Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Remoxil Enjektabl Flakon 500 Mg Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

REMOXİL® Enjektabl Flakon 500 mg

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Herbir flakon 500 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir ampul (çözücü) 2ml enjeksiyonluk su içerir.
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjektabl flakon.
Beyaz veya krem beyaz toz içeren renksiz flakon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER4.1 - Terapötik endikasyonlar

REMOXİL®, amoksisiline duyarlı
enfeksiyonlarda kullanılır:
- Üst solunum yolu enfeksiyonları:kronik bronşit ile pnömoni
- Ürogenital sistem enfeksiyonları:

mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki
Tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve
Sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, doğum sonrası enfeksiyonları, septik abortus, gonore, prostatit
- Bakteriyel menenjit
- Septisemi
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

4.2 - Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji uygulama sıklığı ve süresi:

Patojenin cinsine ve enfeksiyonun şiddetine göre değişmekle birlikte;
Orta şiddetteki solunum yolu ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında her 8 saatte bir IM yolla 250-500 mg amoksisilin uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 1 g amoksisilin her 6 saatte bir 34 dakika devam eden yavaş IV enjeksiyonla veya 30-60 dakika süre ile infüzyonla verilebilir.
Bakteriyel menenjitte doz, 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünerek günde 150-200 mg/kg'dır. Tedaviye IV infuzyonla başlamayı takiben IM olarak devam edilebilir.
Septisemide tedavi günde 150-200 mg/kg doz ile ve en az üç gün IV uygulamayı takiben 3-4 saatte bir IM yolla yapılır.
Bakteriyel endokardit profilaksisi

(endikasyonlardayok).

Penisilin alerjisi olmayan hastalarda diş çekimi veya diş etleri ile ilgili dokuları da içine alan ameliyatlardan 1 saat önce profilaktikamaçla 3 g amoksisilin oral yolla tek doz olarak uygulanır. 10 yaşın altındaki çocuklarayetişkin dozunun yarısı, 5 yaşın altındakilere yetişkin dozunun dörtte biri uygulanır. Eğergerekirse operasyondan 4 saat sonra doz tekrarlanır. Genel anestezi altında dental müdahaleyealınan endokardit riski taşıyan hastalar için profilaksi amacıyla anesteziden önce IM olarak 1g amoksisilin ve 6 saat sonra oral yolla 0.5 g amoksisilin tavsiye edilir.
Dental müdahalenin hastanede yapılmasını gerektiren özel endokardit riskli hastalar için genel anesteziden hemen önce, IM olarak 1 g amoksisilin ve 120 mg gentamisin uygulaması daönerilmektedir. Bu durumda hastaya 6 saat sonra ağızdan 500 mg amoksisilin verilir.
Genel anestezi ile genitoüriner cerrahi girişimlerinde, obstetrik ve jinekolojik veya gastrointestinal müdahale yapılacak olan protezli hastalar için anesteziden hemen önce, IMolarak 1 g amoksisilin ve 120 mg gentamisin tedavisi uygulanır. 6 saat sonra ise IM yolla 500mg amoksisilin verilir.

Uygulama şekli:

REMOXİL® çözücüsü ile iyice çözüldükten sonra infüzyon sıvısına katılır.

%

0.9 Sodyum Klorür, % 5 Dekstroz, Laktatlı Ringer gibi infüzyon solüsyonları ile geçimlidir.
REMOXİL®, sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Renal yetmezlik durumunda antibiyotik atılımı gecikecektir. Dozlar duruma göre ayarlanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Orta şiddetteki solunum yolu ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında, 10 yaşına kadar çocuklarda günde 50-100 mg/kg amoksisilin bölünmüş dozlarda uygulanabilir.
Dental müdahalenin hastanede yapılmasını gerektiren özel endokardit riskli hastalar için genel anesteziden hemen önce, 10 yaşın altındaki çocuklar için amoksisilin dozu yetişkin dozununyarısıdır ve gentamisin dozu 2 mg/kg'dır. 5 yaşın altındaki çocuklar için amoksisilin dozuyetişkin dozunun dörtte biridir ve gentamisin dozu 2 mg/kg'dır.
Genel anestezi ile genitoüriner cerrahi girişimlerinde, obstetrik ve jinekolojik veya gastrointestinal müdahale yapılacak olan protezli hastalar için anesteziden hemen önce, 10yaşın altındaki çocuklar için amoksisilin dozu yetişkin dozunun yarısı ve gentamisin dozu 2mg/kg'dır.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaş ve üzerindeki hastaların daha genç hastalara göre amoksisiline farklı yanıt verip vermediğini tayin etmek üzere amoksisilin ile yapılan klinik çalışmaların bir analizigerçekleştirilmiştir. Amoksisilin kapsül ile tedavi edilen 1811 deneğin %85'i <60 yaş, %15'i>61 yaş ve %7'si >71 yaşındadır. Bu analiz ve rapor edilen diğer klinik deneyimler yaşlı vegenç hastalar arasında ilaca yanıt açısından fark ortaya koymamıştır ancak yine de bazı yaşlıbireylerin daha fazla hassasiyeti olduğu gerçeği dışlanamaz.
Bu ilacın büyük oranda böbrekler tarafından atıldığı bilinmektedir ve renal fonksiyonu bozuk olan hastalarda bu ilaca karşı gelişen toksik reaksiyon riski daha yüksek olabilir. Yaşlıhastalarda renal fonksiyon bozukluğu bulunması daha muhtemel olduğundan doz seçimidikkatle yapılmalıdır. Renal fonksiyonun izlenmesi yararlı olabilir.

4.3 - Kontrendikasyonlar

Penisiline aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Sefalosporinler gibi diğer beta-laktam antibiyotikler ile çapraz-duyarlılık ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

4.4 -Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve nadiren de ölümle sonuçlanabilen aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu anafilaktoid reaksiyonlar parenteral tedavi sırasındadaha sık görülürse de oral tedavide de karşılaşılabilmektedir. Bu reaksiyonların, beta-laktamantibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan bireylerde ortaya çıkması dahamuhtemeldir. Tedaviye başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlerekarşı aşırı duyarlıklarının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun gelişmesihalinde amoksisilin uygulamasına son verilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır. Ciddianafilaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedaviyi gerektirir. Durumuna göre oksijen, IVsteroidler, hava yolunun açık tutulması ve gerekirse entübasyon uygulaması yapılır.
Amoksisilin dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler ile psödomembranöz kolit bildirilmiştir ve bu durum hafif kolitten yaşamı tehdit edici kolite kadar değişen şiddettegörülebilmektedir. Bu nedenle antibiyotik uygulamasını takiben diyare gelişen hastalardadikkatli olunmalıdır.
Antibakteriyel ajanlar ile tedavi, kolondaki normal florayı değiştirir ve aşırı clostridia üremesine neden olabilir. Çalışmalar, Clostridium difficile tarafından salgılanan bir toksininantibiyotiğe-bağlı kolitin ana nedeni olduğunu göstermektedir.
Uzun süreli kullanımı nadiren duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi ile sonuçlanabilir.
Psödomembranöz kolit teşhisi konulduktan sonra uygun terapötik önlemler başlatılmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle tek başına ilacın kesilmesine yanıtvermektedir. Orta ila şiddetli vakalarda sıvı ve elektrolitlerin düzenlenmesi, protein desteği C.difficile kolitine karşı klinik olarak etkili antibakteriyel ilaç ile tedavi düşünülmelidir.
Etkeni virüs olan enfeksiyöz mononükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda eritematöz deri döküntüsübildirilmiştir.
Eritematöz döküntü amoksisilin verilen hastalarda glandular ateş ile ilişkilidir.
Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonların periyodik olarak değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin uygulanması sırasında amoksisilin kristalürisiolasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesitavsiye edilir (bölüm 4.9 Doz aşımı ve tedavisi'ne bakınız). Amoksisilinin yüksek dozlardaintravenöz olarak uygulanmasını takiben mesane kateterinde çökme yaptığı rapor edilmiştir.Bu nedenle kateterin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlanmalıdır.
Mikotik veya bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon gelişmesi olasılığı tedavi sırasında akılda tutulmalıdır. Eğer süperenfeksiyon gelişirse (Enterobacter, Pseudomonas veyaCandida) ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmalıdır.
Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda profilaksi, başka bir antibiyotikle yapılmalıdır.
Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

4.5 - Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltmaktadır. Amoksisilin ve probenesidin eşzamanlı kullanımı amoksisilin kan düzeylerinde yükselme ve uzama ilesonuçlanabilmektedir.
Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinler penisilinin bakterisidal etkileri ile etkileşebilmektedir. Bu durum in vitro olarak gösterilmiştir fakat bu etkileşiminin klinikolarak anlamlılığı tam olarak ortaya konmamıştır.
Diğer antibiyotikler ile ortak şekilde REMOXİL sindirim sistemi florasını etkileyebilmektedir ve bu da östrojen rezorpsiyonunda azalmaya ve kombine oral östrojen/progesteron
kontraseptiflerinin etkinliğinde azalmaya neden olabilmektedir. Bu durum gözönüne alınarak gerekli hastalar uyarılmalıdır.
Amoksisilin alan hastalarda seyrek olarak protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Eş zamanlı olarak antikoagülan reçetelenmesi durumunda hasta uygun şekilde izlenmelidir.Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Amoksisilin, digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorbsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle birlikte alındığında ciltte kızarıklıkların oluşma insidansı artar.
Laboratuar testleri ile etkileşimler: İdrarda yüksek ampisilin konsantrasyonları, CLINITEST®, Benedict's Çözeltisi veya Fehling Çözeltisi ile yapılan idrarda glukoz varlığı testlerindeyanlış-pozitif reaksiyon ile sonuçlanabilmektedir. Bu etki amoksisilin ile birlikte de ortayaçıkabileceğinden enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin(CLINISTIX® gibi) kullanılması önerilmektedir.
Ampisilinin hamile kadınlara uygulanmasını takiben toplam konjuge estriol, estriol-glukronid, konjuge estron ve estradiolün plazma konsantrasyonlarında geçici bir azalma kaydedilmiştir.Bu etki amoksisilin ile birlikte de ortaya çıkabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

4.6 -Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadııılar/Doğııııı kontrolü (Kontrasepsiyon):

REMOXIL için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir (bölüm 5.3 - Klinik öncesi güvenlilik verileri'ne bakınız).

Gebelik dönemi:

Hamilelikte güvenliliği henüz saptanmamıştır. Bütün ilaçlarla olduğu gibi hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez.

Laktasyon dönemi:

Amoksisilin anne sütüne çok az miktarlarda geçtiğinden süt veren annelerde kullanıldığında bu durum göz önüne alınmalıdır.
Emziren anneler tarafından amoksisilin kullanımı bebeklerin sensitizasyonuna neden olabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda fertilite üzerine olumsuz etki gözlenmemiştir (bölüm 5.3 -Klinik öncesi güvenlilik verileri'ne bakınız).

4.7 -Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine advers etki gözlenmemiştir.

4.8 - İstenmeyen etkiler

Klinik denemeler ve pazarlama sonrası görülen gözlemlenen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralanmıştır:
Çok yaygın (> 1/10 ); yaygın (> 1/100, < 1/10 ); yaygın olmayan (> 1/1000, < 1/100 ); seyrek (> 1/10.000, < 1/1000); çok seyrek (< /10.000 ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor.
Diğer penisilinlerde olduğu gibi istenmeyen reaksiyonlar alerjik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar daha çok, önceden alerji, astım, alerjik rinit veya ürtiker geçirmiş bireylerdegörülür. Amoksisilin kullanımına bağlı olarak şu istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Çok seyrek: Mukokütanöz kandidiyaz

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:

Çok seyrek: Penisilinler ile tedavi sırasında hemolitik anemi dahil olmak üzere anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni, nötropeni ve agranülositoz Bureaksiyonlar tedavinin kesilmesi ile genellikle geri dönüşlüdür ve reaksiyonların aşırıduyarlılık ile ilgili olduğuna inanılmaktadır.
Protrombin ve kanama zamanının uzaması.

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Çok seyrek: Anafilaksi ve anjiyonörotik ödem dahil olmak üzere şiddetli alerjik reaksiyonlar, hipersensitivite vasküliti ve serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları antihistaminikler ile ve eğer gerekli ise, sistemik kortikosteroidler ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde (tedaviedilen durumun hayatı tehdit edici olması ve amoksisilin tedavisinin kaçınılmaz olması halidışında) tedavinin kesilmesi gerekir.

Sinir sistemi bozuklukları:

Seyrek: Ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları
Çok seyrek: Konvulsiyonlar, renal bozukluğu olan veya yüksek doz ilaç kullanan hastalarda
ortaya çıkabilir. Hiperkinezi ve sersemlik hali

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın: Diyare ve bulantı
Yaygın olmayan: Kusma
Seyrek: Diş renginde bozulma (kahverengi, sarı veya gri lekeler) rapor edilmiştir. Raporların çoğu pediyatrik hastalarda ortaya çıkmıştır. Vakaların birçoğunda dişlerin fırçalanması veyadental temizleme ile renk bozulması azaltılmış veya giderilmiştir.
Çok seyrek: Mukokütanöz kandidiyaz ve antibiyotik ilişkili kolit
(hemorajik/psödomembranöz kolit dahil olmak üzere) Psödomembranöz kolit semptomları tedavi sırasında veya tedaviden sonra ortaya çıkabilir.
Kıllı kara dil

Hepato-bilier bozukluklar

: Çok seyrek: Karaciğer enflamasyonu ve kolestatik sarılık. AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT) düzeyinde orta dereceli bir yükselme kaydedilmiştir fakat bunun klinik önemibilinmemektedir.

Böbrek ve idrar bozuklukları:

Çok seyrek: Kristalüri, interstisyel nefrit

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Yaygın: Deri döküntüsü Yaygın olmayan: Ürtiker ve kaşıntı
Çok seyrek: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, eksfoliyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, akut jeneralize eksantematöz püstüloz

4.9 - Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda tedavi kesilmeli ve gereken şekilde uygun destekleyici önlemler alınmalıdır. Eğer aşırı doz çok yakın bir zamanda alınmışsa ve kontrendikasyon yoksahastanın kusturulması veya başka bir yöntemle ilacın mideden uzaklaştırılması yolunagidilebilir. Bir zehir-kontrol merkezinde 51 pediyatrik hasta ile yapılan prospektif bir çalışma,250 mg/kg'dan düşük amoksisilin ile ortaya çıkan doz aşımlarının belirgin klinik semptomlarile ilişkili olmadığını ve gastrik boşaltım gerektirmediğini ortaya koymuştur.
Amoksisilin ile aşırı dozdan sonra az sayıdaki hastada oligürik renal yetmezlik ile sonuçlanan interstisyel nefrit bildirilmiştir.
Erişkin ve pediyatrik hastalarda amoksisilin doz aşımının ardından, bazı vakalarda böbrek yetersizliğine neden olan kristalüri rapor edilmiştir. Doz aşımı durumunda amoksisiline bağlıkristalüri riskini azaltmak için yeterli sıvı alımı ve diürez sağlanmalıdır.
Renal yetersizliğin, ilacın kesilmesi ile geri dönüşlü olduğu gözükmektedir. Renal fonksiyonu bozuk olan hastalarda amoksisilin renal klerenslerindeki azalma nedeniyle, yüksek kanseviyeleri daha kolay oluşabilir. Amoksisilin hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 - Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:ATC kodu:

J01CA04
Amoksisilin birçok gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etki gösteren, geniş spektrumlu ve yarı sentetik bir penisilin türevidir. Amoksisilin bakterisidetkisini, duyarlı mikroorganizmaların aktif bölünme safhasında hücre duvarının mukopeptidbiyosentezini inhibe ederek gösterir.
Mikrobiyolojisi:
Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:

Enterococcus faecalis


Staphylococcus spp

* (sadece P-laktamaz-negatif suşlar)

Streptococcus pneumoniae


Streptococcus spp.

(sadece a- ve P-hemolitik suşlar)
* Amoksisiline duyarlı fakat metisilin/oksasiline dirençli olan stafilokoklar amoksisiline dirençli olarak değerlendirilmelidir.
Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar:

Escherichia coli

(sadece P-laktamaz-negatif suşlar)

Haemophilus influenzae

(sadece P-laktamaz-negatif suşlar)

Neisseria gonorrhoeae

(sadece P-laktamaz-negatif suşlar)

Proteus mirabilis

(sadece P-laktamaz-negatif suşlar)
Helicobacter:

Helicobacter pylori5.2 - Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

Emilim:


Oral ve IM uygulamadan sonra benzer kan konsantrasyonlarının elde edildiği görülmüştür.

Dağılım:


Plazma proteinlerine bağlanma % 20 civarındadır ve plazma yan ömrü 1 saat kadardır. Vücut sıvı ve dokularına süratle dağılır ve plasentaya geçer. Anne sütüne çok az miktarda geçtiğigörülmüştür. Beyin ve omurilik sıvısına ancak meninksler iltihaplı olduğunda geçebilir.

Metabolizma:


Amoksisilin büyük oranda değişmeden atılmaktadır.

Eliminasyon:


Yeni doğanlarda ve yaşlılarda yetersiz renal fonksiyon nedeniyle yarılanma ömrü daha uzun olabilir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:


Veri yoktur.

5.3 -Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenik potansiyeli değerlendirmek üzere uzun-dönemhayvan çalışmaları
yapılmamıştır. Amoksisilinin tek başına mutajenik potansiyelini tespit etmek üzere çalışma yürütülmemiştir fakat amoksisilin-potasyum klavulanat karışımı (4:1) ile yapılan çalışmalardailacın mutajenik olmadığı sonucuna varılmıştır. Sıçanlarda ve farelerde yapılan üremeçalışmalarında insan dozunun 10 katına kadar dozlarda amoksisiline bağlı fertilite bozukluğuveya fetüs üzerine zararlı etki görülmemiştir.
Penisilin türevi antibiyotikler nontoksik olarak kabul edilirler.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 - Yardımcı maddelerin listesi

Her çözücü ampul (2 mL):
Enjeksiyonluk su 2.0 mL

6.2 - Geçimsizlikler

REMOXİL, kan ürünleri, protein hidrolizatlar gibi diğer proteinli sıvılar veya intravenöz lipid emülsiyonları ile karıştırılmamalıdır.
Eğer REMOXİL bir aminoglikozid ile birlikte reçete edilmişse antibiyotikler aynı şırıngada, intravenöz sıvı kabında veya setinde karıştırılmamalıdır. Karıştırıldığı takdirdeaminoglikozidin aktivitesinde kayıp ortaya çıkabilir.

6.3 - Raf ömrü

24 ay

6.4 - Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C'nin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

6.5 - Ambalajın niteliği ve içeriği

10 mL'lik III. sınıf hidrolitik renksiz cam flakon Bromabutil kauçuk tıpaAlüminyum kapak (sıvama için)
2 mL'lik I. sınıf hidrolitik renksiz cam ampul

6.6 - Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Kullanılmamış ürünler yada atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği“ ve “Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri“ ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

İ.E.Ulagay İlaç Sanayii TÜRK A.Ş.
Davutpaşa cad. No.12 (34010)
Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212) 467 11 11Faks: (212) 467 12 12

8. RUHSAT NUMARA SI(LARI)

171/98

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 09.12.1994 Ruhsat yenileme tarihi: 24.12.2010

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

10


İlaç Bilgileri

Remoxil Enjektabl Flakon 500 Mg

Etken Maddesi: Amoksisilin Sodyum

Atc Kodu: J01CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Remoxil Enjektabl Flakon 500 Mg-KUB
 • Remoxil Enjektabl Flakon 500 Mg-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Remoxil 500 Mg 1 Flakon
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.