Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Iprasal Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Ç... Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Salbutamol Kombinasyonları

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin Madde:

Her bir 2.5 mL' lik tek dozluk flakon;
0.5 mg ipratropium bromür anhidr'e eşdeğer,
0.52 mg (8r)-3a-hidroksi-8-izopropil-1aH, 5aH-tropanyum bromür (±)-tropat monohidrat (= ipratropium bromür (INN))
ve,
2.5 mg salbutamol baza eşdeğer,
3.01 mg di[(RS)-2-ters-bütilamino-1-(4-hidroksi-3-hidroksimetil-fenil)etanol] sülfat (= salbutamol sülfat (INN)) içerir.

Yardımcı Madde(ler):

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için, bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tek dozluk flakon / Nebülizasyon İçin İnhalasyon Çözeltisi Saydam, renksiz veya hemen hemen renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

İPRASAL, birden fazla bronkodilatatöre gerek duyulan hastalarda, obstrüktif havayolu hastalıklarına eşlik eden geri dönüşümlü bronkospazmın tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşın üzerindeki adolesanlarda aşağıdaki dozlar önerilmektedir:

Akut atakların tedavisi:


Semptomlarda hızla iyileşme sağlanması için olguların çoğunda 1 adet tek dozluk flakon yeterlidir.
Şiddetli durumlarda eğer atak 1 adet tek dozluk flakon ile giderilemiyorsa, iki adet tek dozluk flakona ihtiyaç duyulabilir. Bu türlü durumlarda hastalar derhal doktorlarına ya daen yakın hastaneye başvurmalıdır.

İdame tedavisi:


Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk flakon.

Uygulama şekli:

İPRASAL uygun bir nebülizatörle veya intermitan pozitif basınçlı ventilatörle verilebilir. Kullanım talimatı için bölüm 6.6'dan sonraki bölüme bakınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

İPRASAL karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Bu hasta popülasyonlarında dikkatle kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

On iki yaşın altındaki çocuklarda bilgilerin yetersiz olması nedeniyle, İPRASAL pediyatrik hastalarda endike değildir.

Geriyatrik popülasyon:

İPRASAL yaşlı kişilerde yukarıda verilen dozlarda
kullanılabilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

İPRASAL aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
- İlacın bileşenlerinden herhangi birine, atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlılığıolanlar,
- Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sadece inhalasyon içindir.
İPRASAL uygulamasından sonra ani aşırı duyarlık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren ürtiker, anjiyoödem döküntüler, bronkospazm ve orofarenjeal ödem vakalarıgörülmüştür. Bu gibi durumlarda uygun anti-alerjik ajanlar kullanılmalı ve gerekirse geneldestekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Aerosol şeklindeki ipratropium bromür tek başına veya bir adrenerjik beta2-agonist ile birlikte göze kaçtığında, oküler komplikasyonlar (midriyazis, göz içi basıncında artış, dar-açılı glokom, göz ağrısı) geliştiği bildirilen izole vakalar vardır.
Konjonktivada konjesyon ve korneada ödem sonucu gelişen göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme,akut dar açılı glokom belirtileri olabilir. Bu semptomlar herhangi bir kombinasyonşeklinde gelişirse, miyotik damlalar ile tedaviye başlanmalı ve hemen bir uzman hekimingörüşü alınmalıdır.
Hastalara İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon'un doğru bir şekilde nasıl kullanılacağı öğretilmelidir.
İPRASAL içindeki çözelti veya bunun aerosolünün gözlerle temas etmemesi için dikkatli olunmalıdır. İnhalasyon çözeltisinin bir ağızlık parçası aracılığı ile kullanılması önerilir.Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin hastanınyüzüne tam olarak oturması gereklidir.
Glokoma karşı predispozisyon gösterebilecek hastalar, gözlerini korumaları konusunda özel olarak uyarılmalıdır.
İPRASAL aşağıdaki durumlarda, özellikle önerilenden daha yüksek dozların uygulanması söz konusu olduğunda, yalnızca dikkatli bir risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonrakullanılmalıdır:
- Yeterince kontrol altında olmayan diabetes mellitus,
- Yakınlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,
- Şiddetli organik kalp veya damar hastalıkları,
- Hipertiroidizm,
- Feokromositoma,
- Dar açılı glokom riski,
- Prostat hipertrofisi
- Mesane boynu obstrüksiyonu,
- Myastenia gravis.
Pazarlama sonrası verilerde ve yayınlanmış literatürde ender olgular şeklinde, salbutamol ile ilişkili miyokard iskemisi verileri bulunmaktadır. Solunum hastalığı için salbutamolalmakta olan ve altta yatan şiddetli kalp hastalığı (örn. iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi yada şiddetli kalp yetmezliği) bulunan hastalar, göğüs ağrısı ya da kalp hastalığındaağırlaşmaya ilişkin başka semptomlar ortaya çıktığında doktora başvurmaları konusundauyarılmalıdır. Dispne ve göğüs ağrısı gibi semptomlar değerlendirilirken dikkatliolunmalıdır, çünkü bunlar solunum ya da kalp kaynaklı olabilir.
Beta2-agonist tedavisi, potansiyel olarak ağır bir hipokalemi ile sonuçlanabilir. Şiddetli havayolu obstrüksiyonunda özellikle dikkatli olunması önerilmektedir, çünkü bu etkiksantin türevleri, steroidler ve diüretikler ile eşzamanlı tedavi sonucunda potansiyalizeolabilir. Ayrıca hipoksi, hipokaleminin kalp ritmi üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.(özellikle digoksin almakta olan hastalarda). Bu türlü durumlarda serum potasyumdüzeylerinin izlenmesi önerilmektedir.
Kistik fibrozlu hastalar, gastrointestinal motilite bozukluklarına daha yatkın olabilirler.
Akut, hızla kötüleşen dispne (solunum zorluğu) durumunda hemen bir doktora danışılması gereklidir. Bu nokta hastalara belirtilmelidir. Hastalar ayrıca, alınan yanıtta azalmabelirgin hale geldiğinde doktora başvurmaları gerektiği konusunda da uyarılmalıdır.
Semptomların kontrol altına alınabilmesi için önerilenden daha yüksek İPRASAL dozlarına ihtiyaç duyuluyorsa, hastanın tedavi planı bir doktor tarafından yeniden gözdengeçirilmelidir.
İPRASAL'ın uterus kontraksiyonları üzerindeki inhibitör etkisi dikkate alınmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde olan hastalar, bu konu hakkında bilgilendirilmeli veuyarılmalıdır.
İPRASAL kullanımı, klinik dışı madde kötüye kullanımı için yapılan testlerde, örn. atletik performansın yükseltilmesi (doping) kapsamında, salbutamol için pozitif sonuçlara yolaçabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Ksantin türevlerinin, diğer beta-adrenerjiklerin ve antikolinerjiklerin birlikte uygulanması yan etkileri arttırabilir.
Beta-agonistlerin indüklediği hipokalemi, ksantin türevleri, kortikosteroidler ve diüretikler ile yapılan eş-zamanlı tedavi ile artabilir. Bu durum özellikle şiddetli havayoluobstrüksiyonu olan hastalarda dikkate alınmalıdır.
Hipokalemi, digoksin almakta olan hastalarda aritmilere karşı duyarlılığı artırabilir. Bu gibi durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilmektedir.
Beta-blokerler ile birlikte eş-zamanlı uygulama esnasında, bronkodilatör etkide potansiyel olarak ciddi bir azalma ortaya çıkabilir.
Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan hastalarda beta-adrenerjik agonistler dikkatle uygulanmalıdır, çünkü beta-adrenerjikagonistlerin aktiviteleri artabilir.
Halotan, trikloroetilen ve enfluran gibi halojenli hidrokarbon anestetiklerinin inhalasyonu, beta-agonistlerin kardiyovasküler etkilerine karşı duyarlılığı artırabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik dönemi:

İPRASAL'ın insanlarda gebelik sırasındaki güvenliği belirlenmemiştir. Gebelik sırasında ve özellikle ilk üç ay içerisinde, gebelikle ilaç kullanımıyla ilgili olağanönlemlere uyulmalıdır. İPRASAL gebelikte sadece fetus ve anne üzerinde dikkatli birrisk/yarar değerlendirmesi yapılarak kullanılmalıdır. Ayrıca gebeliğin üçüncütrimesterinde özel bir dikkat gereklidir. İPRASAL'ın uterus kontraksiyonları üzerindekiinhibitör etkisi dikkate alınmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Laktasyon dönemi:

Salbutamol sülfat ve ipratropium bromür muhtemelen süte geçerler ve bunların yeni doğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Yağda erimeyen kuaternerbazlar anne sütüne geçmekle birlikte ipratropium bromürün, özellikle de inhalasyonyoluyla alındığında, bebekte önemli düzeylere ulaşabilme olasılığı çok uzaktır. Bebeğiniemziren bir anneye İPRASAL verilirken dikkatli olunması gerekir. İPRASALkullanmanın yararları, yenidoğan üzerindeki olası tehlikelere karşı tartılmalı ve beklenenyarar yenidoğan üzerindeki herhangi olası bir riske üstün gelmediği sürecekullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.
Ancak hastalar, İPRASAL tedavisi sırasında baş dönmesi, akomodasyon bozukluğu, midriyazis ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler geçirebilecekleri konusundauyarılmalıdır. Eğer hastalarda yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, arabakullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalıdırlar.

4.8. İstenmeyen etkiler

Listelenen istenmeyen etkilerin birçoğu İPRASAL'ın antikolinerjik ve beta2-sempatomimetik özelliklerine bağlanabilir. İnhalasyon yoluyla uygulanan bütün ilaçlar gibi, İPRASAL lokal irritasyon semptomlarına yol açabilir. Advers ilaç reaksiyonları,klinik araştırmalarda ve ilacın onay sonrası kullanım dönemindeki farmakovijilansçalışmalarında elde edilen verilerden tanımlanmıştır.
Klinik araştırmalarda en sık bildirilen yan etkiler baş ağrısı, boğazda irritasyon, öksürük, ağız kuruluğu, gastrointestinal motilite bozuklukları (konstipasyon, diyare ve kusmadahil), bulantı ve baş dönmesi olmuştur.
Aşağıda belirtilen istenmeyen etkilerin sıklık oranları şu şekildedir:
Çok yaygın >1/10
Yaygın >1/100 ilâ < 1/10
Yaygın olmayan >1/1,000 ilâ <1/100
Seyrek >1/10,000 ilâ <1/1.000)
Çok seyrek <1/10,000
Bilinmiyor Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anaflaktik reaksiyon, aşırı duyarlılık, dil, dudaklar ve yüzde anjiyoödem

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Seyrek: Hipokalemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Sinirlilik Seyrek: Mental bozukluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı, tremor

Göz hastalıkları

Seyrek: Akomodasyon bozukluğu, kornea ödemi, glokom,1 göz ağrısı,1 göz içi basıncında artıs,1 midriyazis,1 bulanık görme, konjonktivada hiperemi, haleler görme

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Palpitasyonlar, taşikardi
Seyrek: Aritmi, atriyal fibrilasyon, miyokard iskemisi, supraventriküler taşikardi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Öksürük, disfoni, boğazda irritasyon
Seyrek: Bronkospazm, paradoksal bronkospazm,2 boğaz kuruluğu, laringospazm, farenjiyal ödem

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, bulantı
Seyrek: Gastrointestinal motilite bozukluğu (örn. diyare, konstipasyon, kusma), ağızda ödem, stomatit

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Deri reaksiyonları Seyrek: Hiperhidroz, döküntü, ürtiker, pruritus

Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları

Seyrek: Kas spazmları, kaslarda zayıflık, miyalji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek: İdrar retansiyonu3

Genel bozukluklar ve uygulama yerine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Asteni

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Sistolik kan basıncında yükselme Seyrek: Diyastolik kan basıncında düşme
1 Oküler komplikasyonlar aerosol şeklindeki ipratropium bromür tek başına veya biradrenerjik beta2-agonist ile birlikte göze kaçtığında bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.4).
2 İnhalasyon yoluyla kullanılan diğer ilaçlarda olduğu gibi, doz uygulamasından sonrahırıltılı solumada ani artış ve soluk darlığıyla kendisini gösteren paradoksal bronkospazmoluşabilir. Paradoksal bronkospazm çabuk etkili bir inhale bronkodilatöre yanıt verir vederhal tedavi edilmelidir. İPRASAL'a hemen son verilmeli, hasta değerlendirilmeli vegerekiyorsa alternatif bir tedavi uygulanmalıdır.
3 İdrar retansiyonu riski, öncesinden üriner çıkış obstrüksiyonu bulunan hastalardaartabilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Doz aşımının oluşturduğu etkilerin öncelikle salbutamol ile bağıntılı olması beklenmektedir.
Doz aşımında beklenen semptomlar, aşırı beta-adrenerjik uyarının yol açtığı semptomlardır; en belirgin olanları taşikardi, palpitasyon, tremor, hipertansiyon,hipotansiyon, nabız basıncının genişlemesi, anjinal ağrı, aritmiler ve yüz-boyunbölgesinde kızarıklıktır.
İpratropium bromür doz aşımının beklenen semptomları (ağız kuruluğu, görsel akomodasyon bozuklukları gibi), sahip olduğu geniş terapötik aralık ve topikal uygulamanedeniyle hafif ve geçici niteliktedir.

Tedavi


Sedatifler ve trankilizanlar verilir; ağır vakalarda yoğun bakım uygulanır. Serum potasyum düzeyleri izlenmelidir.
Beta-reseptör blokerleri, tercihen beta1-selektif olanları, spesifik antidotlar olarak uygundurlar; ancak, bronşiyal obstrüksiyonda muhtemel bir artış dikkate alınmalıdır vedoz, bronşiyal astımı olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Adrenerjikler ve diğer obstrüktif havayolu hastalıkları ilaçları ATC kodu: R03AK04
İpratropium bromür, antikolinerjik (parasempatolitik) özellikleri olan bir kuaterner amonyum bileşiğidir. Klinik öncesi çalışmalarda, vagus sinirinden salıverilennörotransmitter olan asetilkolinin etkilerini antagonize ederek, bu sinir aracılığıylagerçekleşen refleksleri inhibe etmiştir. Antikolinerjikler, asetilkolinin bronş düzkaslarındaki M3 muskarinik reseptörlerle etkileşimi sonucu meydana gelen hücre içi siklikguanozin monofosfat (s-GMP) artışlarını önlerler.
İpratropium bromür inhalasyonu izleyen bronkodilatasyon, esas olarak lokal ve akciğere özgüdür ve sistemik yapıda değildir.
Salbutamol sülfat, hava yollarındaki düz kaslara etki ederek, gevşemelerine yol açan bir beta2-adrenerjik ajandır. Salbutamol, trakeadan terminal bronşiyollere kadar olan bütündüz kasları gevşetir ve bronkokonstriksiyona yol açan tüm etkilere karşı korunma sağlar.
İPRASAL, ipratropium bromür ile salbutamol sülfatın eşzamanlı olarak salıverilmesi sonucu akciğerdeki muskarinik ve beta

2

-adrenerjik reseptörlerin her ikisi üzerinden etkioluşturur ve sonuç olarak her bir ajan ile elde edilenden daha üstün bir bronkodilatasyonelde edilmesini sağlar.
Geri dönüşümlü bronkospazmı olan hastalar üzerinde yapılan kontrollü çalışmalarda ipratropium bromür ve salbutamol sülfat kombinasyonunun, her iki bileşeninden dahabüyük bir bronkodilatatör etkiye sahip olduğu ve advers etkilerde herhangi bir artışınbulunmadığı ortaya konulmuştur.

5.2. Farmakokinetik özelliklerİpratropium bromür

Emilim:


İpratropium bromür, oral inhalasyondan sonra çok çabuk absorbe olur. İnhalasyondan sonraki sistemik biyoyararlanım, alınan dozun %10'undan düşüktür.

Dağılım ve Biyotransformasyon:


İpratropium bromür, kan-beyin bariyerini geçmez. Terminal eliminasyon fazındaki yarılanma ömrü, intravenöz uygulamadan sonra belirlendiği üzere, 1.6 saat civarındadır.

Eliminasyon:


İpratropium bromür, intravenöz uygulamadan sonra alınan dozun %46'sı oranında böbrekler yoluyla atılır. İlaç ve metabolitlerinin eliminasyon yarılanma ömrü, radyoaktifişaretleme ile belirlendiği şekliyle 3.6 saattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:Salbutamol sülfat

Emilim:


Salbutamol sülfat, oral uygulama sonrasında gerek inhalasyonla gerekse gastrointestinal kanal yoluyla hızla ve tamamen emilir.

Dağılım ve Biyotransformasyon:


Plazma doruk salbutamol konsantrasyonları uygulamayı izleyen üç saat içerisinde elde edilir. Salbutamol kan-beyin bariyerini geçer ve burada plazma konsantrasyonunun %5'icivarında bir konsantrasyona ulaşır.

Eliminasyon:


İlaç, 24 saat sonra, hiç değişmemiş olarak idrarla vücuttan atılır. Eliminasyon yarı ömrü 4 saattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Özel veri bulunmamaktadır.
İpratropium bromür ve salbutamol sülfatın birlikte nebülize edilmelerinin, her iki bileşen için de sistemik emilimi potansiyalize etmediği ve bu nedenle ipratropium bromür vesalbutamol sülfat kombinasyonunun aditif aktivitesinin, inhalasyon sonrasında akciğerüzerindeki kombine lokal etkiye bağlı olduğu gösterilmiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İpratropium bromür ve salbutamol sülfat kombinasyonunun tek inhalasyon şeklinde uygulama sonrasındaki akut toksisitesi, sıçanlarda ve köpeklerde incelenmiştir. Teknikolarak incelenmesi mümkün en yüksek dozlara kadar (sıçan: 887/5397 mikrogram/kgvücut ağırlığı [ipratropium bromür/salbutamol], köpek: 165/862 mikrogram/kg vücutağırlığı [ipratropium bromür/salbutamol]) sistemik toksik etki belirtisi bulunmamaktaydıve bileşik lokal olarak iyi tolere edildi. Tekil maddeler için intravenöz uygulamasonrasında yaklaşık LD50 değerlerinin, ipratropium bromürün test edildiği türlere bağlıolarak (fare, sıçan, köpek), ipratropium bromür için 12 ile 20 mg/kg ve salbutamol için 60ile 70 mg/kg vücut ağırlığı arasında olduğu hesaplanmıştır.
İpratropium bromür ve salbutamol kombinasyonu ile sırasıyla sıçanlar ve köpeklerde, 13 haftalık iki inhalasyonu toksisitesi çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalarda, kalbin hedeforgan olduğu ortaya çıkmıştır. 31.3/183.4 ile 375.5/2188.4 mikrogram/kg vücutağırlığı/gün ipratropium bromür/salbutamol dozlarında, sıçanların kalp ağırlıklarında dozabağlı olmayan bir artış gözlendi, ancak bu saptanabilir herhangi bir histopatolojikdeğişiklik ile birlikte değildi. Köpeklerde 32.3/197.6 ile 129.2/790.4 mikrogram/kg vücutağırlığı/gün ipratropium bromür/salbutamol dozları, kalp hızlarını hafifçe artırdı ve dahayüksek dozlarda, sol ventrikül papiller kaslarında, bazen mineralizasyonun eşlik ettiği,histopatolojik olarak saptanabilir sikatrisler ve/veya fibrozis gözlendi.
Yukarıda sözü edilen çalışmalarda elde edilen bulgular, salbutamol gibi beta-adrenerjiklerin iyi bilinen etkileri olarak görülmelidir.
Aynı zamanda ikinci bileşenin (ipratropium bromür) toksikolojik profili de yıllardır iyi bilinmektedir ve kafada bulunan mukozal membranlarda kuruluk, midriyazis, yalnızcaköpeklerde keratokonjonktivitis sikka (kuru göz), tonüs azalması ve gastrointestinalkanalda motilitenin inhibisyonu (sıçan) gibi tipik antikolinerjik etkilerdir.
İPRASAL'ın iki tekil bileşeni için de üreme toksisitesi çalışmaları mevcuttur.
Salbutamol farelerde yüksek dozlarda yarık damarlara neden olmuştur. Bu olay iyi bilinmektedir ve diğer beta-adrenerjik bileşiklerin uygulanmasından sonra da ortayaçıkmaktadır. Günümüzde bu etkinin annedeki kortikosteron düzeyindeki bir artışsebebiyle ortaya çıktığı varsayılmaktadır ve başka türler için önem taşımayan bir genelstresin sonucu olduğu kabul edilebilir. Ek olarak, salbutamolün teratojenik özellikleresahip olabileceği yönündeki kuşkuların oluşmasına yol açan preklinik bulgular,kadınlardaki kullanımını ilgilendiren kısıtlamalarda dikkate alınmış bulunmaktadır.
Bu bulguların dışında, salbutamol ve ipratropium bromür ile yapılan çalışmalar, embriyo, fetüs ve yavrularda varsa bile, yalnızca marjinal etkiler ortaya çıkarmıştır ve bu etkileryalnızca maternal toksisite aralığı içinde oluşmuştur.
Her iki tekil madde de çok sayıda in-vivo ve in-vitro testlerde incelenmiştir. Ne salbutamol ne de ipratropium bromür, herhangi bir mutajenik özellik belirtisigöstermemiştir.
Salbutamol ve ipratropium bromür ayrı ayrı, çeşitli in vivo karsinojenisite çalışmalarında neoplastik özellikleri yönleriyle incelenmişlerdir.
Farelerde, ama sıçanlarda ve köpeklerde değil, oral salbutamol uygulamasından sonra, insanlarda kullanılan inhalasyon dozlarının 100 katından daha yüksek dozlarda,mezovaryum leiomyoması insidansında artış gözlenmiştir. Leiomyoma gelişiminin eşzamanlı beta-bloker uygulamasıyla engellenebilir özellikte olduğu bulunmuştur. Bubulguların türe özgü olduğu ve klinik önem taşımadıkları ve sonuç olarak salbutamolünklinik kullanımında herhangi bir kısıtlamaya yol açmayacakları yönünde değerlendirmeyapılmıştır.
İpratropium bromür farelerde ve sıçanlarda oral yoldan incelendiğinde, karsinojenik potansiyel ortaya çıkmamıştır.
İpratropium bromür ve salbutamol sülfat kombinasyonunun ya da tekil aktif bileşenlerinin sebep olduğu herhangi bir immünotoksikolojik etkiye ilişkin hiçbir veri bulunmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür
1N Hidroklorik asit (pH 3.4' e ayarlanacak şekilde)
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon'un bilinen bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon'un raf ömrü 24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direk güneş ışığından korunmalıdır. Çözeltinin renginde değişiklik varsa kullanmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon, 20 adet 2.5 ml çözelti içeren 3 ml'lik düşük dansiteli polietilen tek dozluk flakon içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Kullanım Talimatı


Tek dozluk flakonlar yalnızca, uygun nebülizatör cihazları ile inhalasyon şeklinde kullanılmak içindir ve oral yoldan alınmamalı ya da parenteral yoldan uygulanmamalıdır.
1. Nebülizatörü, imalatçısının ya da doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanımahazırlayınız.
2. Tek dozluk bir flakonu şeritten koparınız.
3. Tek dozluk flakonu, uç kısmını sertçe bükerek açınız.
4. Tek dozluk flakonun içeriğini, nebülizatörün rezervuarına (depo kısmına) boşaltınız.
5. Nebülizatörün parçalarını birleştirip, önerildiği şekilde inhale ediniz.
6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek solüsyonu atınız ve nebülizatörü,imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.
Tek dozluk flakonlar koruyucu madde içermediğinden, mikropla bulaşmayı önlemek amacıyla flakonun açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni birflakonun açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tekdozluk flakonlar atılmalıdır.
İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon'un, aynı nebülizatör içinde diğer ilaçlarla karıştırılmaması özellikle önerilmektedir.

7. RUHSAT SAHİBİ

VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya /ANKARATelefon: (312) 427 43 57-58
Faks : (312) 427 43 59

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

238/11

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.12.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

15

İlaç Bilgileri

Iprasal Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Ç...

Etken Maddesi: Ipratropium Bromür+salbutamol

Atc Kodu: R03AK04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.