayrıca karsinoidtümörlerin klinik semptomlannın tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:Tedavinin başlangıcında

Akromegali
Önerilen başlangıç dozu her 28 günde bir uygulanan 60-120 mg'dır.
Karsinoid tümörler:
Önerilen başlangıç dozu 28 günde bir (4 hafta) 90 mg' dır.

Tedavinin adaptasyonunda:

Tedavi uzmanlaşmış ünitelerde her hasta için ayarlanmalıdır.
Doz, semptomlardaki değişikliklerin değerlendirilmesi ve GH ile IGF-1 plazma düzeylerinin gözlenmesiyle değerlendirilen yanıta ve klinik semptomlara göre kişiselleştirilebilir.
Akromegali:
GH ve IGF-1 konsantrasyonları normalize olduğunda (GH < 1 ng/ml ve normalİze edilen IGF-1 ve/yada klinik semptomların kaybolması) doz azaltılması önerilir.
GH konsantrasyonu 2.5 ng/ml ve 1 ng/ml arasında olduğunda doz idame ettirilmesi önerilir. GH konsantrasyonu 2.5 ng/ml'den yüksek olduğunda doz artırılması önerilir.
Somatostatin analoğu ile kontrol altına alman hastalar her 42 veya 56 günde bir SOMATULINE AUTOGEL 120 mg ile tedavi edilebilir.
Karsinoid tümörler:
Klinik semptomlarla değerlendirilen (ateş basması ve yumuşak gaita) yetersiz yanıt durumunda doz her 28 günde (4 hafta) bir 120 mg'a artırılabilir.
Klinik semptomlarla değerlendirilen (ateş basması ve yumuşak gaita) yeterli yanıt durumunda doz her 28 günde (4 hafta) bir 60 mg'a azaltılabilir.

Uygulama şekli:

SOMATULINE AUTOGEL, kalçanın üst dış kadranına derin subkütan yolla enjekte edilir. Enjeksiyon sağlık profesyonelince yapılmalıdır. Ancak, SOMATULINE AUTOGELürününün stabil dozunu alan hastalarda bir sağlık profesyonelince uygun eğitim sonrası birbaşka kişi yada hastanın kendisi tarafından uygulanabilir. Kendi kendine enjeksiyondurumunda (self-enjeksiyon) enjeksiyon uyluğun üst dış kısmına yapılmalıdır. Eğitilmiş kişiyada hasta tarafından uygulama kararma sağlık profesyoneli karar vermelidir. Uygulama yerine olursa olsun, deri hiçbir zaman kıvrılmamak ve iğne deriye dik olarak tam uzunluktahızlıca geçirilmelidir. Enjeksiyon bölgesi sağ ve sol taraf arası değiştirilmelidir.

Özet popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. (Bkz. bölüm 5.2)

Pediyatrik popülasyon:

SOMATULINE AUTOGEL'in çocuklarda kullanımı ile ilgili tecrübe günümüzde yoktur. Bu nedenle, çocuklarda SOMATULINE AUTOGEL kullanımı önerilmez.

Geriyatrik Popülasyon:4.3. Kontrendikasyonlar

Lanreotid veya benzer sınıftaki olan peptidlere karşı veya içeriğindeki yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılık durumlannda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Lanreotid safra kesesinin motilitesini azaltır ve safra taşı oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle hastalar periyodik olarak gözlenmelidir. Uzun süreli tedavilerde her 6 ayda bir safra kesesiekografısi önerilir.
İnsanlardaki ve hayvanlardaki farmakolojik çalışmalar, lanreotidin somatostatin ve analoglan gibi insülin ve glukagon salgılanmasını inhibe edebileceği göstermiştir. Bu nedenle.SOMATULINE AUTOGEL ile tedavi gören diyabetik hastalarda kan glukoz düzeylerindehafif ve geçici değişiklikler oluşabilir. Bundan dolayı, lanreotid ile tedavi edilen hastalardahipoglisemi veya hiperglisemi görülebilir. Kan glukoz düzeyleri gözlenmelidir ve diyabetikhastaların tedavisi buna göre ayarlanmalıdır. İnsülin tedavisi gören hastalarda insülin dozubaşlangıçta %25 azaltılmalı ve daha sonra kan glukoz seviyesine göre ayarlanmalıdır.
Her ne kadar klinik hipotiroidizm nadirse de akromegalisi olan hastalann tedavisi sırasında tiroid fonksiyonlarında hafif azalmalar görülmüştür. Klinik olarak belirtildiğinde tiroidfonksiyon testlerinin yapılması önerilir.
Akromegalik hastalarda ve pirimitif tirotropik adenoması olan hastalarda lanreotid kullanımı hipofiz tümör hacminin izlenmesine dair bir muafiyet oluşturmaz.
Altta yatan kardiyak problemleri olmayan hastalarda lanreotid, bradıkardi eşiğine ulaşmadan kalp atım hızında azalmaya yol açabilir. Lanreotid tedavisinden önce kardiyak rahatsızlıklarıolan hastalarda sinüs bradikardi oluşabilir. Bradikardisi olan hastalarda lanreotid ile tedavibaşlatılırken dikkatli olunmalıdır.
Karsİnoid tümörlü hastalarda, obstruktif intestinal tümör varlığı giderilmeden lanreotid reçete edilmemelidir.
Belirgin bir steatore gözlenmesi, destekleyici tedavide reçete edilen pankreatik ekstrenin dozunun ayarlanmasını gerektirir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Oral siklosporinle birlikte lanreotid enjeksiyonunun uygulanması siklosporin kan düzeylerini azaltır, bu nedenle siklosporin kan konsantrasyonları gözlenmelidir. Lanreotid tedavisisüresince siklosporin dozu arttırılmalı ve kan konsantrasyonu İzlenmelidir; lanreotid tedavisibittikten sonra ise doz düşürülmelidir.
İnsülin, glitazonlar, repaglinid, sülfonilüreler ile beraber kullanımda hipoglisemi veya hiperglisemi riski bulunmaktadır. Endojen glukagon salgısındaki azalmayı veya artmayıtakiben antidiyabetik tedavi ihtiyacı azalabilir veya artabilir. Hasta hipoglisemi riski nedeniylebilgilendirilmelidir. Kendi kendine yapılan glisemİk gözlem desteklenmeli ve lanreotid iletedavi sırasında antidiyabetik tedavinin dozu adapte edilmelidir.
Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlarla etkileşim, lanreotidin serum proteinlerine orta derecede bağlanması nedeniyle beklenilmez.
Bradikardi indükleyici ilaçların (örneğin beta blokörler) eşzamanlı uygulanması, lanreotid ile ilişkili kalp atım hızındaki hafif azalmanın üzerinde aditif etki yapabilir. Bu eşzamanlı ilaçtedavilerinin doz ayarlaması gerekli olabilir.
Yayımlanmış mevcut sınırlı veriler somatostatin analoglannın, sitokrom P450 enzimleri ile metabolize olduğu bilinen bileşenlerin metabolik klerensini azaltabileceğini belirtmektedir.Bu, büyüme hormonunun baskılanmasına bağlı olabilir. Lanreotidin bu etkiye sahipolabileceği hariç tutulamadığından, başlıca CYP3A4 ile metabolize olan diğer ilaçlar vedüşük terapötik indekse sahip olan (örneğin quinidine, terfenadin) ilaçlar ile dikkatlikullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel TavsiyeGebelik Kategorisi:Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlardaki çalışmalar herhangi bir teratojenik etki göstermemiştir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve embriyonal/fetal gelişim ve doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel riskbilinmemektedir. Lanreotide maruz kalmış olan gebelik sayısı oldukça sınırlı sayıdadır.Somatuline Autogel 60 mg gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik Dönemi

Sınırlı sayıda lanreotid gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler. SOMATULİNE AUTOGEL'in gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde adversetkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik verielde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkilerolduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon Dönemi

LanreoticTin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Lanreotidrin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştın İmam ıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya daSOMATULINE AUTOGEL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıpkaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası veSOMATULINE AUTOGEL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır

Üreme Yeteneği/ Fertilite

İnsanlardaki terapötik dozlann üstündeki dozlarda, büyüme hormonu (GH) salgılanmasının inhibisyonuna bağlı olarak dişi sıçanlarda azalmış fertilite gözlemlenmiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

SOMATULINE AUTOGEL ile tedavi, hastanın araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etki etmez.
Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi olmadığı belirlenmekle birlikte SOMATULINE AUTOGEL 60 mg ile baş dönmesi rapor edilmiştir. Eğer hasta etkilenmişsearaç veya makine kullanmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik tolerans
SOMATULINE AUTOGEL ile klinik çalışmalarda gözlemlenen yan etkiler, lanreotidin diğer uzatılmış salım formülasyonlarıyla görülenler ile miktar ve kalite açısından tutarlıdır veçoğunlukla gastrointestinaldir.
Akromegali hastalarında yapılan SOMATULINE AUTOGEL klinik çalışmalarında, hastaların %80'inde en az bir adet yan etki görülmüştür. Bu yan etkilerin %50'den fazlasıgastrointestinal sistem rahatsızlığı olarak sınıflandırılmıştır. En yaygın rapor edilen yanetkiler; diyare, karın ağnsı ve bulantıdır. Bu reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir.
İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Tetkikler

Yaygın: artmış ALT, anormal AST, anormal ALT, artmış kan bilirubin, artmış kan glukoz düzeyi, artmış glukolize hemoglobin, kilo azalması
Yaygın olmayan: artmış AST, artmış kan alkalin fosfataz. anormal kan bilirubin, azalmış kan sodyum düzeyi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: kan şeker düzeyinde azalma
Yaygın olmayan: diabetes mellitus. kan şeker düzeylerinde artış

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: uykusuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: sinüs bradikardisi

Vasküler Hastalıklar

Yaygın olmayan: ateş basması

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Çok yaygın: diyare, karın ağrısı
Yaygın: bulantı, kusma, kabızlık, gaz, bilirubin artışı, karın şişliği, karın rahatsızlığı, hazımsızlık
Yaygın olmayan: gaitada renk değişikliği

Karaciğer ve safra yolları hastalıkları

Çok yaygın: Kolelitiyazis (safra kesesi taş oluşumu)
Yaygın: safra kesesi genişlemesi

Deri ve subkütan doku hastalıkları

Yaygın: saç dökülmesi, hipotrikoz

Genel hastalıklar

Yaygın: yorgunluk, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon (ağrı, kitle, sertlik, deri nodülü, kaşıntı) Yaygın olmayan: astenİ

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda lanreotid tedaviye ilişkin ciddi yan etkiler olmadan günde 15 mg dozuna kadar uygulanmıştır. Eğer, aşırı dozaj oluşursa, semptomatik tedavi yapılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özelliklerFarmakoterapötik grup:ATC Kodu:B03

Lanreotid doğal somatostatinin bir oktapeptid analoğudur. Somatostatin gibi, lanreotid değişik endokrin, nöroendokrin, ekzokrin ve parakrin fonksiyonların bir inhibitörüdür. İnsansomatostatin reseptörleri (SSTR) 2, 3 ve 5 için yüksek bağlanma afınitesi gösterirken, SSTR 1ve 4 için afinitesi azdır. İlacın SSTR 2 ve 5' deki aktivitesi büyüme hormonu (GH)inhibisyonundan sorumlu olduğu düşünülen birincil mekanizmadır.
İnsülin ile kıyaslandığında büyüme hormonu salgılanması üzerindeki belirgin seçiciliği bu ürünü akromegali tedavisi İçin uygun hale getirmektedir.
Lanreotid, somatostatin gibi genel ekzokrin antisekretuvar etki gösterir. Motilinin bazal salgılanmasını, gastrik inhibitör peptidi ve pankreatik polipeptidin salgılanmasını inhibe ederfakat, açlık sekretin ve gastrin salgılanması üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Lanreotidsuperior mezenterik arter kan akışı ve portal venöz kan akışında yemekle uyarılan artışları,önemli derecede inhibe eder. Lanreotid, prostaglandin El ile stimüle olan jejunum susekresyonunu anlamlı derecede azaltır. Lanreotid, uzun süre tedavi gören hastalarda prolaktindüzeylerini düşürür. Lanreotid aktivitesini naturel somatostatinden daha potent olarak dahauzun süre gösterir.
Lanreotidin intestinal ekzokrinlerin, sindirim hormonlarının salgılanmasını ve hücresel proliferasyon mekanizmasını inhibe edici etkisi, özellikle karsinoidler olmak üzere sindirimsistemindeki endokrin tümörlerinin semptomatik tedavisinde uygulanması ilgi çekicidir.Lanreotid açık bir şekilde somatostatinden daha aktiftir ve daha uzun etki süresine sahiptir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerEmilim

Her 28 günde bir verilen SOMATULINE AUTOGEL 60, 90 ve 120 mg' ın üç derin subkütan enjeksiyonundan sonra elde edilen lanreotid serum düzeylerinin sırasıyla 14, 10 veya 7 gündebir intramüsküler verilen lanreotid 30 mg uzatılmış sahnımlı mikropartikülleriyle (SomatulinePR) önceden tedavi gören akromegali hastalarında elde edilen kararlı serum düzeylerinebenzediği tespit edilmiştir.
SOMATULINE AUTOGEL öOmg'ın sağlıklı gönüllülere derin deri altı enjeksiyonu sonrasında ortalama lanreotid konsantrasyonu maksimum serum konsantrasyonu olan 4,25ng/mL'ye kadar yükselmiştir. Bu Cmaks değerine uygulamadan 8 saat sonra ulaşılmıştır.Enjeksiyondan 4 hafta sonra serum seviyelerinin ortalaması 0,9 ng/mL ve mutlakbiyoyararlanım % 73,4 olarak saptanmıştır.
SOMATULINE AUTOGEL 60 mgTn akromegali hastalarına derin deri altı enjeksiyonu sonrasında ortalama lanreotid konsantrasyonu maksimum serum konsantrasyonu olan 1,6ng/mLrye kadar yükselmiştir. Bu Cmaks değerine uygulamadan 6 saat sonra ulaşılmıştır.Enjeksiyondan 4 hafta sonra serum seviyelerinin ortalaması 0,7 ng/mL olarak saptanmıştır.
Kararlı durum lanreotid serum seviyesine her 4 haftada bir yapılan 4 enjeksiyon sonrasında ulaşılmıştır. Her 4 haftada bir tekrarlayan dozlar sonrasında kararlı duruma ulaşıldığındaortalama Cmaks 60mg lanreotid uygulaması için 3,8 ng/ml ve ortalama Cmin 1,8 ng/ml olarakkaydedilmiştir. Dalgalanma indeksi ise orta düzeyde değişkenlik göstermekte olup % 8D108olarak bulunmuştur.

Dağılım

Sağlıklı gönüllülerde intravenöz uygulama sonrasında lanreotidin farmakokinetik parametreleri 16,1 litrelik kararlı bir dağılma hacmiyle sınırlı ekstravasküler dağılım gösterir.

Biyotransformasyon

Veri bulunmamaktadır.

Eliminasyon

SOMATULINE AUTOGEL öOmg'ın sağlıklı gönüllülere derin deri altı enjeksiyonu sonrasında lanreotid pik serum seviyesinden birinci derece kinetiğe uygun olarak azalmıştır.Terminal eliminasyon yarı ömrü 23,3 gün olarak saptanmıştır.
Sağlıklı gönüllülerde intravenöz uygulama sonrasında total klerens 23,7 litre/ saat, terminal yarılanma ömrü 1,14 saat ve vücutta ortalama kalış süresi ise, 0,68 saattir.
Elimİnasyonu değerlendiren çalışmalarda, lanreotidin % 5'ten daha azının İdrar ile atıldığını ve feçeste % 0,5'ten daha az miktarda saptanması da kısmen safra itrahının söz konusuolduğunu göstermektedir.

Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum

Böylelikle, SOMATULINE AUTOGEL 60'ın derin deri altı uygulanmasından sonra linear farmakokinetik salım profili gözlenmektedir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Şiddetli renal yetmezliği olan kişiler yanlanma ömrü ve EAA (eğri altı alanıfda artışla lanreotidin total serum klerensinde yaklaşık olarak 2 kat azalma göstermiştir. Orta/ağırkaraciğer hasarı bulunan hastalarda klerenste %30 oranında düşüş gözlenmiştir. Hepatikyetmezliğin herhangi bir aşamasında olan hastalarda, dağılım hacmi ve ortalama kanda kalışsüresi artmıştır.
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez. Bu popülasyonda serum lanreotid konsantrasyonunun sağlıklı bireylerde güvenli bir şekildetolere edilebilen doz aralığında olması beklenmektedir,

Geriyatrik Popülasyon:

Yaşlı kişiler, ortalama kalış süresi ve yanlanma ömründe sağlıklı genç kişilere kıyasla artış gösterir. Lanreotidin geniş terapötik penceresi nedeniyle, bu durumlarda başlangıç dozunundeğişikliği gerekli değildir. Bu popülasyonda serum lanreotid konsantrasyonunun sağlıklıbireylerde güvenli bir şekilde tolere edilebilen doz aralığında olması beklenmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Fare ve sıçanlarda gerçekleştirilen karsinojenik biyoassay çalışmalarında, hayvanlara insan terapötik dozlarının üstünde dozlar uygulandığında, sistemik neoplastik değişikliklergözlenmemiştir. İnsanlardaki aylık dozlamayla kıyaslanabilen, hayvanlarda artan dozsıklığında (günlük) enjeksiyon bölgesinde subkütanöz tümör gözlenme sıklığında bir artışgerçekleşmiştir. Ancak bu durum klinik olarak ilişkilendirilememektedir.
In vivo ve in vitro standart testlerde, lanreotid herhangi bir genetoksik potansiyel göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su. asetik asit (pH ayarlaması için)

6.2. Geçimsizlikler

SOMATULINE AUTOGEL enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay
Koruyucu laminatlı ambalaj açıldıktan sonra, ürün hemen uygulanmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Orijinal ambalajı içinde 2°C- 8°C (buzdolabında) saklanmalıdır. Oıjinal primer ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

SOMATULINE AUTOGEL kullanıma hazır şırınga içerisinde bulunan; lanreotidin beyazımsı, yan saydam bir jel halinde aşın doygun çözeltisidir. SOMATULINE AUTOGEL.paslanmaz çelik iğne, plastik iğne kılıfı (LDPE) ve piston tapa (bromobutil kauçuk) ileotomatik güvenlik sistemli kullanıma hazır şınnga içinde temin edilir.
Kullanıma hazır şınnga, lamine edilmiş ambalaj (polietilen teraftalat /alüminyum, polietilen laminat) ve karton kutu içinde ambalajlanmıştır.
Bir kutu otomatik güvenlik sistemli 0,5ml kullanıma hazır şınnga ve bir iğne (1.2 mm x 20 mm) içermektedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Sadece tek bir kullanım içindir. Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Enjeksiyonun tam olarak Kullanma Talimatında yer alan talimatlara göre gerçekleşmesi önemlidir. Laminatlıambalaj açılmış veya zarar görmüşse ürünü kullanmayınız. Kullanılmamış olan ürünler ya daatık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve "Ambalaj ve Ambalaj AtıklarınınKontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir. Kullanılmamış olan ürünler ya daatık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok, No:3, D:2-3, 06520,
Çankaya/ Ankara/ Türkiye
Tel: 0 312 219 62 19
Faks: 0 312 219 60 10
e-mail:

info@eenilac.com


8. RUHSAT NUMARASI

118/39

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

13/09/2005

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

10/10

İlaç Bilgileri

Somatuline Autogel 60mg Uzaltılmış Salımlı Enjeksi...

Etken Maddesi: Lanreotid Asetat

Atc Kodu: B03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.