Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ornidone 250 Mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Ornidazol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ORNİDONE 250 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİEtkin madde:

Her bir film kaplı tablet 250 mg omidazol içermektedir.

Yardımcı madde(ler):

Diğer yardımcı maddeler için bölüm 6.

Ve

bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Film tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1. Terapötik endikasyonlar

ORNİDONE, aşağıda belirtilen durumlarda endikedir:
• Trikomoniasis: Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoürinerenfeksiyonlar,
• Amebiasis: Amipli dizanteri dahil, Entamoeba hıstolytica'nın neden olduğu tümintestinal enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi olmak üzere, amabiasis'intüm ekstraintestinal formları.
• Giardiasis (lambliasis).

4.2.


Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Standart doz
Trikomoniasis: Ağızdan alınacak 250 mg oral tabletler 1. ve 2. seçeneklerdeki tedavi şekillerinde belirtilen dozlara göre kullanılır. Seçenekler; tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavişeklindedir.
Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca, kızarma, uyuşukluk, ateş, bulantı ve kusma, hipotansiyon, karıncalanma ile karakterize reaksiyonlara yolaçabileceğinden, alkol alınmamalıdır.
Tedavi Şekli
Günlük Doz (250 mg'lık tabletler) 1. Seçenek
2. Seçenek
Tek dozluk tedavi
6 oral tablet akşamlan
4 oral tablet +1 vajinal tablet yatmadan önce
5 günlük tedavi
2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam
2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam + 1 vajinaltablet yatmadan önce
Tüm vakalarda enfeksiyonun tekrarlanmasını önlemek için hastanın eşine de aynı oral doz (Seçenek 1) uygulanarak tedavi edilmelidir. Çocuklar için günlük tek doz 25 mg/kg'dır.
2.Amebiasis:
a) Amebik dizanterili hastalarda 3 günlük tedavi;
b) Amebiasis'in tüm formları için 5-10 günlük tedavi;
Tedavi Süresi
Günlük Doz
Yetişkinler ve 35 kg'm üzerindeki çocuklar
35 kg'a kadar olan çocuklar
3 günlük tedavi
Akşam, 1 defada 6 oral tablet, (4 tablet sabah, 4 tablet akşam)60 kg'ın üstü için 8 oral tablet
Tek dozda 3 kg vücut ağırlığı için 1/2 oral tablet
5-10 günlük tedavi
4 oral tablet (2 tablet sabah, 2 tablet akşam)
Tek dozda 5 kg vücut ağırlığı için 1/2 oral tablet (kg başına 25mg'a eşdeğerdir.)
3.Giardiasis (lambliasis):
Tedavi süresi:
Günlük Doz
Yetişkinler ve 35 kgTn üzerindeki çocuklar
35 kg"a kadar olan çocuklar
1-2 günlük tedavi
6 oral tablet akşamlan tek dozda alınır.
Tek dozda 3 kg vücut ağırlığı için 1/2 oral tablet (kg başına 40mg'a eşdeğerdir.)

Uygulama şekli:

ORNİDONE tablet daima yemeklerden sonra oral olarak alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

ORNİDONE'nun çocuklarda kullanımı için bakınız 4.2. (Pozoloji ve uygulama şekli)

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanıma ilişkin klinik veri yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

ORNİDONE, omidazol, diğer nitroimidazol türevlerine veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

ORNİDONE, merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçlann etkisiartabilir veya azalabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır. Omidazol kumarin-tipi oral antikoagülanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanndozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Omidazol için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrasıgelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir(bkz. kısım 5.3).
Omidazol'ün çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara ve doğum kontrolü yöntemlerine etkisi bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genelbir prensip olarak ORNİDONE, gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalı ve gebeliğin erkensafhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Laktasyon dönemi

Omidazol'ün insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Omidazol'ün süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durudulup durdurulmayacağına ya daORNİDONE tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıpkaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası veORNİDONE tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Omidazol, erkek farelerde 400 mg/kg/gün gibi yüksek dozda uygulandığında, düşük sperm hızı bakımından epididimal sperm motilitesini inhibe ederek infertilite meydanagetirmektedir.
İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarından elde edilmiş veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ORNİDONE alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Eğer bu etkiler meydanagelirse araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Lökopeni

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati

Gastroin testin al hastalıklar

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık. Seyrek: Tat alma bozukluğu

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: Sanlık, anormal karaciğer fonksiyon testleri

Deri ve deri altı doku hastalıktan

Seyrek: Kaşıntı ve cilt reaksiyonlan

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımında istenmeyen etkiler başlığı altında belirtilen semptomlar, daha şiddetli olarak meydana gelir.
ORNİDONE'nun spesifik bir antidotu yoktur. Kramp durumunda, diazepam verilmesi tavsiye edilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiprotozoal ilaçlar - Amebiazis ve diğer protozoal hastalıklarda kullanılan ajanlarATC kodu: P01AB03
ORNİDONE, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histoltica ve Giardia lamblia (Giardıa intestinalis) ve aynı zamanda Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium türleri gibibelirli anaerobik bakteriler ve anaerob koklara karşı etkilidir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel Özellikler

Emilim:

Ora! uygulamadan sonra omidazol hızla emilir. Ortalama absorpsiyonu %90'dır. 3 saat içinde pik plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.

Dağılım:

Omidazorün plazma proteinlerine bağlanma oranı % 13'tür. ORNİDONE'nun etken maddesi serebrospinal sıvıya, vücut sivil arma ve dokulara etkili konsantrasyonlardageçer. Farklı endikasyonlara göre plazma konsantrasyonlarının (6-36 mg/1) optimalaralıktadır. Sağlıklı gönüllülerde her 12 saatte bir 500 mg veya 1000 mgTık dozuntekrarlanarak uygulaması sonrası, birikme faktörü 1.5-2.5 olarak hesaplanmıştır.

Bivotransformasvon:

Omidazol karaciğerde başlıca 2-hidroksimetil ve a-hidroksimetil metabolitlerine metabolize olur. Değişmeyen omidazole göre, her iki ana metabolitTrichomonas vaginalis ve anaerobik bakterilere karşı daha az etkilidir.

Atılım:

Yan ömrü yaklaşık 13 saattir. Alınan tek dozun, % 85'i ilk 5 gün içinde çoğu metabolize olarak atılır. Dozun %4'ü değişmeyen bileşik olarak idrarla atılmaktadır.

Doğrusal lık/Doğr us al olmayan durum:Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sirozu olan hastalarda sağlıklı bireylere göre eliminasyon yan ömrü daha uzun (22'ye 14 saat) ve klerens daha düşüktür (35'e 51 ml/dakika). Ağırkaraciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Omidazol farmakokinetiği böbrek yetmezliğinde değişmez. Dolayısıyla böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.Omidazol hemodiyaliz yoluyla uzaklaştmlır. Eğer günlük doz 2 g/gün ise ilave bir doz olarak500 mg omidazol uygulanmalıdır veya günlük doz 1 g/gün ise 250 mg omidazol ilave bir dozolarak hemodiyalize başlamadan önce uygulanmalıdır.

Yeni doğanlar ve çocuklar:5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geçerli değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Çekirdek tablet:


Mıkrokristalin selüloz Nişasta
Metilhidroksietil selüloz Magnezyum stearat

Film kaplama:


Hidroksipropil metil selüloz Talk
Titandioksit

6.2. Geçimsizlikler6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan koruyunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

ORNİDONE 250 mg Film Tablet, 20 tabletlik PVC/A1 folyo blister ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” “Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467
Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00Faks: 0212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

188/67

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.10.1998 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ornidone 250 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Ornidazol

Atc Kodu: P01AB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ornidone 250 Mg Film Tablet-KUB
 • Ornidone 250 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ornidone 250 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.