Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sumilos 2g Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granü... Kısa Ürün Bilgisi

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Diğer Kemik İlaçları » Stronsiyum Ranelat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SUMİLOS 2 g oral süspansiyon hazırlamak için granül içeren saşe

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her tek dozluk paket 2 g stronsiyum ranelat içerir.

Yardımcı maddeler:

Aspartam 30 mg Mannitol 1750 mg
Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Granül içeren saşe
Beyazımsı krem renkli granül toz, sulandırıldıktan sonra opak beyazımsı süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Vertebral ve kalça kırıkları riskini azaltmada postmenopozal osteoporoz |edavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 5.1.).
Yetişkin erkeklerde osteoporoz nedeniyle artan kırık riskinin önlenmesinde endikedir (Bkz. Bölüm 5.1).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji

Önerilen günlük doz, oral yoldan günde bir kez 2 g'lık tek dozluk pakettir.

Uygulama sıklığı ve süresi

Tedavi edilen hastalığın yapısı gereği, stronsiyum ranelatTn uzun süreli filanımı amaçlanmıştır.
Stronsiyum ranelatTn emilimi gıda, süt ve türevi ürünlerin tüketiminden etkilendiğinden SUMİLOS öğünler arasında kullanılmalıdır. Ancak yavaş emilimi dikkate alındığında,SUMİLOS yatmadan önce ve tercihen akşam yemeğinden en az iki saat sonrakullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5. ve 5.2 ).

Uygulama şekli

Tek dozluk paketteki granüller, bir bardak su içinde süspansiyon haline getirilerek kullanılmalıdır. Her ne kadar çalışmalarda stronsiyum ranelatTn hazırlandıktan sonrasüspansiyon içinde 24 saat stabil kaldığı gözlemlenmiş olsa da, süspansiyon hazırlandıktanhemen sonra içilmelidir.
Stronsiyum ranelat ile tedavi edilen hastalar, eğer gıda ile yeterli karşılanmıyorsa, D vitamini ve kalsiyum katkısı almalıdırlar.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek yetmezliği:

SUMİLOS ileri derece böbrek yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi 30jml/dak'nm altında) önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.4. ve 5.2). Hafıf-orta derecele böbrekyetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30-70 ml/dak) doz ayarlamalına gerekyoktur (Bkz. Bölüm 5.2 ).

Karaciğer yetmezliği:

Stronsiyum ranelat hepatik yoldan metabolize olmadığı için karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediatrik popülasyon:

SUMİLOS'un çocuklar ve İS yaş altındaki gençlerde etkinliği ve güveni il iği üzerinde yeterli veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

SUMİLOS'un etkinliği ve güvenliliği osteoporozu olan post-menopozal kadınlarda (100 yaşına kadar) ve primer diz osteoartriti olan hastalarda geniş bir yaş aralığındakanıtlanmıştır. Yaşa ilişkin olarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Aktif madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık.
• Derin ven trombozu ve pulmoner embolizm dahil şu anda ya da daha önceden venöztromboembolik (VTE) olaylara ilişkin öyküsü olan hastalarda.
• Geçici ya da kalıcı olarak immobilize hastalarda örn. ameliyat sonrası iyifeşme ya dauzatılmış yatak ıstirahati gibi.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

hastalarda diren si 30medikalârda renalJ iği gelişen

Böbrek yetmezliği:
Stronsiyum ranelat ile tedavi edilen ve ileri derece böbrek yetmezliği olan kemik güvenliği verisinin yetersiz olması nedeniyle, SUMİLOS kreatininml/dak'nın altında olan hastalara önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 5.2 ).uygulamalar (GMP) gereğince, kronik böbrek rahatsızlığı olan hastalfonksiyonların periyodik takibi önerilmektedir. İleri derece böbrek yetmezhastalarda SUMİLOS ile tedaviye devam edilmesi, kişisel bazda düşünülmelidir
Venöz tromboembolizm:
Faz İÜ plasebo kontrollü çalışmalarda, stronsiyum ranelat tedavisi pulmoner enlbolizmi de içeren, venöz tromboembolik (VTE) vakalarının yıllık görülme sıklığındı artış ileilişkilendirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8 ). Bu bulgunun nedeni bilinmemektedir. SUMİLOS,venöz tromboembolik olaylara ilişkin geçmiş öyküsü olan hastalarda kontrendii cedir (Bkz.Bölüm 4.3.) ve VTE riski olan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
ekli tedavi hastalıkidir (Bkz.adan ve

bir

VTE riski olan 80 yaşın üzerindeki hastalar tedavi edilirken, SUMİLOS ile süf gerekip gerekmediği tekrar değerlendirilmelidir. İmmobilizasyona yol açanveya durum oluşması halinde SUMİLOS mümkün olan en kısa sürede kesil melBölüm 4.3.) ve uygun önleyici tedbirler alınmalıdır. Ortaya çıkan durum kaybol mhasta tam anlamıyla hareketli hale gelmeden, tedavi tekrar başlatılmalıdır. VTE oluşması
durumunda SUMTLOS sonl andın İmalıdır.
Deri reaksiyonları:
SUMİLOS kullanımıyla, yaşamı tehdit edici kütanöz reaksiyonlar (Steven s-Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve eozinofıli ile sistematik semptomlarınolduğu ilaç döküntüsü (DRESS) bildirilmiştir.
Hastalara belirti ve semptomlar konusunda öneride bulunulmalı ve hajstalar, deri reaksiyonları açısından yakından izlenmelidir. SJS veya TEN oluşumu açısından risk,tedavinin ilk haftasında ve DRESS için genellikle 3-6 haftada en yüksektir.
SJS veya TEN (örn. sıklıkla su toplaması veya mukozal lezyonlar ile birlikte pı ogresif deri döküntüsü) ya da DRESS (örn. döküntü, ateş, eozinofili ve sistemik semptomlar [örn.adenopati, hepatit, interstisiyel nefropati, interstisiyel akciğer hastalığı] vey|ı belirtileri)mevcutsa, SUMİLOS tedavisi derhal sonlandınlmalıdır.
tanıyla ve aşamadaırılmasıylacu olumlud tedavisi

SJS, TEN veya DRESS in kontrol altına alınmasında en iyi sonuçlar, erke şüphelenilen ilacın derhal sonlandınlmasıyla elde edilir. İlacın erkesonlandırlması daha iyi prognozla ilişkilidir. Çoğu vakada, SUMİLOS'un sonlaıve gerektiğinde kortikosteroid tedavisine başlandıktan sonra DRESS'in soolmaktadır. İyileşme yavaş olabilir ve bazı vakalarda, kortikosterosonlandırıldıktan sonra sendromun yinelediği bildirilmiştir.
Hastada SUMİLOS kullanımıyla SJS, TEN veya DRESS geliştiyse, bu hastadsj SUMİLOS herhangi bir zamanda tekrar başlatılmamalıdır.
TEN gibi

Asya kökenli hastalarda seyrek olmasına rağmen ciltte döküntü, SJS ve hipersensitivite reaksiyonlarının görülme sıklığı daha yüksektir.
Laboratuvar testleri;
Stronsiyum, kan ve idrar kalsiyum konsantrasyonlarının tayininde kullanılan kolorimetrik metodlar ile etkileşmektedir. Bu durumda doğru kan ve idrar kalsiyum seviyelerinibelirlemek için tıbben plazma atomik emisyon spektrometri veya atomik emilimspektometri metodları kullanılmalıdır.
Yardımcı maddeler:
SUMİLOS fenilalanin için bir kaynak (aspartam) içermektedir, fenilketonıfrisi olan hastalara zararlı olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Yemek, süt ve türevi ürünleri ve kalsiyum içeren ilaçlar stronsiyumj ranelat T n biyoyararlanımını yaklaşık %60-70 azaltabilmektedir. Bu nedenle SUMİLOS bu ürünleritükettikten en az iki saat sonra kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2.).
alınmamalıdır. Tedbir olarak, oral tetrasiklinler veya kinolon antibiyotikler

fitjiyotikler ile aynı andaile tedavi

Gastrointestinal seviyede divalent katyonlar oral tetrasiklinler ve kinolon anti kompleks oluşturduğu ve emilimi azalttığı için, stronsiyum ranelat bu ilaçlar h
sırasında SUMİLOS tedavisi geçici olarak durdurulmalıdır.

İn vivo

klinik çalışmalar, stronsiyum ranelat ile beraber alüminyum ve magnezyum hidroksitlerinin, stronsiyum ranelat emilimindeazalmaya (%20-25 EÂA azalması) sebep olduğunu göstermektedir. AnıSUMİLOS'tan 2 saat sonra alındığında emilim neredeyse etkilenmemektedirantasidlerin SUMİLOS'tan en az iki saat sonra alınması önerilmektekiSUMİLOS'un önerilen kullanımının yatmadan önce olması sebebiyle, bu dozajolmadığından, ilaçların birlikte kullanımı kabul edilmektedir.
miktarda antasiddolayısıyla,r. Ancak,ıtejimi pratik

dak

Oral yoldan alınan D vitamini katkısı ile herhangi bir etkileşim gözlemlenmemişijir.
ürünlerle, stronsiyum^sit dahil),diüretikler,kullanılanifıhibitörleri,oralzodiazepin

sileri,

Klinik araştırmalarda, genellikle SUMİLOS ile aynı anda reçete edilen medikal hedef kitlede herhangi bir klinik etkileşim veya buna ilişkin olarak kanseviyelerinde artış gözlenmemiştir. Bu ürünler: NSIAD'ler (asetilsalisilikanil idler (örn. parasetamol), H2 blokerleri ve proton pompası inhibitörleri,digoksin ve kardiyak glikozidler, organik nitratlar ve kardiyak hastalıklar içiı|diğer vazodilatörler, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, ADEanjiyotensin II antagonistleri, selektif beta-2 adrenoseptör agomantikoagülanlar, platelet agregasyon inhibitörleri, statinler, fıbrat ve bentürevleridir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Pediatri k popülasyon:

Veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: X.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

SUMİLOS sadece postmenopozal kadınlarda kullanım için önerilmektedir.

Gebelik dönemi

k|i

inik veri tavşanların

SUMİLOS


Stronsiyum ranelat'ın gebelikte kullanımı ile ilgili herhangi bir bulunmamaktadır. Yüksek dozlarda hayvan çalışmalarında gebe sıçan veyavrularında geri dönüşebilir kemik etkisi görünmüştür (Bkz. Bölüm 5.3 ).

gebelik döneminde kazara kullanılıyorsa kullanımı kesilmelidir.Laktasyon dönemi

Stronsiyum süte salgılanır. Stronsiyum ranelat emziren kadınlara verilmemelidir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

kadar az ya

Stronsiyum ranelat'm araç ve makine kullanma yetisine etkisi önemsenmeyecek da hiç yoktur.

4.8. İstenmeyen etkilerGüvenlilik profil özeti:

Stronsiyum ranelat ile yaklaşık 8.000 katılımcıyı içeren klinik çalışmalar yapılmıştır. Stronsiyum ranelat'ın uzun dönem güvenilirliği, faz III çalışmalar ile 60 ay süreylestronsiyum ranelat (n=3.352) veya plasebo (n=3.317) kullanılarak postmenopozal
osteoporozu olan kadınlarda değerlendirilmiştir. Çalışmaya alman hasta grubumla ortalama yaş 75 ve hastaların %23'ü 80 ile 100 yaş arasındadır.
Tedavi başlangıcında, 80 yaşın altı veya üzerinde fark olmaksızın tedavi gruplarında görülen advers etkilerin türü ve sıklığı arasında hiçbir fark görülmemiştir.
Stronsiyum ranelat ile genel advers etki oranı plasebo grubundan farksızdır advers etkiler genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen advers etki bulantıgenellikle tedavinin başında başlayıp, tedavinin ilerleyen safhalarında iki grupgözlemlenmemiştir. Tedavinin durdurulma sebebi genellikle bulantıdır (Plasel% 1.3 ve stronsiyum ranelat grubunda %2.2 oranındadır).

rastlanan ishal olupabasında farkgrubunda

yevp


Faz III çalışmaları sırasında 5 yıl süresince gözlenen yıllık venöz tromboembolizm vakaları (VTE), stronsiyum ranelat ile tedavi edilen hastalarda plaseboya karşı 1.4 mutlak riskle (C1%95, [1.0:2.0] ) yaklaşık %0.7 dir (Bkz. Bölüm 4.4 ).
Advers reaksiyonların tablolaştırılmış listesi:
Klinik çalışmalar ve/veya pazarlama sonrasında stronsiyum ranelat ile aşağıdaki advers olaylar bildirilmiştir.
Faz III klinik çalışmalarda stronsiyum ranelat tedavisiyle ilişkilendirilebilec ek advers olaylar, istenmeyen etkiler olarak listelenmiştir (sıklık plaseboya karşı değerlenc irilmiştir):Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100; <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek(> 1/10000;< 1/1000); çok seyrek (< 1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden! hareketletahmin edilemiyor).

Organ sistemi ile sınıflandırma

Advers etki hasta oram

(%)


tecrübe edeı

i


Görülen sıklık:


Tedavi


Advers etki
Stronsiyum
ranelat
<n=33521
Plaseb
(n=331

9

;7)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor*:


Kemik iliği yetmezliğiEozinofili (cilt reaksiyonları ile ilişkilendirilmiş duyarlılık)
Lenfadenopati (cilt reaksiyonları ile ilişkilendirilmiş duyarlılık)

-

-


Psikiyatrik hastalıkları

Bilinmiyor*:


Konfuzyon durumuİnsomnia

-

-


Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:


Başağnsı
%3.3
%2.7

Bilinçte rahatsızlıklar
%2.6
%2.1

Hafiza kaybı
%2.5
%2.0

Yaygın olmayan:Bilinmiyor*

ParasteziBaş dönmesiVertigo
%0.4
%0.1

V as küler hastalıklar

Yaygın:


Venöz tromboembolizm (VTE)
%2.7
%1.9

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıkları

Bilinmiyor*:


Bronşiyal hiperreaktivite
-

-

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:


Bulantı
%7.1
%4.6
İshal
%7.0
%5.0
Gevşek dışkı
%1 0
%0.2

Bilinmiyor*:


Kusma


Kann ağrısı

-

-

Oral mukozal iritasyon (stomatit ve/veya ağızda ülserasyon)

-

-
Gastroözofajeal reflü

-

-

Dispepsi

-

-

Kabızlık

-

-

Flatulans

-

-

Ağız kuruluğu

-

-

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor*


Serum transaminazlannda artış (cilt reaksiyonları ile


ilişkilendirilmiş duyarlılık) Hepatit

_

_

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın:


Dermatitis
%2.3
%2.0
Ekzema
%1.8
%1.4

Seyrek:


DRESS (Bkz. Bölüm 4.4)


Çok seyrek:


Ciddi kütanoz advers reaksiyonlar: Stevens-Johnson sendromu,


toksik epidermal nekroliz*** (Bkz. Bölüm 4.4)

Bilinmiyor*:
Ciltte duyarlılık reaksiyonlan (döküntü, kaşıntı, ürtiker, anjiyoödem)
Alopesi


Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor1:


Kas-iskelet sistemi ağrıları (kas spazmı, miyalji, kemik

ağrısı, artralji ve ekstremitelerde ağrı)

_

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastakklar

Bilinmiyor1:


Periferal ödem
Pireksi (Cilt reaksiyonları ile ilişkilendirilmiş duyarlılık) Kırgınlık

Araştırmalar

Yaygın:


Bunlar da, kemik döngüsünün kemik yapımı yönünde yeniden dengelenmesini sağlamaktadır.
Stronsiyum ranelat'ın aktivitesİ çeşitli klinik olmayan deneylerde incelenmiştir; Özellikle, sağlam sıçanlarda, stronsiyum ranelat trabeküler kemik kütlesini, trabeküla sayısını vekalınlığını artırmaktadır; bunlar da kemik gücünde iyileşmeye neden olmaktadır.
Tedavi edilen insan ve hayvanların kemik dokularında, stronsiyum genel olarak kristal yüzeye absorbe olup, yeni oluşan kemiğin apatit kristalindeki kalsiyumun yerini önemsizmiktarda alır. Stronsiyum ranelat kristal özelliklerini değiştirmez. Faz III çal ışmalarındagünde 2 g stronsiyum ranelat ile 60 aylık tedavi sonrasında elde edilen iliyak krest kemiğibiyopsilerinde, kemik kalitesi veya mineralizasyonunda azalma etkileri görülmeriniştir.
5.2.) ve rpsiyometriartışa yolsonrasındaum ranelatalınmalıdırmalarında,ıfunda yıllık5, femoral

Kalsiyumla karşılaştırıldığında, kemikte stronsiyum dağılımı (Bkz. Bölüm! stronsiyumun artmış X-ışını emiliminin kombine etkisi, dual-foton X-ışını abso(DXA) ile yapılan kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümündeaçmaktadır. Eldeki veri, bu faktörlerin stronsiyum ranelat 2g/gün ile 3 yıl tedaviölçülen KMY değişiminin % 50'si ne karşılık gelmektedir. Bu konu, stronsi)ile tedavi süresince, KMY ölçümlerinin yorumlanması sırasında dikkatestronsiyum ranelat tedavisinin kırılmaya karşı etkinliğini gösteren faz III çalıjfölçülen ortalama KMY artışı, lumbar kemikte yıllık yaklaşık %4 ve femur boyyaklaşık %2'dir; çalışmaya göre 3 yıllık tedavi sonunda lumbar kemikte %13-boynunda ise %5-6 artış gözlenmiştir.
Faz III çalışmalarda, plaseboyla karşılaştırıldığında tedavinin üçüncü ayından! itibaren 3 yıla kadar, kemik yapımının biyokimyasal markerleri (kemiğe özgü alkalin fosfijtaz ve tip Iprokolajen'in C-terminal propeptidi) artmış ve kemik rezorbsiyonununkiler (serum C-telopeptid ve üriner N-telopeptid çapraz bağlantılar) azalmıştır.
Stronsiyum ranelatın farmakolojik etkilerinin yanı sıra, kalsiyum ve paratircjid hormon (PTH) serum konsantrasyonlarında çok az azalma, kan fosfor konsantrasyonları! ve toplamalkalin fosfataz aktivitesinde artış gözlemlenmiştir, ancak bunların klinik; sonuçlarıgözlemlenmemiştir.

Klinik etkinlik:


Osteoporoz, normal genç popülasyonun ortalama değerinden 2.5 SD ve daha az; belkemiği veya kalça KMY'si olarak tanımlanmaktadır. Postmenopozal osteoporozla ilişiklendirilenrisk faktörleri arasında, düşük kemik kütlesi, düşük kemik mineral yoğunluğu, erkenmenopoz, sigara kullanımı hikayesi ve ailede orteoporoz hikayesi sayılmaktadır.Osteoporozun klinik sonucu kırıklardır. Kırık riski, risk faktörlerinin sayısına bağlı olarakartmaktadır.

Postmenopozal osteoporozun tedavisi:


Stronsiyum ranelat'ın kırığa karşı çalışma programı plasebo kontrollü, çalışmasından oluşmaktadır: SOTI çalışmasına, osteoporoz teşhisi konan (düKMY ve yaygın vertebra kırıkları) ve ortalama 70 yaş grubundaki 1.649 poskadın dahil edilmiştir. TROPOS çalışması, osteoporoz teşhisi konan (alt femöKMY ve yarısından fazlasında yaygın kınk) ve ortalama 77 yaş grubunpostmenopozal kadını içermektedir. SOTI ve TROPOS çalışmaları beraber,

iki

Faz III lumbartjmenopozalrai boyundaki 5.091|80 yaşının

«jük


üzerindeki 1.556 hastayı içermektedir (çalışmadaki popülasyonun %23.1'i); Hastalar, günlük tedavilerine ek olarak (2 g/gün stronsiyum ranelat veya plasebo), her iki çalışmaboyunca kalsiyum ve D vitamini katkısı almışlardır.
SOTI çalışmasında, 3 yıllık tedavi sonucunda, SUMILOS yaygın vertebra kırıklarının göreceli riskini %41 oranında azaltmıştır (Tablo 1). Bu etki birinci yıldian itibarenanlamlı orandadır. Benzer faydalar, temelde birden fazla kırığı olan kadınlarda dagözlenmiştir. Klinik vertebral kırıklarla ilgili olarak (sırt ağrısıyla bağlantılı kırıklar ve/veyavücut yüksekliğinde en az 1 cm. kısalma olarak tanımlanmaktadır) göreceli risk %38oranında azalmıştır
Stronsiyum ranelat, boyda en az 1 cm kısalma olan hastaların sayısında plaseboya oranla azalma sağlamıştır. Hem QUALIOST özel ölçümünün tüm skorları (fiziksel Ve zihinsel),hem de SF-36 genel ölçümünün Genel Sağlık algılama skoru, stronsiyum ranelafınplaseboyla karşılaştırıldığında faydalı olduğunu göstermektedir
Stronsiyum ranelafın yeni vertebral kırık riskini azaltmadaki etkinliği, temelde ffajilite ffaktürü olmayan osteoporozlu hastaları içeren TROPOS çalışması iledoğrulanmıştır.
Tablo 1: Vertebral kırıkları olan hastalardaki vakalar ve göreceli risk azalması

Plasebo
Stronsiyum
ranelat
Placeboya k görecelirisk azalmas
^rşı a (CI
SOTI
N=723
N=719


3. yıl boyunca yeni vertebral kırık
%32.8
%20.9
%41 (27-52
o
o
o*

V

o-
1. yılın sonunda yeni vertebral kırık
%11.8
%6.1
%49 (26-64
, p<0.001
3 yıl boyunca yeni klinik vertebral kırık
%17.4
%11.3
%38 (17-53;
i, p<0.001
TROPOS
N~1823
N=1817


3 yıl boyunca yeni vertebral kırık
%20.0
%12.5
%39 (27-49
, p<0.001
SOTI ve TROPOS çalışmalarının katılan 80 yaşın üzerindeki hastaların ortak; analizinde, stronsiyum ranelat 3 seneyi aşan tedavi süresince, yeni vertebral kırıkların görecelioluşma riskini %32 azaltmıştır (vaka oranı plasebo ile %26.5 iken, stronsiyum ranelat ile%19.1). SOTI ve TROPOS çalışmalarının ortak analizinden lumbar kemik ve/veya femurboynu KYM osteopenik aralıkta olan, yaygın kırığı olmayan ancak ek olarak kırık için en azbir risk faktörü taşıyan hastaların (N=176) çalışma sonrası analizinde, Istronsiyumranelat 3 yıl süresince ilk vertebral kırık riskini %72 azaltmıştır (vertebral; kırık vakaoranı plasebo ile %12.0 iken stronsiyum ranelat ite %3.6).
TROPOS çalışmasından ayrıca, yüksek kırık riski taşıyan ve belirli bir medri olan [femoral boyun KMY T-değeri < -3 SD (NHANES III kullanılarak uretiekarşılık gelen menzili) ve yaş >74] bir hasta altgrubunda (n=1.997, yani TROpopülasyonunun %40'ı), çalışma sonrası analizde, 3 yıllık tedavi sonrasındaranelafın plasebo grubuyla karşılaştırıldığında kalça kırığı riskini %36 oranıgözlemlenmiştir (Tablo 2).

PD

al durumu inin -2.4'eS çalışmastronsiyumazalttığı

nida

Tablo

2: Kalça kırıkları olan hastalardaki vakalar ve KYM <-2.4 SD (NHANES > 74 olan hastalarda göreceli risk azalması
III) ve yaş

Erkeklerde osteoporoz tedavisi:


Stronsiyum ranelat'm erkeklerde osteoporoz tedavisindeki etkililiği 2 yıll plasebo kontrolü yüksek kırık riski bulunan (yaş ortalaması 72.7; ortalama lumbarT-skoru -2.6; %28 yaygın vertabral kırık) 243 hasta (ITT popülasyon,stronsiyum ranelat verilmiştir) üzerinde yapılan çalışma ile kanıtlanmıştır. Çalışanalizleri 1. yılın sonunda yapılmıştır.

ık

çift-kör, KMYhastayaAıanın genel

162


Plasebo
Stronsiyum ranelat
Plaseboya karş risk azalması (ideğeri
ı göreceli
Dİ %95), p
TROPOS
N=995
N=982


3 yıl boyunca kalça kırığı
%6.4
%4.3
36% (0-59), p=
* 0.046
Tüm hastalara günlük kalsiyum (1000 mg) ve D vitamini (800 IU) takviyesi verilmiştir. Stronsiyum ranelat tedavisinin başlangıcından itibaren 6 ay gibi kısa bir zamanda plaseboyakıyasla KMY'nda istatiksel olarak anlamlı artışlar görülmüştür.
12 ayın sonunda ana etkililik kriteri olan ortalama lumbar omurga KMY'nda postmenopozal kadınlar üzerinde yapılan pivotal kırık karşıtı Faz III çalışmalarında görüleri ile benzeristatiksel olarak anlamlı bir artış (%5.32; p<0.001) görülmüştür.
12 ayın sonunda femur boynu KMY ve toplam kalça KMY'nda istatistiksel olarak anlamlı artışlar (p<0.001) görülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Stronsiyum ranelat 2 stabil stronsiyum atomu ve 1 ranelik asit molekülünden oluşmakta ve organik kısım, moleküler ağırlık, farmakokinetik ve molekülün kabul edilebilirliğiaçısından en iyi uyuşmayı sağlamaktadır. Stronsiyum ve ranelik asidin farmikokinetiği,sağlıklı genç erkeklerde ve sağlıklı postmenopozal kadınlarda değerlendirilmiş, aynızamanda yaşlı kadınları da içeren postmenopozal osteoporozlu kadınlarda da ıjzun dönemetkileri gözlemlenmiştir.
Yüksek polaritesi sebebiyle ranelik asidin emil im, dağılım ve plazma proteinlerine bağlanması düşüktür. Ranelik asidin birikimi yoktur, hayvan ve İnsanlardametabolizmasıyla ilgili bir kanıt görülmemiştir. Emilen ranelik asit değişmeden böbrekleryoluyla elimine olmaktadır.

Emilim:


2 g stronsiyum ranelat oral alımından sonra, stronsiyumun mutlak biyo^ararlanımı yaklaşık %25'tir (aralık % 19-27). En yüksek plazma konsantrasyonlarına 2g'lık tek dozalımından 3-5 saat sonra ulaşılmaktadır. Stronsiyum ranelatm kalsiyum veya gıda ile alımı.
arasında bir ilişki göstermemektedir.

Böbrek yetmezliği:


0 ml/dak), kreatininnde artışa30 ile 70jjaklaşık 50arda dozaj

Hafif ve orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30-7) kreatinin klirensi azaldıkça stronsiyum klirensi de azalmakta (30-70 ml/dakklirensinden yaklaşık %30 azalma), dolayısıyla stronsiyum plazma seviyelerisebep olmaktadır Faz III çalışmalarda, hastaların %85'inin kreatinin klirenslerjml/dak arasında, %6'sı 30 ml/dak'nın altındadır ve ortalama kreatinin klirensiml/dak'dır. Dolayısıyla, hafif ve orta derece böbrek yetmezliği olan hastalayarlamasına gerek yoktur.
altında),

yemekten 3 saat sonra alınması ile karşılaştırıldığında stronsiyumun biyoyar yaklaşık %60-70 azaltmaktadır. Stronsiyumun göreceli yavaş emilimi sebebiyle,alımından hemen önce veya sonra kalsiyum ve gıda alımından kaçınılmalıdıralınan D vitamininin stronsiyum ranelat'a maruz kalma üzerine hiçbir etkisi görü

arlammını SUMİLOSOral yoldanmemiştir.

Dağılım:


Stronsiyumun dağılma hacmi yaklaşık 1 L/kg.'dır. Stronsiyumun insan plazma bağlanması düşüktür (%25) ve stronsiyumun kemik dokusuna yüksekİliyak krest kemiği biyopsilerinden ölçülen stronsiyum konsantrasyonlarından,stronsiyum ranelat ile 60 aya kadar tedavi edilen hastalarda 3 yıllık tedavi sonra:stronsiyum konsantrasyonunun bir platoya ulaşabildiği gözlenmiştir. Hastaharicinde stronsiyumun kemikten eliminasyon kinetiğini gösterecek veri bulunma

afıntt

proteinlerine esi vardır,günde 2 g4mda kemiktedavimaktadır.

Bivotransformasvon:


Divalent katyon olduğundan, stronsiyum metabolize olmaz. Stronsiyum ranelajt sitokrom P450 enzimlerini inhibe etmemektedir.

Eliminasyon:


Stronsiyumun eliminasyonu zaman ve dozdan bağımsızdır. Stronsiyumun etkili ömrü 60 saattir. Stronsiyumun atılımı böbrekler ve gastroint esti nal sistemPlazma klirensi yaklaşık 12 ml/dak (CV %22) ve renal klirensi yaklaşık 7 ml/dj%28).

yol'

yarılanma uyla olur,ük.'dır (CV

Doğrusal!ık/doğrusal olmayan durum:Hastalardaki karakteristik özellikler


Gerivatrik popülasvon:

Popülasyon farmakokinetik

verisi hedef popülasyonda, yaş ile stronsiyumu:

h

klerensi

İleri derece böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30 ml/dak'm farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer yetmezliği olan hastalarda farmokinetik veri bulunmamaktadır. Stronsiyumun farmakokinetik özellikleri nedeniyle herhangi bir etki beklenmemektedir.

5.3. Klinik Öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veri, güvenlilik farmakolojisi, genotoksisite ve karsinojenik potansiyele dayalı konvansiyonel çalışmalar temel alındığında, insanlar üzerinde belirti bir zararolmadığını görülmektedir.
Sıçanlara kronik olarak oral yoldan verilen yüksek dozda stronsiyum ranelat, Özellikle de kendinden kırıklar ve gecikmiş mineralizasyon olmak üzere kemik ve diş anormalliklerineyol açmıştır. Bu etkiler kemik stronsiyum seviyelerinde uzun dönem klinik kemikstronsiyum seviyelerinde olduğundan 2-3 kat fazla bildirilmiştir ve tedavinin kesilmesiylegeri döndürülmektedir.
Sıçan ve tavşanlarda yapılan gelişme toksisitesi çalışmalarında, yavrularda kemik ve diş anormalliklerine (örneğin eğri uzun kemikler ve dalgalı kaburgalar) rastlanmıştır. Bu etkilertedavinin kesilmesinden 8 hafta sonra geri döndürülebilmektedir.

Çevresel Risk Değerlendirmesi

Stronsiyum ranelat'ın çevresel risk değerlendirmesi Avrupa Çevresel Risk Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapılmıştır.
Bu değerlendirmelerin sonucunda stronsiyum ranelat'm çevresel risk taşımadığını desteklenmiştir ve stronsiyum ranelat çevreye zararlı değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

• Aspartam (E951)
• Maltodekstrin
• Mannitol (E421)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar

Bu ilaç özel saklama koşulları gerektirmemektedir. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Ürün sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde kul 1 anıl mal ı< fır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

lietilen tek

Her bir karton kutu 28 tek dozluk paket içermektedir (polietilen/ alüminyum/ dozluk paketler).

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun ojlarak imhaedilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

HELBA İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319. Sok. No:5/2
ÇANKAYA/ANKARA
Tel:0312 478 08 88 Fax:0312 478 06 65

8. RUHSAT NUMARASI

254/87

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 13 12 2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

%1.4


°io0.6

yapısı ve

13

1

Kreatinin kınaz (CK) aktivitesinde artış2 3


^Pazarlama sonrası rapor edilen.
2
Kas-iskelet bozukluklan bölümünde normal dağılımın üst limitinin 3 katından fazla. Pek çok vakada, bu değerler tedavide bir değişiklik yapılmaksızın normale dönmüştür.
3
Asya ülkelerinde

seyrek

olarak rapor edilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar:
Klinik araştırmalarda, sağlıklı postmenopozal kadınlarda 25 gün boyunca tekrarlanan günde 4 g'lık stronsiyum ranelat uygulaması sonucunda, ilacın iyi tolere edildiğigözlemlenmiştir. Sağlıklı erkek gönüllülerde ise tek doz olarak uygulanan 11 g jstronsiyumranelat sonucunda herhangi bir semptom görülmemiştir.
Tedavi:
Klinik çalışmalarda uygulanan diğer doz aşımları sonucunda (maksimum 147 g|in boyunca günde 4 g'a kadar) tıbben herhangi bir olay gözlemlenmemiştir.
Süt veya antasitler aktif maddenin emilimini azaltmakta yardımcı olabilir, poz aşımı durumunda absorbe olmamış ilaç kusma yolu ile atılabilir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kemik hastalıkları tedavisi için ilaçlar-Kemik mineralizasyonunu etkileyen diğer ilaçlar
ATC kodu: M05BX03

in vitro,

stronsiyum ranelat: j
• Hem kemik doku kültüründe kemik yapımını, hem de osteoblasjt prekürsör
replikasyon ve kemik hücre kültüründe kolaj en sentezini artırır. |
• Osteoklast farklılaşmasını ve rezorbsiyon aktivitesini azaltarak kerjıiğin tekrar
rezorbsiyonunu azaltır. i

İlaç Bilgileri

Sumilos 2g Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granü...

Etken Maddesi: Stronsiyum Ranelat

Atc Kodu: M05BX03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.