Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alzant 10mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALZANT® 10 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Memantin hidroklorür 10.00 mg
(8.31 mg memantine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 192.50 mg
Yardımcı maddeler için 6.1 .'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.
Beyaz, çift tarafı çentikli, oblong, bikonveks, film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER4.L Terapötik endikasyonlar

Ortadan şiddetliye doğru ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek birbakıcının varlığında başlanmalıdır. Tam, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.
Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay içinde düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik yarar vehastanın tedaviye toleransı güncel klinik rehberler doğrultusunda düzenli olarakdeğerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiğisürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıtvarlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

Yetişkinler:


Günlük maksimum doz 20 mg'dır. Tedaviye günlük 5 mg'la başlanır, doz artırılarak İdame doz olan 20 mg'a çıkarılır.

Uygulama şekli:

ALZANT günde bir defa ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Tabletler yemeklerle veya ayn olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda {kreatİnin klerensi 50-80 mL/dak) doz ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatİninklerensi 30-49 mL/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca ilaç iyitolere edilirse, günlük doz 20 mg düzeyine arttırılabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar(kreatİnin klerensi 5-29 mL/dak) için günlük doz 10 mg olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır. Ağır karaciğer yetmezliğiolan hastalarda ALZANT kullanılması önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güveni ilik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan gibi NMDA antagonİstleri ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip,advers etkilerin (özellikle santral sinir sistemi İle İlişkili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetligörülmesine sebep olabilir (bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşimşekilleri).
İdrar pH'sını yükselten faktörler var ise (bkz. 5.2.

“Eliminasyon”)Proteus bacteria

''nın neden olduğu ciddi üriner sistemenfeksiyonları ile de yükselebilir.
Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrolaltında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı verimevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.
ALZANT, laktoz monohidrat içerir. Bu nedenle, nadir kalıtımsal galaktoz İntoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantinin farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler oluşabilir:
• Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopamineıjik agonistler ve antikolİneıjİklerinetkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir.Barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antİspazmodİk ajanlar,dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifıye edebilir ve doz ayarlamasıgerektirebilir.
• Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA-antagonistidir, Aynı yaklaşım ketamin vedekstrometorfan için de geçerli olabilir (bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).Memantin ve fenİtoinin kombine kullanımının olası riskine ilişkin yayınlanmış bir tane vakaraporu bulunmaktadır.
• Amantadin ile aynı renal katyonik taşıyıcı sistemini kullanan sİmetidin, ranitidin,prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin İle etkileşip, plazmadüzeyinde artış riski oluşturabilir,
• Memantin, hidroklorotiazİd (HCT) veya HCT'Ii herhangi bir kombinasyon ile birliktekullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.
• Pazarlama sonrası deneyimlerde varfarin İle birlikte memantin kullanan hastalarda İNR(Uluslararası normalize edilmiş oran) artışı olan izole durumlar rapor edilmiştir. Nedensel birilişki kurulmamış olsa da oral antikoagülanlarla birlikte tedavi edilen hastalar İçin protrombinzamanının veya fNR'nin yakından izlenmesi tavsiye edilmektedir.
• Karbonik anhİdraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında klerens düşebilir.Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen tek-doz farmakokinetik çalışmalarında memantin ilegliburid/metformin kombinasyonu veya donezepil arasında anlamlı bir ilaç etkileşimigözlenmemiştir.
Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen bir klinik çalışmada, memantinin galantamin farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.
Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2F.1, 3A, flavin içeren monoksİjenaz, epoksİt hidrolaz veya sülfasyonu

in vitroÖzel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi “C”dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3.).
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
ALZANT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlardaki potansiyel riski bilinmemektedir. Memantin kesinlikle gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofılitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidİr.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvan çalışmaları, insanlardakİne eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim içi büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir (bkz. 5.3. Klinik öncesi güvenlilikverileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, memantinin araba ve makine kullanmayeteneğine az veya orta derecede etkisi vardır. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastalarındikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Demans hastalarında, memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile tedavi edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile görülen advers olayların toplam insidansoranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir; advers olaylar genellikle hafif ve ortaşiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha yüksek İnsidans ile en sık oluşanadvers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6.3 - %5.6), baş ağrısı (%5.2 - %3.9), kabızlık(%4.6 - %2.6), uyuklama hali (%3.4 - %2.2) ve hipertansiyon (%4.1 - %2.8).
Aşağıdaki tabloda listelenen advers ilaç reaksiyonları memantinin klinik çalışmalarından ve tıbbın hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık grubunda İstenmeyen etkilerciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.
Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandınlmaktadır: çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 - < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1000 - < 1/100), seyrek (>1/10.000 - < 1/1000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmeyen (mevcut veriden tahminedilemeyen).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan
Mantar enfeksiyonları
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Yaygın
Hipersensitivite

Yaygın
Uyuklama hali
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan
Konfüzyon
Yaygın olmayan
Halüsinasyon1

Bilinmeyen
Psikotik reaksiyonlar2

Yaygın
Sersemlik hali
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın
Denge bozuklukları
Yaygın olmayan
Yürüyüş anormalliliği

Çok seyrek
Nöbetler
Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan
Kardiyak yetmezlik

Yaygın
Hipertansiyon
Vasküler hastalıklar
Yaygın olmayan
Venöz
tromboz/tromboembolizm
Solunum sistemi, göğüs ve mediastinal hastalıklar
Yaygın
Dispne

Yaygın
Kabızlık
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın olmayan
Kusma

Bilinmiyor
Pankreatit2
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın
Artmış karaciğer fonksiyon testi

Bilinmeyen
Hepatİt
Genel bozukluklar ve uygulama
Yaygın
Baş ağrısı
bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan
Yorgunluk
'Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.
2Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.
Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişkilendirilmiştir. Pazarlama sonrası deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşın doz ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Semptomlar:

Göreceli büyük aşın dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve 105 mg) ya sadece yorgunluk, güçsüzlük ve/veya diyare semptomlan ile ilişkilendirilmiştir ya dahiçbir semptom görülmemiştir. İlacı 140 mg'ın altında veya bilinmeyen dozda alan hastalar,santral sinir sistemi (konfüzyon, uyuklama, uyku basması, vertigo, ajitasyon, saldırganlık,halüsinasyon ve yürüyüş bozuklukları) ve/veya gastrointestinal (kusma ve diyare) kaynaklısemptomlar göstermiştir.
En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin atımından sonra santral sinir sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve ajitasyon) hayattakalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel kalmadaniyileşmiştir.
Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400mg memantin almıştır. Hasta, huzursuzluk, psikoz, görsel halüsinasyonlar, prokonvulsiflik,uyuklama hali, stupor ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi:

Doz aşımı durumunda, tedavi semptomatik olmalıdır. Zehirlenme veya doz aşımı için spesifik bir antidot mevcut değildir. İlaç maddesini uzaklaştırmak için standart klinikprosedürler, örn. gastrik lavaj, aktif kömür (potansiyel entero-hepatik geri dönüşündurdurulması), idrarın asilleştirilmesi, zorunlu diürez uygun olan şekilde kullanılmalıdır.
Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa, dikkatli semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidemans ilaçlan ATC kodu: N06DX01
Özellikle N - met i 1 - D - aspartat (NMDA) reseptörlerindeki glutamaterjik nörotransmisyon fonksiyon bozukluğunun, nörodejeneratif demansta semptomların ortaya çıkması ve hastalığınilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.
Memantin; voltaj-bağımlı, orta afini tel i ve kompetitif olmayan bir N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistidir. Patolojik olarak yükselmiş, nöron işlev kaybına yolaçabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar:

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalannda (MMSE-Mini mental durum muayenesi başlangıç toplam skorlan 3-14 olan) yapılan bir pivotal monoterapi çalışmasınaayaktan tedavi gören 252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma, 6 ayda, memantin tedavisinin,plaseboya kıyasla, yararlı etkileri olduğunu göstermiştir (CIBIC-plus (Kİ in i sy enin görüşmeyedayalı değişim izlenimi): p-0.025; ADCS-ADLsev (Alzheimer Hastalığı İşbirliği Çalışması-Günlük yaşam aktiviteleri): p=0.003; SIB-Şiddetli yıkım ölçeği p=0.002 için gözlemlenenvakaların analizi).
Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorlan 10-22 olan) tedavisinde memantin pivotal monoterapi çalışmasına 403 hasta dahil edilmiştir. Memantin iletedavi edilen hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara göre, şu primer sonlanma noktalanaçısından istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki göstermiştir: 24. haftada (LOCF-1leri taşınmış son gözlem), ADAS-cog (Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği) (p=0.003)ve CIBIC-plus (p=0.004). Hafif ve orta şiddetli Alzheimer Hastalığının bir başka monoterapiçalışmasına toplam 470 hasta (MMSE başlangıç toplam skorlan 11-23) randomize edilmiştir.Prospektif olarak tanımlanmış primer analizde, 24. haftada primer etkinlik sonlanmanoktasında istatistiksel olarak anlam taşıyan bir değere ulaşılmamıştır.
Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı (MMSE toplam skorları < 20) olan hastalarla yürütülen 6 farklı faz III, plasebo kontrollü, 6 aylık çalışmadaki (monoterapi çalışmaları veasetilkolinesteraz inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların katıldığı çalışmalar dahil)hastaların meta-analizi memantin tedavisinin, kognitif, global ve fonksiyonel alanlardaistatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki oluşturduğunu göstermiştir. Hastalar bu üçalanda eşzamanlı meydana gelen kötüleşme ile tanımlandığında, sonuçlar, plasebo verilenbirçok hastada bu kötüleşmenin memantin tedavisi gören hastaların iki katı şeklinde ortayaçıkması ile, memantinin kötüye gidişi önleyici etkisinin, istatistiksel olarak anlamlı olduğunugöstermiştir (%21 ve% 11, p<0.0001).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Memantin yaklaşık % 100'lük mutlak biyoyararlanıma sahiptir. tmaks değeri 3-8 saattir. Memantin emil imi gıda atımından etkilenmez.

Dağılım:

Günlük olarak alman 20 mg dozlar, 70-150 ng/mL (0.5-1 pmol) arasında kişiden kişiye büyük değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30mg'lık günlük dozlar alındığında, ortalama beyin omurilik sıvısı (BOS)/serum oranı 0.52olarak hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 L/kg'dır. Memantinin % 45'İ plazmaproteinlerine bağlanır.

Bivotransformasvon:

İnsanlarda dolaşımdaki memantinle ilişkili maddelerin % 80'i ana bileşik biçimindedir. İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4- ve 6-hidroksi-memantin İzomerik karışımı ve l-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.
Bu metabolitlerin hiçbirinin NMDA-antagonisti aktivitesi yoktur.

İn vitro

çalışmalarda sitokrom P450 enzimlerinin katalizlediği metabolizma tespit edilmemiştir.
Oral yoldan alman l4C-memantin ile yapılan bir çalışmada, % 99'dan fazlası renal yoldan olmak üzere dozun ortalama % 84'ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasvon:2

) 60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine olur. Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens (Cltot)170mL/dak/l .73 m2,dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.
Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da içerir. Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir (bkz.4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim(örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çokmiktarda alınması sonucu oluşabilir.

Doğrusallık:

Gönüllülerde yapılan çalışmalarda, 10-40 mg'lık dozlarda lineer farmakokinetik gösterdiği saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamİk ilişkisi:5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA-antagonistleri gibi, sadece çok yüksek düzeyde serum konsantrasyonlarına neden olan dozlardan sonra,nöronal vakuolizasyon ve nekroz (Olney lezyonları) oluşturmuştur. Ataksi ve diğer preklinikişaretler, vakuolizasyon ve nekrozdan önce görülmektedir. Kemirgen ve kemirgen olmayandeney hayvanlarında uzun süreli yapılan çalışmalarda bu etkiler görülmediğinden, bubulguların klinik bağlantısı bilinmemektedir.
Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler değişiklikler gözlemlenmiştir, fakat bu durum maymunlarda görülmemiştir. Memantİn ile yapılan klinikçalışmalarda, Özgün oftalmoskopik incelemeler, herhangi bir oküler değişikliği ortayakoymamıştır.
Lizozomlarda memantin birikimine bağlı olarak pulmoner makrofajlardaki fosfolipidoz, kemirgenlerde gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfıfılik özellikteki diğer ilaçlarla dagörülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olmasıolasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinikbağlantısı bilinmemektedir.
Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve sıçanlarda, ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır.Memantin, matemal toksik dozlarda dahi, sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etkigöstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki saptanmamıştır.
Sıçanlarda, insanlara uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda yapılan uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat
Silikonlanmış mikrokristalin selüloz (Mikrokristalin selüloz + Kolloidal silikon dioksit)
Talk
Magnezyum stearat
Opadry OY-S-28959 beyaz (Hidroksİpropİl metil selüloz, Titanyum dioksit, Triasetin)

6.2. Geçimsizlikler6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, 30, 50 ve 100 film tablet İçeren PVC/A1 blister ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34440 Beyoğlu - İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

209/72

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.11.2006 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

9/9

İlaç Bilgileri

Alzant 10mg Film Tablet

Etken Maddesi: Memantin Hidroklorür

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.