Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Omeprol 20 Mg Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Omeprazol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

OMEPROL 20 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir kapsül;

Etkin madde:

20 mg omeprazol,

Yardımcı madde(ler):

116 mg anhidrus laktoz içerir.
“Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.”

3. FARMASÖTİK FORM

Beyaz renkli, sert jelatin kapsül.
Kapsüllerin kapak ve gövdesinde “OME 20” yazısı bulunur. Kapsüller mat bej-beyaz renkte pelletler içermektedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasy onlar

OMEPROL;

Yetişkinlerde


• Duodenum ülserinin tedavisinde
• Tekrarlayan duodenum ülserinin önlenmesinde
• Gastrik ülserlerin tedavisinde
• Tekrarlayan gastrik ülserlerin önlenmesinde
• Uygun antibiyotikler ile kombinasyonu peptik ülser hastalığındaki

Helicobacter pylori (H.pylori)

eradikasyonunda
• Nonsteroidal antienflamatuar ilaçların (NSAİİ) kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenumülserlerinin tedavisinde
• Risk altındaki hastalarda NSAİİ kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenum ülserlerininönlenmesinde
• Reflü özofajit tedavisinde
• İyileşmiş reflü özofajiti olan hastaların uzun süreli idame tedavisinde
• Gastro-özofajiyal reflü hastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde
• Zollinger-Ellison sendromunun tedavisinde

Çocuklarda


1 yaşından büyük ve >10 kg olan çocuklarda


• Reflü özofajit tedavisinde
• GÖRH'de mide yanması ve asit regüıjitasyonunun semptomatik tedavisinde

4 yaşından büyük çocuklar ve adölesanlarda


•H. pylori

ile ilişkili duodenum ülserinin tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerdeki pozoloji

Duodenum ülserlerinin tedavisi


Aktif duodenum ülseri olan hastalarda önerilen doz günde bir defa 20 mg'dır. Çoğu hastada iyileşme iki hafta içerisinde gerçekleşir. İlk doz rejiminden sonra tamamen iyileşmeyen

hastalar

için, iyileşme genellikle bir sonraki iki haftalık tedavi periyodundan sonra meydanagelir. Tedaviye zayıf yanıt veren duodenum ülserli hastalarda günde bir defa 40 mgOMEPROL önerilmektedir ve iyileşme genellikle dört hafta içerisinde olur.

Tekrarlayan duodenum ülserlerinin önlenmesi


H. pyloriH. pylori

eradikasyonunun mümkün olmadığında önerilen doz, günde bir defa 20 mg'dır. Bazıhastalarda günde bir defa 10 mg yeterli olabilir. Tedavi başarısız olursa, doz 40 mg'aartırılabilir.

Gastrik ülserlerinin tedavisi


Önerilen günlük doz günde bir defa 20 mg'dır. Çoğu hastada iyileşme dört hafta içerisinde gerçekleşir. ilk doz rejiminden sonra tamamen iyileşmeyen hastalar için, iyileşme genelliklebir sonraki dört haftalık tedavi periyodundan sonra meydana gelir. Tedaviye zayıf yanıt verengastrik ülserli hastalarda günde bir defa 40 mg OMEPROL önerilmektedir ve iyileşmegenellikle sekiz hafta içerisinde olur.

Tekrarlayan gastrik ülserlerin önlenmesi


o


Tedaviye zayıf yanıt veren gastrik ülserli hastalarda nüksün önlenmesi için önerilen doz günde bir defa 20 mg'dır. Gerekirse doz günde bir defa 40 mg'a artırılabilir.

Peptik ülser hastalığında H. pylori eradikasyonu


H.pylori'nin

eradikasyonu için antibiyotik seçiminde hastanın ilaç toleransı göz önünde bulundurulmalıdır ve ulusal, bölgesel ve lokal direnç verileri ve tedavi kılavuzları dikkatealınmalıdır.
. 20 mg OMEPROL + 500 mg klaritromisin + 1000 mg amoksisilin, bir hafta boyunca her biri günde iki defa veya
. 20 mg OMEPROL + 250 mg klaritromisin (alternatif olarak 500 mg) + 400 mg metronidazol (veya 500 mg metronidazol veya 500 mg tinidazol), bir hafta boyunca her birigünde iki defa veya
. Günde bir defa 40 mg OMEPROL ile birlikte bir hafta boyunca her biri günde üç defa 500 mg amoksisilin ve 400 mg metronidazol (veya 500 mg metronidazol veya 500 mg tinidazol).Her bir tedavi rejiminde eğer hasta yine

H. pylori

pozitif ise, tedavi tekrarlanabilir.

NSAİİ kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenum ülserlerinin tedavisi


NSAİI kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenum ülserlerinin tedavisi için, önerilen doz günde bir defa 20 mg'dır. Çoğu hastada iyileşme dört hafta içerisinde gerçekleşir. İlk tedavidensonra tamamen iyileşmemiş olan hastalar için, iyileşme genellikle bir sonraki dört haftalıktedavi periyodunda olur.

Risk altındaki hastalarda NSAİİ kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenum ülserlerinin önlenmesi


Risk altındaki hastalarda (yaş > 60, gastrik ve duodenum ülser geçmişinin olması, üst GI

kanamaNSAİİ

kullanımı ile ilişkili gastrik veya duodenum ülserlerininönlenmesi için, önerilen doz günde bir defa 20 mg'dır.

Reflü özofajit tedavisi


Önerilen doz günde bir defa 20 mg'dır. Çoğu hastada iyileşme dört hafta içerisinde gerçekleşir. İlk tedaviden soma tamamen iyileşmemiş olan hastalar için, iyileşme genelliklebir somaki dört haftalık tedavi periyodunda olur.
Şiddetli özofajiti olan hastalarda günde bir defa 40 mg önerilmektedir ve iyileşme genellikle sekiz hafta içerisinde gerçekleşir.

İyileşmiş reflü özofajiti olan hastaların uzun süreli idame tedavisi


İyileşmiş reflü özofajiti olan hastaların uzun süreli idame tedavisi için önerilen doz günde bir defa 10 mg'dır. Gerekirse, doz günde bir defa 20-40 mg'a artırılabilir.

GÖRH'nin semptomatik tedavisi


Önerilen doz günlük 20 mg'dır. Hastalar günlük 10 mg dozuna da yeterince yanıt verebilir ve bu nedenle bireysel doz ayarlaması değerlendirilmelidir.
Günlük 20 mg OMEPROL dozu ile dört haftalık tedavi somasmda semptom kontrolü yapılamaz ise tekrar bir inceleme önerilmektedir.

Zollinger-Ellison sendromunun tedavisi


t/


Zollinger-Ellison sendromlu hastalarda doz hastaya göre ayarlanmalıdır ve tedaviye klinik olarak endike olduğu sürece devam edilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günlük 60 mg'dır.Şiddetli ve diğer tedavilere yeterli yanıt vermeyen tüm hastalar etkili bir şekilde kontroledilmiştir ve

%

90'dan fazla hasta günlük 20-120 mg'da tutulmuştur. Dozlar günlük 80 mg'ıaşarsa doz bölünmeli ve günde iki defa olarak verilmelidir.

Uygulama şekli:

OMEPROL kapsüllerin sabah, tercihen aç kamına ve bütün olarak yarım bardak su ile alınması önerilmektedir. Kapsüller çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Yutma güçlüğü olan hastalar ve yarı katı gıda içebilen veya yutabilen çocuklar için

Hastalar, kapsülü açıp içeriğini yarım bardak su ile yutabilir veya içeriği kısmen asidik birsıvıya (örneğin meyve suyu, elma suyu veya gazsız su) ya da elma püresi içine karıştırarak daalabilirler. Hastaların bu dispersiyonu hemen (veya 30 dakika içerisinde) içmeleri ve ilacıiçmeden hemen önce karıştırmaları ve yarım bardak su ile çalkalanarak tekrar içmeleriönerilmektedir.
Alternatif olarak hastalar kapsülü emebilir ve yarım bardak su ile pelletleri yutabilir. Enterik kaplı pelletler çiğnenmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez (Bkz. Bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 10-20 mg doz yeterli olabilir (Bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

1 yasından büvük ve > 10 kz olan çocuklardaReflü özofajit tedavisi


GÖRH'de mide yanması ve asit regürjitasyonunun semptomatik tedavisi

Önerilen pozoloji aşağıdaki gibidir:
Yaş
Ağırlık
Pozoloji
> 1 yaş
10-20 kg
Günde bir defa 10 mg. Gerekirse doz günde bir defa 20 mg'a artırılabilir.
> 2 yaş
>20 kg
Günde bir defa 20 mg. Gerekirse doz günde bir defa 40 mg'a artırılabilir.

Reflü özofajit:

Tedavi süresi 4-8 haftadır.

GÖRH'de mide yanması ve asit regürjitasyonunun semptomatik tedavisi:

Tedavi süresi 2-4 haftadır. Eğer semptom kontrolü 2-4 haftalık tedavi sonrasında yapılamamış ise hasta tekrarincelenmelidir.

4 yasından büvük çocuklar ve adölesanlardaH. pylori ile ilişkili duodenum ülserinin tedavisi


Uygun kombinasyon tedavisi seçerken, bakteriyel direnç, tedavi süresi (en yaygın olarak 7 gün olup bazen 14 güne kadar sürebilir) ve antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgiliulusal, bölgesel ve lokal kılavuzlar dikkate alınmalıdır.
Tedavi bir uzman tarafından uygulanmalıdır.
Önerilen pozoloji aşağıdaki gibidir:
Ağırlık
Pozoloji
15-30 kg
İki antibiyotik ile kombinasyon: Bir hafta boyunca günde iki defa beraber alman 10 mg, OMEPROL amoksisilin 25 mg/kg vücut ağırlığı veklaritromisin 7,5 mg/kg vücut ağırlığı.
31-40 kg
İki antibiyotik ile kombinasyon: Bir hafta boyunca günde iki defa beraber alman 20 mg OMEPROL, 750 mg amoksisilin ve klaritromisin 7,5 mg/kgvücut ağırlığı.
> 40 kg
İki antibiyotik ile kombinasyon: Bir hafta boyunca günde iki defa beraber alınan 20 mg OMEPROL, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin.

Geriyatrik popülasyon (> 65 yaş)

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez (Bkz. Bölüm 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

Omeprazole, benzimidazol türevlerine veya formüldeki herhangi bir maddeye aşın duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Diğer proton pompası inhibitörleri (PPİ'ler) gibi omeprazol de nelfinavir ile birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Herhangi bir alarm belirtisinde (öm. Önemli derecede istenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan kusma, disfaji, hematemez veya melena) ve şüphelenilen ya da tanısı konmuş gastrik ülservakalannda kötü huylu olması bertaraf edilmiş olmalıdır çünkü tedavi, semptomlanhafifleterek tanıyı geciktirebilir.
Atazanavirin PPİ'ler ile beraber kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.5). Atazanavirin bir PPİ ile kombinasyonunun kaçınılmaz olduğuna karar verilirse, atazanavirin 400 mg'a kadar olanartan dozu ile 100 mg ritonavir kombinasyonunda yakın klinik izleme (öm. virüs yükü)önerilmektedir ve omeprazol 20 mg'ı aşmamalıdır.
Tüm asit bloke eden tıbbi ürünlerde olduğu gibi omeprazol, hipo- veya aklorhidri nedeniyle B12 vitamini (siyanokobalamin) emilimini azaltabilir. Bu durum uzun süreli tedavidevücutlarındaki B12 vitamin deposu azalmış veya B12 vitamini emiliminde azalma riski olanhastalarda dikkate alınmalıdır.
Omeprazol bir CYP2C19 inhibitörüdür. Omeprazol ile tedaviye başlarken veya tedaviyi sonlandınrken, CYP2C19 yoluyla metabolize olan ilaçlar ile olası etkileşimlerdeğerlendirilmelidir. Klopidogrel ve omeprazol arasında bir etkileşim gözlenmiştir (Bkz.Bölüm 4.5). Bu etkileşimin klinik ilişkisi belirsizdir. Bir önlem olarak, omeprazol ileklopidogrelin eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.
Hipomagnezemi:
PPİ'ler ile en az 3 ay süreyle tedavi edilen hastalarda ve çoğu olguda da bir yıl tedaviden sonra nadiren semptomatik ve asemptomatik hipomagnezemi bildirilmiştir. Ciddi adversolaylar tetani, aritmiler ve nöbetleri içermektedir. Çoğu hastada hipomagnezemi tedavisimagnezyum replasmanım ve PPİ tedavisinin kesilmesini gerektirmektedir. Uzun süre tedavialması beklenen ya da PPİTeri digoksin gibi ilaçlar ya da hipomagnezemiye neden olabilecekilaçlarla (öm: diüretikler) birlikte alan hastalar için sağlık mesleği mensuplan PPİ tedavisinebaşlamadan önce ve daha sonra periyodik olarak magnezyum düzeylerini takip edebilirler.
Kemik kınğı:

Yayımlanmış

çeşitli gözlemsel çalışmalar, PPİ tedavisinin kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza bağlı kınk riskinde bir artışla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çoklugünlük dozlar ve uzun süreli PPİ tedavisi (bir yıl ya da daha fazla) şeklinde tanımlananyüksek doz alan hastalarda kınk riski artmıştır. Hastalar tedavi edildikleri durum için uygunolan en düşük dozda ve en kısa süreli PPİ tedavisini almalıdırlar.
Gözlemsel çalışmalar, PPİTerin genel kınk riskini % 10-40 oranında artırabileceğini önermektedir. Bu artışın bir kısmı, diğer risk faktörlerinden olabilir. Osteoporoz riski olanhastalar, güncel klinik kılavuzlara göre tedavi edilmeli ve yeterli düzeyde D vitamini vekalsiyum almalıdır.
Nöroendokrin tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler:
Gastrik asit düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder olarak serum kromogranin A (CgA) düzeyleri artmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler için yapılan tamincelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Uygulayıcılar CgA düzeylerinideğerlendirmeden önce geçici olarak PPİ tedavisine ara vermeli ve eğer başlangıçtaki CgAdüzeyleri yüksek ise testi tekrar etmelidirler. Eğer seri testler yapılıyorsa (örn. monitorizasyoniçin) testler arasındaki referans aralıkları değişebileceği için testler aynı laboratuvardayapılmalıdır.
Kronik hastalığı olan bazı çocukların, her ne kadar önerilmese de uzun süreli tedaviye ihtiyaçları olabilir.
PPİ'ler ile tedavi,

SalmonellaCampylobacter

gibi gastrointestinal enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilir (Bkz. Bölüm 5.1).
Özellikle bir yıldan fazla olanlar olmak üzere tüm uzun süreli tüm tedavilerde olduğu gibi hastalar düzenli olarak kontrol altında tutulmalıdır.
OMEPROL laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamalarıgerekir.

4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekiller

Omenrazolün diğer ilaçların farmakokinetigine etkisi


pH'va bağımlı absorpsivona sahip ilaçlar


Omeprazol ile tedavi süresince intragastrik asiditedeki azalma pH'ya bağımlı absorpsiyona sahip ilaçların emilimini arttırabilir veya azaltabilir.

Nelfinavir, atazanavir


Nelfinavir ve atazanavirin plazma seviyeleri, omeprazol ile eşzamanlı kullanımla azalır. Omeprazolün nelfinavir ile eşzamanlı kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).Omeprazolün (günde bir defa 40 mg) eşzamanlı kullanımı, ortalama nelfinavir maruziyetiniyaklaşık % 40 oranında azaltmış ve farmakolojik olarak aktif metaboliti olan M8'in ortalamamaruziyeti ise yaklaşık % 75-90 oranında azalmıştır. Etkileşim ayrıca CYP2C19inhibisyonunu da içerebilir.
Omeprazolün atazanavir ile eşzamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4). Sağlıklı kişilerde omeprazolün (günde bir defa 40 mg) 300 mg atazanavir/100 mg ritonavir ileeşzamanlı kullanımı, atazanavir maruziyetinin % 75 oranında azalmasına neden olmuştur.Atazanavir dozunu 400 mg'a arttırmak da omeprazolün atazanavir maruziyeti üzerindekietkisini ortadan kaldırmamıştır. Sağlıklı kişilerde omeprazolün (günde bir defa 20 mg) 400mg atazanavir/100 mg ritonavir ile eşzamanlı kullanımı, günde bir kez 300 mg atazanavir/100mg ritonavir ile karşılaştırıldığında, atazanavir maruziyetinde yaklaşık % 30'luk bir azalma ilesonuçlanmıştır.

Digoksin


Sağlıklı kişilerde omeprazol (günlük 20 mg) ile digoksinin birlikte kullanılması digoksinin biyoyararlanımmı % 10 oranında artırmıştır. Digoksin toksisitesi nadiren raporlanmıştır.Fakat, yaşlı hastalara yüksek dozda omeprazol verileceği zaman dikkat edilmelidir.Digoksinin terapötik ilaç izlemesi bu nedenle desteklenmelidir.

Klopidogrel


Sağlıklı kişilerde yapılan çalışma sonuçlan, klopidogrel (300 mg yükleme dozu/75 mg günlük idame dozu) ile omeprazol (günlük ağızdan alman 80 mg) arasında birfarmakokinetik/farmakodinamik etkileşim göstermiştir ve bu, klopidogrelin aktif metabolitinemaruziyette ortalama % 46'lık bir azalma ve maksimum trombosit agregasyonuinhibisyonunda (ADP ile uyanlan) ortalama % 16'lık bir azalma ile sonuçlanmıştır.

isÖnemli kardiyovasküler olaylar bakımından omeprazolün farmakokinetik/farmakodinamik etkileşiminin klinik uygulamalan ile ilgili tutarsız veriler, hem gözlemsel hem de klinikaraştırmalarda raporlanmıştır. Bir önlem olarak, omeprazolün klopidogrel ile eşzamanlıkullanımından kaçınılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

Diğer ilaçlar


Posakonazol, erlotinib, ketokonazol ve itrakonazol emilimi önemli ölçüde azalmıştır, bu nedenle klinik etkinlik bozulabilir. Posakonazol ve erlotinibin eşzamanlı kullanımındankaçınılmalıdır.

CYP2C19 ile metabolize olan ilaçlar


Omeprazol, omeprazolü metabolize eden ana enzim CYP2C19'nin orta dereceli inhibitörüdür. Bu nedenle CYP2C19 ile de metabolize olan eşzamanlı alman etkin maddelerinmetabolizması azalabilir ve bu ilaçlara olan sistemik maruziyet artar. Bu gibi ilaçlara örnek R-varfarin ve diğer K vitamini antagonistleri, silostazol, diazepam ve fenitoindir.

Silostazol


is'Omeprazolün, 40 mg dozda sağlıklı gönüllülere verildiği çapraz geçişli bir çalışmada, silostazolün

CmakSCmaksks

ve EAAseviyelerini sırasıyla % 29 ve % 69 arttırdığı görülmüştür.

Fenitoirı


Omeprazol tedavisine başladıktan soma ilk iki hafta fenitoin plazma konsantrasyonunun izlenmesi önerilmektedir ve eğer fenitoin doz ayarlaması yapılmış ise, omeprazol tedavisiizlenmeli ve sonunda bir kez daha doz ayarlaması gereklidir.

Bilinmeyen mekanizmaSakinavir


Omeprazolün sakinavir/ritonavir ile eşzamanlı kullanımı, sakinavir plazma seviyelerinde yaklaşık % 70'lik bir artışa neden olmuştur. HIV enfekte hastalarda bu durum iyi tolerabiliteile ilişkilidir.

Takrolimus


Omeprazolün eşzamanlı kullammı, takrolimusun serum seviyelerini artırdığı raporlanmıştır. Böbrek fonksiyonu (kreatinin klirensi) ile birlikte takrolimus konsantrasyonlarını da yakındanizlenmeli, gerekirse takrolimus dozu ayarlanmalıdır.

Metotreksat


PPİ'ler ile beraber verildiği zaman metotreksat seviyelerinin bazı hastalarda arttığı raporlanmıştır. Yüksek dozda metotreksat uygulamasında geçici olarak omeprazole araverilmesi düşünülmelidir.

Diğer ilaçların omeprazol farmakokinetiği üzerine etkisiCYP2C19 ve/veya CYP3A4 inhibitörleri


Omeprazol CYP2C19 ve CYP3A4 ile metabolize olduğundan CYP2C19 veya CYP3A4'ü inhibe ettikleri bilinen ilaçlar (klaritromisin ve vorikonazol gibi) omeprazolün metabolizma

hızım acıtarak

omeprazol serum seviyelerinde artışa neden olabilir. Eşzamanlı vorikonazoltedavisi, omeprazol etkisini iki kattan fazla arttırmıştır. Omeprazolün yüksek dozları iyi tolereedildiğinden genellikle omeprazol dozunun ayarlanması gerekmemektedir. Fakat şiddetlikaraciğer yetmezliği olan hastalarda ve uzun süreli tedavi durumunda doz ayarlanmasıdeğerlendirilmelidir.

CYP2C19 ve/veya CYP3A4 indiMeyicileri


CYP2C19 veya CYP3A4 veya her ikisini indüklediği bilinen ilaçlar (rifampisin ve St John's wort gibi), omeprazolün metabolizmasını artırarak omeprazolün serum düzeylerininazalmasına neden olabilir.

4.6. Gebelik ve LaktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda ve doğum kontrolü uygulayanlarda ilacın kullammı yönünden özel bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Üç prospektif epidemiyolojik çalışma (1000'den fazla maruz kalma) sonuçlan omeprazolün gebelik ya da fetüs/yenidoğamn sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olmadığımgöstermektedir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
OMEPROL gebelikte ancak anneye sağlayacağı faydalar fetüs için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Omeprazol anne sütüne geçer, ancak terapötik dozlarda kullanıldığında çocuk üzerine etkisi olması beklenmez.

Üreme yeteneği / Fertilite

Üreme yeteneği / Fertilite üzerine etkisine dair çalışma yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

OMEPROL'ün araç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Sersemleme ve görme bozuklukları gibi yan etkiler olabilir (Bkz. Bölüm4.8). Bu etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

En yaygın yan etkiler (hastaların % 1-10'unda), baş ağrısı, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, şişkinlik ve bulantı/kusmadır.
Omeprazol ile yapılan klinik araştırmalarda ve pazarlama sonrası çalışmalarda aşağıdaki advers ilaç reaksiyonlarının görülebildiği bildirilmiş veya bunlardan şüphelenilmiştir. Ancakhiçbiri doz ile bağlantılı bulunmamıştır. İstenmeyen etkiler, görülme sıklığı ve Sistem OrganSınıfına göre sınıflandırılmıştır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:
Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Lökopeni, trombositopeni
Çok seyrek: Agranülositoz, pansitopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Hipersensitivite reaksiyonları öm. ateş, anjiyoödem, anafilaktik
reaksiyon/şok

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Seyrek: Hiponatremi
Bilinmiyor: Hipomagnezemi; şiddetli hipomagnezemi hipokalsemiye neden olabilir.

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm olmayan: Uykusuzluk
Seyrek: Ajitasyon, konfuzyon, depresyon
Çok seyrek: Agresyon, halüsinasyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı
Yaygm olmayan: Sersemleme, parestezi, somnolans Seyrek:Tat alma bozukluğu

Göz hastalıkları

Seyrek: Bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygm olmayan: Vertigo

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, şişkinlik, bulantı/kusma
Seyrek: Ağız kuruluğu, stomatit, gastrointestinal kandidiyazis
Bilinmiyor: Mikroskopik kolit

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer enzimlerinde yükselme Seyrek:Sanlık eşlik eden veya etmeyen hepatit
Çok seyrek: Karaciğer yetmezliği, daha önce karaciğer hastalığı olan hastalarda
ensefalopati

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Dermatit, kaşıntı, döküntü, ürtiker Seyrek:Alopesi, fotosensitivite
Çok seyrek: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz
(TEN)

Kas, iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Kalça, bilek veya omurga kınğı Seyrek:Artralji, miyalji
Çok seyrek: Kas zayıflığı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: İnterstisyel nefrit

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Çok seyrek: Jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm olmayan: Halsizlik, periferal ödem Seyrek:Aşın terleme

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popfilasyon:

Omeprazolün güvenliliği, 0 ila 16 yaşlanndaki asitle ilişkili hastalığı olan toplam 310 çocukta değerlendirilmiştir. 749 güne kadar şiddetli erozif özofajit için yapılan bir klinik araştırmadaomeprazolün idame tedavisini alan 46 çocuktan elde edilen uzun süreli güvenlilik verilerikısıtlıdır. Advers etki profili genel olarak kısa ve uzun süreli tedavideki yetişkinlerde olduğugibidir. Ergenlik ve gelişme döneminde omeprazol tedavisinin etkileri hakkında uzun süreliveriler bulunmamaktadır.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda omeprazolün doz aşımı etkileri hakkında bilgi kısıtlıdır. Literatürde, 560 mg'a

kadar

olan dozlar tarif edilmiş ve 2.400 mg omeprazole (önerilen klinik dozun 120 katı) varantek oral dozlarla ilgili nadir bildirimler bulunmaktadır. Bulantı, kusma, sersemleme,abdominal ağrı, diyare ve baş ağrısı bildirilmiştir. Ayrıca apati, depresyon ve konfiizyonuntek başına tarif edildiği vakalar da vardır.

Tanımlanan5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1.Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri ATC kodu: A02BC01

Etki mekanizması


iki enantiyomerin rasemik bir karışımı olan omeprazol, mide asidi sekresyonunu yüksek oranda hedeflenmiş bir etki mekanizması yoluyla azaltır. Pariyetal hücredeki asit pompasımnspesifik bir inhibitörüdür, hızlı bir şekilde etki gösterir ve günde bir defa alman doz ile mideasit sekresyonunun tersinebilir inhibisyonu üzerinden kontrol sağlar.
Omeprazol, zayıf bir baz olup pariyetal hücre içerisinde intrasellüler kanaliküllerin yüksek oranda asidik olan ortamında aktif formuna çevrilir ve fTK^ATPaz enzimini (asit pompası)inhibe eder. Mide asidi oluşum prosesinin son basamağındaki bu etki doza bağımlıdır veuyandan bağımsız olarak hem bazal asit sekresyonu hem de uyanlmış asit sekresyonununinhibisyonunu oldukça etkin biçimde sağlamaktadır.

Farmakodinamik etkiler


Gözlenen tüm farmakodinamik etkiler, omeprazolün asit sekresyonu üzerindeki etkisi ile açıklanabilir.

Mide asidi sekresyonurıa etkisi


Günde bir defa oral yoldan alman omeprazol ile 4 günlük tedaviyle maksimum etkisine ulaşarak gündüz ve gece gerçekleşen mide asidi sekresyonunun hızlı ve etkin inhibisyonusağlanır. 20 mg omeprazol ile duodenum ülserli hastalarda 24 saatlik intragastrik asiditesindeen az % 80'lik ortalama bir azalma korunur ve pentagastrin stimülasyonundan sonra asit tepedeğerindeki ortalama azalma, uygulanan dozdan 24 saat sonra yaklaşık % 70'dir.
Oral olarak

alman

20 mg omeprazol duodenum ülserli hastalarda 24 saatlik sürede ortalama 17 saat süreyle intragastrik pH'ı > 3'de tutar.
Omeprazol azalan asit sekresyonu ve intragastrik asiditenin bir sonucu olarak GÖRH olan hastalarda yemek borusunun asit maruziyetini doza bağlı olarak azaltır/normalize eder.
Asit sekresyonunun inhibisyonu, omeprazolün E AA'sı ile ilişkilidir ve belirtilen zamanda gerçek plazma konsantrasyonu değildir.
Omeprazol ile tedavi sırasmda taşifilaksi gözlenmemiştir.

H. pylori üzerindeki etkisi


H. pyloriH. pyloriH. pyloriH. pylori,

mide kanserinin gelişmesindeartan bir riskle ilişkili olan atrofik gastritin gelişmesinde en önemli faktördür.
Omeprazol ve antimikrobiyaller ile

H. pylori

eradikasyonu, peptik ülserlerinin iyileşmesinde yüksek hız ve uzun süreli gerileme ile ilişkilidir.
İkili tedaviler test edilmiş ve üçlü tedavilere göre daha az etkin bulunmuştur. Fakat bilinen hipersensitivitenin herhangi bir üçlü kombinasyonun kullanımım imkansız kıldığı durumlardaikili tedavilerin kullanımı düşünülebilir.

Asit inhibisyonu ile ilişkili diğer etkiler


Uzun süreli tedaviler sırasında gastrik glandüler kistlerin görülme sıklığında bir miktar artış raporlanmıştır. Bunlar asit sekresyonunun inhibisyonu sonucu ortaya çıkan selim ve geridönüşlü değişikliklerdir.

c


PPİ'ler dahil, herhangi bir sebepten dolayı azalan gastrik asidite, gastrointestinal sistemde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur. PPİ'ler ile tedavi

SalmonellaCampylobacterClostridium difficile

gibigastrointestinal enfeksiyonların riskini az da olsa artırabilir.
Asit sekresyonunu inhibe eden ilaçlarla tedavi sırasında, asit sekresyonunun azalmasına bağlı olarak serum gastrin düzeyi yükselir. Aynı zamanda azalan gastrik asiditeden dolayı CgAartar. Artan CgA düzeyi, nöroendokrin tümörler için araştırmaları engelleyebilir. Literatürraporları, PPİ tedavisinin CgA ölçümlerinden en az 5 gün önce durdurulması gerektiğinibelirtmektedir. CgA ve gastrin düzeyleri 5 günden sonra normale dönmemiş ise ölçümleromeprazol tedavisine ara verdikten 14 gün sonra tekrarlanmalıdır.
Omeprazol ile uzun süreli tedavide, muhtemelen serum gastrin düzeylerindeki artışa bağlı olarak bazı hastalarda (çocuklar ve yetişkinler) enterokromafin-benzeri hücrelerde (ECL) artışgörülmüştür. Bu bulguların klinik önemi olmadığı düşünülmektedir.

Pedivatrik kullanım


Şiddetli reflü özofajiti olan çocuklarda (1-16 yaş) yapılmış kontrollü olmayan bir çalışmada, 0,7 ila 1,4 mg/kg arasındaki dozlarda omeprazol, olguların % 90'mnda özofajit düzeyiniiyileştirmiş ve önemli oranda reflü semptomlarını azaltmıştır. Tek-kör bir çalışmada, klinikaçıdan GÖRH tamlı 0-24 ay arasındaki çocuklar, 0,5 mg, 1,0 mg ve 1,5 mg omeprazol/kg iletedavi edilmiştir. Kusma/regüıjitasyon epizodlannın sıklığı 8 haftalık tedavinin ardındandozdan bağımsız olarak % 50 oranında azalmıştır.

Çocuklarda H. pylori eradikasyonu


Randomize, çift-kör bir klinik çalışma (Heliot çalışması), iki antibiyotik (amoksisilin ve klaritromisin) ile omeprazol kombinasyonunun, gastritli, 4 yaş ve üzerindeki çocuklardaki

H.pyloriH. pylori%5.2.Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim

:
Omeprazol ve omeprazol magnezyum aside dayanıksızdır ve bu nedenle ağız yolundan kapsüller ve tabletlerde enterik kaplı granüller halinde alınır. Omeprazolün emilimi hızlı olupdoz alındıktan sonra pik plazma seviyelerine yaklaşık 1-2 saat sonra ulaşılır. Omeprazolünemilimi ince bağırsakta olur ve genellikle 3-6 saat içerisinde tamamlanır. Yiyeceklerle birliktealınmasının biyoyararlamm üzerinde bir etkisi yoktur. Omeprazolün oral olarak tek dozverilmesinden sonra sistemik yararlamm (biyoyararlamm) yaklaşık

%%

60'a yükselir.

Dağılım:


c


Sağlıklı gönüllülerdeki görünür dağılım hacmi, yaklaşık 0.3 L/kg vücut ağırlığıdır. Omeprazol plazma proteinlerine % 97 oranında bağlanır.

Bivotransformasvon

:
Omeprazol sitokrom P450 sistemi (CYP) ile tamamen metabolize olur. Omeprazol metabolizmasının büyük bir bölümü polimorfik CYP2C19'a bağlıdır ve CYP2C19 hidroksi-omeprazolün oluşumundan sorumlu olup plazmadaki en önemli metabolittir. Omeprazolünmetabolizmasının geri kalanı başka bir spesifik izoform olan CYP3A4'e bağlıdır ve CYP3A4plazmadaki temel metabolit olan omeprazol sülfon oluşumundan sorumludur. OmeprazolünCYP2C19'a olan yüksek eğiliminin bir sonucu olarak, CYP2C19 için diğer substratlar ilekompetitif bir inhibisyon ve metabolik ilaç-ilaç etkileşim olasılığı vardır. Fakat CYP3A4'eolan düşük eğilim nedeniyle, omeprazolün diğer CYP3A4 substratlannm metabolizmasınıinhibe etme potansiyeli yoktur. Buna ek olarak omeprazolün ana CYP enzimleri üzerindeinhibitör etkisi yoktur.
Beyaz ırk popülasyonunun yaklaşık

%%

15-20'sinde fonksiyonel CYP2C19 enzimi eksiktir, bunlara yavaş metabolize ediciler denir. Bu türkişilerde omeprazol metabolizması muhtemelen temel olarak CYP3A4 ile katalize olur.Günde tek doz tekrarlayan 20 mg omeprazol alanından sonra, ortalama EAA, yavaşmetabolize edicilerde fonksiyonel CYP2C19 enzimine sahip olanlardan (hızlı metabolizeediciler) 5 ila 10 kat daha yüksektir. Ortalama pik plazma konsantrasyonları da 3 ila 5 katdaha fazladır. Bu bulguların omeprazolün dozajına etkisi yoktur.

Eliminasvon:


Omeprazolün plazma eliminasyonu yan ömrü, hem tek doz hem günde bir defa oral olarak alınan tekrarlayan doz için genellikle bir saatten kısadır. Omeprazol, doz aralıklarındatamamen plazmadan uzaklaştınlır ve günde tek doz uygulamasında birikim eğilimigöstermez. Omeprazolün oral dozunun neredeyse % 80'i metabolitleri halinde idrarla atılır vekalanı esas olarak safra salgısından dolayı feçesle atılmaktadır.
Omeprazolün tekrarlanan kullanımı ile EAA artar. Bu artış doz ile bağlantılıdır ve tekrarlanan dozlardan sonra EAA'da daha çok doz orantılı bir artışa neden olmaktadır. Zaman ve dozbağımlılığı, omeprazol ve/veya metabolitlerinin (örn. sülfon) CYP2C19 enzimini inhibeetmesi nedeni ile ilk geçiş metabolizması ve sistemik klirensteki azalmaya bağlı olabilir.
Omeprazolün metabolitlerinden hiçbirinin mide asidi sekresyonuna etkisi yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer yetmezliği olan hastalarda omeprazolün metabolizması bozulmuştur ve bunun sonucu olarak EAA artmıştır. Günde tek doz kullanım ile omeprazol birikim eğilimigöstermez.

Böbrek yetmezliği:


Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda, sistemik biyoyararlanım eliminasyon hızı dahil omeprazolün farmakokinetiği değişmemiştir.

Yaslı hastalar:


Omeprazolün metabolizma hızı, yaşlı hastalarda (75-79 yaş) kısmen azalmıştır.

Pedivatrik hastalar:


1 yaşından büyük çocukların önerilen dozlar ile tedavisi sırasında, yetişkinlerle karşılaştırıldığında benzer plazma konsantrasyonları elde edilmiştir. 6 aydan daha küçükçocuklarda, omeprazol klirensi omeprazolün metabolize edilmesi için kapasitenin düşükolması nedeniyle azdır.

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Omeprazol ile ömür boyu tedavi edilen sıçanlarda gastrik ECL-hücre hiperplazisi ve karsinoidler gözlenmiştir. Bu değişimlere asit salgısının uzun süreli baskılanmasına bağlıolarak gelişen hipergastrinemi neden olur. H2-reseptör antagonistleri ve PPİ'ler ile tedavi vekısmi fundektomiden sonra da benzer bulgulara rastlanmıştır. Bu nedenle bu değişimlerkullanılan ilaçlardan hiçbirinin tek başına direkt etkisine bağlı değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Pellet:


Mikrokristalin selüloz Anhidrus laktozPovidonPolisorbat 80
Düşük-sübstitüe hidroksipropil selüloz Magnezyum oksit

Pellet kaplama:


Povidon
Talk
Metakrilik asit kopolimer
Trietil sitrat

Kapsül:


Titanyum dioksit (El 71), jelatin.

Baskı mürekkebi:


Şellak, siyah demir oksit (E 172), propilen glikol (El 520), amonyum hidroksit % 28 (E527).

6.2. Geçimsizlikler

Mevcut değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

^ Alu-Alu blister ambalajda 14 ve 28 kapsül.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kull

anılmamı7. RUHSAT SAHİBİ

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad.
No:15A 34750 Ataşehir/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

156/50

C 9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.09.1991 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

15/15

İlaç Bilgileri

Omeprol 20 Mg Kapsül

Etken Maddesi: Omeprazol

Atc Kodu: A02BC01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Omeprol 20 Mg Kapsül-KUB
 • Omeprol 20 Mg Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Omeprol 20 Mg 14 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.