Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maxipime 1g enjektabl IM/IV flakon Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Dördüncü Kuşak Sefalosporinler » Sefepim

KISA ÜRÜN BİLGlSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXIPIME 1 gcnjcktabl flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her bir flakonda toz halde 1 g sefepime eşdeğerde sefepim hidraklorür.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'c bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

o


Enjcksiyonluk steril toz

Sefepim tozun rengi beyaz ila açık san arasında olabilir, hazırlanan çözeltinin rengi ise renksiz ila amber rengi arasında olur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyoiılar

MAX1P1ME aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde eğer etken organizma duyarlı ise kullanılır.

Pnömoni ve bronşit dahil alt solunum yolu enfeksiyonlan

Piyelonefrit dahil komplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlan

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

Peritonit ve safra yolu enfeksiyonlan dahil batm içi enfeksiyonlar

Jinekolojik enfeksiyonlar

Septisemi

Febril nötropcnidc ampirik tedavi; Sefepim febril nötropeninin ampirik tedavisinde monotcrapi olarak endikedir. Çok ağır enfeksiyon riski taşıyan hastalarda (örneğin kemik iliği transplantasyonu öyküsü olan, hipotansiyonu olan, hematolojik bir bozukluğa sahip, şiddetli ya da uzamış nötropenisi olan hastalar) antİmikrobİyal monoterapi uygun olmayabilir,

Intra-abdominal ameliyat geçiren hastalarda cerrahi profılakside Çocuklarda bakteriyal menenjit

Enfeksiyon etkeni organizmanın scfcpimc duyarlılığını saptamak için kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. MAXIPIME ile ampirik tedavi duyarlılık testlerinin sonuçlan bcklcruneden başlatılabilir ve bu testlerin sonuçları belirlendiğinde antibiyotik tedavisi sonuca göre düzenlenmelidir.

MAX1P1ME gram-pozitifve gram-negatif bakterilere karşı geniş spcktnımlu bakterisid etkisi nedeni iie enfeksiyona neden olan organizmanın/organizmaların belirlenmesinden önce monoterapi olarak uygulanabilir. Aerobik - anaerobik kanşık enfeksiyon riski olan hastalarda, özellikle eğer scfcpimo duyarlı olmayan bakteriler varsa, tedavinin başında etken organizma belirlenene kadar anli-anaerobik bir ilacın tedaviye ilavesi önerilir. Sonuçlar belli olunca, duyarlılık profiline göre, MAXlPIME'in diğer antiinfektif ajanlarla kombine uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

4.2 Pozoloji vc uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve sûresi:

yetişkinler ve 40 kg'ın Özerindeki Çocuklar


Normal böbrek fonksiyonları olan yetişkinlerde ve vücut ağırlıkları 40 kg'ın üzerinde olan çocuklarda MAXIPIME doz uygulama şeması Tablo l'te gösterilmiştir.

TABLO 1

Normal Böbrek Fonksiyonlan Olan Yetişkinler ve 40 kg'm Üzerindeki Çocuklar (12 yaş ve üstü) için Önerilen Doz Şeması*

o


Enfeksiyonun Ciddiyeti

Doz ve Uygulama Yolu

Doz Aralığı

Hafif ve Orta Dereceli İdrar Yolu Enfeksiyonlan

500 mg- 1 g IV veya İM

12 saatte bir

İdrar Yolu Enfeksiyonları Dışında Kalan Hafif ve Orta Dereceli Enfeksiyonlar

1 e

IV veya İM

12 saatte bir

Ciddi Enfeksiyonlar

2gIV

12 saatte bir

Çok Ciddi veya Hayatı Tehdit Eden Enfeksiyonlar

2glV

8 saatte bir

* Tedavinin normal suresi 7-10 gündür« daha ciddi cnfcksiyonliirda daha uzun süreli tedavi gerekebilir. Febril nöü^peninin ampirik tedavi sûresi 7 gündür ya da nötropcni kaybolana kadnr devam eder.

Cerrahi Profiiaksi (Yetişkinler)


Intra-abdominal ameliyat geçiren hastalarda enfeksiyonu önlemek İçin önerilen profilaksi dozu aşağıdald gibidir;

İlk cerrahi İnsizyondan 60 dakika önce başlayarak 2 g intravenöz tek doz MAXIPIME 30 dakikalık infüzyon şeklinde uygulanır(bkz: bölüm 6.6).MAX1P1ME infüzyonu biter bitmez 500 mg intıavcnöz tek doz metronidazol uygulanmalıdır. Metronidazol dozu kullanma talimatına göre hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Geçimsizlikten dolayı, MAX1P1ME vc metronidazol aynı kapta karıştırılmamalıdır{bkz: bölüm 6.6)\metronidazol infüzyonundan önce intravenöz hattın uygun bir sıvı ile yıkanması önerilir.

Eğer ameliyat ilk profilaksi dozundan itibaren 12 saatten daha uzun sürerse, ilk dozdan 12 saat sonra ikinci bir MAXIP1ME dozu ve bunu takiben metronidazol uygulanmalıdır.

Çocuklar (I ayvedaha büyük / Normal böbrek fonksiyonu)


Önerilen normal dozlar:

Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan: 2 aydan daha büyük ve vücut ağıriıklan <40 kg olan hastalar için 10 gün süreyle her 12 saatte bir 50 mg/kg. Daha ciddi enfeksiyonlarda doz aralığı 8 saatte bire indirilebilir.

Septisemi, bakteriyel menenjit ve ampirik febrii nötropeni tedavisi: 2 aydan daha büyük vo vücut ağırlıkları <40 kg olan hastalar için 7-10 gün süreyle her 8 saatte bir 50 mg/kg.

2 aydan küçük bebeklerde MAX1PIME kullammı ile ilgili yeterli çalışma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalarda 50 mg/kg'lık dozlar kullanılmışsa da, 2 aydan büyük hastalarda elde edilen farmakokinetik verilere bakarak, 1-2 aylık bebeklerde her 12 ya da 8 saatte bir 30 mg/kg'hk bir doz önerilebilir. 2 aydan büyük hastalara verilen 50 mgikg ve 1-2 aylık hastalara verilen 30 mg^g dozlar, 2 g yetişkin dozu ile kıyaslanabilin!ir. Bu hastalara MAX1PIME uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Vücut ağıriıklan 40 kg'ın üstünde olan pediyatrik hastalara yetişkinler için önerilen dozlar uygulanabilir(bkz; tablo I).12 yaşından büyük, vücut ağırlığı 40 kg'ın altında olanlarda ise pediyatrik dozların uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaki doz yetişkinler için önerilen maksimum dozu geçmemelidir {her 8 saatte bir 2 g). Pediyatrik hastalarda intramüsküler uygulamaya dair sınırlı deneyim vardır.

Uygulama şekli:

MAXPIME intravenöz ya da intramüsküler olarak uygulanabilir. Doz ve uygulama yolu, enfeksiyon etkeni organizmalann duyarlılık dereceleri, enfeksiyonun şiddeti, lıastanm durumu ve böbrek fonksiyonlarına göre değişir.

Özel popOlasyotılara ilişkin ck bilgiler Böbrek yetmezliği;

Böbrek fonksiyon yetersizliği olan hastalarda, daha yavaş olan böbrek eliminasyon hızını)kompanse etmek için sefepim dozunun ayarlanması gerekir. Hafif İla orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilen başlangıç sefepİm dozu böbrek fonksiyonları normal olan hastalara uygulanan doz ile aynı olmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan yetişkin hastalarda kreatinin klerensine göre önerilen idame dozu Tablo 2'de sunulmuştur.

Sadece serum kreatinin değerleri mevcut ise aşağıdaki formül (Cockcroft ve Gault denklemi) ile kreatinin klcrensi tayİn edilebilir.

Ağırlık (kg) x ( 140 - yaş)

Erkeklerde: Kreatinin klerensi (ml/dak) = Kadınlarda: 0.85 x yukarıdaki değer

72 X serum kreatinini (mg/dl)


TABLO 2

Böbrek Yetmezliği Olan Yetişkin Hastalarda İdame Doz Seması*

Kreatinin

klerensi

(mUdk)

Önerilen İdame Dozu


Çok ciddi veya

hayatı tehdit eden enfeksiyonlar

Ciddi

enfeksiyonlar

İdrar yolu enfeksiyonlan dışında kalan hafif ve orta dereceli enfeksiyonlar

Hafif ve orta dereceli idrar yolu enfeksiyonlan

>50

8 saatte bir 2g

12 saatte bir 2g

12saaltebirlg

12 saatte bir 500 mg

30-50

12 saatte bir 2g

24 saatte bir 2g

24 saatte bir Ig

24 saatte bir 500mg

11-29

24 saatte bir 2g

24 saatte bir Ig

24 saatte bir 500 tng

24 saatte bir 500mg

£ 10

24 saatte bir 1 g

24 saate bir 500 mg

24 saatte bir 250 mg

24 saatte bir 250 mg

Hemodiyaliz*

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

•FarnıskokinelU; nıodclleme bu hasuıbr için azallitmi; dozlamanın gerekli olduğunu göstermeklcdir.Scrcpim alan hCTnodi>'a1iz hastalarının dozJaması şekilde olmalıdır: Sefepim tedavisinin ilk günü 1 g yükiemc dozu vc bunu takiben febril nötropeni dışındaki tüm enfeksij-onlar için her gün 500 mg; febril nötropeni için ise her gün t g'dır. Dij'aliz günlerinde, stfcpim diyalizi Inkiben uygulanır. Sefepim mümkün olduğu kadar günün aynı saatinde uygulaıımalıdu'.

Diyaliı Hastaları;Hemodiyaliz uygulanacak hastalarda, diyaliz başlangıcında vücutta bulunan sefepimin yaklaşık %68'i 3 saat süren bir diyaliz sürEsince atılır. Ayakta peritoneal diyaliz yapılacak hastalarda, sefepim böbrek fonksiyonlan normal olan hastalar için önerilen dozlarda uygulanabilir (öm. enfeksiyonun ciddiyctinc göre 4S saat ara ile 250 mg, 500 mg, 1 g veya 2 g).

Böbrek yetmezliği olan çocuktanPedİyatrik hastalarda sefepim başlıca idrarla atıldığı için{bkz; böiüm 5.2),bu popülasyonda MAX1PIME dozunun ayarlanması gerekir,

2 ay - 12 yaş arası hastalarda 50 mg/kg'lık ve 1-2 aylık hastalarda 30 mg/kg'lık dozlar yetişkinlerdeki 2 g'lık doza eşdeğerdir. Yukandaki tabloda (Tablo 2) gösterildiği gibi, doz aralan aynı şekilde uzatılmalı ya da doz azaltılmalıdır. Sadece serum kreatinin biliniyorsa, aşağıdaki metotlar kullanılarak kreatinin klcrcnsi hesaplanabilir.

Kreatinin klerensi {ml/dak,/l,73 m^) = 0,55 x boy (cm) / serum kreatini (mg/dl)

Kreatinin klerens (ml/dak./l,73 m^) = 0,52 x boy (cm) / serum kreatini (mg/dl) - 3,6

Pciliyafrik popûlasyon: Ayrmtılı bilgi için “Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi” bölümünde çocuklar ile il^li kısma bakınız.

Geriyatril{ popûlasyon: Klinik çalışmalarda, böbrek yetmezliği olmadığı takdirde normal yetişkinler için önerilen dozu alan yaşlı hastalarda MAXlPIME'in klinik etkililiği ve güvenliliğinin yetişkin bastalardakindcn farklı olmadığı kaydedilmiştir(bkz; bölüm 4.4).


4.3 Kontrcndlka^onlar

Sefalosporin grubu antibiyotikler, penisilinler ve diğer beta-laktam antibiyotikler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

4.4 özel kullanım uyanları ve {inlcmleri

Böbrek yetmezliğinden dolayı üriner atılımın azaldığı (kreatinin klerensi i 50 ml/dakika) veya böbrek fonksiyonunu baskılayan diğer rahatsızlıktan bulunan hastalarda daha yavaş olan böbrek eliminasyon hızını kompanse etmek İçİn, MAX1PIME dozu ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği veya böbrek fonksiyonunu baskılayan diğer ralıatsızlıklan olan hastalarda normal dozlarla yüksek vc uzun süreli antibiyotik konsantrasyonlan oluşabileceğinden, bu grup hastalara sefepim uygulanacağı zaman idame doz azaltılmalıdır, İdame dozu, böbrek yetmezliğinin derecesine, enfeksiyonun şiddetine vc neden olan organizmanın duyarlılığına göre tesbit edilmeh'dir(Jbkz; bölüm 4.2).İlaç kullanıma sunulduktan sonraki güvenlilik araştırmasında, geri-dönüşlü ensefalopati (konfüzyon, halüsinasyonlar, stupor ve koma dahil bilinç kaybı), miyoklonus, nöbet (konvülsif olmayan epİleptik durum dahil) ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu kaydedilmiştir{bkz; böHim 4.S).Bu vakaların pek çoğu böbrek yetmezliği olan vc önerilenden daha yüksek dozda MAX1PIME alan hastalarda ortaya çıkmıştır. Genelde, nörotoksİsite semptomlan sefepimin kesihnesinden ve/veya hemodiyalizden sonra ortadan kalkar ancak bazı vakalar fatal olmuştur.

MAXIP1ME dahil hemen hemen bütün antibaktcriycl ajanların kullanımıylaClostridium difficile ile ili^kilendirilen diyare(CDAD) bildirilmiştir ve şiddetine göre hafif diyareden fatal kolitlere kadar sıralanabilir. Antibiyotik kullanımını takiben dİyare görülen hastalarda bu teşhis (CDAD) göz önünde bulundurulmalıdır. Antibakteriyel ajan kullanırmndan iki ay sonrasına kadarClostridium difficileile ilişkilendirilen diyare görüldüğü bildirilmiş olduğundan, bu süreç içerisinde bilinçli ilaç kullanımı gerekmektedir. EğerClostridium difficileile İlişkilendirilen diyare teşhis edilir veya bu teşhisten şüphelenil irse; devam eden ve doğrudanClostridium difficHe'yskarşı etkili olmayan antibiyotik kullanımının kesilmesi gerekebilir.

Aminoglikozidler ve potent diüretikler gibi nefrotoksik potansiyele sahip ilaçlar, MAXIPIME ile birlikte uygulandığında böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.

Özellikle ilaçlara karşı aleijik reaksiyon gösteraı hastalarda antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır. Eğer MAXIPIME uygulanmasında aleijik bir reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmeli ve hastaya gerekli tedavi uygulanmalıdır. Ciddi aşın duyarlılık reaksiyonları görülürse epinefrin veya diğer destekleyici tedavi gerekebilir.

Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, MAX1P1ME duyarlı olmayan organizmalann aşın üremesine sebep olabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon görülürse, uygun önlemlerin alınması gerekir.

Yaslılarda Kullanımı:Klinik çalışmalarda, 6400'den daha fazla MAX1?1ME tedavisi gören yetişkin hastaların % 16'sı 75 yaş ve daha yaşlı iken % 35'i 65 yaş ve üzerindedir. Klinik çalışmalarda, böbrek yetmezliği olmadığı takdirde normal yetişkinler için önerilen dozu alan yaşlı hastalarda MAXlPlME'in klinik etkinliği ve güveni iliğinin yetişkin hastalardakinden farklı olmadığı kaydedilmiştir. Daha genç hastalara kıyasla cHminasyon yan ömründe biraz uzama ve böbrek klerensi değerlerinde düşme görülür. Böbrek fonksiyonu azalan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir{bkz; bölüm 4.2).


Sefepimin esasen böbrekler tarafından atıldığı bilinmektedir vo bu ilacın toksik reaksiyon riski böbrek fonksiyon yetersizliği olan hastalarda daha yüksek olabilir.

Yaşlı hastalar, böbrek fonksiyonunun azalmasına daha yatkın olduklarından doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonlan gözlenmelidir(bkz; bölüm 4.4, 4.8ve 5.2).

Sefepimin normal dozları ile böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda gcri-dönüşlü ensefalopati (konfözyon, halüsinasyon, stupor dahil bilinç kaybı), miyoklonus, nöbet (konvülsif olmayan cpileptik durum dahil) ve/veya böbrek hastalığı meydana gelmiştir(bk.; bölüm 4.4 ve 4.8).


4.5 Diğer tıbbi ürünler ile elkJleşimIcr vc diğer etkileşim şekilleri

MAX1P1ME çözeltileri pekçok beta-laktam antibiyotikler gibi metronidazol, vankomisin, gentamisin, tobramisin sülfat ve netilmisin sülftt çözeltileri ile etkileşcbilcceğinden kanştınimamalıdır, çünkü fiziksel ya da kimyasal geçimsizlik söz konusudur. Ancak, eğer MAX1P1ME ile aynı zamanda tedavi gerekiyorsa, bu antibiyotikler ayn ayn uygulanmalıdır.

Aminoglikozid antibiyotiklerin nefhıtoksisite vc ototoksisite potansiyellerinin yüksek olması nedeniyle yüksek dozlarda aminoglikozidlerin MAX!PIME İle birlikte uygulanması halinde böbrek fonksiyonlan dikkatle izlenmelidir. Probenesİd böbrek tübüler sekresyonu azaltır vc bu mekanizma ile atılan sefalosporinlcrin elİminasyon ömrünün uzamasına ve toksisitc riskinin artmasına neden olur. Diğer sefalosporinler ile fiırosemid gibi güçlü diüretiklerin biriikte uygulanması ile ncfrotoksisite rapor edilmiştir.

MAX1P1ME ile tedavi edilen hastalarda hatalı poziüf glikozüri reaksiyonları görülebilir. Olikoz-oksidazı baskılayan metotlarla hatalı pozitif reaksiyonlar görülmemiştir.

4.6 Gebelik vc laklasyon Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Dogum kontrolü (Kontrasepsiyon); Sefepim için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mcvcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3).

Gebelik dönemi:

Hayvanlardaki üreme çalışmalan ilacın insanlardaki yanıtını tam olarak öngöremediğinden, bu ilaç kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laklasyon dünemi:

Sefepim çok düşük konsantrasyonlarda anne sütüyle atılmaktadır. Emziren kadınlara sefepim uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilité:

Sıçanlarta hiç bir fertilite yetersizliği görülmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

MAXIPlME'in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

4.8 Utenmc}'en etkiler

MAXIPIME genellikle iyi tolere edilir. Klinik çalışmalarda (N=5598) MAXlPlME'e bağlı en sık rastlanan yan etkiler gastrointcstinal semptomlar ve aşın duyarlılık reaksiyonlarıdır.

MAXIPIME ile ilişkili olan yan etkiler şu şekildedir:

Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın ^1/100 İla <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <I/100); seyrek Êl/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

BagışıkJık sistemi hastalıkları Çok yaygın: Kızarıklık, döküntü, Ürtİker

Gastrointcstinal hastalıklar

Çok yaygın: Bulantı, kusma, oral monilyazis, diyare, kolit (pscudomcmbranöz kolit dahil) Yaygın: Kann ağnsı, konstipasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı Yaygın: Sersemlik, parcstezi

Genel bozukluklar ve uygulama belgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Ateş, vajinit, eritem

Yaygın: Génital prurit, tat alma bozukluğu, titreme ve spesifik olmayan monilyazis

Vaskülcr hastalıklar

Yaygın: Vazodilatasyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın; Dispne

%0.05'den daha az sıklıkla görülen klinik olarak önemli olaylar anaflaksi ve nöbetlerdir.

IV infüzyon yerinde flebit (%2,9) ve enilamasyon (%0,1) gibi lokal reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar hastaların %5,2'sinde görülmüştür. Enjeksiyon yerinde enflamasyon ve ağn yaşayan hastaların %2,6'smda MAXIPlME'in IM uygulaması çok iyi tolere edilmiştir.

ilaç Kullanıma Sunulduktan Sonraki Deneyim


Serepira ile yapılan Kuzey Amerika klinik çalışmaları sırasmda rapor edilen yan etkilere ilave olarak, dünya çapındaki pazarlama sonrası deneyimler sırasında da aşağıdaki yan etkiler kaydedilmiştir. Ancak, spontan klinik çalışma raporlannın kontrolsüz olması nedeni ile bu yan etkilerin MAXIPIME'e bağlı olup olmadığı tespit edilememiştir.

Aynı sınıftan diğer ilaçlarda olduğu gibi, ensefalopati (konfüzyon, halüsinasyonlar, stupor ve koma dalıil bilinç kaybı), nöbet, miyoklonus, ve/veya böbrek yetmezliği kaydedilmiştir. Pek çoğu, böbrek yetmezliği olan ve önerilenden daha yüksek dozlarda MAXIPIME alan hastalarda görülmüştür.

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, anaflaktik şok dalıii anafılaksi, geçici lökopeni, nötropeni, agranülositoz ve trombositopeni kaydedilmiştir.

Scfalosporin grubu antibiyotik kullanıldığında kaydedilen yan etkiler ve değişen laboratuvar bulgulan şunlardır: Stevens-Jolmson Sendromu, eritema multiform, toksik epidermal nekroliz, toksik nefropati, aplastik anemi, hemolİtik anemi, hemoraji ve idrar glukozu için hatalı pozitif test.

Laboratuvar Testleri Üzerindeki Etkileri

Klinik çalışmalar sırasında başlangıç değerieri normal olan hastalarda gelişen laboratuvar testi anormallikleri geçici olmuştur. %l-2 sıklıkta {aksİ belirtilmediği takdirde) gelişen geçici laboratuvar test anormallikleri şunlardır: alanin amİnotransferaz (% 3,6), aspartat aminotransferaz (%2,S), alkalin fosfataz, total bilirubin, anemi, cozinofili, protrombin zamanında uzama, parsiyci trofflboplastin zamanı (%2,8) ve hemolizsiz pozitif Coombs testi (%18,7). Hastalann %0,5 ila %1'inde kan üre azotu ve/veya serum kreatininde geçici artış, geçici trombositopeni görüln\üştür. Geçici lökopeni ve nötıopent de görütmüştür (< %0,5).

Özel popülasyonlara İlişkin ck bilgiler Pediyptrik popülasyon

)


MAXlPlME'in bebeklerde ve çocuklarda kaydedilen güvenlilik profili yetişkinlerdeki ile benzerdir. Klinik çalışmalarda en sık kaydedilen yan etki döküntüdür,

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Ciddi aşın doz olgulannda, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, sefepim vücuttan hemodiyaliz İle uzaklaştmlabilir. Peritoneal diyaliz ise yararii değildir. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalara, ilaç yüksek dozlarda verildiği zaman kazayla doz aşımı oluşmuştur (¿Az;bölüm 4.2, 4.4 \e 4.8).Doz aşımı semptomlan, ensefalopati, (konfüzyon, halüsinasyonlar, stupor ve koma dahil bilinç kaybı) miyoklonus, nöbet ve nöromüsküler uyanima şeklindedir.

MAXİPIME I G ENJEKLABL FLALIOR SOYFES/185. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Fa rınakodina mi k Özellikler

Farmakoterapötik grup; Diğer beta-laklam antibakleriyeller ATC koduiJOlDEOl

Etki mekanizması;

Sefepim bakteri hücre duvan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösteren geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

Mikrobiyoloji:

Aminoglikozidlere veya üçüncü kuşak sefalosporirdere direnç gösteren pek çok suş da dahil, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler üzerine etki gösterir. Sofq)im pek çok beta-laktamaz taıafindan hidrolize oldukça dirençlidir vc kromozom kodlu beta-laktamazlara afinitesi düşüktür. Gram-negatif bakteri hücrcIcrinc hızla penetre olur.

Escherichia coliveEmerobacter chacaekullanılarak yapılan çalışmalarda, sefepim penisiline bağlı protein (PBP) 3'e yüksek afinite ile bağlanmış ve bunu PBP 2 ve daha sonra PBP la vc Ib izlemiştir. PBP2'yebağlanma diğer parenteral sefalosporinlerden anlamlı oranda daha yüksek afinite ile gerçekleşir. Bu antibakteriyel aktivitesini artırabilir. Scfqjimin PBP la ve Ib'ye olan orta dereceli afinitesi muhtemelen genel bakterisid aktivitesine katkıda bulunmaktadır.

Zaman-öldürme analizi (öldürme-eğrileri) ve minimum bakterisid konsantrasyonun (MIC) belirlenmesi ile sefepimin pek çok bakteri türüne karşı bakterisid olduğu gösterilmiştir. Sefepimin MBC/MIC oram test edilen bütün gram-pozitİf ve gram-negatif türlerin izolatlannın %80'inden fazlası için S 2 olmuştur, özelliklePseııJontofias aemginosaizolatlan ile aminoglikozidlerlein vitrosinerji kanıdanmıştır,

Sefepimin aşağıda gösterilen organizmaların suşlannın birçoğuna karşı etkili olduğu gösterilmiştir;

Gram-pozilifeıeroblar:


Slapbylucoccııs aufcus(beta-laktamaz üreten su şiar dahil),

Sıophyhcoccıts epiâermidis(bcta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve ayncaS. IiominisvcS. sopropbyıiaısdahil diğer stafllokoklar,

Sireplococctıspyogenes(A grubu streptokoklar),

SıreplococctiM ügahctiac(B grubu streptokoklar/

Sıreptococaıs pneımıoniae(orta dereccdc penisiline dirençli suşlar dahil, MIK 0.1 -I mg/nıl arasında),

diğer beta-hemolitik streptokoklar (C, F, G gruplan),

Sbûvis(D grubu),yiricliiııs sireplococci.


Not; Enterokoklann bir çok suşlan, örneğinEıUerococcus faecaUsve metisiline dirençli stafllokoklar sefepim dahil bir çok sefalosporinlerc dirençlidir.

Gram-negaiifaeroblar:


Acinelobacler cakoaceticm (onUralus, hrofftalltürlerij,

Aeruınoıuıs hy<lrophila Capnocytophagatürleri,

C,dh'ersııs ve C. freiındii dahil Citrobactertürleri,

Campylobaderjejum.


E. cloacae, E. aerogene.s, E. sakazakiidahi!Enterobactertürleri,

Eicherichia coli,


GardnereHa vaginalis,


Haemophilus ducreyi,


Haemophilus influetuae(beia-laktamaz üreten suşlar dahil)

HaemophU us parainß ueiizae,


Hafnid alvei,


K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenacdahilKlehsiallatürleri,

Legionellatürleri,

Morganella morganü,


Moraxella catarrhalia (Branhamella catarrhaüs)(beta-laktaniaz üreten suşlar dahil),i\'eisserici goitorrhoeae(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),

A'mifr/anıeniıtgilidis,


Pcıntoea agglomérons (Enlcrobacter agglomérant olarak bilinen},


P. mirabilis. P. vulgarisdahilProteustürleri,

P. rettgeri. P. stuartiidahilProvidenciatürleri,

P. aernginosa, P. pulida, P. stulzeridahilP.\etıdomonastürleriSalmonellatürleri,

S. marcescens, S. LiquefaciemdahilSerratiatürleri,

Shigellatürleri,ïerxinia enlerocolilica.


Not: SefepimXonthomonas maltophilia (Pseudomonas mallophilia)'mnbirçok suşlanna karşı etkisizdir.

Anaeroblar:


Bacteroidestûrieri,

Clostridium perfringens,


Fııiobacreriumtürleri,

Mobihmcustûrieri,

Peptostreptococcustürleri,

Veilionellatürleri ı-e

Bacteroides melaninogeniatsolarak bilinenPrevotella melaninogeniea'ya karşı etkilidir.

Not : SefepimBacteroides fragUisveClostridium difficile'^karşı etkisizdir.

Aminoglikozİt antibiyotiklerle sineıji gözlenmiştir.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenciezellikler

MAXlPIME'in aktif maddesi olan sefepim hidroklorür, geniş spektrumlu bir sefalosporin antibiyotiktir.

Yetişkinler

Emil im:


30-dakikaIık tek IV infuzyonlan ya da 500 mg, 1 g ve 2 g'lık İM cnjcksiyonlan takiben normal yetişkin erkeklerde &rklı zamanlarda gözlenen ortalama plazma sefepim konsantrasyonları Tablo 3'te özetlenmiştir.

İM uygulamayı takiben, sefepim tamamen emilir.

TABLO 3

Ortalama Sefepim Plazma Konsantrasyonlan (mcg^mL)

Sağlıklı Yetişkin Erkek Vakalarda

Sefepim dozu

0,5 saat

1 saat

2 saat

4 saat

8 saat

12 saat

SOOmglV

38,2

21,6

11,6

5,0

1,4

0,2

1 glV

78,7

44,5

24,3

10,5

2,4

0,6

2gIV

163,1

85,8

44,8

19,2

3,9

1.1

500 mg im

8,2

12,5

12,0

6,9


1,9

0,7

I glM

14,8

25,9

26,3

16,0

4,5

1,4

2 KİM

36,1

49,9

51,3

31,5

8,7

2,3

Dağılım:


Spesifik dokulardaki vc vücut sıvılardaki sefepim konsantrasyonlan Tablo 4'da gösterilmiştir.

Serum proteinlerine bağlanma oranı ortalama % 16,4'tir ve serumdaki konsantrasyonundan bağımsızdır.

TABLO4

Sağlıklı Yetişkin Erkek Vakalarda Farklı Vücut Sıvı (mcg^mL) ve Dokulannda (mcg/g) Ortalama Sefepim Konsantrasyonlan

Doku ya da sıvı

Doz (IV)

Dozdan sonra ortalama örnek alma süresi (saat)

Ortalama

konsantrasyon

İdrar

500 mg

0-4

292

Is

0-4

926

2g

0-4

3120

Safra

2S

9,4

17,S

Peritoneal sıvı

2R

4,4

18,3

Blister sıvısı

2g

1,5

81,4

Bronş mukozası

2S

4,8

24,1

Sputum

2g

4,0

7,4

ProstatApandisSafra kesesi


As_

2g


21.1,0


5,731,5


5,2


11,9


B i votransformas yon:

Sefepim N-metilpirolidino metabolize edilir, N-metilpiroliüin ise hızda N-okside dönüşür. Uygulanan dozun yaklaşık % 85'i değişmeden idrarla atılır; idrarda yüksek

konsantrasyonlarda sefepim bulunur. Uygulanan dozun %1 'inden daha azı N-metiIpirolidin, % 6,8'i N-oksit, %2,5'i ise sefepimin epimeri şeklinde idrara çıkar.

Eliminasvon:


Sefepimin kanda ortalama eliminasyon yan ömrü yaklaşık 2 saattir vc 250 mg - 2 g'dır. Sağlıklı şahıslarda 9 gün süre ile her 8 saatte uygulanan 2 g intravcnöz çözeltilerde vücutla birikme görülmemiştir. Tolal vücut klerensi ortalama 120 ml/dak:ka'd:r. Sefepimin böbrek klerensi ortalama 110 ml/dakika olup, sefepim esas olarak glomerüler fİltrasyon yoluyla başlıca böbreklerden atılır.

DoSrusallık/Do&msal Olmayan Durum:


Sefepimin kanda ortalama eliminasyon yan ömrü doza bağlı bir değişiklik göstermez. Hastalardaki Karakteristik Özellikler

Pedİyatrik hastalar;Sefepimin tek ve çoklu doz farmakokinetiği 2,1 ay ila 11,2 yaş arasında, IV infüzyon veya IM enjeksiyon ile 50 mg/kg'lık dozlar uygulanan hastalarda değerlendirilmiştir, çoklu dozlar her 8 ya da 12 saatte bir en az 48 saat süreyle uygulanmıştır.

Çocuklarda tek IV dozu takiben total vücut klerens) ortalama 3,3 ml/dak/kg, ortalama dağılım hacmi 0,3 lAg vc ortalama eliminasyon yan ömrü İse 1,7 saattir. Uygulanan dozun%â0,4'ü değişmeden idrarla atılır, böbrek klerensi 2,0 ml/dak/kg ile başlıca atılım yoludur.

Çoklu IV dozları takiben, sefepimin ortalama kararlı durum plazma konsantrasyonları ilk dozdan sonrakilere benzer olmuş, yalmzca tekrarlanan dozdan sonra hafif bir birikme görülmüştür.

İnfantlardaki ve çocuklardaki diğer farmakokinetİk parametreler dozlama planı ne olursa olsun (her 12 saatte bir ya da her 8 saalte bİr) İlk-doz ve kararlı-durum arasında farklı olmamıştır. Aynca farklı yaşlardaki hastalar ile erkek ve dişi hastalar arasında hiç bir farmakokinetİk fark görülmemiştir.

İM enjeksiyonu takiben kararlı durumda, 68 mcg/mL'iik ortalama pİk sefepim plazma konsantrasyonlarına ortalama 45. dakika içinde ulaşılmıştır. Kararlı durumda IM enjeksiyondan sonra ortalama çukur konsantrasyon 8 saatte 6,0 mcg/mL olmuştur. İM enjeksiyondan sonra biyoyararlanım ortalama %S2 olmuştur.

Sefepimin scrcbrospinal sıvıdaki konsantrasyon!an plazmadaki oranlan ile karşılaştırmalı olarak Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5; İnfant ve Çocuklarda* Sefepimin Ortalama Plazına (PL) vo Scrcbrospinal Sıvı (CSF) Konsantrasyonlan vc CSF/PL Oranlan

Numune Zamanı (saat)

Plazma

Konsantrasyonu

(mcg/mL)

CSF

Oran

CSF/PL


Konsantrasyonu

(mcg^mL)

0,5


5,7 (7,3)0,12(0,14)67,1 (51,2)0,10(0,04)


44,1 (7.8)4.3 (1,5)23.9(12,9)3,6 (2,0)0,17(0,09)0,87 (0,56)11,7(15,7)1,02(0,64)


4,9 (5.9)3,3 (2,8)* Ortalama 2,6 (3.0J yaş, 3,1 ay ila 12 yuş anısındaki hastalar. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonuiKİan şüphe edilen haslala/, 5 ila 20 dakika suren IV infüzyon şeklinde her 8 saalle bir 50 dozunda serepim ile (edavi edilmiştir. Tek plazma CSF numuneleri, sefepim tedavisinin 2. veya 3. gününde inRizyon sonunda tabloda gösterilen numune alma zamanlarında seçilmiş hastalardan toplanmıştır.

Gerivatrik hastalar: 65 yaş ve üzeri sağlıklı gönüllülere tek doz 1 g IV uygulanan sefepimin genç gönüllülere nazaran EAA değeri daha yüksek ve böbrek klerens değeri daha düşüktür. Eğer böbrek fonksiyonlan baskılanırsa, yaşlı hastalarda doz ayan yapılması önerilir, (bknz.böliiın 4.2 ve 4.4)


Karaciğer vetmezliS: Sefepimin fanmakokinetiği tek doz 1 g alan karaciğer fonksiyonu zayıflamış hastalarda değişmemiştir. Sefepimin farmakokinetiği kistik fibroz hastalarnda klinik olarak önemli derecede değişmemiştir. Bu hasta popülasyonlannda MAXIPIME dozajını değiştirmek gerekmez.

Böbrek vetmezlİEİ: Değişik derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yanlanma ömrü uzar, vücut klerensi ile kreatinin klerensi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu nedenle bu grup hastalarda doz ayarlaması önerilir. Dİyalİz tedavisi gereken ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ortalama yanlanma ömrü, hemodiyaliz için 13 saat ve devamlı ayakta peritoneal diyaliz tedavisi görenler için 19 saattir.

Diğer: Kistik fibrozu olan hastalarda akut pulmoner alevlenmenin tedavisinde sefepim ile klinik iyileşme gözlenmiştir (n=24, ortalama yaş 15, yaş aralığı 5-47). Bu hasta popülasyonunda antibiyotik tedavisi İle bakteriyolojik eradikasyon sağjanamayabilir. Kistik flbrozu olan hastalarda sefepim farmakokinetiğinde klinik açıdan önemli bir değişiklik gözlenmemiştir.

Klinik Çalışmalar


Febril Nötropcnideki Hastalar: Sefepim raonoterapisinin febril nötropenilİ hastalardaki etkililiği ve güvenliliği sefepim monoterapisi (2 g dozunda B saatte bir i.v.) ile seflazidim monoterapİsinl (2 g dozunda 8 saatte bir i.v.) karşılaştıran iki çok-merkezli randomize çalışma ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar 317 değerlendirilebilir hastayı kapsamaktadır. Değerlendirilebilir hasta popfllasyonunun özellikleri Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6: Değerlendirilebilir Hastalann Demografik Özellikleri (Yalnızca İlk Atak)


Sefepim

Scnaziditn

Toplam

164

153

Ortalama yoş (yjl)

56.0(18-82 arası)

55.0(16-54 arası)

Erkek

86(%52)

85 (%56)

Kadın

78 (%48)

68 (%44)

Lösemi

65 (%40)

52 (%34)

Diğer hcmalolojilc malignitetcr

43 (%26)

36 (%24)

Tümör kitlesi

54 (%33)

56(%37)

Ortolûma MNS seyrek (hucre//iL)

20.0{0-500ariisO

20.0{(y-500arası)

Onalama n5lropeni süresi (gün)

6.0 tO-39 arası)

6.0 (0-32 arası)

Ycrlcşlirilmişvçuozkatctcr

97 (%59)

86 (%56)

Profilaktik antibiyotik

62(%38)

64 (%42)

Kemik iliği greRi

9 t%5)

7(%5)

Başlangıçta SİCB<90mnı Hg

7t%4)

2 (%1)

MNS = muılak nütrofil sayısı; SBP = sistolik tan basıncı

Klinik yanıt oranlan Tablo 7'de verilmiştir. Sefepim'in, tüm sonuç ölçekleri için terapötik olarak seftazidim'e eşdeğer olduğu bulundu.

Tablo 7: Fcbril Nötropcnili Hastalann Ampirik Tedaviye Birieştirilmiş Yanıt Oranlan

Sonuç Ölçekleri

Sefepim

(n=l64)

Scflazidim

(n=133)

İlk otak tedavi değişikliği yapılmadan, yeni fcbril dötıem veya enfeksiyon olmadan düzeldi, tedavinin tamamlanması için ortıl antibi^'otik kullanıldı

51

55

İlk nt«ık tedavi değişikliği yapılmadan, yeni febril dönem veya enfeksiyon oimndnn düzeldi, tedavi sonrası oral antibiyotik kullanılmadı

34

39

Hayatta kaldu tedavi modifikas^t^nuna İ2İn\x^nldi

93

97

İlk atak tedavi modif1kas>'onu olmaksızın düzeldi ve tedavinin tamamlanması içİn oml antibiyotik kullnmldı

62

67

İlk atak tedavi modiiikasyonu olmaksızın düzeldi v*!; tedavi sonrası oral antibiyotik kullanılmadı

46

51

Sefepim monotcrapisİnin ciddi enfeksiyon riski olan hastalarda (yakın zamanda kemik iliği nakli yapılmış, başlangıçta hipotansiyonu olan, altta yatan hematolojik malignitesi olan veya ciddi veya uzamış nötropenisi olan hastalar) etkinliğini destekleyecek yeteri! bilgi bulunmamaktadır. Septik şoktaki hastalar için veri yoktur.

Cerrahi Projilaksi


Bu endikasyon 19 yaşın üzerindeki (ortalama yaş 66) kolorcktal ameliyat geçiren hastalann katıldığı bir randomize, açık, çok merkezli klinik çalışmaya dayanır. Bu çalışmada ameliyattan önce intravcnöz tek doz 2 g MAXIPIME uygulamasını takiben intravenöz tek doz 500 mg metronidazol (N=307) uygulanmış ve bu uygulama 2 g'lık tek doz intravenöz seflriakson dozu ve bunu takiben metronidazol (N=308) uygulaması ilo karşılaştınlabilir bulunmuştur. Doz uygulaması ilk cerralıi insisyondan O ila 3 saat önce yapılmıştır. Klinik başan oranlan, ameliyattan sonra 6 hafta boyunca hem ameliyat yerinde hem de intra-abdominai enfeksiyonların oluşmaması bakımından her iki tedavi grubunda da %75 olmuşturbSliiın 4.2),


S.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, MııKiJenez ve Fertilite Yetersizliği


Karsinojenik potansiyelini değeriendirmck için hayvanlarda uzun-dönem çalışma yapılmamıştır.İn vitrovein vivogenotoksisite testleri sefepimin genotoksik olmadığını göstermiştir. Sıçanlarda hiç bir fertilite yetersizliği görülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Çözeltinin pH'ını 4.0 - 6.0 arasında tutmak için yaklaşık 725 mg/g L-arjinin içerir.

6.2 Geçimsizlikler

MAXP1ME çözeltileri pekçok beta-laktam antibiyotikler gibi metronidazol, vankomisin, gentamisin, tobramisin sülfat ve netilmİsİn sülfat çözeltileri ile etkileşebileceğinden kanştınimamalıdır, çünkü fiziksel ya da kimyasal geçimsizlik söz konusudur. Ancak, eğer MAXIPIME ile aynı zamanda tedavi gerekiyorsa, bu antibiyotikler ayn ayn uygulanmalıdır.

MAXIPlME'in ve başka ilaçların intravenöz yol uygulandığı zaman aynı çözeltide kanştınlmamalan önerilir.

6.3 RafCmrü

36 ay

Çözelti kullanılacağı zaman hazırlanır.

6.4 Saklamaya yönelik Szel tedbirler

Toz halinde 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Sulandınldıgında 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği vc içeriği

I Flakon + çözücü ampul (10 mİ steril, apirojcn bidistile su) bulunan kutularda.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası vc diğer SzcI önlemler Çözeltilerin Hazırlanması vc Uygulama Şekli:

MAXIP1ME toz. Tablo 8'de gösterilen seyreltici hacimleri kullanarak hazırlanmahdır.

TABLO S MAX1P1ME Çözeltilerin Hazırianması

Sulandıniması İçin Eklenecek Miktar(mİ)


Yaklaşık Elde Edilecek Hacim (mİ)

Yaklaşık Sefepim Konsantrasyonu(mg/ml)


intravenöz 500 mg flakon1 g flakon5,6

11,3100

100


(.)


1.3

2.4


1,8

3,6


280

280


Intramüsküler 500 mg flakon1 fi flakonintravenöz Uygulama:

IV uygulama ciddi veya hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda, özellikle şok olasılığı olan hastalarda tercih edilir.

MAX1P1ME direkt IV uygulamada yukandaki tabloda gösterilen miktarlarda enjeksiyonluk steril su, % S'lik enjeksiyonluk dekstroz veya % 0.9 sodyum klorür ile çözündürülerek uygulamr. Damara direkt olarak 3 - 5 dakikalık bİr süre içerisinde uygulanır ya da uygun bir IV çözelti infüzyonu uygulanan hastalarda uygulama setine enjekte edilir.

IV infüzyon için, 500 mg ve 1 g'hk MAX1P1ME flakon, yukarıda gösterildiği şekilde, direkt IV uygulama için olduğu gibi hazırlanmahdır. Daha sonra elde edilen çözeltinin gerekli miktan uygun bir IV sıvının bulunduğu bir IV setine aktanlır. Elde edilen çözelti yaklaşık 30 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

İntramUskülcr Uygulama:

MAX1PIME, Tablo 8'de gösterilen hacimlerde steril enjeksiyonluk su, % 0.9 sodyum klorür, % 5 enjeksiyonluk dekstroz veya paraben veya benzil alkollü bakteriyostatik enjeksiyonluk su ile çözündürülcbilir. Daha sonra derin İM enjeksiyon ile geniş bir kas kütlesine (örneğin gluteus maximusun üst dış kadranı) uygulanır. Bir farmakokinetik çalışmada, I g'a kadar dozlar (volümler <3,1 mL) tek enjeksiyon yerlerinde uygulanmıştın maksimum İM doz (2 g/6,2 mİ) iki enjeksiyon yerinde uygulanmıştır. Her ne kadar MAX1P1ME %0,S ya da %1,0 Lidokain hidrokloıür ile hazırlanabil irse de, bu genellikle gereksizdir çünkü MAXIPIME IM uygulamada çok az ağn yapar ya da hiç ağn olmaz.

Uveunluk vo Stabilitc


İntravenöı:MAX1PIME I vc 40 mg/mL atasındaki konsantrasyonlarda aşağıdaki IV infüzyon sıvılanndan biriyle geçimlidir; %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyon, %5 ve %I0 Dekstroz Enjeksiyon, M/6 Sodyum Laktat Enjeksiyon, %5 Dekstroz ve %0,9 Sodyum Klorür

Enjeksiyon, Laktatlı Ringer ve %5 Dekstroz Enjeksiyon. Bu çözeltiler oda sıcaklığında (20-25 °C) 24 saate veya buzdolabında (2 - 8 °C) 7 güne kadar stabildirler.

MAXIPlME'in kanşıın uygunluğu ve stabilité bilgisi Tablo 9'da özellenraiştir.

TABLO 9 Sefepim Karışım Stabilitesi

Maxipime

Konsantrasyonu

Kanşım

vc

Konsantrasyon

IV Inffizyon Solüsyonları

Stabilité Süresi

Oda sıcaklığı Buzdolabı ve ışık

40 mg/mL

Arnikasın 6 mg/mL

NS ya da D5W

24 saat

7 gün

40 mg/mL

AmpisiHn 1 mg/mL

D5W

8 saat

8 saat

40 mg/mL

Aınpi silin 10 mg/mL

D5W

2 saat

8 saat

40 mg/mL

Ampisilin 1 mg/mL

NS

24 saat

48 saat

40 mg/mL

Ampisilin 10 mg/mL

NS

8 saat

48 saat

4 mg/mL

Ampisilin 40 mg/mL

NS

8 saat

8 saat

4-40 mg/mL

Klindamİsİn 0,25-6 mg/mL

NS yada D5W

24 saat

7 gün

4 mg/mL

ileparin 10-50 ünite/mL

NS yada D5W

24 saat

7 gün

4 mg/mL

Polasyum

kloriir

:0-40mEp/L

NS ya da D5W

24 saat

7 gün

4 mg/mL

Teofilin 0,8 mgimL

D5W

24 saat

7 gün

1 -4 mg/mL

NA

Parenteral

beslenme

solüsyonu“

8 saat

3 gün

0,125-0,25

mg^mL

NA

Peritoneal

Diyaliz

Solüsyonu''

Oda sıcak İl ğı/ışık yada37"C'de 24 saat

7 gün

" = Aminosyn" II %4.25, elektrolit ve kalsiyumlu %25 dekstrozda

*■= Inpersol", %4.25 dckscrozlu

NS - %0.9 Sodyum Klorâr Enjeksiyon

D5\V = %5 Dekstroz Enjeksiyon

NA = uygulanamaz

İntramüsküler:MAXIPIME gösterildiği şekilde hazırlandığı zaman (Tablo 8) oda sıcaklığında 24 saat ya da buzdolabında 7 gün aşağıdaki seyıelticilcrin kullanılması şartıyla stabildir; Steril Enjeksiyonluk Su, %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyon, %5 Dekstroz Enjeksiyon, Parabenli veya Benzil Alkollü Bakteıiyostatik Enjeksiyonluk Su ya da %0,5 veya %1 Lidokain hidroklorür.

Not; Parenteral ilaçlarda, uygulamadan önce, görsel olarak partikûl madde kontrolü yapılınalı ve eğer partikûl madde varsa ilaç kullanılmamalıdır.

Diğer scfalosporinlerde olduğu gibi, MAXIPIME toz ve çözeltirün renginde koyulaşma olabilir, ancak bu durum ilacın potensini etkilemez.

^ Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetıneliği” ve

/ “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü YSnetmcli|i”nc uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Bristol-Myers Squibb İlaçlan Inc. İstanbul Şubesi

Maslak - İstanbul

Tel: (0212) 335 89 00

Faks; (0212) 286 2496

e-mail; ruhsat@bmsilac.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI 10.07.1996-178/98

• J9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi; 10.07.1996 Ruhsat yenileme tarihi; 10.07,2006

10. KÜB'ON YENİLENME TARİHİ

MAXIPIME 1 g Enjektabl Flâkon Sayfa 18 / 1S

İlaç Bilgileri

Maxipime 1g enjektabl IM/IV flakon

Etken Maddesi: sefepim hidroklorür

Atc Kodu: J01DE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Maxipime 1 Gr 1 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.