Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cravit 500 mg film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

KISA URUN BILGISI

1. BEŞERI TIBBI ÜRÜNÜN ADI

CRAVİT 500 mg film tablet

2. KALITATIF VE KANTİTATIF BILEŞIM

Etkin maddeler :

Levofloksasin Hemihidrat 512.460 mg
(500 mg levofloksasine eşdeğer)

Yardımcı maddeler :

Sodium Stearil Fumarate 10 mg
Dye Titanyum Dioksit 2.716 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız

3. FARMASÖTIK FORM

Film kaplı tablet.
Soluk sarımsı beyaz-kırmızımsı beyaz, oblong, bikovenks, çentikli baskılı film kaplı tablet.

4. KLINIK ÖZELLIKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Cravit duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
• Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni:

Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, veya Streptococcus pneumoniae'nın

etken olduğu hastane kaynaklı pnömoni;
• Toplum kökenli pnömoni:7-14 günlük Tedavi Rejimi
Metisiline duyarlı

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (çoklu-ilaç-dirençli kökenler dahil), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniaeMycoplasma pneumoniae

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Toplum kökenli pnömoni:5- günlük Tedavi Rejimi

Streptococcus pneumoniae (çoklu-ilaç-dirençli kökenler hariç), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzaeMycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Akut bakteriyel sinüzit:5-gün ve 10-14 gün Tedavi Rejimi

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhalis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Metisiline-duyarlı

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzaeMoraxella catarrhalis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Komplikasyon yapmış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Metisiline duyarlı

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenesProteus mirabilis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda
• Komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Metisiline duyarlı

Staphylococcus aureus, veya Streptococcus pyogenes

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda
• Kronik bakteriyel prostatit:

Escherichia coli, Enterococcus faecalisStaphylococcus epidermidis'in

etken olduğu kronik bakteriyel prostatit
• Komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: 5-gün Tedavi

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, veya Proteus mirabilis

kökenlerinin etken olduğu
infeksiyonlarda.
• Komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: 10-gün Tedavi Rejimi

Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,Pseudomonas aeruginosa

kökenlerinin etken olduğu hafif-orta infeksiyonlarda.
• Komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları:

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,Staphylococcus saprophyticus

kökenlerinin etken olduğu hafif-orta infeksiyonlarda.
• Akut Pyelonefrit: 5 veya10-gün Tedavi Rejimi:

Eşlik eden bakteriyemi dahil Escherichia coli

kökenli infeksiyonlarda.
İnhale Şarbon(Maruz-Kalma Sonrası):

Bacillus anthracis

ile kontamine havaya maruz kalmayı takiben hastalık sıklığını ya da ilerlemesini azaltmak için inhale şarbon tedavisinde (Maruz-Kalma Sonrası). Yetişkinlerde 28 günü geçen sürede Cravit'in güvenilirliğini gösteren çalışma yapılmamıştır.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi

Cravit günde tek doz olarak önerilmektedir. Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak ayarlanır.
Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir. Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi Cravit tedavisi de hastanın afebril olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 - 72 saat daha sürdürülmelidir.
Cravit'in aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:
Böbrek fonksiyonları normal (kreatinin klerensi >50 mL/dakika) olan hastalarda dozaj
Endikasyon

Günlük dozaj

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

Akut bakteriyel sinüzit
Günde tek doz 500 mg
10-14 gün

Günde tek doz 750 mg
5 gün
Kronik bronşitin akut alevlenmesi
Günde tek doz 500 mg
7 gün
Toplum kökenli pnömoni
Günde tek doz 500 mg
7-14 gün

Günde tek doz 750 mg
5 gün
Nozokomial pnömoni
Günde tek doz 750 mg
7-14 gün
Akut Piyelonefrit dahil,
Günde tek doz 250 mg
10 gün
komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları
Günde tek doz 750 mg
5 gün
Komplikasyon yapmamış üriner

sistem enfeksiyonları

_
Günde tek doz 250 mg

3 gün

Kronik bakteriyel prostatit
Günde tek doz 500 mg

28 gün

Komplikasyon yapmamış deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları

_
Günde tek doz 500 mg

7-10 gün

Komplikasyon yapmış deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları

_
Günde tek doz 750 mg

7-14 gün

inhale Şarbon (Maruz kalma
Günde tek doz 500 mg

60 gün

sonrası), yetişkinlerde

_

Uygulama şekli:

Cravit Film Tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletler bölünebilir. Tabletler yemek sırasında veya yemek aralarında alınabilir. Cravit Film Tabletler emiliminin azalmasını önlemek için, demir tuzları, antasidler ve sukralfat uygulamasından 2 saat önce alınmalıdır (İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ bölümüne bakınız).
Ağız yolundan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <50 mL/dakika) olan hastalarda dozaj

250 mg/24 saat
500 mg/24 saat
500 mg/12 saat
750 mg/24 saat
Kreatinin klerensi
ilk doz 250 mg
ilk doz 500 mg
ilk doz 500 mg
ilk doz 750 mg
50-20 mL/dakika

sonra:

125 mg/ 24 saat

sonra:

250 mg/ 24 saat

sonra:

250 mg/ 12 saat

sonra:

500 mg/ 24 saat
19-10 mL/dakika

sonra:

125 mg/ 48 saat

sonra:

125 mg/ 24 saat

sonra:

125 mg/ 12 saat

sonra:

500 mg/ 48 saat
<10 mL/dakika (hemodiyaliz ve sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz ile birlikte)1

sonra:

125 mg/ 48 saat

sonra:

125 mg/ 24 saat

sonra:

125 mg/ 24 saat

sonra:

500 mg/ 48 saat
Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Cravit karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve esas olarak böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Cravit pediatrik hastalarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonları

Cravit'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya kinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Cravit pediatrik hastalarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda, hamile kadınlarda ve emziren annelerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
İmmatür sıçanlarda ve köpeklerde Cravit'in oral ve intravenöz uygulamaları osteokondrozis insidansını arttırmıştır. Diğer fluorokinolonlar da yük taşıyan eklemlerde benzer erozyonlar ve değişik immatür hayvan türlerinde artropatinin diğer işaretlerini oluşturmuşlardır.
Cravit'i de içeren kinolon alan hastalarda konvülziyonlar ve toksik psikoz bildirilmiştir. Kinolonlar intrakaniyal basınç artışına ve SSS stimülasyonuna (tremor, huzursuzluk, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, paranoya, depresyon, kabus görme, uykusuzluk ve nadiren de intihar düşünce ve girişimleri gibi) neden olabilirler.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi Cravit de SSS hastalığı olduğu bilinen kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Cravit ile diğer kinolonlarla olduğu gibi ciddi ve bazen fatal hipersensitivite ve/veya anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Deri döküntüsü veya hipersensitivitenin herhangi bir belirtisi ortaya çıktığında Cravit kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
Cravit'i de içeren hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz enterokolit bildirilmiştir. Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavi normal kolon florasını değiştirmekte clostridia'nın aşırı çoğalmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar,

Clostridium difficileClostridium difficile'ye

etkili bir antibakteriyel ajan verilmesi gerekebilir. Cravit'i de içeren kinolon tedavisi alan hastalarda cerrahi tedaviyi gerektirebilecek veya uzamış malüliyete neden olabildiği bildirilmiştir. Pazarlama sonrası izleme çalışmalarında riskin özellikle yaşlı ve eşzamanlı kortikosteroid kullanan hastalarda arttığı bildirilmiştir. Tendon rüptürü Cravit içeren kinolonlarla tedavi esnasında veya sonrasında gelişebilir. Eğer hastanın tendonunda ağrı, inflamasyon veya rüptür gelişirse Cravit tedavisi sonlandırılmalıdır.

Genel:


Cravit diğer kinolonlara göre daha çözünebilir olduğu halde idrardaki yoğunlaşmayı engellemek için hastalar yeterince hidrate edilmelidir.
Böbrek yetmezliği durumunda Cravit dikkatle uygulanmalıdır. Kreatinin klerensi <50 mL/dak. Olan hastalarda doz ayarlaması gerekmektedir.(Bkz. DOZAJ ve UYGULAMA)
Bu sınıfa ait ilaç kullanan hastalarda direkt güneş ışınlarına maruz kalmaları durumunda ılımlıdan ciddiye kadar fototoksisite reaksiyonları gözlenmiştir. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bununla birlikte Cravit ile yapılan klinik çalışmalarda fototoksisite hastaların %0.1'inden daha azında gözlenmiştir. Eğer fototoksisite ortaya çıkarsa ilaç kesilmelidir.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi Cravit SSS hastalığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Risk faktörlerinin varlığı durumunda konvülziyon eşiğini düşürebilir.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi diyabetik hastalarda özellikle eşzamanlı oral hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi alanlarda kan glikoz düzeylerinde bozulmalar-semptomatik hiper veya hipoglisemi gözlenmiştir. Eğer Cravit tedavisi alan bir hastada hipoglisemi ortaya çıkarsa Cravit derhal kesilmelidir.
Cravit uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
Her güçlü antimikrobiyal ilaçta olduğu gibi organ sistem (renal, hepatik ve hemapoetik) fonksiyonlarının periyodik değerlendirmesi önerilmektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat:
Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat ile Cravit birlikte alındığında, Cravit'in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçlar, Cravit uygulanmasından en az iki saat önce veya iki saat sonra uygulanmalıdır.
Teofilin:
Cravit ile teofilin arasında bir etkileşim bildirilmemiştir. Diğer kinolonlarla teofilin düzeylerinde artış saptandığı için Cravit ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir.
Varfarin:
Cravit ile varfarin arasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Bununla birlikte Cravit varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri açısından hastalar izlenmelidir.
Siklosporin: Cravit ve siklosporinin birlikte kullanımı esnasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Birlikte kullanımlarında doz ayarlaması gerekmemektedir.
Digoksin:
Cravit ve digoksinin birlikte kullanımı esnasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Birlikte kullanımlarında doz ayarlaması gerekmemektedir.
Probenesid ve simetidin:
Cravit, probenesid veya simetidinin birlikte kullanımı esnasında Cravit'in EAA (Eğri Altında kalan Alan) ve yarılanma ömrü sırasıyla %27-38 ve %30 daha yüksek, kreatinin klerensi de %21-35 daha düşük olarak tespit edilmiştir. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen Cravit'in probenesid ve simetidin ile birlikte kullanıldığında doz ayarlamasını gerektirmeyecek düzeydedir.
Non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar:
Nonsteroidal antienflamatuvar bir ilacın, Cravit'i de içeren kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
Antidiyabetik ilaçlar:
Kinolonlar ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında hiperglisemi ve hipoglisemi bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonda kullanım:

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Levofloksasin 'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.
kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Cravit hamilelikte sadece anneye sağlaması beklenen yarar fetusta neden olabileceği olası zararlardan daha fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Cravit anne sütünde ölçülmemiştir. Ofloksasinle ilgili verilere dayanarak Cravit'in de anne sütüne geçebileceği öngörülebilir. Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi yoksa ilacın mı kesileceğine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Cravit'in fertilite, embriyotoksisite ve peri / post natal fonksiyonlar üzerine olan toksisite potansiyeli, oral uygulama ile sıçanlar üzerinde, ayrıca tavşanlar üzerinde de embriyotoksisite potansiyeli ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Cravit'in fertilite üzerine bir etkisi görülmemiştir. Fetus üzerinde büyümenin gecikmesi etkisi gözlenmiştir. Teratojenik etki ise görülmemiştir.

4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Cravitin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

4.8 İstenmeyen Etkiler (sıklık ve şiddet)

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın ( >1/10); Yaygın ( >1/100 ila <1/10); Yaygın olmayan ( >1/1,000 ila <1/100); Seyrek ( >1/10,000 ila <1/1,000); Çok seyrek (<1/10,000); Bilinmiyor Metabolizma bozuklukları Çok seyrek

Hipoglisemi (özellikle diyabet hastalarında)

Psikiyatrik bozukluklar Seyrek

Anksiyete, depresyon, psikotik reaksiyonlar, ajitasyon

Çok seyrek

Hallüsinasyonlar, kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın olmayan

Baş ağrısı, baş dönmesi,, kulak çınlaması, uykusuzluk

Seyrek

Uyuşma, titreme, konfüzyon, konvülzüyon

Çok seyrek

Hipoastezi, görme ve duyma bozuklukları, tat ve koku bozuklukları

Kardiyak bozukluklar

Seyrek

Taşikardi

Bilinmeyen:

QT aralığında uzama

Vasküler bozukluklar

Seyrek

Hipotansiyon

Çok seyrek

Şok

Solunum sistemi, göğüs hastalıkları ve mediastinal bozukluklar Seyrek:

Bronkospazm/nefes darlığı

Çok seyrek

Alerjik pnomoni

Hematolojik bozukluklar:

Yaygın olmayanSeyrek

Nötropeni, trombositopeni

Çok seyrek

Agranuloz

Bilinmeyen

Hemolitik anemi, pansitopeni

Gastrointestinal bozukluklar Yaygın

Bulantı, ishal, karaciğer enzimlerinde (ALT,AST) yükselme

Yaygın olmayan

İştahsızlık, kusma, karın ağrısı, dispepsi, bilirubinde artış

Seyrek

Kanlı ishal (nadiren psödomembranöz kolit)

Çok seyrek

Hepatit

Deri ve deri altı bozukluklar ı Yaygın olmayan:

Kaşıntı, deri döküntüsü

Seyrek:

Kızarıklık

Çok seyrekBilinmeyen

Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz, eritema multiforme

Kas-iskelet sistemi bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları Seyrek

Eklem ağrısı, kas ağrısı, tendon iltihabı

Çok seyrek

Tendon kopması, kas yorgunluğu

Bilinmeyen

Rabdomiyoliz

Böbrek ve üriner sistem hastalıkları Yaygın olmayan:

Serum kreatininde artış

Çok seyrekDiğer:

Yaygın

Asteni, mantar ve diğer dirençli mikroorganizmaların üremesinde artış

Çok seyrek

Ateş, anaflaktik benzeri şok

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiç bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki pediyatrik hastalar ve adolesanlarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır. Çeşitli türlere ait juvenil dönemdeki hayvanlarda levofloksasin dahil kinolonlar artropati ve osteokondrosise neden olmuştur.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmalarına dayanarak Cravit'in akut aşırı doz belirtisi olarak konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülsif kasılmalar gibi santral sinir sistemi belirtileri ile bulantı ve mukoza erezyonları gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları beklenmelidir.
Akut aşırı doz durumunda gastrik lavaj gözönüne alınmalı, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Mide mukozasının korunması için antasidler uygulanabilir. Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz, Cravit'in vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidodu yoktur.
Cravit'in özel bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI

5.1. Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01M A12
Cravit'in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir.
Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde gözönünde bulundurulmalıdır.
İn vitro olarak Cravit'in aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir.
Gram-pozitif aerob:

Enterococcus faecalis*(çok sayıda suşu sadece orta derecede duyarlıdır), Staphylococcus aureus* (metisiline duyarlı suşlar)*, Staphylococcus epidermidis* (metisiline


duyarlı), Staphylococcus saprophyticus*, Streptococcus pneumoniae (çok ilaca dirençli suşlar dahil [MDRSP#])*, Streptococcus pyogenes*. Staphylococcus haemolyticus, StreptococcusStreptococcusStreptococcus agalactiaeStreptococcus milleristreptococci


*MDRSP (çok ilaca dirençli Streptococcus pneumoniae) izolatları, penisilin (MİK 2^g/ml), 2. kuşak sefalosporinler, makrolidler, tetrasiklinler ve trimetoprim sülfametoksazolden 2 veya daha fazla antibiyotiğe dirençli olan suşları kapsamaktadır.


Gram-negatif aerob:

Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, H. parainfluenzae*, Klebsiella pneumoniae*, Legionella pneumophilia*, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis*, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*. Acinetobacter baumannii, Acinetobacter lwoffi, Bordetellapertussis,Citrobacter (diversus) koseri, itrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pantoea (Enterobacter) agglomerans,Proteusvulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas fluorescens


Gram-pozitif anaerob:

Clostridium perfringens


Diğer mikroorganizmalar:

Chlamydia pneumoniae*, Mycoplasma pneumoniae*.


Cravit'in

Bacillus anthracis'e

karşı etkinliği, hem in vitro hem de in vivo olarak kanıtlanmıştır.
* Klinik etkinlikleri klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Cravit'in oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir.

Emilim

: Oral yoldan uygulanan Cravit gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Oral uygulamadan sonra serum doruk konsantrasyonlarına ortalama 1 saat içinde ulaşılır. Cravit'in 500 veya 750 uygulanmasından 48 saat sonra kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşılır. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %99'dur. 50-600mg doz aralığında Cravit doğrusal bir farmakokinetik izler. Cravit'in yiyeceklerle birlikte alınması doruk kan
konsantrasyonlarını %14 oranında azaltır ve doruk kan konsantrasyonlarına ulaşma süresini de yaklaşık 1 saat geciktirir. Bununla birlikte Cravit yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Dağlım:


Cravit'in tek doz ve 500 veya 750 mg çoklu dozlarının uygulanmasının ardından ortalama dağılım hacmi 74-112 L'dir. Cravit vücut dokularına yaygın bir dağılım gösterir. Cravit akciğer dokusuna da iyi penetre olur ve tek doz uygulanmasının ardından akciğer doku konsantrasyonları plazma konsantrasyonlarının 2-5 katına ulaşır. ve Cravit serum proteinlerine yaklaşık %24-%38 oranında ve esas olarak albümine bağlanır.

Biyotransformasyon:


Cravit çok az oranda metabolize olur ve esas olarak idrarda değişmemiş halde bulunur. Oral uygulamayı takiben yaklaşık olarak uygulanan dozun %87'si 48 saat içinde idrarda değişmemiş ilaç olarak saptanır. Uygulanan dozun %5'den daha azı metabolitleri halinde idrarda saptanır.

Eliminasyon

:
Cravit büyük oranda değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır. Oral veya intravenöz yolla tek veya çoklu doz olarak uygulanan Cravit'in ortalama terminal plazma yarı-ömrü 6-8 saat arasında bulunmuştur. Ortalama total vücut klerensi ve renal klerensi sırasıyla yaklaşık olarak 144-226 mL/dak. ve 96 mL/dak. olarak saptanmıştır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Doğrusal bir farmakokinetik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özelliklerYaşlı hastalarda farmakokinetik:


Cravit'in yaşlı ve genç hastalardaki farmakokinetiğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Cravit dozunun tek başına yaşa göre ayarlanması gerekmemektedir.

Pediatrik hastalarda farmakokinetik:


Pediatrik hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Cinsiyet:


Kadın ve erkek hastalar arasında Cravit'in farmakokinetiği açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Böbrek yetmezliği:


Cravit'in klerensi ve plazma eliminasyon yarı-ömrü, böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <500 mL/dak.) anlamlı olarak azalmıştır ve bu hastalarda birikimi önlemek için doz ayarlaması gerekmektedir. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin Cravit'in vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Cravit'in çok sınırlı metabolizasyonuna dayanarak farmakokinetiğinin karaciğer yetmezliğinde etkilenmediği düşünülmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlik verileri

Akut toksisite


Letal doz 50 (LD50) değerleri fare ve sıçanlarda 1500 - 2000mg/kg olarak saptanmıştır. Tedaviye reaksiyon olarak lokomotor aktivitede azalma, salivasyonda artma, pitosis ve solunum depresyonu gözlenmiştir. Daha yüksek dozlarda tremor ve konvülsiyonları takiben ölüm meydana gelmiştir.
Maymunlara oral yoldan 500mg/kg dozunun uygulanmasının, kusma dışında bir etkisi olmamıştır.

Tekrarlayan dozlarda toksisite


Sıçanlar ve maymunlar üzerinde, bir ay ve altı ay süreyle yapılan çalışmalarda yan etki gözlenmeme doz düzeyi sıçanlarda 20mg/kg/gün, maymunlarda 62mg/kg/gün olarak bulunmuştur.

Mutajenik toksisite


Cravit bakteriyel veya memeli hücrelerinde gen mutasyonuna neden olmamaktadır. Ancak, hamster cinsi kemirgenlerin akciğer hücrelerinde kromozom anomalilerine yol açtığı in vitro olarak, metabolik aktivasyon yokken, 100 ^g/mL ve üzerindeki konsantrasyonlarda gösterilmiştir. İn vitro testlerde mutajenik toksisite gösterilmemiştir.

Karsinojenik potansiyel


Sıçanlar üzerinde 10, 30 ve 100mg/kg/gün oral dozlarında yapılan 2 yıl süreli çalışmalarda karsinojenik potansiyel gösterilmemiştir.

Eklemler üzerine toksisite


Diğer florokinolonlarda olduğu gibi, Cravit'in de eklem kıkırdakları üzerine etkisi (blister ve kavite oluşumu) olduğu sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bulgular genç hayvanlarda daha belirgin gözlenmiştir.

6. FARMASÖTIK ÖZELLİKLER 6.1. Yardımcı Maddelerin Listesi

Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC E5)
Crospovidone
Microcrystalline cellulose (Avicel PH 102)
Sodium Stearyl Fumarate Purifiye su

Film Kaplama:

Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC E5)
Polyethylene Glycol 8000 Dye Titanium Dioxide Talc
Purifiye su

6.2. Geçimsizlik

Preparatın yapılan preformülasyon, formülasyon ve stabilite incelemelerinde aktif madde-yardımcı maddeler-iç ambalaj materyalleri üçgeninde herhangi bir ters etkileşim gözlenmemiştir.
İlacın oral kullanım sonrası meydana gelebilecek tıbbi geçimsizlikleri ile ilgili olarak prospektüste "İlaç Etkileşimleri" bölümünde detaylı bilgi verilmektedir.

6.3. Raf Ömrü

Preparatımız solid dozaj formunda olup, yapılan ön incelemeler paralelinde öngörülen raf ömrü 36 ay' dır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Işıktan koruyunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, prospektüs ve 500 mg levofloxacin içeren 7 film tabletlik şeffaf PVC - Al folyo blisterden oluşan ambalajlardadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur. Gerekli olduğu taktirde kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

DAIICHI SANKYO CO. LTD.- JAPONYA lisansı ile,
FAKO İlaçları A.Ş.
Adı
Adresi
Tel.
Faks

Büyükdere Cad., No. 205, Levent 34394 - İSTANBUL 0 212 279 28 20 (10 hat)
0 212 264 42 68 / 0 212 279 53 03

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Cravit 500 mg film tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin hemihidrat

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cravit 500 mg film tablet-KT
 • Cravit 500 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cravit 500 Mg 7 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.