Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pantpas 40 Mg Enterik Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Pantoprazol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Pantoprazol 40 mg (sodyum seskihidrat olarak)

Yardımcı maddeler:

Sodyum karbonat 10 mg
Mannitol 42.7mg
Propilen glikol 4.25mg
Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enterik kaplı tablet
Bir yüzünde kahverengi “P40” baskılı, sarı, oval bikonveks film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:


Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde endikedir.

Erişkinlerde:


• Helicobacter pylori (H. pylori)

ile ilişkili duodenal ve gastrik ülserde bumikroorganizmanın eradikasyonu için uygun antibiyotiklerle kombine olarak,
• Peptik ülserde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
• Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda kullanılır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:


Gastroözofageal reflü hastalığında


Önerilen doz günde 1 adet PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet'tir. Bazı durumlarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet). 4haftalık tedavi sonunda iyileşmeyen hastalar için 4 haftalık ilave bir tedavi düşünülebilir.

Erişkinler:


Uygun iki antibiyotikle kombine olarakH.Pylorieradikasyonunda


H. pyloriH. pylori

eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdakikombinasyonlar önerilebilir:
a) Günde 2 defa 1 PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet+ Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin
+ Günde 2 defa 500 mg klaritromisin
b) Günde 2 defa 1 PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet
+ Günde 2 defa 400-500 mg metronidazol (veya 500 mg tinidazol)
+ Günde 2 defa 250-500 mg klaritromisin
c) Günde 2 defa 1 PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet+ Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin
+ Günde 2 defa 500 mg metronidazol (veya 500 mg tinidazol)

H. pylori

eradikasyonu için kombinasyon tedavisinde ikinci PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet, akşam yemeğinden 1 saat önce alınmalıdır. Kombinasyon tedavisigenellikle 7 gün uygulanır ve toplam 2 haftaya kadar 7 gün daha uzatılabilir. Ülsertedavisi için pantoprazol tedavisine devam edilecekse duodenal ve gastrik ülser için dozönerileri göz önüne alınmalıdır.
Kombine tedavinin gerekmediği durumlarda, örneğin hasta

H.pylori

negatif ise, aşağıda belirtilen dozda PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır:

Gastrik ülser tedavisinde


Günde 1 tablet PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet alınır. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adetPANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet). Gastrik ülser tedavisinde genellikle 4 haftalıkbir süre gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, genellikle ilave bir 4 haftalık tedavisüresinde iyileşme gözlenecektir.

Duodenal ülser tedavisinde


Günde 1 tablet PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet alınır. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adetPANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet). Duodenal ülser tedavisinde genellikle 2haftalık bir süre gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, vakaların tamamına yakınındailave bir 2 haftalık tedavi süresinde iyileşme gözlenecektir.

Zollinger Ellison Sendromu'nun ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumların uzun dönem tedavisinde


Tedaviye 80 mg'lık (2 adet PANTPAS® 40 mg Enterik Kaplı Tablet) günlük doz ile başlanmalıdır. Bundan sonra doz, gastrik asit sekresyonu ölçümleri esas alınarakgerektiği şekilde yükseltilebilir veya düşürülebilir. Günlük doz 80 mg'ın üzerindeolduğunda, doz bölünerek günde 2 kez verilmelidir. Pantoprazol dozunun geçici olarak160 mg'ın üzerine çıkarılması mümkündür, ancak yeterli asit kontrolü için gerekendendaha uzun süre uygulanmamalıdır. Zollinger Ellison Sendromu'nda ve diğer patolojikhipersekresyonlu durumlarda tedavi süresi sınırlandırılmamıştır ve klinik gereksinimleregöre ayarlanmalıdır.

Uygulama şekli:

PANTPAS® çiğnenmemeli veya kırılmamak; yemekten bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.
İlacın alınması unutulduğunda, gecikmiş olan doz alınmamalıdır. Tedavi, hastanın doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürülmelidir.
PANTPAS® ile tedavinin erken kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi konusunda hekime danışılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda PANTPAS®'ın kombine tedavisine dair etkililik ve güvenlilikile ilgili veri olmadığından, bu hastalarda

H.pyloriKaraciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (1 adet PANTPAS® 20 mg) aşılmamalıdır. Orta ve ağır derecede karaciğer yetmezliği olanhastalarda PANTPAS®'ın kombine tedavisine dair etkililik ve güvenlilik ile ilgili veriolmadığından, bu hastalarda

H.pyloriPediyatrik popülasyon:

12 yaşın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenliliğine ilişkin kısıtlı veri bulunması nedeniyle, PANTPAS®'ın, bu yaş grubundaki çocuklarda 40 miligramlık dozdakullanılması önerilmemektedir. (5-12 yaş arası çocuklar için PANTPAS® 20 mg tercihedilmelidir.)

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3 Kontrendikasyonlar

PANTPAS® , bileşimindeki etkin maddeye, dallanmış benzimidazollere veya bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine veya kombinasyonda birliktekullanılan diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Karaciğer yetmezliği:


Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Karaciğerenzimlerinin yükselmesi durumunda PANTPAS® kullanımı kesilmelidir.

Kombine tedavi:


Kombine tedavi sırasında ilgili ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır.

Alarm semptomlarının varlığı:


Herhangi bir alarm semptomunun varlığında (örn. beklenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan kusmalar, disfaji, hematemez, anemi veya melena) ve gastrik ülser şüphesinde ya davarlığında, malinite olasılığıdışlanmalıdır. Çünkü pantoprazol, semptomları
baskılayabilir ve tanının gecikmesine neden olabilir.
Uygun tedaviye rağmen semptomlar hala devam ediyorsa ileri tetkikler yapılmalıdır.

Atazanavir ile birlikte kullanım:


Atazanavir ile proton pompası inhibitörlerinin birlikte uygulanması önerilmez. (bkz. Bölüm 4.5) Eğer atazanavir ile bir proton pompası inhibitörünün kombinasyonu zorunluise, atazanavir dozunun 400 mg'a yükseltilmesi ve tedaviye 100 mg ritonavir eklenmesive hastanın klinik açıdan dikkatle izlenmesi (örn. viral yük) önerilir. Günlük 20 mgpantoprazol dozu aşılmamalıdır.

B12 vitamini emilimi üzerindeki etki:


Zollinger-Ellison sendromu ve uzun süreli tedavi gerektiren diğer patalojik hipersekresyon durumlarında pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi,hipoklorhidri veya aklorhidriye bağlı olarak B12 vitamini (siyanokobalamin) emiliminiazaltabilir. Bu durum, B12 vitamini vücut stokları azalmış veya emiliminin azalmasıyönünde risk faktörleri olan uzun süreli tedavi gören hastalarda ya da ilgili kliniksemptomların gözlenmesi durumunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Uzun süreli tedavi:


Özellikle 1 yıllık sürenin aşıldığı uzun süreli tedavilerde, hastalar düzenli olarak gözlenmelidir.

Kemik kırığı:


Yayınlanmış çeşitli gözlemsel çalışmalar, proton pompası inhibitörü (PPI) tedavisinin, kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza bağlı kırık riskinde bir artışla ilişkiliolabileceğini düşündürmektedir. Çoklu günlük dozlar ve uzun süreli PPI tedavisi (bir yılya da daha fazla) şeklinde tanımlanan yüksek doz alan hastalarda kırık riski artmıştır.Hastalar, tedavi edildikleri durum için uygun olan en düşük dozda ve en kısa süreli PPItedavisini almalıdırlar.

Hipomagnezemi:


PPI'larla en az 3 ay süreyle tedavi edilen hastalarda ve çoğu olguda da bir yıl tedaviden sonra nadiren semptomatik ve asemptomatik hipomagnezemi bildirilmiştir. Ciddi adversolaylar tetani, aritmiler ve nöbetleri içermektedir. Çoğu hastada hipomagnezami tedavisimagnezyum replasmanını ve PPI tedavisinin kesilmesini gerektirmektedir. Uzun süretedavi alması beklenen ya da PPI'ları digoksin gibi ilaçlar ya da hipomagnezamiye nedenolabilecek ilaçlarla (örn. diüretikler) birlikte alan hastalar için, sağlık mesleği mensuplarıPPI tedavisine başlamadan önce ve daha sonra periyodik olarak magnezyum düzeylerinitakip edebilirler.

Nöroendokrin tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler:


Gastrik asit düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder olarak serum kromogranin A (CgA) düzeyleri artmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler için yapılan tanıincelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Uygulayıcılar CgA düzeylerinideğerlendirmeden önce geçici olarak PPİ tedavisine ara vermeli ve eğer başlangıçtakiCgA düzeyleri yüksek ise testi tekrar etmelidirler. Eğer seri testler yapılıyorsa (örn.monitorizasyon için), testler arasındaki referans aralıkları değişebileceği için testler aynılaboratuarda yapılmalıdır.

Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanım:


Seçici olmayan NSAİİ'lerin indüklediği gastroduodenal ülserin önlenmesi amacıyla PANTPAS® kullanımı, sürekli NSAİİ tedavisine ihtiyaç duyan ve gastrointestinalkomplikasyonlar geliştirme riski yüksek olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. Yüksek risk,yaşlılık (65 yaş üzeri), gastrik veya duodenal ülser hikayesi veya üst gastrointestinalkanama hikayesi gibi bireysel risk faktörlerine göre değerlendirilmelidir.

Bakterilerin yol açtığı gastrointestinal enfeksiyonlar:


Bütün proton pompası inhibitörleri gibi pantoprazolün de üst gastrointestinal sistemde normal olarak bulunan bakteri sayısını artırması beklenebilir. PANTPAS® ile tedavi,

SalmonellaCampylobacter

gibi bakterilerin yol açtığı gastrointestinal enfeksiyonriskinde az da olsa bir artışa neden olabilir (bkz. Bölüm 5.1)

Sodyum:


Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az (6.69 mg) sodyum ihtiva eder; yani esasında (pratik olarak) sodyum içermez.

Mannitol:


Bu tıbbi ürün her tablette 10 gramdan daha az (42.70 mg) mannitol ihtiva eder; bu nedenle laksatif etki göstermesi beklenmez.

Propilen glikol:


Bu tıbbi ürün her tablette 4.25 mg mannitol ihtiva eder. Yetişkinler için 400 mg/kg ve çocuklar için 200 mg/kg eşiğinin altında olduğundan alkol benzeri semptomlara nedenolması beklenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pantoprazolün diğer ilaçların emilimi üzerindeki etkisi:


Şiddetli ve uzun süren gastrik asit sekresyonu inhibisyonu nedeniyle PANTPAS® , biyoyararlanımı pH'a bağlı (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol gibi bazıantifungaller ve erlotinib gibi diğer bazı ilaçlar) ilaçların emilimini azaltabilir.

HIV ilaçları (atazanavir):


Atazanavir ve emilimi pH bağımlı diğer HIV ilaçlarının proton pompası inhibitörleri ile uygulanması, HIV ilaçlarının biyoyararlanımını önemli derecede azaltarak bu ilaçlarınetkililiğini azaltabilir. Bu nedenle pantoprazol dahil proton pompası inhibitörlerininatazanavir ile birlikte uygulanması tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Kumarin antikoagülanları (fenprokumon ve varfarin)


Fenprokumon veya varfarin ile birlikte kullanıldığında, klinik farmakokinetik çalışmalarda bir etkileşim gözlenmemiş olmasına rağmen, pazarlama sonrası dönemdeUluslararası Normalizasyon Oranı (UNO) değerlerinde değişiklikle ilgili birkaç vakarapor edilmiştir. Bu nedenle, kumarin antikoagülanları (örn. fenprokumon veya varfarin)ile tedavi edilen hastalarda, pantoprazol tedavisi başlandıktan ve sonlandırıldıktan sonraveya pantoprazolün düzensiz kullanımı sırasında protrombin zamanı/UNO değerlerininizlenmesi önerilmektedir.

Diğer etkileşim çalışmaları:


Pantoprazol sitokrom P450 enzim sistemi aracılığı ile büyük ölçüde karaciğerde metabolize olur. Ana metabolik yolak CYP2C19 ile demetilasyondur ve diğer metabolikyolaklar CYP3A4 ile oksidayonu içerir. Aynı enzim sistemiyle metabolize olankarbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin ve levonorgestrel ve etinil östradioliçeren bir oral kontraseptif ile yapılan etkileşim çalışmaları, klinik açıdan önemli olanetkileşimlere işaret etmemektedir.
Bir dizi etkileşim çalışması, pantoprazolün CYP1A2 (kafein, teofilin gibi), CYP2C9 (piroksikam, diklofenak, naproksen gibi), CYP2D6 (metoprolol gibi), CYP2E1 (etanolgibi) ile metabolize olan aktif maddelerin metabolizmasını veya digoksinin p-glikoprotein ile ilişkili emilimini etkilemediğini göstermiştir.
Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşim görülmemiştir.
Ayrıca klaritromisin, metronidazol, amoksisilin gibi antibiyotiklerin pantoprazol ile eş zamanlı uygulanmasına dair etkileşim çalışmaları da yapılmıştır. Klinik açıdan önemlietkileşimler gözlenmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Levonorgestrel ve etinil östradiol içeren bir oral kontraseptif ile yapılan spesifik testlerde, klinik açıdan anlamlı bir etkileşme gözlenmemiştir (bkz. Bölüm 4.5)

Gebelik dönemi

Pantoprazolün gebelikte kullanımı ile ilgili klinik deneyim sınırlıdır.
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme toksisitesi gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlarda potansiyel risk bilinmemektedir. PANTPAS® gerekli olmadıkça gebelerdekullanılmamalıdır.
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında 5mg/kg'nın üzerindeki dozlarda hafif düzeyde fetotoksisite belirtileri gözlenmiştir.
Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Hayvan çalışmaları pantoprazolün süte geçtiğini göstermiştir. Pantoprazolün insan sütüne de geçtiği bildirilmiştir. Emzirmeye devam edilip edilmeyeceğine, veya PANTPAS®tedavisine devam edilip edilmeyeceğine, emzirmenin çocuğa yararı ve PANTPAS®tedavisinin anneye yararı açısından bir değerlendirme yapıldıktan sonra kararverilmelidir.
Bebeğini emziren annelerde pantoprazol ancak, anneye olan yararı, bebek üzerindeki potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

İnsanlarda fertilitenin bozulmasına veya teratojen etkiye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında 5mg/kg'nın üzerindeki dozlarda hafif düzeyde fetotoksisite belirtileri gözlenmiştir. Fertilite kaybı ya da teratojenite ile ilgilibir bulgu yoktur (bkz. Bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi advers ilaç etkileşimleri gözlenebilir. (bkz. bölüm 4.8) Bu advers olayların görülmesi durumunda hasta araç veya makinekullanmamalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Hastaların yaklaşık %5'inin advers ilaç reaksiyonları yaşadığı tahmin edilmektedir. En fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağrısıdır, her iki durum da hastalarınyaklaşık %1'inde gözlenmiştir.
Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın >1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10) ; yaygın olmayan £1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor)
Sıklık
Organ
sistemi
Yaygın
(>1/100
<1/10)
Yaygın olmayan (>1/1,000<1/100)
Seyrek
(>1/10,000
<1/1,000)
Çok Seyrek (<1/10,000,İzole raporlardahil)
Bilinmiyor
Kan ve lenf sistemi hastalıkları


Agranülositoz
Trombositopeni
Lökopeni;
Pansitopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları


Aşırı duyarlılık (anaflaktik şokve anaflaktikreaksiyonlardahil)


Metabolizma ve
beslenme
hastalıkları


Hiperlipidemi ve lipid artışı(trigliseridler,kolesterol);Kilo
değişiklikleri

Hiponatremi; Hipomagnezemi(bkz bölüm 4.4.)
Psikiyatrik
hastalıklar

Uyku
bozuklukları
Depresyon (ve daha
kötüleşmesi)
Dezoriyantasyon (ve dahakötüleşmesi)
Halüsinasyon; Konfüzyon (özelliklepredispoze
^\Sıklık
Organ
sistemi
Yaygın
(>1/100
<1/10)
Yaygın olmayan (>1/1,000<1/100)
Seyrek
(>1/10,000
<1/1,000)
Çok Seyrek (<1/10,000,İzole raporlardahil)
Bilinmiyor

hastalarda; daha önceden mevcut isedaha da kötüleşmesi)
Sinir sistemi hastalıkları

Baş dönmesi; Baş ağrısı
Tat alma bozuklukları


Göz hastalıkları


Görme bozuklukları(bulanık görme)


Gastrointestinal
hastalıklar

Bulantı/kusma; Abdominal ağrıve rahatsızlık;Konstipasyon;Ağız kuruluğu;Abdominalgerginlik veşişkinlik;DiyareHepatobiliyer
hastalıklar

Karaciğer
enzimlerinde
artış
(transaminazlar,
Y-GT)
Bilirubin artışı

Hepatoselüler hasar, sarılık,
hepatoselüler
yetmezlik
Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Kaşıntı, ekzantem vederi döküntüsügibi alerjikreaksiyonlar;Prurit
Ürtiker;
Anjiyoödem;

Stevens-Johnson
sendromu, Lyell
sendromu,
Erythema
multiform,
Fotosensitivite
Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları

Kalça, el bileği ve omurgakırığı (bkzbölüm 4.4)
Artralji; Miyalji


Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
İntestisyel nefrit
Üreme sistemi ve meme hastalıkları


Jinekomasti


Genel bozukluklar ve uygulamayerine özgürahatsızlıklar

Halsizlik, yorgunluk vekeyifsizlik
Vücut
sıcaklığında
artış;
Periferik ödem


4.9 Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda doz aşımı belirtileri bilinmemektedir.
2 dakika içinde 240 mg i.v. dozlara kadar uygulanmış ve iyi tolere edilmiştir.
Pantoprazol proteinlere yüksek oranda bağlandığı için, hemen diyaliz edilemez.
Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanması dışında bir terapötik uygulama tavsiye edilemez.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri
ATC kodu: A02BC02

Etki Mekanizması


Pantoprazol bir sübstitüye benzimidazol olup, pariyetal hücrelerde bulunan proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder.
Pantoprazol, pariyetal hücrelerin asidik ortamında aktif formuna dönüşür ve midede hidroklorik asit üretiminin son aşaması olan H+, K+-ATPaz enziminin inhibisyonunusağlar. İnhibisyon doza bağlı olup, hem bazal, hem de stimule asit salgılanmasını etkiler.Birçok hastada semptomların düzelmesi iki hafta içinde gerçekleşir. Diğer protonpompası inhibitörleri ve H2 reseptör inhibitörlerinde olduğu gibi pantoprazol ile tedavi,midedeki asiditeyi azaltır ve böylece asiditedeki azalmayla orantılı olarak gastrin artışısağlar. Gastrin artışı geri dönüşümlüdür. Pantoprazol, enzimle reseptör distalindeetkileştiği için öteki maddelerle stimülasyondan da etkilenmeksizin (asetilkolin,histamin, gastrin) hidroklorik asit sekresyonunu inhibe eder. Oral veya intravenözuygulamada aynı etki görülür.
Açlık durumundaki gastrin değerleri pantoprazol ile artar. Kısa süreli kullanımda çoğu durumda normalin üst limitini aşmaz. Uzun süreli tedavide pek çok durumda gastrinseviyesi iki katına çıkar. Ancak nadir durumlarda aşırı artış meydana gelir. Sonuç olarak,uzun süreli tedavi süresince çok az vakada (basit veya adenomatoid hiperplazi) midedekispesifik endokrin (ECL) hücrelerinin sayısında hafif ila orta derecede artış meydanagelir. Ancak bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmalara göre, hayvanlar üzerindeyapılan çalışmalarda gözlenen karsinoid prekürsör (atipik hiperplazi) veya gastrikkarsinoid oluşumu (bkz bölüm 5.3), insanlarda gözlenmemiştir.
Proton pompası inhibitörleri dahil, herhangi bir sebepten dolayı azalan gastrik asidite, gastrointestinal sistemde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur.Proton pompası inhibitörleri ile tedavi, SalmoneIla ve Camphylobacter ve muhtemelenayrıca hastanede yatan hastalarda Clostridum difficile gibi gastrointestinalenfeksiyonların riskini az da olsa arttırabilir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, pantoprazol ile bir yılı aşan uzun süreli tedavinin, tiroidin endokrin parametreleri üzerindeki etkisi tamamen göz ardıedilemez.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg oral tek dozdan sonra bile maksimum plazma düzeyine ulaşır. Uygulamadan ortalama 2.5 saat sonra yaklaşık 2-3 mcg/mL olan serumkonsantrasyonlarına ulaşılır ve bu değerler çoklu uygulamadan sonra sabit kalır.
Farmakokinetik, tek doz veya tekrarlayan dozlardan sonra değişiklik göstermez.
Tabletin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık

%

77'dir. Besinlerle birlikte alınması, Eğri Altında Kalan Alan (EAA) değerini, maksimum serum konsantrasyonunu ve sonuçtabiyoyararlanımı etkilemez. Besinlerle birlikte alınması sadece gecikme süresinindeğişkenliğini artırır.

Dağılım:


Pantoprazol serum proteinlerine yaklaşık %98 oranında bağlanır. Dağılım hacmi yaklaşık 0.15 L/kg'dır.

Biyotransformasyon:


Pantoprazolün tamamına yakını karaciğerde metabolize olur. Ana metabolik yolak CYP2C19 ile demetilasyon ve ile bunu izleyen sülfat konjugasyonudur, diğer metabolikyolak CYP3A4 ile oksidasyondur. Gerek serum gerekse idrardaki ana metabolit, sülfatlakonjuge olan desmetilpantoprazoldür.

Eliminasyon:


Pantoprazol metabolitleri başlıca renal yolla (yaklaşık %80'i), kalanı feçes ile atılır. Terminal yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve klerens yaklaşık 0.1l/h/kg'dır.Eliminasyonun geciktiği birkaç vaka görülmüştür. Pantoprazolün pariyetal hücrelerinproton pompalarına spesifik olarak bağlanması nedeniyle, eliminasyon yarı-ömrü, dahauzun etkinlik süreleri ile orantılı değildir (asit sekresyonunun inhibisyonu). Anametabolitin yarılanma ömrü (yaklaşık 1.5 saat), pantoprazolden daha uzun değildir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


PANTPAS® 'ın farmakokinetiği, tek doz veya tekrarlayan dozlardan sonra değişiklik göstermez. 10-80 mg'lık doz aralığında, hem oral hem intravenöz uygulamadan sonrapantoprazolün plazma kinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Polimorfik metabolizma:


Avrupa popülasyonunun yaklaşık %3'ü fonksiyonel CYP2C19 enziminden yoksundur ve bu kişiler zayıf metabolize ediciler olarak adlandırılırlar. Bu bireylerde pantoprazolünmetabolizması esas olarak muhtemelen CYP3A4 enzimiyle gerçekleşir. 40 mgpantoprazolün tek doz uygulanmasından sonra, plazma-konsantrasyon eğrisinin altındakalan alan zayıf metabolize edicilerde, CYP2C19 enzimine sahip kişilerden (ekstansifmetabolize ediciler) 6 kat daha büyüktür. Ortalama doruk plazma konsantrasyonları %60artmıştır. Bu bulgular pantoprazolün pozolojisi için bir öneri niteliğinde değildir.

Böbrek yetmezliği:


Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar (diyaliz hastaları dahil) için doz azaltılmasına gerek yoktur. Bu hastalarda sağlıklı kişilerde olduğu gibi pantoprazol yarı ömrü kısaolup, çok küçük miktarda diyaliz edilebilir. Başlıca metabolitinin yarı ömrü birazuzamasına rağmen (2-3 saat), atılım hızlı olduğundan birikme söz konusu değildir.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer sirozu olan hastalarda (Child sınıf A ve B) yarı ömrü 7-9 saat ve EAA değerleri 5-7 kat artmasına rağmen, maksimum serum konsantrasyonu sağlıklı kişilerenazaran sadece 1.5 kat kadar az bir miktarda artmıştır.

Pediyatrik popülasyon:


20 veya 40 mg pantoprazolün 5-16 yaşlarındaki çocuklara tek doz oral olarak uygulanmasından sonra EAA ile Cmax değerleri, yetişkin değerlerinin aralığındadır. 0.8veya 1.6 mg/kg pantoprazolün 2-16 yaş arasındaki çocuklara tek doz intravenöz yollauygulanmasından sonra, pantoprazol klerensi ile yaş veya kilo arasında anlamlı bir ilişkibulunmamıştır. EAA ve dağılım hacmi, yetişkinlerden elde edilen verilerle uyumludur.

Geriyatrik popülasyon:


Yaşlı gönüllülerde gençlere nazaran görülen EAA ve Cmaks değerlerindeki hafif artış klinik açıdan önemli değildir.

5.3Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klasik farmakolojik güvenlik çalışmaları, tekrarlanmış dozlarda toksisite ve genotoksisite çalışmalarından elde edilen preklinik veriler insanlara özel bir tehlikeninsöz konusu olmadığını göstermektedir.
Sıçanlar üzerinde 2 yıl boyunca yapılan karsinojenisite testlerinde nöroendokrin neoplazmalar bulunmuştur. Ayrıca, sıçanların ön midelerinde pullu hücre papillomalarıbulunmuştur. Substitüe benzimidazoller vasıtasıyla gastrik karsinoidlerin oluşumunaneden olan mekanizma dikkatlice incelenmiş ve sıçanda kronik yüksek dozlu tedaviesnasında serum gastrin seviyelerinde meydana gelen artışların sekonder bir reaksiyonuolarak görüldüğü sonucuna varılmıştır. Rodentler üzerinde yapılan iki yıllıkçalışmalarda, sıçanlarda ve dişi farelerde karaciğer tümörlerinin sayısında artışgözlenmiştir ve pantoprazolün, yüksek oranda karaciğerde metabolize olmasındankaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır.
En yüksek dozu (200 mg/kg) alan sıçan grubunda tiroidin neoplastik değişimlerinde hafif artış gözlenmiştir. Bu neoplazmaların meydana gelişi, sıçan karaciğerindetiroksinin yıkımında pantoprazolün neden olduğu değişimlerle ilişkilendirilmiştir.İnsanda terapötik doz düşük olduğundan, tiroid bezlerine zararlı etki beklenmez.
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında, 5 mg/kg üzerindeki dozlarda hafif düzeyde fetotoksisite görülmüştür.
Yapılan araştırmalarda fertilitenin bozulmasına veya teratojen etkiye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
Sıçanda plasentaya geçiş araştırılmış ve gebeliğin ilerlemesiyle arttığı bulunmuştur. Sonuç olarak fetüs pantoprazol konsantrasyonu doğumdan kısa süre önce artar.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1Yardımcı maddelerin listesi

Çekirdek:


Susuz sodyum karbonat Mannitol (E421)
Krospovidon Povidon K90Kalsiyum stearat

Kaplama:


Hipromelloz Povidon K25Titanyum dioksit (E 171)
Sarı demir oksit (E 172)
Propilen glikol
Metakrilik asit-etilakrilat-kopolimer (1:1)
Polisorbat 80 Sodyum lauril sülfatTrietil sitrat

Baskı mürekkebi:


Şellak
Kırmızı demir oksit (E172)
Siyah demir oksit (E172)
Sarı demir oksit (E 172)
Konsantre amonyak çözeltisi

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

36 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

14 veya 30 enterik kaplı tablet içeren LDPE kapaklı polietilen (HDPE) şişede

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kontrolü ne uygun

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Site Yolu Sokak No.5 Kat.12
Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 633 78 00
Faks: 0216 633 78 78

8. RUHSAT NUMARASI

129/82

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 01.08.2001 Ruhsat yenileme tarihi: 01.03.2010

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

13

İlaç Bilgileri

Pantpas 40 Mg Enterik Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Pantoprazol Sodyum Seskihidrat

Atc Kodu: A02BC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.