Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Proursan 250mg Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Safra Kesesi ve Karaciğer » Safra Kesesi Tedavisi » Safra Asidi Preparatları » Ursodeoksikolik Asit

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PROURSAN 250 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir PROURSAN, etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Sert kapsül
Beyaz veya hemen hemen beyaz toz içeren, beyaz renkli sert jelatin kapsüllerdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Safra taşı bulunmasına rağmen, safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm'den küçük ve X-ışını görüntülerinde gölgeli olmayan kolestrol safra taşlarının eritilmesi.
Safra reflüsüne bağlı gastrit (alkalen reflü gastrit) tedavisi.
Dekompanse karaciğer sirozunun bulunmadığı durumlarda primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisi.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji:

Farklı endikasyonlar için önerilen günlük dozlar şunlardır:

Kolesterol safra taslarının eritilmesinde:


Her kg vücut ağırlığı için günde yaklaşık 10 mg ursodeoksikolik aside eşdeğer olarak;
60 kg'a kadar 2 kapsül
61 - 80 kg arası 3 kapsül81 - 100 kg arası 4 kapsül100 kg'dan fazla 5 kapsül

Safra reflü gastriti tedavisinde:


Günde 1 kapsül bir miktar sıvı ile çiğnenemeden yutulmalıdır.

Primer biliver sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:


Günlük dozaj (14±2 mg orsodeoksikolik asit/kg [vücut ağırlığı]), vücut ağırlığına göre 3 ve 7 kapsül arasında değişmektedir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Kolesterol safra taslarının eritilmesinde:


Her gece yatmadan önce kapsüller bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Kolestrol safra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 6-24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben safra taşı büyüklüğünde bir azalma olmamış ise, tedaviye devamedilmemelidir.
6 aylık aralarla, ultrason veya X-ışını incelemeleri ile tedavinin başarısı kontrol edilmelidir. Kontrollerde, taşlarda kalsifıkasyon olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifıkasyon varsa tedavisonlandırılmalıdır.

Safra reflü gastritinin tedavisinde:


Her gece yatmadan önce 1 kapsül bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Önerilen tedavi süresi 10-14 gün olmakla birlikte, tedavinin süresine, hastanın kimliğine göre hekimin karar vermesi uygundur.

Primer biliver sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:


Vücut ağırlığı
(kg)
PROURSAN
İlk 3 ay
Takiben
Sabah
Öğlen
Akşam
Akşam
(günde bir kez)
47-62
1
1 1
3
63-78
1
1 2
4
79-93
1
2
2
5
94-109
2
2
2
6
110 üzeri
2
2
3
7
İlk 3 aylık tedavide, PROURSAN gün içinde bölünmüş olarak alınmalıdır. Karaciğer değerlerinde iyileşme olduğunda, günlük doz akşamlan günde bir defa alınabilir.
Primer biliyer sirozda PROURSAN'ın kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.
Primer biliyer sirozlu hastalarda seyrek vakalarda, tedavi başlangıcında hastalığın semptomlarında (kaşıntı v.b gibi) kötüleşme görülebilir. Böyle bir durum meydana gelir ise PROURSANtedavisinde günde 1 kapsül ile devam edilir ve her hafta günlük doz 1 kapsül arttırılarak yukarıdakitabloda önerilen doza kadar çıkılır.

Uygulama şekli:

Kapsüller düzenli olarak alınmalıdır.
Vücut ağırlığı 47 kg'dan az veya PROURSAN'ı yutmayan hastalar için süspansiyon formu önerilir.

Kolestrol safra taslarının eritilmesinde ve safra reflü gastriti tedavisinde:


Kapsüller gece yatmadan önce bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Primer biliver sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde:


Kapsüller bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

“Pozoloji ve uygulama şekli” bölümünde yer alan “Primer biliyer sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde” başlıklı dozaj önerilerine bakınız.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına ilişkin herhangi bir öneri bilinmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

PROURSAN'ın kullanımında yaş sınırlaması yoktur. PROURSAN kullanımı vücut ağırlığı ve hastanın durumuna bağlıdır.

Geriyatrik popülasyon:

PROURSANTn kullanımında yaş sınırlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

PROURSAN aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
Safra kesesi ve/veya safra kanallarının akut inflamatuvar hastalıklarında,
Safra kanalları tıkanıklığında,
Sık biliyer kolik ataklan,
Kalsifiye safra kesesi taşı
Safra kesesi kontraktilite bozukluğu
- Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya PROURSAN'ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

PROURSAN doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
Tedavinin ilk üç ayında, karaciğer fonksiyon testleri [AST (SGOT), ALT (SGPT) ve y-GT] 4 haftalık aralıklarla, daha sonra üç ayda bir kez olmak üzere hekim tarafından kontrol edilmelidir.Bu izlem, primer biliyer siroz için tedavi edilen hastaların tedaviye yanıt verip veremeyeceğinihızlı bir şekilde göstermekle beraber özellikle ileri aşamalardaki hastalarda herhangi bir karaciğerfonksiyon bozukluğunun erken teşhisini sağlayacaktır.
İleri evre biliyer sirozun tedavisinde kullanıldığında; çok seyrek vakalarda hepatik sirozun dekompansasyonu görülebilir. Tedavi kesildiğinde kısmen geri döner.

Kolestrol safra taslarının eritilmesinde:


Tedavinin ilerlemesini değerlendirmek ve taşlardaki kalsifikasyonu zamanında belirlemek için safra taşının boyutuna bağlı olarak, tedavinin başlamasından 6-10 ay sonra oral kolesistografi ilesafra kesesi görülmeli; ayakta ve yatarak ultrasonografık inceleme ile tıkanıklık açısındanizlenmelidir.
PROURSAN, safra kesesi X-ışını görüntülenmesinde görülmeyen veya kalsifiye safra kesesi taşı olan, safra kesesi ko n trakt i 1 i te s i bozuk ya da sık biliyer kolik atakları geçiren hastalardakullanılmamalıdır.
Hastada ishal ortaya çıkarsa doz azaltılmalı, ishal devam ederse tedavi sonlandırılmahdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

PROURSAN, kolestiramin ve kolestipol veya alüminyum hidroksit ve/veya smektit (alüminyum oksit) içeren antasidler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Çünkü bu ürünler bağırsaktaursodeoksikolik asidi bağlar ve bu nedenle emilimini ve etkisini engeller. Eğer bu ilaçlardanbirinin kullanılması gerekliyse, PROURSAN'dan en az 2 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır.
PROURSAN, siklosporinin bağırsaktan emilimini artırabilir. Bu yüzden siklosporin tedavisi gören hastaların, siklosporin kan seviyeleri doktorları tarafından kontrol edilmeli ve gerekgörülürse siklosporinin dozu ayarlanmalıdır.
PROURSAN nadir vakalarda da olsa siprofloksasinin emilimini azaltabilir.
Ursodeoksikolik asitin kalsiyum-antagonisti nitrendipinin pik plazma konsantrasyonlarım (Cmaks) ve eğri altında kalan alanını (EAA) azalttığı görülmüştür. Dapsonun terapötik etkisinin deazaldığı bildirilmiştir. Bu gözlemler ile birlikte in vitro bulgular, ursodeoksikolik asidin, sitokrom
P450 3A enzimlerini indüklediğini gösterse de; klinik çalışmalar, ursodeoksikolik asidin, sitokrom P450 3A enzimlerinin indüklenmesi ile ilgili etkilerinin olmadığını göstermiştir.
Östrojen ve klofribat gibi kolestrol düşürücü ilaçlar safra taşlarının oluşumunu kolaylaştırabilir ve bu nedenle safra taşının eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkisini yok edebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon :

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: EEdir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Cinsel yönden aktif olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar.
Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşının eritilmesi için PROURSAN alan hastalar, hormonal doğum kontrolilaçları safra taşı oluşumunu kolaylaştırabildiğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrolyöntemi kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

Açıkça gerekli olmadıkça gebelik döneminde ursodeoksikolik asit kullanılmamalıdır.
Tedaviye başlamadan önce gebelik söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.
Sınırlı sayıda ursodeoksikolik aside gebelikte maruz kalma olgularından gelen veriler, ursodeoksikolik asidin gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerindeadvers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojikveri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesinin bulunduğunugöstermiştir (Bkz. Bölüm 5.3.). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ursodeoksikolik asidin gebeliğin ilk üç ayında kullanılmasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Laktasyon dönemi

Ursodeoksikolik asidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ursodeoksikolik asidin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına yada PROURSAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıpkaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından zararı ve PROURSANtedavisinin anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Eğer tedavi gerekliyse, bebek sütten kesilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Ursodeoksikolik asidin sıçanlarde fertilite üzerinde etkisi olmamış ve nesillerinin peri/post natal gelişimini etkilememiştir. İnsanlarda ise üreme yeteneği/fertilite üzerine etkisi bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers etkiler sistem organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek ( >1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Ursodeoksikolik asit tedavisi sırasında dışkıda yumuşama ve ishal.
Çok seyrek: Primer biliyer siroz tedavisi sırasında, şiddetli sağ üst karın ağrısı.

Hepato-bilier hastalıklar:

Çok seyrek: Safra taşlarının kalsifıkasyonu ve dekompanse hepatik siroz (ileri evredeki primer biliyer sirozun tedavisi kesildikten sonra kısmi gerileme görülmüştür).

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok seyrek: Ürtiker.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımında ishal meydana gelebilir. Genellikle ursodeoksikolik asidin emilimi doz arttıkça azaldığı için, alınan miktarın çoğu dışkı ile atılır, bu nedenle doz aşımının diğer belirtileribeklenmemektedir.
Spesifik bir tedavisi yoktur. İshal, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasıyla semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

FarmakoterapÖtik grup: Safra bileşimi ve akımını etkileyen ilaçlar ATC kodu: A05 AA 02
Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.
Ağızdan alman ursodeoksikolik asit; bağırsaktan kolesterol emilimini engelleyerek ve safraya kolesterol atılımmı azaltarak, safranın kolesterolle doymasını azaltır. Kolesterol safra taşları,kolestrolün dağılımına ve likit kristal oluşumuna bağlı olarak, zaman içerisinde kademeli olarakçözünür.
Güncel bilgilere göre, ursodeoksikolik asidin hepatik ve kolestatik hastalardaki etkisinin lipofılik, deterjan benzeri ve toksik özellikteki safra asitlerinin yerini hidrofılik, sito-protektif, non- toksikursodeoksikolik asidin alınması, hepatositlerin salgılama kapasitelerinin artması ve immünolojikdüzenleyici süreçler sayesinde olduğu düşünülmektedir.

5.2. Fa r ma ko kin etik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Oral alınan ursodeoksikolik asit jejunumdan ve ileumun üst kısmında pasif transport ile terminal ileumdan ise aktif transport ile hızla emilir. Emilim, genellikle uygulanan dozun %60-%80oranındadır. Karaciğerden ilk geçiş klerensi %60'a yakındır.

Dağılım:


Emilimden sonra safra asidinin hemen hemen hepsi glisin ve taurin amino asidi ile karaciğerde konjuge edilir ve safra ile atılır.
Günlük doza ve altta yatan karaciğer bozukluğuna veya karaciğerin durumuna bağlı olarak safrada, daha hidrofılik olan ursodeoksikolik asit birikir. Aynı zamanda, diğer daha lipofılik olansafra asitlerinde de relatif bir düşüş gözlemlenmiştir.

Bivotransformasvon:


Ursodeoksikolik asit, bağırsak bakterilerinin etkisi ile kısmi yıkıma uğrayarak ve 7-ketoIitokolik asit ve litokolik aside dönüşür. Litokolik asit karaciğer için toksik bir asit olup, bazı hayvantürlerinde karaciğer parenkim hasarına neden olur. İnsanda, litokolik asidin sadece çok az birkısmı emilir ve önce karaciğerde sülfatlanarak, detoksifiye edilir.

Eliminasvon:


Safra ile ve sonuç olarak dışkıyla atılır.
Ursodeoksikolik asidin biyolojik yarı ömrü 3.5 ile 5.8 gün arasındadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

a) Akut toksisite
Hayvanlarda ki akut toksisite çalışmaları herhangi bir toksik hasar göstermemiştir.
b) Kronik toksisite
Maymunlar üzerinde yapılan subkronik toksisite çalışmaları; yüksek doz verilen gruplarda, fonksiyonel değişiklikler (karaciğer enzim değişiklikleri) ve safra kanalı proliferasyonu, portalinflamatuvar odak ve hepatoselüler nekroz gibi morfolojik değişiklikleri içeren hepatotoksik etkioluştuğunu göstermiştir. Bu toksik etkilerin pek çoğu, ursodeoksikolik asit metaboliti olanlitokolik aside bağlanabilir. Litokolik asit maymunlarda, insanlardan farklı olarak detoksifıyeedilemez. Klinik tecrübeler, tanımlanan hepatotoksik etkilerin, insanlarda önem taşımadığınıgöstermiştir.
e) Karsinojenisite ve mutajenik potansiyel
Fare ve sıçanlar üzerinde yapılan uzun dönemli çalışmalar, ursodeoksikolik asidin karsinojenik potansiyeli ile ilgili herhangi bir kanıt açığa çıkarmamıştır.
Ursodeoksikolik asit ile yapılan

in-vilroin-vivo

genetik toksikoloji testleri negatiftir, d) Üreme toksisitesi
Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kg vücut ağırlığı başına 2.000 mg ursodeoksikolik asit dozundan sonra kuyruk aplazisi meydana gelmiştir. Tavşanlarda, embriyotoksik etkiler (kg vücutağırlığı başına 100 mg'lık dozundan) olmasına rağmen, herhangi bir teratojenik etkibulunmamıştır. Ursodeoksikolik asidin, sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamış veursodeoksikolik asit doğum öncesi veya sonrasındaki dölün gelişimini etkilememiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası Kolloidal susuz silikaMagnezyum stearatTitanyum dioksitJelatin

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her bir kutu Al/PVC blister ambalajda 100 kapsül içermektedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 ÇANKAYA/ANKARATelefon: (312) 427 43 57-58Faks : (312) 427 43 59e-mail :

[email protected]


8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/86

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:

İlk ruhsat tarihi: 13.12.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ:

İlaç Bilgileri

Proursan 250mg Kapsül

Etken Maddesi: Ursodeoksikolik Asit

Atc Kodu: A05AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Proursan 250 Mg 100 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.